Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 23/9/2023 – Prepare for the future

The best way for a country to prepare for the future is to invest resources in its young people. To what extent do you agree or disagree?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Brainstorming

(Đây là dạng câu hỏi Opinion, bạn có thể lựa chọn đồng ý 100% hoặc phản đối 100%, hoặc balanced view – đầu tư vào người trẻ để chuẩn bị cho tương lai thì tốt nhưng cũng cần phải đầu tư vào những khía cạnh khác, những nhóm độ tuổi khác)

Body 1: Agree with the investment in young people 

 • Education and skill development: Investing in education equips young people with the knowledge and skills necessary to contribute effectively to the country’s future workforce. 
 • Social well-being: Proper education and support systems for young people lead to a healthier, more productive society in the long run. 
 • Economic competitiveness: A well-educated and skilled workforce enhances a country’s competitiveness on the global stage. 

Body 2: Disagree  

 • Diverse investment needs: While investing in young people is crucial, a balanced approach that also addresses other sectors like healthcare, infrastructure, and technology is necessary. 
 • Long-term sustainability: Over-reliance on youth-focused investment may neglect the needs of other demographic groups, potentially creating imbalances in societal development. 
 • Economic stability: Neglecting investments in other critical areas could leave a country vulnerable to economic shocks that could have been mitigated with a more diversified strategy.   

Sample

Some posit the idea that investing in young people is undeniably a cornerstone of any nation’s preparation for the future. I agree that the education, skills, and opportunities provided to the youth form the bedrock upon which a prosperous and innovative society is built, but a judicious investment balance might promise more fruitful outcomes. 

Investing in young people unquestionably lays the foundation for a nation’s future prosperity. Allocating resources towards education and skill development ensures that the upcoming generation is not only equipped to meet the evolving demands of the job market but also possesses the critical thinking and problem-solving abilities crucial for driving innovation. This, in turn, leads to economic growth and positions the country competitively on the global stage. Moreover, a well-educated and skilled youth demographic contributes significantly to social well-being. It reduces unemployment rates, alleviates poverty, and fosters a sense of purpose and fulfillment among young citizens. 

However, it is imperative to adopt a balanced strategy that encompasses other vital sectors. While investing in young people is paramount, neglecting critical areas like healthcare, infrastructure, and technology could lead to vulnerabilities in the face of unforeseen challenges. A robust healthcare system, for instance, ensures the well-being and productivity of all citizens, not just the youth. Furthermore, an overemphasis on youth-focused investment may inadvertently neglect the needs of other demographic groups, potentially creating imbalances in societal development. A well-rounded approach that caters to the diverse needs of all citizens, regardless of age, ensures long-term sustainability and stability.

In conclusion, prioritizing investment in young people is central to a country’s preparation for the future. Quality education, skill development, and opportunities for youth are fundamental for economic growth, innovation, and societal well-being. However, a balanced strategy that encompasses other vital sectors is equally essential for comprehensive and sustainable future readiness.  

Gợi ý sách liên quan

Giải đề thi thật IELTS Writing Task 1 & 2

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Writing bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Writing Task 2, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

New words

 • Cornerstone  (n): phần quan trọng, nền tảng
  Giải thích: something of great importance that everything else depends on
  Ví dụ: In most countries, the family unit is still the cornerstone of society.
 • Form the bedrock upon  (v): xây dựng nền tảng
  Giải thích: to  establish the fundamental basis or foundation for something.
  Ví dụ: The principles of honesty and integrity form the bedrock upon which a strong business reputation is built.
 • Prosperous  (adj): thịnh vượng
  Giải thích: rich and successful
  Ví dụ: Farmers are more prosperous in the north of the country.
 • Fruitful outcomes  (n): kết quả trọn vẹn
  Giải thích: positive and successful results that bring about meaningful achievements.
  Ví dụ: The team’s collaborative efforts and strategic planning led to fruitful outcomes, with a significant increase in sales and customer satisfaction.
 • Lay the foundation for  (v): đặt nền tảng cho
  Giải thích: to produce the basic ideas or structures from which something much larger develops
  Ví dụ: The two leaders have laid the foundations of a new era in cooperation between their countries.
 • Alleviate  (v): làm giảm bớt, xoa dịu
  Giải thích: to make something bad such as pain or problems less severe
  Ví dụ: Numerous measures were taken to alleviate the problem.
 • Vulnerability  (n): dễ bị tổn thương
  Giải thích: the quality of being vulnerable (= able to be easily hurt, influenced, or attacked), or something that is vulnerable
  Ví dụ: Those who organized the attacks exploited vulnerabilities in the nation’s defences.
 • Inadvertently  (adv): một cách vô tình
  Giải thích: in a way that is not intentional
  Ví dụ: I inadvertently trod on her foot.
 • Long-term sustainability and stability  (n): sự bền vững và ổn định dài hạn
  Giải thích: the ability to maintain and endure over an extended period while remaining steady and secure.
  Ví dụ: Implementing eco-friendly practices and diversifying income sources are crucial for the long-term sustainability and stability of a business in a changing market.
 • Prioritize  (v): ưu tiên
  Giải thích: to decide which of a group of things are the most important so that you can deal with them first
  Ví dụ: You must learn to prioritize your work.

Translating into Vietnamese

Một số người thừa nhận ý tưởng rằng đầu tư vào giới trẻ chắc chắn là nền tảng cho sự chuẩn bị cho tương lai của bất kỳ quốc gia nào. Tôi đồng ý rằng giáo dục, kỹ năng và cơ hội cung cấp cho thanh niên là nền tảng để xây dựng một xã hội thịnh vượng và đổi mới, nhưng sự cân bằng đầu tư hợp lý có thể hứa hẹn những kết quả hiệu quả hơn.

Đầu tư vào thế hệ trẻ chắc chắn sẽ đặt nền tảng cho sự thịnh vượng trong tương lai của một quốc gia. Phân bổ nguồn lực theo hướng giáo dục và phát triển kỹ năng đảm bảo rằng thế hệ sắp tới không chỉ được trang bị để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường việc làm mà còn sở hữu tư duy phê phán và khả năng giải quyết vấn đề quan trọng để thúc đẩy đổi mới. Điều này sẽ dẫn đến tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Hơn nữa, lực lượng thanh niên có trình độ học vấn cao và có tay nghề cao góp phần đáng kể vào phúc lợi xã hội. Nó làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm nghèo và nuôi dưỡng ý thức về mục đích và sự thỏa mãn trong các công dân trẻ.

Tuy nhiên, bắt buộc phải áp dụng một chiến lược cân bằng bao gồm các lĩnh vực quan trọng khác. Mặc dù đầu tư vào giới trẻ là điều tối quan trọng nhưng việc bỏ qua các lĩnh vực quan trọng như chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng và công nghệ có thể dẫn đến những tổn thương khi đối mặt với những thách thức không lường trước được. Ví dụ, một hệ thống chăm sóc sức khỏe mạnh mẽ sẽ đảm bảo phúc lợi và năng suất của mọi người dân, không chỉ giới trẻ. Hơn nữa, việc quá chú trọng đầu tư vào giới trẻ có thể vô tình bỏ qua nhu cầu của các nhóm nhân khẩu học khác, có khả năng tạo ra sự mất cân bằng trong phát triển xã hội. Một cách tiếp cận toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi công dân, bất kể tuổi tác, đảm bảo tính bền vững và ổn định lâu dài.

Tóm lại, ưu tiên đầu tư vào thế hệ trẻ là trọng tâm trong việc chuẩn bị cho tương lai của một quốc gia. Giáo dục chất lượng, phát triển kỹ năng và cơ hội cho thanh niên là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế, đổi mới và phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, một chiến lược cân bằng bao gồm các lĩnh vực quan trọng khác cũng không kém phần cần thiết để đảm bảo sự sẵn sàng toàn diện và bền vững trong tương lai.

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Onlinesách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng