Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 18/3/2023 – Impacts of computers & mobile phones on reading & writing skills

Some people think that the increasing use of computers and mobile phones for communication has a negative effect on young people’s reading and writing skills. To what extent do you agree or disagree?

Bài mẫu

The prevalent utilization of computers and mobile phones as primary communication tools has ignited debates regarding its potential adverse impact on the reading and writing abilities of young individuals. I think besides potential drawbacks, the increased use of computers and mobile phones for communication may be also beneficial. 

On the one hand, computers and mobile phones might hinder young people’s reading and writing skills. The brevity and informality of communication through digital platforms lead to a decline in grammatical accuracy and vocabulary proficiency. The prevalence of abbreviated text language and reliance on autocorrect features might impede the development of spelling and grammatical skills, thus affecting writing proficiency adversely. Moreover, the constant exposure to digital interfaces might diminish the inclination towards reading printed materials, potentially reducing comprehension abilities and critical thinking skills.

On the other hand, technology can actually enhance young people’s literacy skills. The digital landscape provides vast opportunities for interactive learning through various educational apps, e-books, and online resources, fostering a more engaging and personalized learning experience. Furthermore, the use of computers and mobile phones can stimulate writing through platforms like blogs and social media, encouraging self-expression and creativity. Additionally, access to a multitude of information online may expand vocabulary and promote a deeper understanding of diverse subjects.

In conclusion, from my viewpoint, while the increased use of computers and mobile phones for communication may initially pose challenges to traditional reading and writing skills, their overall impact is not inherently negative because technology can be leveraged to augment literacy skills.

Từ vựng tốt trong bài

 • Ignite debate (v): gây ra cuộc tranh luận, làm bùng nổ cuộc tranh luận
  Giải thích: to cause a discussion or argument to start, often about a controversial or significant topic.
  Ví dụ: The controversial decision by the government ignited a debate among citizens about the future of environmental policies.
 • Hinder (v): ngăn cản, hạn chế
  Giải thích: to limit the ability of someone to do something, or to limit the development of something
  Ví dụ: High winds have hindered firefighters in their efforts to put out the blaze.
 • Brevity (n): sự ngắn gọn, sự ngắn ngủi, sự vắn tắt
  Giải thích: using only a few words or lasting only a short time
  Ví dụ: He has been thinking about the brevity of human life lately.
 • Vocabulary proficiency (n): sự thành tạo từ vựng
  Giải thích: the level of skill or proficiency in understanding and using a language’s vocabulary.
  Ví dụ: Her vocabulary proficiency allowed her to express complex ideas and communicate effectively in multiple languages.
 • Abbreviate (v): rút gọn
  Giải thích: to make a word or phrase shorter by using only the first letters of each word
  Ví dụ: “Chief Executive Officer” is abbreviated as “CEO”.
 • Autocorrect feature (n): tính năng tự động sửa lỗi
  Giải thích: feature in software, especially in text editors or messaging apps, that automatically corrects or suggests corrections for spelling or grammar errors.
  Ví dụ: The autocorrect feature on my phone helps prevent typos and improves the accuracy of my messages.
 • Impede (v): làm trở ngại, ngăn cản, cản trở
  Giải thích: to make it more difficult for something to happen or more difficult for someone to do something
  Ví dụ: Although he’s shy, it certainly hasn’t impeded his career in any way.
 • Digital interface (n): giao diện số
  Giải thích: the medium through which humans interact with computers
  Ví dụ: Digital interfaces allow scientific cameras (and other imaging or microscopy hardware) to communicate with computers.
 • Diminish (v): làm giảm bớt, thu nhỏ
  Giải thích: to provide chances or possibilities for advancement or progress.
  Ví dụ: I don’t want to diminish her achievements, but she did have a lot of help.
 • Stimulate (v): kích thích, khuyến khích
  Giải thích: to make someone excited and interested about something
  Ví dụ: The show was intended to stimulate and amuse.
 • Self-expression (n): sự thể hiện bản thân
  Giải thích: expression of your personality, emotions, or ideas, especially through art, music, or acting
  Ví dụ: He regarded poetry as sentimental self-expression.
 • Pose challenges to (v): đặt ra thách thức cho
  Giải thích: to present difficulties or obstacles for.
  Ví dụ: Rapid technological changes pose challenges to individuals and businesses in adapting to new tools and systems.
 • Leverage (v): tận dụng
  Giải thích: to use something that you already have in order to achieve something new or better
  Ví dụ: We can gain a market advantage by leveraging our network of partners.
 • Augment (v): gia tăng, bổ sung, mở rộng
  Giải thích: to increase the size or value of something by adding something to it
  Ví dụ: He would have to find work to augment his income.

Lược dịch tiếng Việt

Việc sử dụng phổ biến máy tính và điện thoại di động làm công cụ liên lạc chính đã làm dấy lên những cuộc tranh luận về tác động bất lợi tiềm tàng của nó đối với khả năng đọc và viết của các cá nhân trẻ. Tôi nghĩ bên cạnh những hạn chế tiềm ẩn, việc tăng cường sử dụng máy tính và điện thoại di động để liên lạc cũng có thể có lợi.

Một mặt, máy tính và điện thoại di động có thể cản trở kỹ năng đọc và viết của giới trẻ. Sự ngắn gọn và không chính thức của giao tiếp thông qua các nền tảng kỹ thuật số dẫn đến sự suy giảm độ chính xác về ngữ pháp và trình độ từ vựng. Sự phổ biến của ngôn ngữ văn bản viết tắt và sự phụ thuộc vào các tính năng tự động sửa lỗi có thể cản trở sự phát triển các kỹ năng đánh vần và ngữ pháp, do đó ảnh hưởng xấu đến trình độ viết. Hơn nữa, việc tiếp xúc thường xuyên với các giao diện kỹ thuật số có thể làm giảm xu hướng đọc tài liệu in, có khả năng làm giảm khả năng hiểu và kỹ năng tư duy phản biện.

Mặt khác, công nghệ thực sự có thể nâng cao kỹ năng đọc viết của thanh niên. Bối cảnh kỹ thuật số mang lại cơ hội rộng lớn cho việc học tập tương tác thông qua các ứng dụng giáo dục, sách điện tử và tài nguyên trực tuyến khác nhau, thúc đẩy trải nghiệm học tập hấp dẫn và cá nhân hóa hơn. Hơn nữa, việc sử dụng máy tính và điện thoại di động có thể kích thích việc viết thông qua các nền tảng như blog và mạng xã hội, khuyến khích sự tự thể hiện và sáng tạo. Ngoài ra, việc truy cập vào vô số thông tin trực tuyến có thể mở rộng vốn từ vựng và thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về các chủ đề đa dạng.

Tóm lại, theo quan điểm của tôi, mặc dù việc tăng cường sử dụng máy tính và điện thoại di động để liên lạc ban đầu có thể đặt ra những thách thức đối với kỹ năng đọc và viết truyền thống, nhưng tác động tổng thể của chúng không phải là tiêu cực vì công nghệ có thể được tận dụng để nâng cao kỹ năng đọc viết.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng