Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 16/3/2024 – Early career path

People who decide on a career path early in their lives and keep it are more likely to have a satisfying working life than those who change jobs frequently. To what extent do you agree or disagree?

Bài mẫu

Choosing a career path early in life and adhering to it is a subject of ongoing debate regarding its impact on overall job satisfaction. This essay posits that individuals who decide on a career path early and maintain consistency are more likely to experience a satisfying working life.

Early career decisions provide individuals with ample time for better preparation, establishing a solid foundation for their professional journey. Unlike those who frequently change jobs, individuals who commit to a career path early can focus their efforts on acquiring relevant skills, qualifications, and experience. For instance, if someone aspires to become an interpreter, making an early commitment to this career path allows them to pursue language studies and interpreter training programs with dedication and focus. They can immerse themselves in language learning, honing their linguistic skills to a high level of proficiency, or seek out internships or volunteer opportunities in multilingual environments to gain practical experience and exposure to different cultures. All of these foundational steps assist them in achieving job success and consequently contribute to satisfaction at work.

Furthermore, maintaining consistency in one’s career fosters the development of deep knowledge and expertise within a particular field. Individuals who remain in the same profession for an extended period become intimately familiar with its intricacies and nuances. This familiarity allows them to perform their job responsibilities with greater efficiency and confidence, but with less stress and lower time requirements. Moreover, they are more likely to encounter opportunities for advancement and specialization, leading to a more fulfilling and rewarding career. In contrast, frequent job changes may hinder the acquisition of in-depth expertise, as individuals may not stay in any one role long enough to fully master it.

In conclusion, early career decisions and consistency in job choices offer numerous advantages that contribute to a satisfying working life. From better preparation to the development of in-depth knowledge and expertise, individuals who commit to a career path early are better positioned for long-term success and fulfillment.

Từ vựng tốt trong bài

 •  adhere to (v): tuân theo
  Giải thích: to continue to obey a rule or have a belief
  Ví dụ: The translator has obviously adhered very strictly to the original text.
 •  job satisfaction (n): sự hài lòng trong công việc
  Giải thích: the feeling of fulfillment and contentment derived from one’s work.
  Ví dụ: Sarah’s high level of job satisfaction stems from the meaningful impact she makes in her role as a nurse.
 • establish a solid foundation (v): thiết lập nền tảng vững chắc
  Giải thích: to lay down a stable groundwork or basis.
  Ví dụ: The company worked hard to establish a solid foundation of trust with its customers through consistent quality and reliability.
 • aspire (v): tha thiết, mong mỏi
  Giải thích: to want something very much or hope to achieve something or be successful
  Ví dụ: Most of his students aspired to a career in business.
 • immerse in (v): đắm chìm
  Giải thích: to become completely involved in something
  Ví dụ: She got some books out of the library and immersed herself in Jewish history and culture.
 • hone (v): mài dũa
  Giải thích: to make something perfect or completely suitable for its purpose
  Ví dụ: Her debating skills were honed in the students’ union.
 • proficiency (n): sự tài giỏi, thành thạo
  Giải thích: the fact of having the skill and experience for doing something
  Ví dụ: The job ad said they wanted proficiency in at least two languages.
 • intricacy (n): sự rắc rối, phức tạp
  Giải thích: the quality of having a lot of complicated small parts or details
  Ví dụ: No one could understand all the intricacies of the deal.
 • nuance (n): sắc thái
  Giải thích: a very slight difference in appearance, meaning, sound, etc.
  Ví dụ: The painter has managed to capture every nuance of the woman’s expression.
 • a more fulfilling and rewarding career (n): một sự nghiệp đầy đủ và đáng giá hơn
  Giải thích: a career that brings greater satisfaction and meaningful rewards.
  Ví dụ: Pursuing his passion for teaching led John to a more fulfilling and rewarding career than his previous job in finance.
 • hinder (v): ngăn cản, cản trợ
  Giải thích: to limit the ability of someone to do something, or to limit the development of something
  Ví dụ: Her progress certainly hasn’t been hindered by her lack of experience.
 •  in-depth expertise (n): chuyên môn sâu rộng
  Giải thích: comprehensive knowledge and proficiency in a particular subject.
  Ví dụ: Dr. Smith’s in-depth expertise in neurology allows him to diagnose complex neurological conditions accurately.

Lược dịch tiếng Việt

Lựa chọn con đường sự nghiệp sớm và gắn bó với nó là chủ đề tranh luận đang diễn ra về tác động của nó đối với sự hài lòng chung trong công việc. Bài viết này thừa nhận rằng những cá nhân quyết định con đường sự nghiệp sớm và duy trì sự nhất quán có nhiều khả năng trải nghiệm một cuộc sống làm việc thỏa mãn hơn.

Những quyết định nghề nghiệp ban đầu giúp các cá nhân có nhiều thời gian để chuẩn bị tốt hơn, thiết lập nền tảng vững chắc cho hành trình nghề nghiệp của họ. Không giống như những người thường xuyên thay đổi công việc, những cá nhân cam kết theo đuổi con đường sự nghiệp sớm có thể tập trung nỗ lực vào việc đạt được các kỹ năng, trình độ và kinh nghiệm liên quan. Ví dụ, nếu ai đó mong muốn trở thành một phiên dịch viên, việc cam kết sớm với con đường sự nghiệp này sẽ cho phép họ theo đuổi việc học ngôn ngữ và các chương trình đào tạo phiên dịch viên một cách tận tâm và tập trung. Họ có thể đắm mình vào việc học ngôn ngữ, trau dồi kỹ năng ngôn ngữ của mình đến mức thành thạo cao hoặc tìm kiếm cơ hội thực tập hoặc tình nguyện trong môi trường đa ngôn ngữ để có được trải nghiệm thực tế và tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau. Tất cả những bước cơ bản này đều hỗ trợ họ đạt được thành công trong công việc và từ đó góp phần mang lại sự hài lòng trong công việc.

Hơn nữa, việc duy trì sự nhất quán trong sự nghiệp của một người sẽ thúc đẩy sự phát triển kiến thức và chuyên môn sâu trong một lĩnh vực cụ thể. Những cá nhân làm cùng một nghề trong một thời gian dài sẽ trở nên quen thuộc với những phức tạp và sắc thái của nó. Sự quen thuộc này cho phép họ thực hiện trách nhiệm công việc của mình với hiệu quả và sự tự tin cao hơn nhưng ít căng thẳng hơn và yêu cầu thời gian thấp hơn. Hơn nữa, họ có nhiều khả năng gặp được các cơ hội thăng tiến và chuyên môn hóa, dẫn đến một sự nghiệp trọn vẹn và xứng đáng hơn. Ngược lại, việc thay đổi công việc thường xuyên có thể cản trở việc tiếp thu kiến thức chuyên môn chuyên sâu, vì các cá nhân có thể không đảm nhiệm bất kỳ vai trò nào đủ lâu để hoàn toàn nắm vững nó.

Tóm lại, những quyết định nghề nghiệp sớm và sự nhất quán trong lựa chọn công việc mang lại nhiều lợi ích góp phần mang lại một cuộc sống làm việc thỏa mãn. Từ sự chuẩn bị tốt hơn đến việc phát triển kiến thức và chuyên môn chuyên sâu, những cá nhân cam kết theo đuổi con đường sự nghiệp sớm sẽ có vị thế tốt hơn để đạt được thành công và trọn vẹn lâu dài.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng