Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 16/2/2023 – Shop, work and communicate online

In the modern world, it is possible to shop, work, and communicate with people via the Internet and live without any face-to-face contact with others. Is it a positive or negative development in your opinion?

Bài mẫu

In today’s technologically advanced era, the internet has revolutionized various aspects of life, allowing individuals to conduct tasks such as shopping, working, and communicating without the need for face-to-face interactions. In my opinion, the absence of face-to-face contact can lead to both beneficial and detrimental effects on social interactions and mental well-being.

The ability to shop, work, and communicate online presents numerous advantages. Firstly, it offers unparalleled convenience and accessibility. Individuals can purchase goods and services from the comfort of their homes, saving time and effort. Moreover, the Internet enables remote work opportunities, allowing people to work from any location, fostering flexibility and work-life balance. Additionally, virtual communication facilitates instant global connectivity, enabling interactions with individuals worldwide, enhancing collaboration, and expanding networking opportunities.

However, the reliance on virtual interactions devoid of face-to-face contact has negative implications. The absence of personal interaction can lead to a decline in social skills and the inability to develop meaningful relationships. Human connections formed through physical interactions foster empathy, understanding, and emotional bonding, which are lacking in virtual communication. Moreover, excessive reliance on online interactions can lead to feelings of isolation and loneliness, contributing to mental health issues such as anxiety and depression. In reality, online relationships are usually weak ties, so a person can have thousands of acquaintances in the virtual world but no true friendships in the real world. 

In conclusion, I hold the view that while the Internet’s ability to facilitate shopping, work, and communication without face-to-face contact presents undeniable conveniences, the absence of physical interaction can have adverse effects on social interactions and mental health. 

Từ vựng tốt trong bài

 • Present numerous advantages (v): mang lại nhiều ưu điểm, mang lại nhiều lợi ích
  Giải thích: to offer many benefits or advantages
  Ví dụ: Learning a second language presents numerous advantages, including enhanced cognitive abilities and increased cultural awareness.
 • Unparalleled (adj): vô song, không thể sánh kịp, không gì bằng, tuyệt vời, chưa từng có
  Giải thích: having no equal; better or greater than any other
  Ví dụ: They enjoyed success on a scale unparalleled by any previous rock band.
 • Facilitate (v): làm cho dễ dàng, tạo điều kiện thuận lợi
  Giải thích: to make something possible or easier
  Ví dụ: The new ramp will facilitate the entry of wheelchairs.
 • Global connectivity (n): kết nối toàn cầu
  Giải thích: the interconnectedness of different regions worldwide, facilitated by various technological and communication platforms.
  Ví dụ: Global connectivity as a whole is how devices and people are able to connect around the world and be connected anywhere.
 • Virtual interaction (n): tương tác ảo
  Giải thích: interaction that takes place in a virtual or digital environment, often facilitated by technology.
  Ví dụ: Virtual interaction through video calls and online meetings has become increasingly common in the era of remote work and digital communication.
 • Devoid of (adj): không có, thiếu
  Giải thích: to lack or be without something that is necessary or usual
  Ví dụ: Their apartment is devoid of all comforts.
 • Emotional bonding (n): mối liên kết cảm xúc
  Giải thích: the development of a strong emotional connection or relationship between individuals.
  Ví dụ: Spending quality time together and sharing personal experiences can contribute to the emotional bonding between friends.
 • Weak ties (n): mối liên kết yếu
  Giải thích: connections or relationships with acquaintances or distant contacts that are not particularly close or strong.
  Ví dụ: While social media allows us to maintain weak ties with a large number of people, it may not provide the same level of support as close friendships in times of need.
 • Have adverse effects on (v): gây ảnh hưởng tiêu cực đối với
  Giải thích: to cause negative impacts or harm to.
  Ví dụ: Lack of sleep can have adverse effects on both physical and mental well-being.

Lược dịch tiếng Việt

Trong thời đại công nghệ tiên tiến ngày nay, Internet đã cách mạng hóa nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống, cho phép các cá nhân thực hiện các công việc như mua sắm, làm việc và giao tiếp mà không cần tương tác mặt đối mặt. Theo tôi, việc không tiếp xúc trực tiếp có thể dẫn đến những tác động vừa có lợi vừa có hại đối với các tương tác xã hội và sức khỏe tinh thần.

Khả năng mua sắm, làm việc và giao tiếp trực tuyến mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất, nó mang lại sự tiện lợi và khả năng tiếp cận tuyệt vời. Các cá nhân có thể mua hàng hóa và dịch vụ một cách thoải mái ngay tại nhà mình, tiết kiệm thời gian và công sức. Hơn nữa, Internet tạo cơ hội làm việc từ xa, cho phép mọi người làm việc từ bất kỳ địa điểm nào, thúc đẩy tính linh hoạt và cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Ngoài ra, giao tiếp ảo tạo điều kiện kết nối toàn cầu ngay lập tức, cho phép tương tác với các cá nhân trên toàn thế giới, tăng cường hợp tác và mở rộng cơ hội kết nối mạng.

Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào các tương tác ảo mà không có sự tiếp xúc trực tiếp có những tác động tiêu cực. Việc thiếu sự tương tác cá nhân có thể dẫn đến sự suy giảm các kỹ năng xã hội và không có khả năng phát triển các mối quan hệ có ý nghĩa. Các kết nối của con người được hình thành thông qua các tương tác vật lý thúc đẩy sự đồng cảm, hiểu biết và gắn kết tình cảm, những điều còn thiếu trong giao tiếp ảo. Hơn nữa, việc phụ thuộc quá nhiều vào tương tác trực tuyến có thể dẫn đến cảm giác bị cô lập và cô đơn, góp phần gây ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần như lo lắng và trầm cảm. Trên thực tế, các mối quan hệ trên mạng thường là những mối quan hệ yếu ớt nên một người có thể có hàng nghìn người quen trong thế giới ảo nhưng lại không có tình bạn thực sự ở thế giới thực.

Tóm lại, tôi giữ quan điểm rằng mặc dù khả năng của Internet tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua sắm, làm việc và giao tiếp mà không cần tiếp xúc trực tiếp mang lại những tiện ích không thể phủ nhận, nhưng việc thiếu tương tác vật lý có thể có tác động xấu đến tương tác xã hội và sức khỏe tinh thần.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng