Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 15/7/2023 – Schools and the Internet

In the modern world, schools are no longer necessary because there is so much information available through the internet that children can study just as well at home. To what extent do you agree or disagree?

Brainstorming 

Agree: 

 • Abundance of online resources: The internet offers a vast array of educational materials, including tutorials, courses, and reference materials that can supplement or replace traditional classroom learning. 
 • Personalized learning: Online platforms provide opportunities for tailored learning experiences that cater to individual learning styles and paces, allowing students to focus on areas they find challenging or explore subjects they are passionate about. 
 • Flexibility and convenience: Learning from home through online resources eliminates the constraints of fixed school hours and commutes, offering flexibility and convenience for students, particularly those with special needs or unique circumstances. 
 • Global access to information: The internet transcends geographical barriers, providing access to information from around the world, fostering a more diverse and global perspective in education. 

Disagree: 

 • Social development and interaction: Traditional schools facilitate social interaction, teamwork, and communication skills, which are vital for a child’s overall development and cannot be fully replicated in an online learning environment. 
 • Structured learning environment: Schools provide a structured setting with trained educators who follow a curriculum designed to cover various subjects comprehensively, ensuring a well-rounded education. 
 • Discipline and time management: Attending school instills discipline, time management skills, and a sense of responsibility, which are crucial for a child’s future success and are often challenging to acquire solely through online learning. 
 • Practical experiences and facilities: Schools offer practical laboratories, libraries, sports facilities, and other resources that are essential for hands-on learning experiences, experiments, and extracurricular activities.

Sample 

In our contemporary era, the proliferation of the internet has revolutionized access to information, sparking a debate about the indispensability of traditional schools. Some argue that the vast resources available online render physical schools obsolete, suggesting that children can attain an equally effective education from home. This essay will delve into the merits of both sides of the argument and provide a balanced perspective. 

One compelling argument against the notion that schools are unnecessary due to online resources is the holistic learning experience offered by educational institutions. Physical schools provide a structured environment that fosters social interaction, teamwork, and emotional intelligence, which are pivotal in a child’s development. Moreover, the presence of qualified educators allows for personalized guidance, mentorship, and clarification of complex concepts that might be challenging to grasp solely through online sources. The diverse array of extracurricular activities, such as sports, arts, and debates, offered by schools cannot be replicated in a home-based setting, contributing significantly to a child’s overall growth and personality development.

Conversely, the internet serves as an invaluable repository of knowledge, offering an extensive range of educational resources, interactive tools, and e-learning platforms. With digital libraries, online courses, and multimedia content, children have unprecedented access to information, enabling self-paced learning and catering to diverse learning styles. Moreover, technological advancements have facilitated distance learning programs and virtual classrooms, allowing students to interact with educators and peers globally, breaking geographical barriers. This flexibility in learning schedules and access to diverse perspectives might complement traditional schooling and cater to individual learning preferences. 

In conclusion, while the internet undeniably provides a wealth of information and alternative modes of learning, traditional schools offer a multifaceted educational experience that extends beyond the scope of online resources. Integrating the benefits of both traditional schooling and online learning could potentially optimize educational outcomes, ensuring a well-rounded and adaptable approach to education in the modern world.

New words

 • Indispensability  (n): tính bắt buộc, cần thiết
  Giải thích: the fact that someone or something is so good or important that you could not manage without him, her, or it
  Ví dụ: We need to educate the public about the wonder and the indispensability of nature.
 • Render  (v): làm cho, khiến cho
  Giải thích: to cause someone or something to be in a particular state
  Ví dụ: Thousands of people were rendered homeless by the earthquake.
 • Delve into  (v): đi sâu, tìm kiếm
  Giải thích: to search in order to find a thing or information
  Ví dụ: She said she was tired of journalists delving into her private life.
 • Holistic (adj): toàn diện, tổng thể
  Giải thích: dealing with or treating the whole of something or someone and not just a part
  Ví dụ: Ecological problems usually require holistic solutions.
 • An invaluable repository of  (n): kho lưu trữ thông tin
  Giải thích: a priceless collection or storage of
  Ví dụ: The library serves as an invaluable repository of historical documents and rare manuscripts.
 • Unprecedented  (n): chưa từng có
  Giải thích: never having happened or existed in the past
  Ví dụ: Unprecedented change has been the keynote of the electronic revolution.
 • Self-paced learning  (n): học tập tuỳ theo tốc độ
  Giải thích: learning at a personalized speed determined by the individual, without a fixed schedule.
  Ví dụ: Online courses often offer self-paced learning, allowing students to progress through the material at their own convenience.
 • Cater to  (v): cung cấp, thoả mãn
  Giải thích: to satisfy a need or to provide what is wanted or needed by a particular person or group
  Ví dụ: Internet shopping caters to every conceivable need.
 • Facilitate  (v): tạo điều kiện thuận lợi
  Giải thích: to make something possible or easier
  Ví dụ: The new trade agreement should facilitate more rapid economic growth.
 • Complement  (v): bù cho đầy đủ, bổ sung
  Giải thích: to make something else seem better or more attractive when combining with it
  Ví dụ: Strawberries and cream complement each other perfectly.
 • A wealth of  (n): một nguồn lực lớn
  Giải thích: an abundance or large amount of
  Ví dụ: The library provides a wealth of information on various topics for students and researchers.
 • Optimize  (v): tối ưu hoá
  Giải thích: to make something as good as possible
  Ví dụ: We need to optimize our use of the existing technology.

Translation to Vietnamese

Trong thời đại hiện đại của chúng ta, sự phát triển của Internet đã cách mạng hóa việc tiếp cận thông tin, làm dấy lên cuộc tranh luận về tính tất yếu của các trường học truyền thống. Một số người cho rằng nguồn tài nguyên khổng lồ có sẵn trực tuyến khiến các trường học thực tế trở nên lỗi thời, cho thấy rằng trẻ em có thể đạt được nền giáo dục hiệu quả tương đương tại nhà. Bài viết này sẽ đi sâu vào giá trị của cả hai phía trong lập luận và đưa ra một quan điểm cân bằng.

Một lập luận thuyết phục chống lại quan điểm cho rằng trường học là không cần thiết nhờ các tài nguyên trực tuyến là trải nghiệm học tập toàn diện do các tổ chức giáo dục cung cấp. Trường học thể chất cung cấp một môi trường có cấu trúc nhằm thúc đẩy sự tương tác xã hội, tinh thần đồng đội và trí tuệ cảm xúc, những yếu tố then chốt trong sự phát triển của trẻ. Hơn nữa, sự hiện diện của các nhà giáo dục có trình độ cho phép hướng dẫn, cố vấn cá nhân hóa và làm rõ các khái niệm phức tạp mà có thể khó nắm bắt chỉ thông qua các nguồn trực tuyến. Các hoạt động ngoại khóa đa dạng như thể thao, nghệ thuật và tranh luận do trường học tổ chức không thể được lặp lại trong môi trường ở nhà, góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng và phát triển nhân cách tổng thể của trẻ.

Ngược lại, Internet đóng vai trò là kho lưu trữ kiến thức vô giá, cung cấp nhiều tài nguyên giáo dục, công cụ tương tác và nền tảng học tập điện tử. Với thư viện kỹ thuật số, các khóa học trực tuyến và nội dung đa phương tiện, trẻ em có khả năng tiếp cận thông tin chưa từng có, cho phép tự học theo nhịp độ và đáp ứng các phong cách học tập đa dạng. Hơn nữa, những tiến bộ công nghệ đã tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình đào tạo từ xa và lớp học ảo, cho phép sinh viên tương tác với các nhà giáo dục và bạn bè trên toàn cầu, phá vỡ rào cản địa lý. Sự linh hoạt trong lịch trình học tập và khả năng tiếp cận các quan điểm đa dạng này có thể bổ sung cho phương pháp học tập truyền thống và đáp ứng sở thích học tập của từng cá nhân.

Tóm lại, trong khi không thể phủ nhận rằng internet cung cấp nhiều thông tin và phương thức học tập thay thế, thì các trường học truyền thống lại mang đến trải nghiệm giáo dục nhiều mặt vượt ra ngoài phạm vi của các nguồn tài nguyên trực tuyến. Việc tích hợp các lợi ích của cả học tập truyền thống và học tập trực tuyến có thể tối ưu hóa kết quả giáo dục, đảm bảo cách tiếp cận toàn diện và thích ứng với giáo dục trong thế giới hiện đại.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng