Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 14/1/2023 – Video records vs written documents

Video records are a better way to learn about the way other people in the world live rather than written documents. To what extent do you agree or disagree?

Bài mẫu 

In the modern era of digitization, video records have emerged as a powerful tool for understanding diverse cultures and lifestyles worldwide. I firmly agree that video records offer a more immersive and insightful way to learn about how people live around the world compared to written documents.

Video records provide a visual and auditory experience that written documents cannot replicate. Through videos, one can witness firsthand the customs, traditions, daily routines, and societal norms of different cultures. For instance, documentaries or travel vlogs capture the vibrancy of local festivals, traditional ceremonies, and indigenous practices, offering a vivid portrayal of cultural richness. These visuals not only convey information but also evoke emotions and empathy, allowing viewers to connect with different cultures on a deeper level. In comparison, written documents simply describe life through the author’s words, which can be subjective, lacking emotions, and unengaging.

Furthermore, the accessibility and popularity of video-sharing platforms like YouTube, documentaries, and online streaming services have made video records more readily available and appealing to a wider audience. People from diverse backgrounds and age groups can easily access these resources, democratizing the understanding of global cultures and lifestyles. The audio-visual format of videos can also cater to different learning styles, making them more inclusive and effective in conveying information for teenagers or individuals who find traditional written formats less engaging. Also, some people are illiterate or vision-impaired who struggle to read written documents but can still learn from videos. 

In conclusion, I think that video records serve as an invaluable medium for understanding the lifestyles and cultures of people worldwide. Their engaging format and accessibility make them a superior tool for learning about diverse societies compared to written documents. 

Subscribe để mở khóa

Sau khi Subscribe toàn bộ nội dung sẽ được mở ra cho bạn

Loading...

Từ vựng tốt trong bài

 • Insightful  (adj): sâu sắc
  Giải thích: showing a clear and usually original understanding of a complicated problem or situation
  Ví dụ: She has written an insightful account of the modern art world.
 • Replicate  (v): lặp lại, mô phỏng lại, tái tạo
  Giải thích: to make or do something again in exactly the same way
  Ví dụ: Researchers tried many times to replicate the original experiment.
 • Firsthand  (adv): trực tiếp
  Giải thích: If you experience something firsthand, you experience it yourself
  Ví dụ: Most of the older reporters have experienced war firsthand.
 • Societal norms  (n): quy chuẩn xã hội
  Giải thích: shared expectations and rules of behavior within a society.
  Ví dụ: Societal norms dictate that individuals typically wait in line for their turn in public spaces, promoting order and fairness in daily interactions.
 • Vibrancy  (n): sự sống động
  Giải thích: the quality of being energetic, exciting, and full of enthusiasm
  Ví dụ: No one can fail to be struck by the vibrancy of New York.
 • Cultural richness  (n): sự phong phú văn hoá
  Giải thích: diversity in anything that has to do with how people live, such as music, art, recreation, religion or beliefs, languages, dress,…
  Ví dụ: The cultural richness of the city was evident in its varied cuisines, traditional festivals, and vibrant art scenes.
 • Democratize  (v): dân chủ hoá
  Giải thích: to make countries or organizations use democratic ways of making decisions
  Ví dụ: It’s about time we democratized access to skills, opportunities, and networks for all learners, everywhere.
 • Cater to  (v): phục vụ, đáp ứng
  Giải thích: to satisfy a need or to provide what is wanted or needed by a particular person or group
  Ví dụ: Internet shopping caters to every conceivable need.
 • Inclusive  (adj): bao gồm
  Giải thích: including everything or all types of people
  Ví dụ: The governments want to reach a settlement that is as inclusive as possible.
 • Vision-impaired  (adj): khiếm thị
  Giải thích: to describe someone who has a significant visual impairment or blindness.
  Ví dụ: The museum implemented measures to make its exhibits accessible to vision-impaired visitors, including tactile displays and audio descriptions.

Lược dịch tiếng Việt

Trong kỷ nguyên số hóa hiện đại, các bản ghi video đã nổi lên như một công cụ mạnh mẽ để tìm hiểu các nền văn hóa và lối sống đa dạng trên toàn thế giới. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng các bản ghi video cung cấp một cách sâu sắc và sâu sắc hơn để tìm hiểu về cách mọi người sống trên khắp thế giới so với các tài liệu bằng văn bản.

Bản ghi video cung cấp trải nghiệm hình ảnh và thính giác mà tài liệu bằng văn bản không thể tái tạo được. Thông qua video, người ta có thể tận mắt chứng kiến những phong tục, tập quán, thói quen hằng ngày và chuẩn mực xã hội của các nền văn hóa khác nhau. Ví dụ: phim tài liệu hoặc vlog du lịch ghi lại sự sống động của các lễ hội địa phương, nghi lễ truyền thống và tập quán bản địa, mang đến sự miêu tả sống động về sự phong phú về văn hóa. Những hình ảnh này không chỉ truyền tải thông tin mà còn gợi lên cảm xúc và sự đồng cảm, cho phép người xem kết nối với các nền văn hóa khác nhau ở mức độ sâu sắc hơn. Ngược lại, văn bản chỉ mô tả cuộc sống qua lời nói của tác giả, có thể chủ quan, thiếu cảm xúc, thiếu hấp dẫn.

Hơn nữa, khả năng tiếp cận và mức độ phổ biến của các nền tảng chia sẻ video như YouTube, phim tài liệu và các dịch vụ phát trực tuyến đã khiến các bản ghi video trở nên sẵn có hơn và thu hút nhiều đối tượng hơn. Mọi người thuộc nhiều tầng lớp và lứa tuổi khác nhau có thể dễ dàng tiếp cận các nguồn tài nguyên này, dân chủ hóa sự hiểu biết về văn hóa và lối sống toàn cầu. Định dạng nghe nhìn của video cũng có thể đáp ứng các phong cách học tập khác nhau, khiến chúng trở nên toàn diện và hiệu quả hơn trong việc truyền tải thông tin cho thanh thiếu niên hoặc những cá nhân thấy các hình thức viết truyền thống kém hấp dẫn hơn. Ngoài ra, một số người mù chữ hoặc khiếm thị gặp khó khăn trong việc đọc tài liệu bằng văn bản nhưng vẫn có thể học được từ video.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng các bản ghi video đóng vai trò là phương tiện vô giá để hiểu lối sống và văn hóa của người dân trên toàn thế giới. Định dạng hấp dẫn và sự dễ tiếp cận làm cho chúng trở thành một công cụ xuất sắc hơn so với tài liệu viết để tìm hiểu về xã hội đa dạng.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng