Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 10/8/2023 – The elderly

Some people say that in the modern world, getting old is entirely bad. Others, however, say that life for the elderly nowadays is much better than it was in the past.

Discuss both these views and give your own opinion.

Brainstorming

Advantages of getting old in the modern world:

 • Improved healthcare: Medical advancements lead to better healthcare, extending life expectancy and improving the quality of life for the elderly.
 • Increased social awareness: Society is becoming more aware of the needs and contributions of the elderly, leading to better support systems and services.

Disadvantages of getting old in the modern world:

 • Isolation: Despite technological advancements, some elderly individuals may still face social isolation due to various factors like mobility issues or lack of family support.
 • Potential strain on healthcare and social welfare systems: As individuals grow older, they tend to require more medical attention and support services. This can lead to increased demands on healthcare facilities, potentially resulting in longer waiting times and stretched resources

Sample

In the contemporary world, aging comes with a set of advantages and disadvantages, shaped by the advancements and changes in society. Some argue that getting old is totally negative, but I believe that the elderly today experience improved healthcare, increased social awareness, and financial security. 

On the one hand, there are challenges that accompany aging in the modern world. Despite technological advancements that aim to connect people, some elderly individuals may still face social isolation. Factors such as mobility issues or a lack of family support can lead to feelings of loneliness and seclusion. Additionally, the growing elderly population can potentially strain healthcare and social welfare systems. As individuals age, they tend to require more medical attention and support services. This increased demand can lead to longer waiting times, stretched resources, and potential difficulties in providing the necessary level of care.

On the other hand, I believe that things change in the modern world. Medical progressions have revolutionized geriatric care, leading to better healthcare outcomes. Breakthroughs in treatments, medications, and surgical techniques have extended life expectancy rates and enhanced the overall well-being of older individuals. Consequently, they can lead more active, fulfilling lives well into their golden years. Furthermore, modern society is becoming increasingly aware of the needs and contributions of the elderly population. This awareness has paved the way for improved support systems and services. Programs that cater to the elderly, such as community centers, senior-friendly infrastructure, and healthcare facilities, are now more readily available. This heightened awareness ensures that the elderly are valued members of society.

In conclusion, challenges like social isolation and potential strains on healthcare systems make some people opine that getting old is bad, but I think aging in the modern world brings both advantages and disadvantages. Improved healthcare and increased social awareness enhance the lives of the elderly.

New words

 • Seclusion (n): sự cô lập, cách biệt
  Giải thích: the state of being alone, away from other people
  Ví dụ: In some societies women are kept in seclusion, so that they are hardly ever seen in public.
 • Strain (v): căng thẳng, hết sức làm gì
  Giải thích: to become stretched or to experience pressure, or to make something do or experience this
  Ví dụ: I’ve put on such a lot of weight recently – this dress is straining at the seams.
 • Social welfare (n): phúc lợi xã hội
  Giải thích: services provided by the government or private organizations to help poor, ill, or old people
  Ví dụ: From the list of income sources we also show the types of government social welfare benefits received.
 • Geriatric care (n): chăm sóc lão khoa
  Giải thích: an area of expertise that is based on enhancing health care for aged people
  Ví dụ: Geriatric Care is the official journal of SIGOT
 • Golden years (n): những năm sau khi ai đó về hưu.
  Giải thích: the late years in someone’s life
  Ví dụ: They should have been about power. The power of older persons to live their golden years with dignity, joy, comfort and love.

Translating into Vietnamese

Trong thế giới hiện đại, lão hóa đi kèm với nhiều thuận lợi và bất lợi, được hình thành bởi sự tiến bộ và sự thay đổi trong xã hội. Một số người cho rằng việc già đi là điều hoàn toàn tiêu cực, nhưng tôi tin rằng người cao tuổi ngày nay trải qua sự cải thiện về chăm sóc sức khỏe, sự nhận thức xã hội gia tăng và an ninh tài chính.

Một mặt, có những thách thức đi kèm với sự lão hóa trong thế giới hiện đại. Mặc dù có những tiến bộ công nghệ nhằm mục đích kết nối mọi người, một số người cao tuổi vẫn có thể phải đối mặt với sự cô lập xã hội. Các yếu tố như vấn đề di chuyển hoặc thiếu sự hỗ trợ của gia đình có thể dẫn đến cảm giác cô đơn và tách biệt. Ngoài ra, dân số già ngày càng tăng có thể gây căng thẳng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội. Khi các cá nhân già đi, họ có xu hướng yêu cầu nhiều dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc y tế hơn. Nhu cầu gia tăng này có thể dẫn đến thời gian chờ đợi lâu hơn, nguồn lực bị căng thẳng và những khó khăn tiềm ẩn trong việc cung cấp mức độ chăm sóc cần thiết.

Mặt khác, tôi tin rằng mọi thứ đều thay đổi trong thế giới hiện đại. Những tiến bộ y tế đã cách mạng hóa việc chăm sóc người cao tuổi, mang lại kết quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Những đột phá trong phương pháp điều trị, thuốc men và kỹ thuật phẫu thuật đã kéo dài tuổi thọ và nâng cao sức khỏe tổng thể của những người lớn tuổi. Do đó, họ có thể có cuộc sống năng động hơn, trọn vẹn hơn trong những năm hoàng kim của mình. Hơn nữa, xã hội hiện đại ngày càng nhận thức được nhu cầu và sự đóng góp của người cao tuổi. Nhận thức này đã mở đường cho việc cải thiện các hệ thống và dịch vụ hỗ trợ. Các chương trình phục vụ người cao tuổi như trung tâm cộng đồng, cơ sở hạ tầng thân thiện với người cao tuổi và cơ sở chăm sóc sức khỏe hiện đã sẵn sàng hơn. Nhận thức được nâng cao này đảm bảo rằng người cao tuổi là thành viên có giá trị của xã hội.

Tóm lại, những thách thức như sự cô lập xã hội và những căng thẳng tiềm tàng đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe khiến một số người cho rằng già đi là điều xấu, nhưng tôi nghĩ rằng lão hóa trong thế giới hiện đại mang lại cả lợi ích và bất lợi.  Sự cải thiện về chăm sóc sức khỏe và sự nhận thức xã hội gia tăng nâng cao chất lượng cuộc sống của người già.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng