Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 10/6/2023 – Fattening foods

More and more people are becoming seriously overweight. Some people suggest that the solution to this problem is to increase the price of fattening foods. To what extent do you agree or disagree?

Bài mẫu

Obesity has emerged as a critical health issue affecting an increasing number of individuals worldwide. One proposed solution to combat this problem is the elevation of prices on fattening foods. While I concede that price hikes might deter excessive consumption, I firmly believe that this approach, if implemented in isolation, might have limited efficacy in addressing the multifaceted issue of obesity.

To begin with, augmenting the cost of unhealthy food items could act as a deterrent, especially for price-sensitive consumers. Higher prices may dissuade individuals from purchasing fattening foods and potentially encourage healthier dietary choices. This strategy, if properly implemented, might steer people towards more nutritious alternatives and subsequently reduce the consumption of high-calorie, low-nutrient products.

However, solely relying on escalating prices of fattening foods might overlook several underlying factors contributing to the obesity epidemic. Economic disparities could exacerbate as higher prices disproportionately affect lower-income households, potentially limiting their access to healthier food options. This might perpetuate food inequality and widen the gap between socioeconomic classes, thereby having limited impact on curbing obesity rates across all demographics.

Moreover, focusing solely on price manipulation neglects the importance of holistic strategies to combat obesity. Education on nutrition, healthy eating habits, and promoting physical activity are equally imperative. A comprehensive approach involving public health campaigns, nutritional education in schools, and community-based fitness programs could yield more sustainable and impactful results in addressing obesity-related concerns.

In conclusion, while increasing the price of fattening foods could serve as a deterrent to overconsumption and potentially encourage healthier dietary choices, this measure alone may not comprehensively address the complexity of the obesity issue. It is crucial to adopt a multifaceted approach that includes education, awareness campaigns, and community-based initiatives to effectively tackle this burgeoning health problem.

Từ vựng tốt trong bài

 • Elevation (n): sự nâng lên, tăng lên
  Giải thích: an increase in the level or amount of something
  Ví dụ: There is an elevation of the temperature in the afternoon.
 • Price hike (n): giá cả leo thang
  Giải thích: a percent of increase in the cost of goods or services
  Ví dụ: The price hike was an alternative plan to having organizations and individuals donating money.
 • Augment (v): gia tăng, bổ sung, mở rộng
  Giải thích: to increase the size or value of something by adding something to it
  Ví dụ: He would have to find work to augment his income.
 • Act as a deterrent (v): hành động như 1 sự ngăn chặn
  Giải thích: to serve to discourage, prevent, or inhibit
  Ví dụ: Increased police presence in the neighborhood acts as a deterrent to potential criminal activity.
 • Dissuade from (v): can ngăn
  Giải thích: to persuade someone not to do something
  Ví dụ: I tried to dissuade her from leaving.
 • Steer towards (v): chèo lái, hướng dẫn
  Giải thích: to take someone or something or make someone or something go in the direction in which you want him, her, or it
  Ví dụ: The main task of the new government will be to steer the country towards democracy.
 • Economic disparities (n): chênh lệch kinh tế
  Giải thích: differences or inequalities in economic conditions, wealth, or income
  Ví dụ: Economic disparities between urban and rural areas can lead to unequal access to education and healthcare services.
 • Exacerbate (v): làm thêm trầm trọng
  Giải thích: to make something that is already bad even worse
  Ví dụ: This attack will exacerbate the already tense relations between the two communities.
 • Disproportionately (adv): một cách không tương xứng, một cách không cân đối
  Giải thích: in a way that is too large or too small in relation to something else
  Ví dụ: Those who have lower income spend a disproportionately large amount of their earnings on food.
 • Food inequality (n): bất bình đẳng về thức ăn
  Giải thích: disparities in access to and availability of food, often resulting in unequal nutritional opportunities.
  Ví dụ: Food inequality is evident in urban “food deserts” where low-income communities lack access to affordable, nutritious food options.
 • Price manipulation (n): thao túng giá
  Giải thích: the act of intentionally influencing or controlling prices in the market.
  Ví dụ: Price manipulation can occur when false information is spread to artificially inflate or deflate the value of a stock for personal gain in financial markets.
 • Yield impactful results (v): mang lại kết quả có ảnh hưởng lớn
  Giải thích: to produce results that have a significant and meaningful effect.
  Ví dụ: Implementing sustainable practices in manufacturing can yield impactful results by reducing carbon emissions and promoting environmental conservation.

Lược dịch tiếng Việt

Béo phì đã nổi lên như một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ảnh hưởng đến số lượng người bệnh ngày càng tăng trên toàn thế giới. Một giải pháp được đề xuất để đối phó vấn đề này là tăng giá thực phẩm có hàm lượng chất béo cao. Mặc dù tôi thừa nhận rằng việc tăng giá có thể ngăn chặn việc tiêu dùng quá mức, nhưng tôi tin chắc rằng phương pháp này, nếu được thực hiện một cách riêng biệt, có thể có hiệu quả hạn chế trong việc giải quyết vấn đề béo phì nhiều mặt.

Đầu tiên, việc tăng giá các mặt hàng thực phẩm không tốt cho sức khỏe có thể hoạt động như một biện pháp ngăn chặn, đặc biệt là đối với những người tiêu dùng quan tâm đến giá cả. Giá cao có thể làm giảm sự mua sắm của những người tiêu dùng và có thể khuyến khích lựa chọn chế độ dinh dưỡng lành mạnh hơn. Chiến lược này, nếu được thực hiện đúng cách, có thể hướng mọi người tới những lựa chọn thay thế bổ dưỡng hơn và sau đó giảm tiêu thụ các sản phẩm có hàm lượng calo cao, ít chất dinh dưỡng.

Tuy nhiên, chỉ dựa vào giá thực phẩm tăng béo có thể bỏ qua một số yếu tố cơ bản góp phần gây ra đại dịch béo phì. Sự chênh lệch kinh tế có thể trở nên trầm trọng hơn khi giá cao hơn ảnh hưởng không tương xứng đến các hộ gia đình có thu nhập thấp, có khả năng hạn chế khả năng tiếp cận các lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn của họ. Điều này có thể kéo dài tình trạng bất bình đẳng về lương thực và làm gia tăng khoảng cách giữa các tầng lớp kinh tế xã hội, do đó có tác động hạn chế trong việc hạn chế tỷ lệ béo phì ở tất cả các nhóm nhân khẩu học.

Hơn nữa, việc chỉ tập trung vào việc thao túng giá mà bỏ qua tầm quan trọng của các chiến lược toàn diện để chống béo phì. Giáo dục về dinh dưỡng, thói quen ăn uống lành mạnh và tăng cường hoạt động thể chất cũng quan trọng không kém. Một cách tiếp cận toàn diện liên quan đến các chiến dịch y tế công cộng, giáo dục dinh dưỡng trong trường học và các chương trình thể dục dựa vào cộng đồng có thể mang lại kết quả bền vững và có tác động hơn trong việc giải quyết các mối lo ngại liên quan đến béo phì.

Tóm lại, mặc dù việc tăng giá thực phẩm chất béo có thể đóng vai trò ngăn chặn việc tiêu thụ quá mức và có khả năng khuyến khích các lựa chọn chế độ ăn uống lành mạnh hơn, nhưng chỉ riêng biện pháp này có thể không giải quyết được toàn diện sự phức tạp của vấn đề béo phì. Điều quan trọng là phải áp dụng cách tiếp cận nhiều mặt, bao gồm giáo dục, chiến dịch nâng cao nhận thức và sáng kiến ​​dựa vào cộng đồng để giải quyết hiệu quả vấn đề sức khỏe đang gia tăng này.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng