Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 1/6/2024 – Tax payment duty

Some people believe that they should be able to keep all the money they earn, and should not have to pay taxes to the state. To what extent do you agree or disagree?

Bài mẫu

The notion that individuals should keep all the money they earn without paying taxes to the state is a contentious one. While the idea of retaining all personal earnings may seem appealing at first glance, I strongly disagree with this opinion. 

Firstly, taxes play a crucial role in societal development by funding infrastructure and public services. Government investments in infrastructure, such as roads, bridges, and public transportation, are financed through tax revenues. For example, well-maintained transportation systems enhance connectivity and boost economic activities. Additionally, taxes fund essential public services such as education, healthcare, and emergency services, which are indispensable for a high quality of life. Access to quality healthcare ensures a healthier population, while robust educational systems equip individuals with the skills needed for personal and professional success. Thus, taxation directly contributes to societal well-being and economic growth.

Secondly, taxes help mitigate wealth inequality and provide a safety net for the less fortunate. Progressive taxation, where higher earners are taxed at a higher rate, ensures that wealth is redistributed more equitably. Luxury taxes on expensive goods and services generate revenue that can be allocated to social welfare programs. These programs, including pensions and unemployment benefits, support individuals in times of need and reduce poverty. By providing financial assistance to the elderly and the unemployed, taxes help create a more balanced and just society. This redistribution not only aids in poverty alleviation but also fosters social stability and cohesion.

In conclusion, while the idea of keeping all earned money might seem advantageous to individuals, the broader benefits of taxation for societal development and wealth redistribution are indispensable, which solidifies my disagreement with the idea that individuals should retain all their earnings without contributing taxes to the government. 

Subscribe để mở khóa

Sau khi Subscribe toàn bộ nội dung sẽ được mở ra cho bạn

Loading...

Từ vựng tốt trong bài

 • contentious (adj): hay cãi nhau, hay gây gỗ, hay cà khịa, hay sinh sự
  Giải thích: causing , involving, or likely to cause disagreement and argument
  Ví dụ: She has some very contentious views on education.
 • at first glance: thoạt nhìn
  Giải thích: when something is seen or considered briefly or for the first time
  Ví dụ: At first glance, the problem seemed easy to solve.
 • play a crucial role in (v): đóng vai trò quan trọng trong
  Giải thích: to be very important in a particular process or situation
  Ví dụ: Teachers play a crucial role in the development of children.
 • tax revenues (n): doanh thu thuế
  Giải thích: the income gained by the government through taxation
  Ví dụ: Increased tourism has boosted tax revenues for the city.
 • well-maintained transportation system (n): hệ thống giao thông được bảo trì tốt
  Giải thích: a transport network that is kept in good condition
  Ví dụ: A well-maintained transportation system is essential for economic growth.
 • connectivity (n): sự liên kết
  Giải thích: the ability of a computer, program, device, or system to connect to the internet, another computer, etc.:
  Ví dụ: Coherences between recording sites reflect the pattern and degree of connectivity between brain regions.
 • indispensable (adj): rất cần thiết, không thể thiếu được
  Giải thích: too important not to have; necessary
  Ví dụ: None of our players is indispensable.
 • robust (adj): làm mạnh khoẻ; đòi hỏi sức mạnh
  Giải thích: (of a person or animal) strong and healthy, or (of an object or system) strong and unlikely to break or fail
  Ví dụ: He looks robust and healthy enough.
 • societal well-being (n): sự thịnh vượng xã hội
  Giải thích: the overall health and prosperity of a society
  Ví dụ: Access to education and healthcare contributes to societal well-being.
 • mitigate wealth inequality (v): giảm bất bình đẳng giàu nghèo
  Giải thích: to reduce the gap between the rich and the poor
  Ví dụ: Progressive taxation can help mitigate wealth inequality.
 • a safety net (n): mạng lưới an sinh
  Giải thích: a system that provides financial and social support to people in need
  Ví dụ: Unemployment benefits act as a safety net for jobless individuals.
 • redistribute (v): phân bố lại
  Giải thích: to share something out differently from before, especially in a fairer way
  Ví dụ: As president he would redistribute the country’s wealth.
 • equitably (adv): công bằng
  Giải thích: in a fair and impartial manner
  Ví dụ: Resources should be distributed equitably among all regions.
 • social welfare programs (n): các chương trình phúc lợi xã hội
  Giải thích: government initiatives designed to support the well-being of citizens
  Ví dụ: Social welfare programs provide assistance to low-income families.
 • poverty alleviation (n): giảm nghèo
  Giải thích: efforts and policies aimed at reducing poverty
  Ví dụ: Microfinance initiatives have proven effective in poverty alleviation.
 • social stability (n): sự ổn định xã hội
  Giải thích: the condition in which society functions smoothly without major disruptions
  Ví dụ: Effective governance is key to maintaining social stability.
 • solidify (v): củng cố
  Giải thích: to makes something stronger or more definite
  Ví dụ: Their partnership solidifies the company’s position in the market.

Lược dịch tiếng Việt

Quan điểm cho rằng các cá nhân nên giữ tất cả số tiền họ kiếm được mà không phải nộp thuế cho nhà nước là một quan điểm gây tranh cãi. Mặc dù ý tưởng giữ lại tất cả thu nhập cá nhân thoạt nhìn có vẻ hấp dẫn nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này.

Thứ nhất, thuế đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển xã hội bằng cách tài trợ cho cơ sở hạ tầng và dịch vụ công. Đầu tư của chính phủ vào cơ sở hạ tầng, như đường, cầu và giao thông công cộng, được tài trợ thông qua nguồn thu từ thuế. Ví dụ, hệ thống giao thông được bảo trì tốt sẽ tăng cường khả năng kết nối và thúc đẩy các hoạt động kinh tế. Ngoài ra, thuế tài trợ cho các dịch vụ công thiết yếu như giáo dục, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ khẩn cấp, những dịch vụ không thể thiếu để có chất lượng cuộc sống cao. Khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng đảm bảo dân số khỏe mạnh hơn, đồng thời hệ thống giáo dục mạnh mẽ trang bị cho các cá nhân những kỹ năng cần thiết để thành công cá nhân và nghề nghiệp. Vì vậy, thuế đóng góp trực tiếp vào phúc lợi xã hội và tăng trưởng kinh tế.

Thứ hai, thuế giúp giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo và cung cấp mạng lưới an toàn cho những người kém may mắn hơn. Thuế lũy tiến, trong đó những người có thu nhập cao hơn bị đánh thuế ở mức cao hơn, đảm bảo rằng của cải được phân phối lại một cách công bằng hơn. Thuế xa xỉ đánh vào hàng hóa và dịch vụ đắt tiền tạo ra doanh thu có thể được phân bổ cho các chương trình phúc lợi xã hội. Các chương trình này, bao gồm lương hưu và trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ các cá nhân trong những lúc cần thiết và giảm nghèo. Bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính cho người già và người thất nghiệp, thuế giúp tạo ra một xã hội cân bằng và công bằng hơn. Việc tái phân phối này không chỉ hỗ trợ xóa đói giảm nghèo mà còn thúc đẩy sự ổn định và gắn kết xã hội.

Tóm lại, mặc dù ý tưởng giữ lại tất cả số tiền kiếm được có vẻ có lợi cho các cá nhân, nhưng lợi ích rộng lớn hơn của việc đánh thuế đối với sự phát triển xã hội và tái phân phối của cải là không thể thiếu, điều này củng cố thêm sự bất đồng của tôi với ý tưởng rằng các cá nhân nên giữ lại tất cả thu nhập của mình mà không phải đóng thuế cho xã hội. chính phủ.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng