Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 1/4/2023 – Get news

More and more people no longer read newspapers or watch TV programs to get news. They get news about the world through the Internet. Is this a positive or negative development?

Paraphrasing 

 • Access news online 
 • Get updates from the web 
 • Stay informed through online sources 
 • Obtain news via the internet 
 • Internet as primary news source 

Brainstorming 

BD1: Positives 

 • Accessibility and Convenience: The Internet allows instantaneous access to news from around the world. This convenience caters to the fast-paced lifestyle of many individuals, who can now stay updated on current events regardless of their location.
 •  Interactive and Multimedia Content: Internet news often includes multimedia elements like videos, images, and interactive graphics, enhancing the comprehension and retention of information. 

BD2: Negatives 

 • Spread of Misinformation: The Internet is rife with unverified information and fake news, which can lead to misinformation and confusion. Discerning credible sources from unreliable ones can be a challenge. 
 • Loss of Tangibility: Online news lacks the tactile experience of holding a physical newspaper or watching a news broadcast. 

Sample

In recent times, a significant shift has been observed in how people acquire news. Rather than relying on traditional mediums like newspapers and television, an increasing number of individuals are turning to the Internet for their daily dose of information. This transformation has advantages and drawbacks in equal measure. 

Assessing news online exerts many favorable impacts. One of the most apparent benefits is its unparalleled accessibility and convenience. With just a few clicks, a vast array of news articles and reports from around the world become instantly available. This convenience caters to the fast-paced lifestyle of many individuals who are constantly on the move, enabling them to stay updated on current events regardless of their location. Furthermore, the Internet offers a dynamic and engaging news consumption experience. Visual aids, for instance, can provide a clearer understanding of complex issues, while videos offer firsthand insights into events, creating a more immersive news experience. 

However, this shift towards digital news consumption is not without its drawbacks. Firstly, it is the proliferation of misinformation on the Internet. The democratization of information has paved the way for unverified news sources and fake news to permeate online spaces, leading to confusion and hindering the formation of informed opinions. Secondly, there is a tangible loss associated with the transition from traditional news mediums to the Internet. Physical newspapers and televised news broadcasts offer a tactile experience that cannot be replicated online. The feeling of holding a newspaper and flipping through its pages, or the act of tuning into a trusted news channel, provides a sensory engagement that the digital sphere lacks. 

In conclusion, the shift towards acquiring news from the Internet provides unprecedented accessibility, interactivity, and convenience, but it also brings to light concerns regarding the spread of misinformation and the loss of tangible news mediums.

(299 words)

New words

 • Unparalleled (adj): vô song, không thể sánh kịp
  Giải thích: having no equal; better or greater than any other
  Ví dụ: They enjoyed success on a scale unparalleled by any previous rock band.
 • Cater to (v): phục vụ
  Giải thích: to provide, and sometimes serve, food
  Ví dụ: I’m catering for twelve on Sunday – the whole family is coming.
 • Regardless of: bất kể, bất chấp
  Giải thích: without being influenced by any other events or conditions
  Ví dụ: I tell them the truth, regardless of what they want to hear.
 • Firsthand (adv): thực tế, trực tiếp
  Giải thích: If you experience something firsthand, you experience it yourself
  Ví dụ: Most of the older reporters have experienced war firsthand.
 • Immersive (adj): trải nghiệm đắm chìm trong hình ảnh, môi trường thực tế ảo
  Giải thích: seeming to surround the audience, player, etc. so that they feel completely involved in something
  Ví dụ: The new game is more immersive.
 • Proliferation (n): sự phát triển, sinh sôi nảy nở
  Giải thích: a large number of something
  Ví dụ: The proliferation of cell phones has changed how we communicate.
 •  Pave the way for (v): mở đường, tạo điều kiện
  Giải thích: to make it possible or easier for something or someone to follow
  Ví dụ: Data from the space flight should pave the way for a more detailed exploration of Mars.
 • Permeate (v): lan toả, lan khắp
  Giải thích: to spread through something and be present in every part of it
  Ví dụ: The smell of chocolate permeated the room. That is delicious.
 • Hinder (v): cản trở
  Giải thích: to limit the ability of someone to do something, or to limit the development of something
  Ví dụ: He will not hinder anything useful nor allow anything harmful.
 • Tactile (adj): liên quan đến xúc giác
  Giải thích: related to the sense of touch
  Ví dụ: Her paintings have a very tactile quality.
 • Unprecedented (adj): chưa từng xảy ra
  Giải thích: never having happened or existed in the past
  Ví dụ: Unprecedented change has been the keynote of the electronic revolution.

Translating into Vietnamese

Trong thời gian gần đây, người ta đã nhận thấy có sự thay đổi đáng kể trong cách mọi người tiếp nhận tin tức. Thay vì dựa vào các phương tiện truyền thống như báo chí và truyền hình, ngày càng có nhiều người chuyển sang sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin hàng ngày. Sự chuyển đổi này có những ưu điểm và nhược điểm ở mức độ như nhau.

Việc tiếp cận tin tức trực tuyến có nhiều tác động tích cực. Một trong những lợi ích rõ ràng nhất là khả năng tiếp cận và tiện lợi không giới hạn của nó. Chỉ với một vài cú nhấp chuột, hàng loạt bài báo và báo cáo từ khắp nơi trên thế giới sẽ có sẵn ngay lập tức. Sự tiện lợi này phục vụ cho lối sống nhịp độ nhanh của nhiều cá nhân thường xuyên di chuyển, cho phép họ cập nhật các sự kiện hiện tại bất kể vị trí của họ. Hơn nữa, Internet mang lại trải nghiệm xem tin tức năng động và hấp dẫn. Các hình ảnh minh họa, ví dụ, có thể giúp hiểu rõ hơn về các vấn đề phức tạp, trong khi video cung cấp cái nhìn trực tiếp về sự kiện, tạo nên trải nghiệm tin tức một cách sống động hơn.

Tuy nhiên, sự thay đổi theo hướng tiêu thụ tin tức kỹ thuật số này không phải là không có nhược điểm. Thứ nhất, đó là sự gia tăng thông tin sai lệch trên Internet. Quá trình dân chủ hóa thông tin đã tạo điều kiện cho những nguồn tin chưa được kiểm chứng và tin giả tràn lan trên không gian mạng, dẫn đến sự nhầm lẫn và cản trở việc hình thành các ý kiến có căn cứ. Thứ hai, có sự mất mát hữu hình liên quan đến quá trình chuyển đổi từ các phương tiện tin tức truyền thống sang Internet. Báo chí và các chương trình phát sóng tin tức trên truyền hình mang lại trải nghiệm xúc giác mà không thể sao chép trực tuyến. Cảm giác cầm một tờ báo và lật qua các trang của nó, hoặc hành động dò kênh tin tức đáng tin cậy, mang lại sự tương tác về giác quan mà lĩnh vực kỹ thuật số không có.

Tóm lại, sự chuyển hướng theo hướng thu thập tin tức từ Internet mang lại khả năng tiếp cận, tính tương tác và sự thuận tiện chưa từng có, nhưng nó cũng làm sáng tỏ những lo ngại về việc lan truyền thông tin sai lệch và mất đi các phương tiện tin tức hữu hình.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng