Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 9/12/2023 – Salaries for doctors and others

The chart below shows the annual pay (thousands of US dollars) for doctors and other workers in seven countries in 2004.
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant

Bài mẫu

The given bar chart illustrates a comparison between the annual earnings of doctors and employees in other professions across seven distinct countries in the year 2004.

Overall, doctors earned considerably higher salaries on average than employees in other fields. The United States emerged as the country where both doctors and other workers earned the highest incomes.

In the United States, the average annual salary for a doctor was the highest among all the surveyed nations, standing at $120,000 USD, which was more than three times the average income earned by workers in other professions. Doctors in France and Switzerland earned approximately $70,000, significantly surpassing the income of other professionals, at about $35,000 and $40,000 respectively.

In Italy, the Czech Republic, and Germany, doctors were paid significantly higher salaries, nearly three times more, in comparison with other workers, at $60,000 to $20,000 USD. Meanwhile, Finish doctors earned an average annual income of around $55,000, which was more than double the annual pay of other workers, who averaged $25,000.

Từ vựng tốt trong bài

 • Considerably (adv): đáng kể, lớn lao, nhiều
  Giải thích: to a large, noticeable, or important degree
  Ví dụ: He’s considerably fatter than he was when I knew him.
 • Stand at (v): ở mức
  Giải thích: to be in, cause to be in, or get into a particular state or situation
  Ví dụ: The national debt stands at 55 billion dollars.
 • Surpass (v): vượt qua
  Giải thích: to do or be better than
  Ví dụ: His time for the 100 metres surpassed the previous world record by one hundredth of a second.
 • In comparison with (v): so sánh với
  Giải thích: the act of comparing two or more people or things
  Ví dụ: In comparison with the male, the female spends more money on shopping.

Lược dịch tiếng Việt

Biểu đồ cột minh họa sự so sánh giữa thu nhập hàng năm của bác sĩ và nhân viên trong các ngành nghề khác ở bảy quốc gia khác nhau trong năm 2004.

Nhìn chung, bác sĩ có mức lương trung bình cao hơn đáng kể so với nhân viên ở các lĩnh vực khác. Hoa Kỳ nổi lên là quốc gia mà cả bác sĩ và những người lao động khác đều có thu nhập cao nhất.

Tại Hoa Kỳ, mức lương trung bình hàng năm của một bác sĩ là cao nhất trong số tất cả các quốc gia được khảo sát, ở mức 120.000 USD, cao hơn gấp ba lần thu nhập trung bình của người lao động ở các ngành nghề khác. Các bác sĩ ở Pháp và Thụy Sĩ kiếm được khoảng 70.000 USD, vượt đáng kể so với thu nhập của các chuyên gia khác, lần lượt là khoảng 35.000 USD và 40.000 USD.

Ở Ý, Cộng hòa Séc và Đức, bác sĩ được trả lương cao hơn đáng kể, gần gấp ba lần so với những người lao động khác, ở mức 60.000 đến 20.000 USD. Trong khi đó, các bác sĩ Phần Lan có thu nhập trung bình hàng năm khoảng 55.000 USD, cao hơn gấp đôi mức lương hàng năm của những người lao động khác, trung bình là 25.000 USD.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng