Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 24/6/2023 – Table about salaries of secondary/high school teachers

The table below gives information about salaries of secondary/high school teachers in five countries in 2009.
Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant

Bài mẫu

The provided table presents the salary structure for teachers in secondary and high schools across various countries in 2019.

Overall, Luxembourg emerged as the country offering the most lucrative teaching salaries, boasting the highest starting and maximum earnings. Notably, while Australian and Danish teachers took nearly a decade to reach their maximum salaries, counterparts in the other three countries experienced continued pay increases for an additional two decades or more.

In Australia and Denmark, secondary school teachers commenced their careers earning $28,000 and $45,000 annually, respectively. Fifteen years later, their earnings rose to peak at $48,000 and $54,000, respectively, a threshold achieved within 8 to 9 years.

In contrast, teachers in Luxembourg initiated their careers with a salary of $80,000, which soared to $119,000 after 15 years before reaching the pinnacle of $132,000 by the 30th year. Conversely, Korean and Japanese teachers began with initial incomes of $30,000 and $34,000, respectively, witnessing subsequent increases of $18,000 and $31,000 over the next 15 years. While educators in Korea reached their maximum pay ($62,000) after 34 years, those in Japan required 37 years, earning $86,000 at the peak of their careers.

Từ vựng tốt trong bài

 • Lucrative (adj): sinh lời, béo bở
  Giải thích: (especially of a business, job, or activity) producing a lot of money
  Ví dụ: The merger proved to be very lucrative for both companies.
 • Boast (v): ở hữu (điều ấn tượng, đáng tự hào)
  Giải thích: to have or own something to be proud of
  Ví dụ: Ireland boasts beautiful beaches, great restaurants, and friendly locals.
 • Counterpart (n): bên tương ứng, đối tác
  Giải thích: a person or thing that has the same purpose as another one in a different place or organization
  Ví dụ: The Foreign Minister held talks with his Chinese counterpart about free trade agreement.
 • Commence (v): bắt đầu, mở đầu
  Giải thích: to begin something
  Ví dụ: We will commence building work in August of next year.
 • Threshold (n): ngưỡng, thềm, mức
  Giải thích: the level or point at which you start to experience something, or at which something starts to happen
  Ví dụ: He earns £400 a month, well below the threshold for paying tax.
 • Reach the pinnacle of (v): đạt đến đỉnh cao, mức độ cao nhất về thành công, xuất sắc, hoặc thành tựu
  Giải thích: to achieve the highest point or level of success, excellence, or achievement.
  Ví dụ: After years of hard work and dedication, she finally reached the pinnacle of her career when she became the CEO of the company. 
 • Witness subsequent increases (v): chứng kiến sự tăng liên tục
  Giải thích: to experience later, successive rises or growth.
  Ví dụ: We were able to witness subsequent increases in sales after implementing the new marketing strategy.
 • At the peak of (v): ở đỉnh điểm
  Giải thích: at the highest point or maximum level of something
  Ví dụ: At the peak of summer, temperatures often soar above 90 degrees Fahrenheit.

Lược dịch tiếng Việt

Bảng trình bày cơ cấu lương cho giáo viên ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ở nhiều quốc gia khác nhau vào năm 2019.

Nhìn chung, Luxembourg nổi lên là quốc gia có mức lương giảng dạy hấp dẫn nhất, tự hào với mức thu nhập khởi điểm và tối đa cao nhất. Đáng chú ý, trong khi giáo viên Úc và Đan Mạch phải mất gần một thập kỷ để đạt được mức lương tối đa, thì các giáo viên ở ba quốc gia còn lại lại phải tiếp tục tăng lương thêm hai thập kỷ nữa hoặc hơn.

Ở Úc và Đan Mạch, giáo viên trung học bắt đầu sự nghiệp với mức lương lần lượt là 28.000 USD và 45.000 USD hàng năm. 15 năm sau, thu nhập của họ tăng lên mức cao nhất lần lượt là 48.000 USD và 54.000 USD, ngưỡng đạt được trong vòng 8 đến 9 năm.

Ngược lại, giáo viên ở Luxembourg bắt đầu sự nghiệp của họ với mức lương 80.000 USD, tăng vọt lên 119.000 USD sau 15 năm trước khi đạt đến đỉnh cao 132.000 USD vào năm thứ 30. Ngược lại, giáo viên Hàn Quốc và Nhật Bản bắt đầu với thu nhập ban đầu lần lượt là 30.000 USD và 34.000 USD, chứng kiến mức tăng tiếp theo là 18.000 USD và 31.000 USD trong 15 năm tiếp theo. Trong khi các nhà giáo dục ở Hàn Quốc đạt mức lương tối đa (62.000 USD) sau 34 năm thì những người ở Nhật Bản cần 37 năm để kiếm được 86.000 USD vào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng