Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic TV and TV programs

Part 1

1. Do you like watching TV?

Yes, as I’m a couch potato, I can spend hours sitting in front of the screen to watch my favourite programs. It really makes me feel refreshed and all daily stress is set aside when I immerse myself in one specific TV program.

 • couch potato /ˈkaʊtʃ pəˌteɪ.təʊ/ (noun): người nghiện xem tivi
 • set something aside (phrasal verb): dẹp cái gì qua một bên
 • immerse yourself in something /ɪˈmɜːs/ (verb phr.): đắm mình vào đâu

Có chứ, vì tôi là một đứa nghiện xem tivi, nên tôi có thể dành hàng giờ ngồi trước màn hình để xem các chương trình yêu thích của mình. Nó thực sự làm cho tôi cảm thấy sảng khoái và mọi căng thẳng hàng ngày được dẹp bỏ khi tôi đắm mình vào một chương trình truyền hình cụ thể nào đó.

2. How much time do you spend watching TV?

I’d say all my leisure time is spent on watching TV, nearly 4-5 hours per day. I love lying down on the couch and switching any channels as I want by a remote control. It’s so relaxing and exciting.

 • lie down on the couch /kaʊtʃ/ (verb phr.): nằm dài trên ghế

Tôi muốn nói rằng tất cả thời gian giải trí của tôi đều dành cho việc xem TV, khoảng gần 4-5 giờ mỗi ngày. Tôi thích nằm dài trên ghế và chuyển đổi bất kỳ kênh nào tôi muốn bằng điều khiển từ xa. Điều đó rất là thư giãn và thú vị.

3. When do you usually watch TV?

I watch TV whenever I want, maybe when I’m in a good mood or not. Especially I love watching the programs in prime time because I think they’re really helpful. For example, the News at 7 pm every day provides me with a huge amount of information, ranging from education, entertainment to political issues all over the world.

 • be in a good mood /muːd/ (phrase): tâm trạng tốt
 • prime time /praɪm/ (unc. noun): giờ vàng

Tôi xem TV bất cứ khi nào mà tôi muốn, có thể là khi tâm trạng tốt hoặc không. Đặc biệt là tôi thích xem các chương trình vào khung giờ vàng vì tôi nghĩ chúng thực sự hữu ích. Ví dụ, bản tin thời sự lúc 7 giờ tối hàng ngày cung cấp cho tôi một lượng thông tin lớn, từ giáo dục, giải trí đến các vấn đề chính trị trên toàn thế giới.

4. What types of TV programs do you like watching?

I’m interested in watching TV drama series and reality shows. I feel they are not only useful, but also entertaining and sometimes touching. For example, when I watch one Korean drama series, I usually burst into tears because the plot is emotional and the cast is talented.

 • burst into tears /bɜːst/ (verb phr.): bật khóc
 • plot /plɒt/ (noun): cốt truyện

Tôi thích xem phim truyền hình dài tập và các chương trình thực tế. Tôi cảm thấy chúng không chỉ hữu ích, mà còn giải trí và đôi khi rất cảm động. Ví dụ, khi tôi xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc, tôi thường bật khóc vì cốt truyện xúc động và dàn diễn viên rất tài năng.

5. What do children like watching on TV?

6. Do you like watching TV shows from other countries?

7. Has television changed your life in any way?

Part 2

1. Describe a game show or a quiz program you watched on TV or online

You should say:

 • where and when you watched it
 • what it was like
 • how often you watched it
 • And explain why you liked/ disliked it

I’m going to talk about “Who wants to be a millionaire”, one of my favorite TV shows ever. As far as I can remember, it was originally a UK TV Game Show, and it made its first debut in Vietnam around 10 years ago.

This was kind of a quiz show in which contestants have to go through a set of 15 questions with increasing difficulty. The first five questions are pretty silly really, and my family always have a good laugh about those questions. Contestants are given 4 lifelines to aid them with difficult questions, and most of them are usually used up when the contestant reaches around question 7 or 8. The entire show is a world of knowledge. Many questions from different fields are asked, ranging from trivial things like ingredients needed to make cookies to academic stuff like quantum physics and archeology.

You know, I’m quite a curious man, so back when I was a high school kid, I hardly missed an episode. When the Internet became available in Vietnam, I started to watch the UK and US version as well, and knowledge acquired from those shows were really helpful to me in many of my high school knowledge quizzes. An interesting thing in this TV show is that the master of ceremony has a great sense of humor, who brings many funny moments to this show.

I think “Who wants to be a millionaire” is one of the most interesting and worth-watching TV shows. You can not only have a chance to wind down after hard work but also broaden your horizons.

 • make a debut /ˈdeɪ.bju/ (verb phr.): cho ra mắt
 • have a good laugh about something /lɑːf/ (idiom): cười sảng khoái về cái gì
 • use something up (phrasal verb): sử dụng hết cái gì
 • a world of knowledge /ˈnɒl.ɪdʒ/ (noun phr.): một bể kiến thức
 • trivial /ˈtrɪv.i.əl/ (adj): nhỏ, không quan trọng
 • quantum physics /ˈkwɒn.təm/ (noun): vật lý lượng tử
 • a great/ good sense of humor /ˈhjuː.mər/ (noun phr.): khiếu hài hước

Tôi sẽ nói về chương trình “Ai là triệu phú”, một trong những chương trình truyền hình yêu thích của tôi từ trước đến nay. Theo những gì tôi có thể nhớ, thì nó là một chương trình Game Show của Vương quốc Anh, và nó đã ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam vào khoảng 10 năm trước.

Đây là một chương trình đố vui trong đó các thí sinh phải trải qua một bộ 15 câu hỏi với độ khó được tăng dần. Năm câu hỏi đầu tiên thực sự khá dễ, và gia đình tôi luôn cười sảng khoái vì những câu hỏi đó. Thí sinh được cấp 4 quyền trợ giúp để hỗ trợ họ với những câu hỏi khó, và hầu hết chúng thường được sử dụng hết khi mà thí sinh chỉ trả lời đến câu hỏi 7 hoặc 8. Toàn bộ chương trình là một bể kiến ​​thức. Nhiều câu hỏi từ các lĩnh vực khác nhau được đặt ra, từ những thứ nhỏ nhặt như nguyên liệu cần thiết để làm bánh quy đến những thứ học thuật như vật lý lượng tử và khảo cổ học.

Bạn biết đấy, tôi là một người khá tò mò, vì vậy khi tôi còn là một đứa trẻ trung học, tôi hầu như không bỏ sót một tập nào. Khi Internet có mặt ở Việt Nam, tôi cũng bắt đầu xem phiên bản Anh và Mỹ, và những kiến ​​thức thu được từ những chương trình đó thực sự hữu ích đối với tôi trong nhiều câu đố kiến ​​thức thời trung học. Một điều thú vị trong chương trình truyền hình này là người dẫn chương trình rất có khiếu hài hước, người mà mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước cho chương trình này.

Tôi nghĩ “Ai là triệu phú” là một trong những chương trình truyền hình thú vị và đáng xem nhất. Bạn không chỉ có cơ hội thư giãn sau thời gian làm việc chăm chỉ mà còn có thể mở rộng kiến thức của mình.

2. Describe a TV program you liked when you were little

You should say:

 • what it was
 • when you watched it
 • how you knew it
 • And explain why you liked it

3. Describe a radio program you like

You should say:

 • What it was
 • When and where you listen to this program
 • What the contents of the program are
 • Why you like this program

Part 3

1. Why do people like to watch TV shows?

I reckon that most people watch the box for recreational and educational purposes.  In terms of entertainment, as people now lead a hectic life and always feel stressed out, watching these TV shows is an effective way for them to put their feet up after work. About education, people can acquire knowledge about various topics like science, wildlife, and history when watching TV. For example, the game show “Who wants to be a millionaire?” provides the audience with many useful pieces of information.

 • watch the box /bɒks/(verb phr.): xem tivi
 • lead a hectic life /ˈhek.tɪk/(verb phr.): có cuộc sống hối hả, bận rộn
 • stressed out /strest/(adj): căng thẳng
 • put your feet up (idiom): thư giãn
 • acquire knowledge about something /əˈkwaɪər/(verb phr.): tiếp thu kiến thức về lĩnh vực gì

Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người xem tivi cho mục đích giải trí và giáo dục. Về mặt giải trí, khi con người hiện nay có cuộc sống quá bận rộn và luôn cảm thấy căng thẳng, thì việc xem các chương trình truyền hình này là một cách hữu hiệu để họ thư giãn sau giờ làm việc. Về giáo dục, mọi người có thể tiếp thu kiến thức về các chủ đề khác nhau như khoa học, động vật hoang dã và lịch sử khi xem tivi. Ví dụ như gameshow “Ai muốn trở thành triệu phú?” cung cấp cho khán giả rất nhiều thông tin hữu ích.

2. What kinds of TV shows do people like to watch?

There are a wide variety of types of TV shows, but I think the most popular genres are sitcoms and world news. As sitcoms do not only provide the audience with witty scenes that make them split their sides but it sometimes keeps the audience in suspense, most people are keen on this kind. Besides, world news is another widely-watched form of TV because it helps people to keep up with the latest events around the world.

 • genre /ˈʒɑ̃ː.rə/(noun): thể loại (nhạc, sách, phim…)
 • witty /ˈwɪt.i/(adj): hài hước
 • split your sides /splɪt/(idiom): cười nghiêng ngả
 • keep somebody in suspense /səˈspens/(verb phrase): khiến ai hồi hộp
 • keep up with something (phrasal verb): cập nhật cái gì

Có rất đa dạng các chương trình truyền hình, nhưng tôi nghĩ thể loại phổ biến nhất là phim sitcom và tin tức thế giới. Phim sitcom không chỉ cung cấp cho khán giả những cảnh phim dí dỏm khiến họ phải cười nghiêng ngả mà đôi khi còn khiến khán giả hồi hộp, nên hầu hết mọi người đều thích thể loại này. Bên cạnh đó, tin tức thế giới là một hình thức truyền hình được nhiều người theo dõi vì nó giúp mọi người cập nhật những sự kiện mới nhất trên thế giới.

3. What is the difference between the games people play now and those people played in the past?

4. Why do some people watch TV shows online?

5. What is the difference between children’s games nowadays and the past?

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng