Từ vựng và ý tưởng IELTS Writing theo chủ đề – Media

Phương tiện truyền thông – Media là một trong những chủ đề phổ biến nhất trong IELTS Writing Task 2, song song với các chủ đề như Family, Technology và Work.

Tuy nhiên, từ chủ đề lớn trên, mỗi câu hỏi trong Writing Task 2 lại chỉ tập trung vào một chủ đề nhỏ (được gọi là sub-topics), ví dụ như:

 • the Internet
 • mobile phones
 • television

Trong bài viết này, IELTS Thanh Loan xin gợi ý với bạn những ý tưởng thông dụng nhất về 2 sub-topics, đó là: “media influence” và “newspapers and online news”.

I. MEDIA INFLUENCE

1. Why the media has a great influence in shaping people’s ideas

Very often, the media shows us a message over and over again, whether it is a commercial or political message. Repeated exposure makes it easier for us to accept something as true.
(Thường xuyên, các phương tiện truyền thông chiếu một thông điệp liên tục và liên tục, dù là một bài quảng cáo hay một thông điệp chính trị. Tiếp xúc lặp đi lặp lại khiến ta dễ chấp nhận một điều gì đó là đúng.)

Media platforms often quote experts or famous people, and people tend to agree with these views without verifying their reliability.
(Các phương tiện truyền thông thường trích dẫn lời nói của các chuyên gia hay người nổi tiếng, và mọi người thường có xu hướng tin vào những ý kiến đó mà không qua kiểm tra độ đáng tin cậy.)

Similarly, the media influences us by representing something as the view of the majority. We often want to follow the crowd when in doubt, thus can be easily persuaded when the media uses this tactic.
(Tương tự, các phương tiện truyền thông cũng thuyết phục chúng ta bằng cách thể hiện một thông tin là ý kiến của số đông. Khi không chắc chắn, ta thường muốn đi theo số đông, và vì vậy dễ dàng nghe theo khi truyền thông sử dụng chiến thuật này.)

2. Positives of media

All types of media connect people from all over the world easily and quickly. It is possible to know about the news of our loved ones in real-time, even from halfway across the world.
(Mọi phương tiện truyền thông đều kết nối mọi người ở khắp nơi trên thế giới một cách dễ dàng và nhanh chóng. Ta có thể biết rõ về tin tức của những người thân của mình ngay tức thời, kể cả từ cách xa nửa vòng trái đất.)

Some media platforms allow some people to access information that they may not get otherwise. For example, in certain countries, some political events may not be broadcasted on TV, but Facebook will still allow citizens to know about them.
(Một số phương tiện truyền thông giúp một số người có được những thông tin mà họ sẽ không có được qua những phương tiện khác. Ví dụ, ở một số nước, một vài sự kiện chính trị sẽ không được TV đăng tải, nhưng người dân vẫn có thể biết tới qua Facebook.)

3. Negatives of media

One negative aspect of the media today is that it is hard to know which information is true or fake. As anyone can spread any kind of information so easily, there is no verification of what we hear or see.
(Một mặt xấu của truyền thông ngày nay là rất khó để có thể kiểm tra thông tin nào là thật hay giả. Vì bất kì ai đều có thể phát tán bất kì thông tin gì một cách dễ dàng, không có bất kì sự kiểm soát nào với những gì chúng ta nghe và thấy.)

It is also very easy to get addicted to certain media channels like Facebook or television. Once addicted, people cannot focus on more important tasks.
(Cũng rất dễ để bị nghiện một số phương tiện truyền thông như Facebook hay là TV. Một khi đã nghiện, người ta không thể tập trung vào những công việc quan trọng hơn.)

Sometimes the information we hear on the media influences our thinking in exaggerated ways. For example, it is very easy to be over-critical of one’s body when unrealistic images of supermodels flood the Internet.
(Đôi khi những thông tin ta nhận được từ truyền thông ảnh hưởng tới ta theo cách quá phóng đại. Ví dụ, ta rất dễ suy nghĩ quá tiêu cực về cơ thể của mình khi mà những hình ảnh không chân thật của các siêu mẫu tràn đầy trên Internet.)

VOCABULARY

Over and over again (idiom)
Meaning: Repeated many times
Vietnamese: Hết lần này đến lần khác

Commercial (noun)
Meaning: A television or radio advertisement
Vietnamese: Chương trình quảng cáo

Repeated exposure (noun phrase)
Meaning: Repeated contact with something
Vietnamese: Tiếp xúc lặp đi lặp lại

Reliable (adjective)
Meaning: Can be trusted
Vietnamese: Đáng tin cậy

View of the majority (noun phrase)
Meaning: What many people think or accept as true
Vietnamese: Cái nhìn của số đông

Follow the crowd (verb phrase)
Meaning: To agree with the view of the majority
Vietnamese: Nghe theo số đông

Be in doubt
Meaning: To be unsure about something, or unsure what to do
Vietnamese: Không chắc chắn, không biết phải làm gì

Tactic (noun)
Meaning: An action or strategy specifically planned to achieve a purpose
Vietnamese: Chiến thuật, chiến lược

Broadcast (verb)
Meaning: Transmit by radio or television
Vietnamese: Phát sóng

Exaggerate (verb)
Meaning: Represent something as larger, bigger, better than what it actually is
Vietnamese: Phóng đại

Over-critical (adjective)
Meaning: Inclined to find faults too easily
Vietnamese: Nghiêm khắc một cách quá mức

Flood the Internet (verb phrase)
Meaning: Able to be seen everywhere on the Internet
Vietnamese: Tràn ngập trên Internet

SAMPLE QUESTIONS

 • The popularity of news media often has significant influences on people’s lives. Some people believe this to be a negative development. Do you agree or disagree?
 • The mass media, including radio, television, newspapers, have a great influence in shaping people’s ideas. To what extent do you agree or disagree?
 • Some people believe that social networking sites (such as Facebook) have had a huge negative impact on both individuals and society. To what extent do you agree?

II. NEWSPAPERS AND ONLINE NEWS

1. Benefits of newspapers

There is a health benefit to print newspapers. Looking at small words on a screen for a too long period may strain our eyes. As such, we may be able to not only read more articles in print newspapers but also preserve our eye sights.
(Đọc báo giấy tốt cho sức khỏe. Khi nhìn vào những dòng chữ nhỏ trên màn hình quá lâu, mắt của ta có thể bị căng. Vì vậy, với báo giấy, ta không chỉ có thể đọc nhiều bài viết hơn mà còn bảo vệ được đôi mắt.)

Another reason why print newspapers are still in circulation is that some publishers still reserve special columns to be published in print, but not online. These special features may give us a lot more value than free articles on tabloids.
(Một lí do khác mà báo giấy vẫn còn thịnh hành là do các báo vẫn giữ nhiều bài bình luận đặc biệt để đăng trên báo giấy chứ không đăng online. Những ấn phẩm đặc biệt này có thể đem lại nhiều giá trị hơn so với các bài báo miễn phí trên các trang lá cải.)

2. Benefits of newspapers

Firstly, online newspapers are convenient to access. One can read articles anywhere and anytime as long as there is access to the Internet.
(Thứ nhất, báo mạng rất dễ truy cập. Chúng ta có thể đọc nó ở bất kì đâu và bất kì lúc nào, miễn là có Internet.)

Secondly, many online newspapers are free. You can save a lot of subscription money by reading from a variety of online news sites.
(Thứ hai, nhiều báo mạng đều là miễn phí. Ta có thể tiết kiện rất nhiều tiền đăng kí dài hạn bằng cách đọc báo từ nhiều trang tin online.)

VOCABULARY

Print newspaper (noun phrase)
Meaning: Physical newspapers
Vietnamese: Báo giấy

Strain our eyes (verb phrase)
Meaning: Damage to the eyes as they are forced to work too hard
Vietnamese: Làm căng, mỏi mắt

Be in circulation (verb phrase)
Meaning: (for newspapers) Being published
Vietnamese: Thịnh hành, được lưu thông

Column (noun)
Meaning: A regular section of a newspaper always written by one person
Vietnamese: Chuyên mục đặc biệt trên báo của một người

Special features (noun phrase)
Meaning: a special article or program about somebody/something
Vietnamese: Ấn phẩm đặc biệt

Tabloid (noun)
Meaning: Gossip newspapers
Vietnamese: Báo lá cải

Subscription (noun)
Meaning: An arrangement to receive something, usually a newspaper, by paying in advance
Vietnamese: Đăng kí trả trước

SAMPLE QUESTIONS

 • With the rise in popularity of the Internet, newspapers will soon become a thing of the past. To what extent do you agree or disagree?
 • Although more and more people read the news on the Internet, newspapers will remain the most important source of news. Do you agree or disagree?
 • Newspapers and books are outdated. Why do some people believe this? What is your opinion about the future of books and newspapers?
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng