Từ vựng và ý tưởng IELTS Writing theo chủ đề – Languages

Ngôn ngữ – Languages là một chủ đề có độ phủ sóng cao trong các đề thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, IELTS Thanh Loan xin gợi ý với bạn những ý tưởng thông dụng nhất về 2 sub-topics, đó là: “global language” và “travel and languages”.

I. GLOBAL LANGUAGE

1. Positives

If there is only one language in the world, there will be no more barriers to communication and we can understand people and cultures of the places we travel to much better.
(Nếu chỉ có một ngôn ngữ trên thế giới, sẽ không còn rào cản giao tiếp nào nữa và ta có thể hiểu hơn về con người cũng như văn hoá của những nơi mà ta tới thăm rõ hơn.)

Understanding others’ languages will make everyone more tolerant and empathetic. It may be helpful in eradicating racism and other forms of discrimination.
(Hiểu ngôn ngữ của nhau cũng sẽ giúp con người ta biết chịu đựng và đồng cảm hơn. Nó sẽ hữu ích trong việc xoá bỏ nạn phân biệt chủng tộc và các dạng phân biệt đối xử khác.)

For countries, a global language will also be beneficial as a mutual understanding will help reduce tension in a diplomatic crisis, boost trade and investment.
(Với các đất nước, một ngôn ngữ chung cũng sẽ hữu ích vì sự hiểu nhau chung sẽ giúp giảm bớt căng thẳng trong các khủng hoảng ngoại giao, tăng cường trao đổi hàng hoá và đầu tư.)

2. Negatives

Language is always a major part of a country’s culture. Having only one global language means all other languages will disappear and so will their cultures and traditions.
(Ngôn ngữ luôn là một phần quan trọng của một nền văn hoá. Có một ngôn ngữ chung đồng nghĩa mọi ngôn ngữ khác sẽ biến mất, kèm theo đó là nét văn hoá và phong tục tập quán của họ.)

Eventually, when countries all have the same language and possibly culture, there will be no reason to travel anymore. Countries that rely heavily on tourism will be heavily hit by this.
(Cuối cùng, khi mọi đất nước đều có ngôn ngữ chung hay có khi cả nét văn hoá chung, sẽ không còn lí do gì để đi du lịch nữa. Những đất nước phụ thuộc vào ngành du lịch sẽ bị ảnh hưởng mạnh.)

VOCABULARY

barrier to communication (noun phrase)
Meaning: Difficulties in understanding another person due to a lack of common language
Vietnamese: Rào cản giao tiếp

eradicate (verb)
Meaning: To destroy completely
Vietnamese: Xoá bỏ hoàn toàn

racism (noun)
Meaning: Discrimination against other people based on race
Vietnamese: Nạn phân biệt chủng tộc

discrimination (noun)
Meaning: The act of unjust treatment of different categories of people
Vietnamese: Sự phân biệt đối xử

diplomatic crisis (noun phrase)
Meaning: Problems related to diplomatic relationships
Vietnamese: Khủng hoảng ngoại giao

trade (noun)
Meaning: The buying and selling of goods between countries
Vietnamese: Trao đổi hàng hoá

SAMPLE QUESTIONS

 • The development of tourism contributed to English becoming the most prominent language in the world. Some people think this will lead to English becoming the only language to be spoken globally. What are the advantages and disadvantages of having one language in the world? Give your opinion.

II. TRAVEL AND LANGUAGES

When we travel to a new country, it is important that we learn basic conversations in the local language in order to ask for directions, order food or buy things in the market.
(Khi ta du lịch tới một nơi, việc học cách giao tiếp cơ bản bằng tiếng bản ngữ là rất quan trọng để hỏi đường, gọi món hay mua đồ ngoài chợ.) 

Understanding languages will also help us read books or guide books in the local language, thus enabling us to have a deeper understanding of the country’s culture.
(Hiểu được các ngôn ngữ cũng sẽ giúp ta đọc được sách hay hướng dẫn du lịch bằng tiếng bản địa, qua đó hiểu rõ hơn về nét văn hoá của đất nước đó.)

Globalization has also facilitated the movement of people finding new jobs. These people will also need to learn the language of the country they are moving to in order to communicate at work.
(Sự toàn cầu hoá cũng đã đơn giản hoá sự di chuyển của những người muốn tìm kiếm công việc mới. Những người này sẽ cần học ngôn ngữ của đất nước mới dể giao tiếp trong công việc.)

VOCABULARY

basic conversations (noun phrase)
Vietnamese: Giao tiếp cơ bản

ask for directions (verb phrase)
Vietnamese: Hỏi đường đi

guide book (noun)
Meaning: A book that contains information about a place, designed for tourists or visitors
Vietnamese: Sách hướng dẫn du lịch

SAMPLE QUESTIONS

 • Some people say that the only reason for learning a foreign language is in order to travel to or work in a foreign country. Others say that these are not the only reasons why someone should learn a foreign language. Discuss both these views and give your own opinion.
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng