Từ vựng và ý tưởng IELTS Speaking theo chủ đề – Daily Routines

Thói quen hằng ngày – Daily Routines là một chủ đề vô cùng rộng lớn. Gần đây, chủ đề này cũng có tần suất xuất hiện khá cao trong IELTS Speaking. Xoay quanh chủ đề này, giám khảo có muôn vàn cách đặt câu hỏi. Vì vậy, cách luyện tập tốt nhất cho một chủ đề nói chung đó là chuẩn bị một số ý tưởng xoay quanh các sub-topics (chủ đề nhỏ) và sau đó mình có thể “thiên biến vạn hoá” khi đối mặt với nhiều câu hỏi khác nhau. Ví dụ, với chủ đề này, chúng ta sẽ có những sub-topics như là:

 • A morning/ night person
 • Whether all days are the same
 • Benefits of having a daily routine
 • How to get the work-life balance

Trong bài viết này, IELTS Thanh Loan xin gợi ý với bạn những ý tưởng thông dụng nhất về 2 vấn đề, đó là: “a morning/ night person” và “benefits of having a daily routine“.

1. A morning/ night person

Well, I would say I’m an early bird. I can wake up very early in the morning, but I can’t stay up late at night. My day usually begins around 5 a.m. And the first thing in my mind is always indulging in a cup of coffee as it kinda helps me to feel alive and be ready for the day.

Vâng, tôi sẽ nói rằng tôi là một người hay dậy sớm. Tôi có thể thức dậy rất sớm vào buổi sáng, nhưng tôi không thể thức khuya vào ban đêm. Một ngày của tôi thường bắt đầu vào khoảng 5 giờ sáng và điều đầu tiên trong tâm trí tôi luôn là thưởng thức một tách cà phê vì nó giúp tôi cảm thấy tràn đầy sức sống và sẵn sàng cho ngày mới.

To be honest with you, I’m a night owl. I usually get out of bed quite late, at around 10 a.m, and hit the sack at around 2 a.m. I don’t know why but I can only fully focus on work at night. Every morning I just wanna lie in till almost lunchtime.

Thành thật mà nói với bạn, tôi là một cú đêm. Tôi thường dậy khá muộn, vào khoảng 10 giờ sáng và đi ngủ vào khoảng 2 giờ sáng. Tôi không biết tại sao nhưng tôi chỉ có thể hoàn toàn tập trung vào công việc vào ban đêm. Mỗi sáng, tôi chỉ muốn nằm cho đến gần giờ ăn trưa.

I’m an early riser, I usually wake up at about 5 a.m, and then take gentle exercise in the park located near my house. Getting up early is really beneficial to me. It kinda helps me feel refreshed and productive. Besides, it also prevents my skin from having wrinkles.

Tôi là người thích dậy sớm, tôi thường thức dậy vào khoảng 5 giờ sáng, sau đó tập thể dục nhẹ nhàng ở công viên gần nhà. Thức dậy sớm thực sự có lợi cho tôi. Nó giúp tôi cảm thấy sảng khoái và năng suất. Bên cạnh đó, nó cũng ngăn chặn làn da của tôi xuất hiện nếp nhăn.

Giải thích từ vựng:

 • an early bird (idiom) = an early riser (noun phrase): người thức dậy sớm
  ENG: a person who gets up, arrives, etc. very early
 • wake up (phrasal verb): thức giấc
  ENG: to stop sleeping
 • stay up late (phrasal verb): đi ngủ muộn
  ENG: to go to bed later than usual
 • indulge in (doing) something (verb): nuông chiều bản thân với cái gì
  ENG: to allow yourself to have or do something that you like, especially something that is considered bad for you
 • feel alive (verb phrase): cảm thấy sống động
  ENG: to feel full of emotion, excitement, activity, etc.
 • a night owl (noun phrase): cú đêm
  ENG: a person who enjoys staying up late at night
 • hit the sack (idiom): đi ngủ
  ENG: to go to bed
 • lie in (phrasal verb): ngủ nướng
  ENG: to stay in bed after the time you usually get up
 • take gentle exercise (verb phrase): tập thể dục nhẹ nhàng
  ENG: to take not violent, severe, or strong exercise
 • feel refreshed (verb phrase): cảm thấy sảng khoái
  ENG: to feel more energetic and relaxed
 • productive (adj): (làm việc) năng suất
  ENG: doing or achieving a lot
 • wrinkle (noun): nếp nhăn
  ENG: ​a line or small fold in your skin, especially on your face, that forms as you get older

Câu hỏi luyện tập: Are you a morning person or a night person?

2. Benefits of having a daily routine

Well, I would say that forming a proper daily routine brings a myriad of great benefits.

Vâng, tôi có thể nói rằng việc hình thành một thói quen hàng ngày phù hợp mang lại vô số lợi ích tuyệt vời.

A daily routine helps to organize your time during the day as you’re following a specific pattern of activities instead of doing things spontaneously. As a result, it doesn’t waste your time and helps to increase your work efficiency.

Thói quen giúp bạn sắp xếp thời gian trong ngày vì bạn đang tuân theo một mô hình hoạt động cụ thể thay vì làm mọi việc một cách tự phát. Nhờ đó, không làm lãng phí thời gian của bạn và giúp tăng hiệu quả công việc.

In addition to that, it’s a means for getting the right work-life balance. Thanks to it, you can clearly know when things get out of your hands. So, you can reorganize your schedule and adjust to possible changes if there is something not sensible. So, you cannot only work efficiently but also have time to let your hair down or pursue your personal interests.

Ngoài ra, nó còn là một phương tiện để có được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Nhờ nó, bạn có thể biết rõ ràng khi mọi thứ vượt khỏi tầm tay của bạn. Vì vậy, bạn có thể sắp xếp lại lịch trình của mình và điều chỉnh những thay đổi có thể xảy ra nếu có điều gì đó không hợp lý. Vì vậy, bạn không chỉ làm việc hiệu quả mà còn có thời gian để thư giãn hoặc theo đuổi sở thích cá nhân của mình.

Besides, it helps to eliminate distractions because you concentrate only on those things that need to be done. As a result, you can increase your productivity.

Bên cạnh đó, nó giúp loại bỏ sự phân tâm vì bạn chỉ tập trung vào những việc cần phải làm. Nhờ đó, bạn có thể tăng năng suất của mình.

On top of that, it’s a good way to learn new things about yourself, what triggers the positive parts of your personality and what affects them negatively. So, you can eliminate those bad ones, and see what works best for you by the trial and error method. For example, by following a daily routine, you know when you can work most effectively.

Trên hết, đó là một cách hay để tìm hiểu những điều mới về bản thân bạn, điều gì tạo nên những mặt tích cực trong tính cách của bạn và điều gì ảnh hưởng tiêu cực đến chúng. Vì vậy, bạn có thể loại bỏ những cái xấu đó và xem cái nào phù hợp nhất với bạn bằng phương pháp thử và loại trừ. Ví dụ, bằng cách tuân theo một thói quen hàng ngày, bạn biết khi nào bạn có thể làm việc hiệu quả nhất.

Giải thích từ vựng:

 • a myriad of something (noun): nhiều cái gì
  ENG: a lot of something
 • spontaneously (adv): làm gì một cách tự phát
  ENG: ​in a way that is not planned but done because you suddenly want to do it
 • a means to do something (noun): một cách để đạt được điều gì
  ENG: an action, an object or a system by which a result is achieved; a way of achieving or doing something
 • get the right work-life balance (verb phrase): có được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống
  ENG: to get the equal number of hours per week you spend working, compared with the number of hours you spend with your family, relaxing, etc.
 • adjust to something (verb): điều chỉnh để phù hợp với cái gì
  ENG: to get used to a new situation by changing the way you behave and/or think
 • let one’s hair down (idiom): thư giãn
  ENG: to relax and enjoy yourself, especially in a lively way
 • distraction (noun): sự sao nhãng
  ENG: a thing that takes your attention away from what you are doing or thinking about
 • increase productivity (verb phrase) = increase work efficiency (verb phrase): tăng năng suất công việc
  ENG: increase the rate at which a worker, a company or a country produces goods, and the amount produced, compared with how much time, work and money is needed to produce them
 • on top of that (idiom): bên cạnh đó
  ENG: in addition
 • trigger something (verb): gây ra cái gì
  ENG: to cause something to start
 • trial and error (idiom): phép thử và sai
  ENG: ​the process of solving a problem by trying various methods until you find a method that is successful

Câu hỏi luyện tập: Is it important to have a daily routine?

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng