Từ vựng IELTS Writing & Speaking chủ đề STUDY/ EDUCATION

Chủ đề Giáo dục (Education) được xem là một trong những đề tài phổ biến và thường xuất hiện trong phần thi IELTS Speaking và Writing. Để có thể đạt được điểm số tốt hơn trong lĩnh vực này, việc trang bị cho bản thân một nguồn từ vựng đa dạng liên quan đến chủ đề là vô cùng quan trọng. Vì vậy, hãy cùng tham khảo từ vựng IELTS về chủ đề Giáo dục từ IELTS Thanh Loan trong bài viết dưới đây. 

Từ vựng chỉ các mức độ giáo dục – Vocabulary about Education institutions 

Lưu ý:
 • Với những danh từ (noun), động từ (verb) …. được chia sẻ trong bài viết này, bạn hoàn toàn có thể sử dụng trong cả Writing và Speaking 
 • Tuy nhiên, với những từ vựng mà mình lưu ý là thành ngữ (idiom) hoặc là từ vựng không trang trọng (informal) thì bạn chỉ sử dụng trong IELTS Speaking thôi nhé

1, kindergarten /ˈkɪn.dəˌɡɑː.tən/ ~ preschool /ˈpriː.skuːl/

 • Định  nghĩa: a school for children who are younger than five years old
 • Nghĩa Tiếng Việt: nhà trẻ, vườn mầm non
 • Ví dụ: She was in a special education preschool for her language delays and behavior.

2, academy /əˈkæd.ə.mi/

 • Định nghĩa: an organization intended to protect and develop an art, science, language, etc., or a school that teaches a particular subject or trains people for a particular job
 • Nghĩa Tiếng Việt: học viện
 • Ví dụ: The youth academy starts training talented young players from the age of eight.

3, primary school /ˈpraɪ.mə.ri ˌskuːl/

 • Định nghĩa: in the UK and other countries, a school for children between five and eleven years old / in the US, a school for children between five and nine years old, or an elementary school
 • Nghĩa Tiếng Việt: trường tiểu học
 • Ví dụ: This model is applied to a sample of 60 primary school immigrant children from the two countries of origin.

4, secondary school /ˈsek.ən.dri ˌskuːl/

 • Định nghĩa: a school for children between the ages of 11 and 18, approximately
 • Nghĩa Tiếng Việt: trường THCS
 • Ví dụ: His party has promised to provide every child in secondary school with a free laptop and public transportation.

5, high school /ˈhaɪ ˌskuːl/

 • Định nghĩa: a school for children who are about 15 to 18 years old that is usually divided into grades nine through twelve or ten through twelve
 • Nghĩa Tiếng Việt: trường THPT
 • Ví dụ: Cory will be starting high school in September.

6, university /ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti/

 • Định nghĩa: a place where people study for an undergraduate (= first) or postgraduate (= higher level) degre
 • Nghĩa Tiếng Việt: trường đại học
 • Ví dụ: Which university did you go to/were you at

7, college /ˈkɒl.ɪdʒ/

 • Định nghĩa: a university where you can study for an undergraduate (= first) degree
 • Nghĩa Tiếng Việt: trường cao đẳng
 • Ví dụ: I met my husband when we were in college.

8, boarding school /ˈbɔː.dɪŋ ˌskuːl/

 • Định nghĩa: a school where students live and study
 • Nghĩa Tiếng Việt: trường nội trú
 • Ví dụ: The response, in this survey, to the suggestion that a special boarding school might be opened in this country was also surprising.

9, day school /ˈdeɪ ˌskuːl/

 • Định nghĩa: a private school whose students return home in the evening
 • Nghĩa Tiếng Việt: trường bán trú
 • Ví dụ: I could not sanction flat rate grants based on the assumed cost of tuition in a maintained day school.

10, night school /ˈnaɪt ˌskuːl/

 • Định nghĩa: classes held in the evening especially for adults who work during the day
 • Nghĩa Tiếng Việt: lớp học ban đêm, trường học ban đêm (thường dành cho người lớn)
 • Ví dụ: She goes to night school and passes her exams.

11, tertiary education

 • Định nghĩa: education at college or university level
 • Nghĩa Tiếng Việt: giáo dục cấp ba (tức là cấp đại học hoặc cao đẳng)
 • Ví dụ: More than 60% of American high school graduates start some form of tertiary education.

12, vocational training

 • Định nghĩa: instructional programs or courses that focus on the skills required for a particular job function or trade.
 • Nghĩa Tiếng Việt: đào tạo nghề
 • Ví dụ: The Swedes regard vocational training as a part of a young person’s education.

13, mixed-sex schools ~ coeducation >< single-sex schools 

 • Định nghĩa: a system of education where males and females are educated >< teaching boys and girls in separate classrooms or schools
 • Nghĩa Tiếng Việt: trường hai giới >< trường một giới
 • Some people think that it is better to educate boys and girls in single-sex schools

14, private school /ˌpraɪ.vət ˈskuːl/ >< public school /ˌpʌb.lɪk ˈskuːl/

 • Định nghĩa: a school that does not receive financial support from the government >< a free school provided by the government
 • Nghĩa Tiếng Việt: trường tư >< trường công
 • Ví dụ: Adolescents were recruited in two public school systems serving rural, suburban, and moderately urban populations.

15, e-learning /ˈiːˌlɜː.nɪŋ/ ~ distance learning

 • Định nghĩa: learning done by studying at home using computers and courses provided on the internet
 • Nghĩa Tiếng Việt: học trực tuyến
 • Ví dụ: E-learning is becoming an increasingly popular training option as technology developments have rendered it less costly.

Gợi ý sách liên quan

Từ vựng chất và ý tưởng hay theo chủ đề cho bài thi IELTS Speaking

 

Với các vấn đề còn lại, hãy tham khảo cuốn sách này được biên soạn bởi đội ngũ IELTS Thanh Loan để không bao giờ bí ý, bí từ khi luyện tập và thực hiện bài thi IELTS Speaking.

 

Các cụm động từ mô tả hoạt động trong giáo dục 

1, to learn by heart

 • Định nghĩa: to learn something so well that it can be written or recited without any effort
 • Nghĩa Tiếng Việt: học thuộc lòng
 • Ví dụ: My father can still recite the poems he learned by heart at school.

2, to convey/ deliver a lecture/ lesson 

 • Định nghĩa: to make a speech etc to a lot of people
 • Nghĩa Tiếng Việt: diễn thuyết, giảng dạy
 • Ví dụ: It wasn’t Rudy intention to play the role of the Gipper or deliver an address like Lincoln at Gettysburg.

3, to  give a presentation 

 • Định nghĩa: give a formal talk, often in order to sell something or get support for a proposal
 • Nghĩa Tiếng Việt: thuyết trình
 • Ví dụ: She gave bosses a Powerpoint presentation of what she planned to do. I always ask how much time I have to make my presentation.

4, to bury oneself in sth

 • Định nghĩa: to give all your attention to something
 • Nghĩa Tiếng Việt: vùi đầu vào
 • Ví dụ: Since her marriage ended, she has buried herself in her work.

5, to sit/take the exam

 • Định nghĩa:  join the exam 
 • Nghĩa Tiếng Việt: tham gia kiểm tra, thi
 • Ví dụ: I’m taking an exam in accountancy next week

6, to scrape a pass 

 • Định nghĩa: rightly applied or given
 • Nghĩa Tiếng Việt: vừa đủ điểm qua
 • Ví dụ: She scraped a pass in Biology, but it was enough to get her in to University.

7, get a high/low mark

 • Định nghĩa:  someone has obtained good/bad results
 • Nghĩa Tiếng Việt: nhận điểm cao, bị điểm kém
 • Ví dụ: He got a low mark in Statistics.

8, to pass/fail an exam

 • Định nghĩa: do the test and get a pass (success) mark >< earn a score below the preset passing grade
 • Nghĩa Tiếng Việt: vượt qua bài thi/ trượt
 • Ví dụ: He was dumped by his lover, and failed in the entrance exams.

9, to get higher academic results

 • Định nghĩa: a successful student who does well in school and engages in student activities.
 • Nghĩa Tiếng Việt: đạt được kết quả học tập cao
 • Ví dụ: Thanks to their efforts, they got higher academic results.

10, pass with flying colors

 • Định nghĩa: to be extremely successful, to achieve something that is difficult, to excel.
 • Nghĩa Tiếng Việt: hoàn thành bài kiểm tra với điểm cao
 • Ví dụ: With all that practice, John will pass his driving test with flying colours.

11, to need a student loan 

 • Định nghĩa:  a type of loan designed to help students pay for post-secondary education and the associated fees
 • Nghĩa Tiếng Việt: cần khoản tiền vay để học 
 • Ví dụ: Undergraduate students were much less likely to receive employer funding, but more likely to need a student loan or allowance.

12, to take a gap year → gap-year takers (noun phrase) 

 • Định nghĩa: a year between leaving school and starting university that is usually spent travelling or working
 • Nghĩa Tiếng Việt: năm khoảng trống (nghỉ học/nghỉ làm 1 năm để làm gì)
 • Ví dụ: We had the absolute fiasco of the gap year last summer.

13, to play truant /ˈtruː.ənt/

 • Định nghĩa: to be regularly absent from school without permission
 • Nghĩa Tiếng Việt: trốn học
 • Ví dụ: Most parents are horrified when they discover their children have been playing truant from school.

14, to attend a lecture/ lesson 

 • Định nghĩa:  If you attend a meeting or other event, you are present at it.
 • Nghĩa Tiếng Việt: tham gia bài giảng
 • Ví dụ: However, when thousands of students said online that they intended to attend the lecture, it was canceled because of security concerns.

15, to major in sth

 • Định nghĩa: to study something as your main subject at college or university
 • Nghĩa Tiếng Việt: chuyên ngành
 • Ví dụ: You have so many interests – what do you think you’ll major in?

16, to graduate from a university 

 • Định nghĩa: to complete a first university degree successfully:
 • Nghĩa Tiếng Việt: tốt nghiệp đại học
 • Ví dụ: Tom has just graduated with first-class honours in psychology.

17, to fall behind/ lag behind with studies 

 • Định nghĩa: to fail to do something fast enough or on time
 • Nghĩa Tiếng Việt: iến bộ không nhanh bằng người khác trong học tập
 • Ví dụ: He was ill for six weeks and fell behind with his schoolwork.

18, to keep up with sth/sb

 • Định nghĩa: to do whatever is necessary to stay level or equal with someone or something
 • Nghĩa Tiếng Việt: theo kịp
 • Ví dụ: Wages are failing to keep up with inflation.

19, to improve level of academic performance

 • Định nghĩa: enhancing one’s grades and overall educational achievements
 • Nghĩa Tiếng Việt: cải thiện kết quả học tập
 • Ví dụ: Now one of the most important strategies to improve academic performance is to pay good attention in class

20, to be admitted to a top-tier school

 • Định nghĩa:  being accepted into a prestigious and highly ranked educational institution.
 • Nghĩa Tiếng Việt: được nhận vào trường hàng đầu
 • Ví dụ: Getting admitted to a top university is harder than ever

21, to instill the value of learning

 • Định nghĩa: to put a feeling, idea, or principle gradually into someone’s mind, so that it has a strong influence on the way that person thinks or behaves
 • Nghĩa Tiếng Việt: thấm nhuần giá trị của việc học
 • Ví dụ: I organized interactive science experiments to instill the value of learning in the curious minds of young students.

22, to gain international qualifications

 • Định nghĩa: achieving certifications or degrees recognized internationally.
 • Nghĩa Tiếng Việt: có được bằng cấp quốc tế
 • Ví dụ: Studying abroad allowed her to gain international qualifications that enhanced her career prospects.

23, to encourage independent learning

 • Định nghĩa: promoting self-directed and self-motivated study
 • Nghĩa Tiếng Việt: thúc đẩy việc tự học
 • Ví dụ: The teacher’s hands-on projects and research assignments were designed to encourage independent learning among the students.

24, to reach new heights of knowledge 

 • Định nghĩa:  achieving a higher level of understanding or expertise in a particular subject or field.
 • Nghĩa Tiếng Việt: đạt đến những đỉnh cao tri thức mới
 • Ví dụ: Through dedicated study and exploration, the researchers were able to reach new heights of knowledge in the field of quantum physics.

25, to move up the career ladder

 • Định nghĩa: advancing in your career
 • Nghĩa Tiếng Việt: thăng tiến trong công việc
 • Ví dụ: If someone has a good work ethic, they should move up the career ladder.

26, to meet a deadline

 • Định nghĩa: to finish something at the time
 • Nghĩa Tiếng Việt: hoàn thành deadline đúng hạn
 • Ví dụ: There’s no way I can meet that deadline.

27, to give feedback to students

 • Định nghĩa: providing constructive comments and evaluations on their work to help them understand their progress
 • Nghĩa Tiếng Việt: đưa ra nhận xét, đánh giá cho sinh viên
 • Ví dụ: The teacher gave detailed feedback to the students on their essays, highlighting strengths and suggesting ways to enhance their writing skills.

28, to engage face-to-face with sb

 • Định nghĩa: directly, meeting someone in the same place
 • Nghĩa Tiếng Việt: trao đổi trực tiếp với ai đó
 • Ví dụ: She came face-to-face with her attacker in the courtroom.

29, to enroll on a degree course

 • Định nghĩa: registering and becoming a student in an academic program that leads to a specific degree.
 • Nghĩa Tiếng Việt: đăng ký một khóa học
 • Ví dụ: She decided to enroll on a degree course in psychology to pursue her passion for understanding human behavior.

30, to gain in-depth knowledge

 • Định nghĩa:  acquiring thorough and comprehensive understanding of a subject or topic.
 • Nghĩa Tiếng Việt: có được kiến thức sâu sắc
 • Ví dụ: The intensive research project allowed the students to gain in-depth knowledge about the historical significance of a particular archaeological site.

31, to have a good grasp of something

 • Định nghĩa: having a strong understanding or command of a concept or skill
 • Nghĩa Tiếng Việt: hiểu một vấn đề gì đó toàn diện và sâu sắc
 • Ví dụ:  After months of practice, she had a good grasp of playing the piano and could confidently perform complex pieces.

Gợi ý sách liên quan

Từ vựng chất và ý tưởng hay theo chủ đề cho bài thi IELTS Writing

 

Với các chủ đề nhỏ còn lại, hãy tham khảo cuốn sách này được biên soạn bởi đội ngũ IELTS Thanh Loan để không bao giờ bí ý, bí từ khi viết bài.

 

Thành ngữ chủ đề giáo dục – Idioms about study/education 

1, To rack one’s brain 

 • Định nghĩa: to think very hard
 • Nghĩa Tiếng Việt: vắt óc suy nghĩ
 • Ví dụ: I’ve been racking my brains all day but I can’t remember her name.

2, Cut class

 • Định nghĩa: to skip a school class or a day of school without an excuse.
 • Nghĩa Tiếng Việt: trốn học
 • Ví dụ: s a joke, one day all the students cut their math class and went to lunch.

3, To work your way through university

 • Định nghĩa: to have a paid job whilst studying to support yourself financially 
 • Nghĩa Tiếng Việt: vừa làm vừa học để tự lo về cho tài chính của bản thân
 • Ví dụ: He worked his way through college, performing menial tasks in exchange for reduced tuition.

4, To drop out of school

 • Định nghĩa: to leave school completely lose out on school 
 • Nghĩa Tiếng Việt: bỏ học
 • Ví dụ: He dropped out of school when he was 16.

5, Play hooky

 • Định nghĩa:to stay away from school or work without permission
 • Nghĩa Tiếng Việt: trốn học
 • Ví dụ: The two boys played hooky so they could go to the concert in the city.

6, A for effort

 • Định nghĩa: when you do your best, even though your work might not be top-notch
 • Nghĩa Tiếng Việt: sự cố gắng hết sức mình cho dù kết quả có thể không như mong muốn
 • Ví dụ: The cake didn’t turn out like she had planned, but I give her an A for effort!

7, Copycat

 • Định nghĩa: someone who has few ideas of their own and does or says exactly the same as someone else
 • Nghĩa Tiếng Việt: người bắt chước ý tưởng của người khác
 • Ví dụ: Whether it is the original attacker or a copycat, he must be caught soon.

8, Put your thinking cap on

 • Định nghĩa: to think seriously about something
 • Nghĩa Tiếng Việt: suy nghĩ về một vấn đề nào đó 1 cách nghiêm túc
 • Ví dụ: I need some interesting suggestions so if you can put your thinking cap on I’d be grateful.

9, Teacher’s pet

 • Định nghĩa: a student in a class who is liked best by the teacher and therefore treated better than the other students
 • Nghĩa Tiếng Việt: học sinh cưng của giáo viên, được giáo viên yêu thích
 • Ví dụ: According to Henry, brother Sam is “a huge teacher’s pet — he sucks up to all of them

10, Bookworm 

 • Định nghĩa: a person who reads a lot
 • Nghĩa Tiếng Việt: mọt sách
 • Ví dụ: If you are a bookworm (literally), the book could be good for eating!

11, Hit the book

 • Định nghĩa: to study
 • Nghĩa Tiếng Việt: học hành chăm chỉ
 • Ví dụ: I can’t go out tonight. I need to hit the books.

12, Burn the midnight oil 

 • Định nghĩa: work very late into the night
 • Nghĩa Tiếng Việt: thức khuya để học/ làm việc
 • Ví dụ: Jill has been burning the midnight oil lately; I guess she has a big exam coming up

13, Brainstorm /ˈbreɪn.stɔːm/

 • Định nghĩa: (of a group of people) to suggest a lot of ideas for a future activity very quickly before considering some of them more carefully
 • Nghĩa Tiếng Việt: động não, suy nghĩ tìm ý tưởng
 • Ví dụ: The team got together to brainstorm (the project).

14, Draw a blank

 • Định nghĩa: to fail to get an answer or a result
 • Nghĩa Tiếng Việt không tìm thấy hay nhớ ra điều gì
 • Ví dụ: He asked me for my phone number and I drew a blank – I just couldn’t remember it.

15, The school of hard knocks

 • Định nghĩa: If you learn something in the school of hard knocks, you learn it as a result of difficult or unpleasant experiences.
 • Nghĩa Tiếng Việt: học thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống
 • Ví dụ: It was a school of hard knocks in some ways but it was very enjoyable and good for us.

16, School someone in something

 • Định nghĩa: If you school someone in something, you train or educate them to have a certain skill, type of behaviour, or way of thinking.
 • Nghĩa Tiếng Việt: rèn luyện, đào tạo, kỷ luật và huấn luyện ai đó trong một việc gì đó
 • Ví dụ: Many mothers schooled their daughters in the myth of female inferiority.

17, Crank out a paper

 • Định nghĩa: to produce especially in a mechanical manner.
 • Nghĩa Tiếng Việt: viết một bài báo hoặc một bài luận
 • Ví dụ:  The secretary cranked out one memo after another

18, Make the grade

 • Định nghĩa: to perform well enough to succeed in something
 • Nghĩa Tiếng Việt: thành công đạt được kết quả như mong muốn
 • Ví dụ: Marvin wanted to be an actor, but he didn’t make the grade.

19, Pull an all-nighter

 • Định nghĩa: to stay up all night, especially to study or work
 • Nghĩa Tiếng Việt: thức trắng đêm để hoàn thành trọn vẹn việc gì đó
 • Ví dụ: She pulled an all-nighter to study for an exam.

20, Straight-A

 • Định nghĩa: getting the best results in all examinations
 • Nghĩa Tiếng Việt: đạt được số điểm cao nhất và kết quả tốt nhất trong mọi bài thi
 • Ví dụ: She had always been a straight-A student until she met him.

21, Teach your grandmother to suck eggs

 • Định nghĩa: to give advice to someone about a subject that they already know more about than you
 • Nghĩa Tiếng  Việt: lên mặt dạy đời người nào đó thạo việc hơn mình
 • Ví dụ: This may seem like teaching grandma to suck eggs, but you would be amazed how many firms miss the mark with this simple trick. 

22, Live and learn

 • Định nghĩa: said when you hear or discover something that is surprising
 • Nghĩa Tiếng Việt: lần đầu tiên biết được điều gì đó
 • Ví dụ: I had no idea they were related. Oh well, you live and learn.

23, Show of hands

 • Định nghĩa: the raising of hands among a group of people to indicate a vote for or against something, with numbers typically being estimated rather than counted.
 • Nghĩa Tiếng Việt: giơ tay phát biểu
 • Ví dụ: A show of hands suggested he has little support

24, Get the hang of something 

 • Định nghĩa: to learn how to do something, esp. when it is not simple or obvious
 • Nghĩa Tiếng Việt: hiểu cách làm gì, học cách làm gì đó
 • Ví dụ: “I’ve never used this program before.” “Don’t worry – you’ll soon get the hang of it.”

25, Cover a lot of ground 

 • Định nghĩa: to review a large amount of information or discuss many topics
 • Nghĩa Tiếng Việt: xem lại thật nhiều tài liệu, thông tin 
 • Ví dụ: We’ve covered a lot of ground at this morning’s meeting.

Bài viết trên đây IELTS Thanh Loan đã cung cấp đầy đủ và chi tiết từ vựng đi kèm các thành ngữ bổ ích liên quan đến chủ đề Study/Education. Hãy ghi chép lại và thường xuyên luyện tập để thuộc lòng những từ này nhé. 

Bài viết liên quan: 

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng