Từ vựng IELTS Writing & Speaking chủ đề RELATIONSHIPS

Từ vựng tiếng anh về các mối quan hệ (relationships) là một trong những chủ đề nổi bật, thường được đề cập tới trong đề thi IELTS Writing và Speaking. Để bài nói/ viết trở nên ấn tượng, IELTS Thanh Loan giới thiệu tới bạn đọc bộ từ vựng IELTS về relationships – bí kíp ghi điểm không thể bỏ lỡ.

Lưu ý:
 • Với những danh từ (noun), động từ (verb) …. được chia sẻ trong bài viết này, bạn hoàn toàn có thể sử dụng trong cả Writing và Speaking 
 • Tuy nhiên, với những từ vựng mà mình lưu ý là thành ngữ (idiom) hoặc là từ vựng không trang trọng (informal) thì bạn chỉ sử dụng trong IELTS Speaking thôi nhé

Mối quan hệ bạn bè – Vocabulary about Friendship 

1, a childhood friend (noun phrase) /ə ˈʧaɪldhʊd frɛnd /

 • Định nghĩa: a friend that a person had when both of them were children 
 • Nghĩa Tiếng Việt: bạn thời thơ ấu
 • Ví dụ: He’s in no state to say goodbye to his childhood friend.

2, a circle of friends (noun phrase) /ə ˈsɜːkəl ɒv frɛndz /

 • Định nghĩa: a number of close friends who usually do things together as a group. 
 • Nghĩa Tiếng Việt: mạng lưới bạn bè
 • Ví dụ: He could establish a rapport with anyone of any age and leaves a wide circle of friends.

3, a trusted friend (noun phrase) /ə ˈtrʌstɪd frɛnd/

 • Định nghĩa: someone who is prepared to have those tough conversations with us 
 • Nghĩa Tiếng Việt: người bạn đáng tin cậy
 • Ví dụ: You have been a good and trusted friend.

4, a family friend (noun phrase) /ə ˈfæmɪli frɛnd /

 • Định nghĩa: a person who has friendly relations with a whole family
 • Nghĩa Tiếng Việt: người bạn thân thiết của với gia đình
 • Ví dụ: He returned often and became a family friend.

5, a mutual friend (noun phrase) /ə ˈmjuːʧuəl frɛnd/

 • Định nghĩa: a person who is the friend of two people who may or may not know each other 
 • Nghĩa Tiếng Việt: bạn chung
 • Ví dụ: Lynn and Phil met through a mutual friend.

6, fair-weather friend (noun phrase) /ˌfeə.weð.ə ˈfrend/

 • Định nghĩa: someone who is a good friend when it is easy to be one and who stops being one when you are having problems 
 • Nghĩa Tiếng Việt: bạn phù phiếm
 • Ví dụ: She’s only a fair-weather friend

7, a classmate (noun)  /ˈklɑːs.meɪt/

 • Định nghĩa: someone who is in the same class as you at school 
 • Nghĩa Tiếng Việt: bạn cùng lớp
 • Ví dụ: Trish is taller than most of her classmates.

8, a flatmate (noun) /ˈflæt.meɪt/ 

 • Định nghĩa: a person who shares an apartment with another person
 • Nghĩa Tiếng Việt: bạn cùng phòng
 • Ví dụ: Many websites are specialized in finding a flatmate.

9, a soulmate (noun)  /ˈsəʊl.meɪt/

 • Định nghĩa: someone, usually your romantic or sexual partner, who you have a special relationship with, and who you know and love very much 
 • Nghĩa Tiếng Việt: bạn tri kỷ
 • Ví dụ: Later that year she met Adam and she knew instantly that they were soulmates.

10, enemy (noun) /ˈen.ə.mi/

 • Định nghĩa: a person who hates or opposes another person and tries to harm them or stop them from doing something 
 • Nghĩa Tiếng Việt: kẻ thù
 • Ví dụ: Max stole Lee’s girlfriend and they’ve been enemies ever since.

11, frenemy (noun)  /ˈfren.ə.mi/ 

 • Định nghĩa: a person who pretends to be your friend but is in fact an enemy 
 • Nghĩa Tiếng Việt: một người giả vờ là bạn nhưng thực tế lại là kẻ thù
 • Ví dụ: Her only friends are a trio of catty frenemies she hasn’t seen in months.

12, ally (noun) /ˈæl.aɪ/

 • Định nghĩa: someone who helps and supports someone else 
 • Nghĩa Tiếng Việt: đồng minh
 • Ví dụ: She is known to be a longtime ally of the chancellor.

13, best friend = buddy (noun) /ˈbʌd.i/ (informal)

 • Định nghĩa: a close friend 
 • Nghĩa Tiếng Việt: bạn thân, bạn tốt
 • Ví dụ: Bob and I have been buddies for years.

14, pen pal (noun)  /ˈpen ˌpæl/

 • Định nghĩa: someone who you exchange letters with as a hobby, but usually have not met 
 • Nghĩa Tiếng Việt: bạn qua thư
 • Ví dụ: I’ve got a pen pal in Australia.

15, a healthy relationship (noun phrase) /ə ˈhɛlθi rɪˈleɪʃənʃɪp/

 • Định nghĩa: a relationship that is filled with happiness, joy, and — most importantly — love 
 • Nghĩa Tiếng Việt: mối quan hệ lành mạnh
 • Ví dụ: If you grew up in a dysfunctional family, you might feel lonely or struggle to develop healthy relationships with others.

16, friend in need is friend in deed (idiom)

 • Định nghĩa: this means that a friend who helps you when you really need help is a true friend. 
 • Nghĩa Tiếng Việt: gian nan mới biết bạn bè
 • Ví dụ: A friend in need is a friend indeed, says an old proverb to be found in many languages.

Gợi ý sách liên quan

Từ vựng chất và ý tưởng hay theo chủ đề cho bài thi IELTS Speaking

 

Với các vấn đề còn lại, hãy tham khảo cuốn sách này được biên soạn bởi đội ngũ IELTS Thanh Loan để không bao giờ bí ý, bí từ khi luyện tập và thực hiện bài thi IELTS Speaking.

 

Mối quan hệ tình cảm – Vocabulary about love relationship 

1, first love (noun phrase) /fɜːst lʌv/

 • Định nghĩa: the first person one loves in a romantic way 
 • Nghĩa Tiếng Việt: mối tình đầu
 • Ví dụ: You never forget your first love.

2, life-mate (noun phrase) /laɪf-meɪt/

 • Định nghĩa: a companion for life 
 • Nghĩa Tiếng Việt: bạn đời
 • Ví dụ: She never married, but hoped for a life mate.

3, blind date (noun) /ˌblaɪnd ˈdeɪt/

 • Định nghĩa: a romantic social meeting between two people who have never met each other 
 • Nghĩa Tiếng Việt: cuộc hẹn hò giấu mặt cho hai người chưa từng gặp nhau trước đó
 • Ví dụ: Elaine arranged for me to go on a blind date with a guy from her office.

4, love at first sight (idiom)

 • Định nghĩa: the experience of starting to be in love with someone as soon as you see them for the first time 
 • Nghĩa Tiếng Việt: yêu từ cái nhìn đầu tiên
 • Ví dụ: When I saw Kerry, it was love at first sight. 

5, lovelorn (adjective)  /ˈlʌv.lɔːn/

 • Định nghĩa: sad because the person you love doesn’t love you 
 • Nghĩa Tiếng Việt: thất tình
 • Ví dụ: The song that was sung was, of course, that of a lovelorn loon – the song of a forsaken love

6, lovey-dovey (adjective)  /ˈlʌv.iˌdʌv.i/

 • Định nghĩa: If two people in a romantic relationship are lovey-dovey, they show their love for each other in public by touching each other and saying loving things 
 • Nghĩa Tiếng Việt: yêu thương, âu yếm
 • Ví dụ: His lovey-dovey attitude is known to all

7, to enjoy someone’s company (idiom)

 • Định nghĩa: to enjoy being around, to enjoy spending time with, to have a fondness for the presence of 
 • Nghĩa Tiếng Việt: vui vẻ bên cạnh nhau
 • Ví dụ: I think we enjoy each other’s company, we see eye-to-eye on most things so we rarely fall out with each other.

8, to fall in love (idiom)

 • Định nghĩa: to be very attracted to someone and begin to love them 
 • Nghĩa Tiếng Việt: rơi vào lưới tình với ai đó
 • Ví dụ: He fell in love with a young German student.

9, to fall head over heels in love (idiom)

 • Định nghĩa: completely in love 
 • Nghĩa Tiếng Việt: yêu say đắm
 • Ví dụ: Laura fell head over heels in love with Chris.

10, to be in a relationship (idiom)

 • Định nghĩa: to be romantically involved with someone 
 • Nghĩa Tiếng Việt: trong mối quan hệ
 • Ví dụ: As God created a companion for the first human, so we, too, are created to be in relationship with one another.

11, to pop the question (idiom)

 • Định nghĩa: to ask someone to marry you 
 • Nghĩa Tiếng Việt: cầu hôn
 • Ví dụ: So did he pop the question, then?

12, to tie the knot (idiom)

 • Định nghĩa: to get married
 • Nghĩa Tiếng Việt: kết hôn
 • Ví dụ: So when are you two going to tie the knot?

13, to have an affair with (collocation)

 • Định nghĩa: to have a sexual relationship, and especially a secret one with someone you are not married to, or with someone who is married to someone else 
 • Nghĩa Tiếng Việt: ngoại tình
 • Ví dụ: She’s having an affair with a married man.

14, to fall out with (phrasal verb)

 • Định nghĩa: to argue with someone and stop being friendly with them
 • Nghĩa Tiếng Việt: cãi vã
 • Ví dụ: He left home after falling out with his parents.

15, to break up with (phrasal verb)

 • Định nghĩa: If people break up, they stop having a relationship or stop working together 
 • Nghĩa Tiếng Việt: chia tay, chấm dứt với ai
 • Ví dụ: He’s just broken up with his girlfriend. 

16, through thick and thin (idiom)

 • Định nghĩa: If you support or stay with someone through thick and thin, you always support or stay with them, even if there are problems or difficulties 
 • Nghĩa Tiếng Việt: “những thăng trầm” (trong cuộc sống)
 • Ví dụ: I will go on loving James through thick and thin no matter what happens.

17, toxic relationship (noun) /ˈtɒksɪk rɪˈleɪʃənʃɪp/

 • Định nghĩa: one that makes you feel unsupported, misunderstood, demeaned, or attacked. 
 • Nghĩa Tiếng Việt: mối quan hệ độc hại/ mối quan hệ không tốt 
 • Ví dụ: In their toxic relationship, he constantly belittled and controlled her, leaving her feeling trapped and emotionally drained.

18, long-distance relationship (noun) /ˈlɒŋˈdɪstəns rɪˈleɪʃənʃɪp/

 • Định nghĩa: a romantic relationship between two people who live far apart and so are unable to meet on a frequent basis 
 • Nghĩa Tiếng Việt: yêu xa
 • Ví dụ: Despite the distance between them, Sarah and John managed to maintain a strong and loving long-distance relationship through frequent communication and occasional visits.

19, long-term relationship (noun) /ˈlɒŋtɜːm rɪˈleɪʃənʃɪp/

 • Định nghĩa: something that is long-term has continued for a long time or will continue for a long 
 • Nghĩa Tiếng Việt: mối quan hệ lâu dài
 • Ví dụ: Firstly, students provide an opportunity for developing a long-term relationship.

20, unrequited love (noun) /ˌʌn rɪˈkwaɪtɪd lʌv/

 • Định nghĩa: love that is not openly reciprocated or understood as such by the beloved. 
 • Nghĩa Tiếng Việt: tình yêu không được đáp lại
 • Ví dụ: It’s just another poem on the pain of unrequited love.

Mối quan hệ công việc – Vocabulary about relationships at work

1, coworker (noun) /ˌkəʊˈwɜː.kər/

 • Định nghĩa: a person who you work with, especially someone with a similar job or level of responsibility
 • Nghĩa Tiếng Việt: đồng nghiệp
 • Ví dụ: American workers in recent years have seen their co-workers laid off or downsized out of jobs.

2, workmate (noun) /ˈwɜːk.meɪt/

 • Định nghĩa: a person who works in the same place as you, especially one who you are friendly with
 • Nghĩa Tiếng Việt: đồng nghiệp
 • Ví dụ:  He has kept up with a number of his old workmates since his retirement.

3, client (noun) /ˈklaɪ.ənt/

 • Định nghĩa: a customer or someone who receives services
 • Nghĩa Tiếng Việt: khách hàng
 • Ví dụ:  We always aim to give our clients personal attention.

4, business partner (noun) /ˈbɪznɪs ˈpɑːtnə/

 • Định nghĩa: any entity that you collaborate with on a business-to-business basis
 • Nghĩa Tiếng Việt: đối tác kinh doanh
 • Ví dụ:  Paddy has second thoughts about making Vanessa a business partner.

5, staff (noun) /stɑːf/

 • Định nghĩa: the group of people who work for an organization
 • Nghĩa Tiếng Việt: nhân viên
 • Ví dụ:  There is a good relationship between staff and pupils at the school.

6, team leader (noun) /tiːm ˈliːdə/

 • Định nghĩa: the person in charge of a team
 • Nghĩa Tiếng Việt: trưởng nhóm
 • Ví dụ:  She is more than ready for the team leader role.

Gợi ý sách liên quan

Từ vựng chất và ý tưởng hay theo chủ đề cho bài thi IELTS Writing

 

Với các chủ đề nhỏ còn lại, hãy tham khảo cuốn sách này được biên soạn bởi đội ngũ IELTS Thanh Loan để không bao giờ bí ý, bí từ khi viết bài.

 

Tình từ chỉ các mối quan hệ tốt/ xấu – Adjectives 

1, close-knit /kləʊz-nɪt /

 • Định nghĩa: If a group of people are close-knit, they all help and support each other
 • Nghĩa Tiếng Việt: thân thiết (thường dùng để diễn tả mối quan hệ trong gia đình) 
 • Ví dụ:  They are a very tight-knit family. If a problem happens for one member of the family, they’re all there.

2, supportive /səˈpɔː.tɪv /

 • Định nghĩa: showing agreement and giving encouragement
 • Nghĩa Tiếng Việt: ủng hộ, luôn giúp đỡ
 • Ví dụ: I have a strong, loving and very supportive relationship with my parents.

3, solid /ˈsɒl.ɪd/

 • Định nghĩa: of a good standard
 • Nghĩa Tiếng Việt: được xây dựng dựa trên sự tin tưởng, trung thành và an toàn
 • Ví dụ: If you can sort out your differences in a constructive manner, it is a good sign that you are in a solid relationship

4, stable /ˈsteɪ.bəl/

 • Định nghĩa: firmly fixed or not likely to move or change
 • Nghĩa Tiếng Việt: ổn định – sự bền chặt của mối quan hệ được xây dựng qua năm tháng
 • Ví dụ: They’ve been in a stable relationship since their first date 15 years ago.

5, insincere /ˌɪn.sɪnˈsɪər/

 • Định nghĩa: pretending to feel something that you do not really feel, or not meaning what you say
 • Nghĩa Tiếng Việt: giả tạo
 • Ví dụ: And all this praise just because the poor man has died – doesn’t it strike you as a bit insincere?

6, tense  /tens/

 • Định nghĩa: nervous and worried and unable to relax
 • Nghĩa Tiếng Việt: căng thẳng, các vấn đề tưởng chừng không bao giờ chấm dứt
 • Ví dụ: There’s a very tense relationship because he’s lost his job and he is a little bit nervous.

7, hollow /ˈhɒl.əʊ/

 • Định nghĩa: (of situations, feelings, or words) without value, or not true or sincere
 • Nghĩa Tiếng Việt: trống rỗng, không có tình yêu, sự tôn trọng hay các cảm xúc gì khác
 • Ví dụ: The relationship was hollow. I felt that nobody was loving me, caring or bothered about me at all.

Động từ về các mối quan hệ – Verbs 

1, cement a relationship /sɪˈment/

 • Định nghĩa: to make something such as an agreement or friendship stronger
 • Nghĩa Tiếng Việt: gắn chặt, thắt chặt
 • Ví dụ: The university’s exchange scheme has cemented its links with many other academic institutions.

2, foster a relationship /ˈfɒs.tər/ 

 • Định nghĩa: to encourage the development or growth of ideas or feelings
 • Nghĩa Tiếng Việt: thúc đẩy
 • Ví dụ: They were discussing the best way to foster democracy and prosperity in the former communist countries.

3, be/keep in touch with sb (collocation)

 • Định nghĩa: seeing someone or communicating with someone regularly
 • Nghĩa Tiếng Việt: giữ liên lạc với ai
 • Ví dụ: We kept in touch for a while after college.

4, to be on good terms with = to get on well with (collocation)

 • Định nghĩa: have a friendly or pleasant relationship with someone
 • Nghĩa Tiếng Việt: có mối quan hệ tốt, hoà hợp với ai
 • Ví dụ: My ex-wife and I are still on friendly terms.

5, to lose touch with (collocation)

 • Định nghĩa: to no longer communicate with someone
 • Nghĩa Tiếng Việt: mất liên lạc
 • Ví dụ: I lost touch with Katie after she moved to Canada.

6, to get on like a house on fire (idiom)

 • Định nghĩa: If two people get on like a house on fire, they like each other very much and become friends very quickly
 • Nghĩa Tiếng Việt: hợp cạ nhau và nhanh chóng trở thành bạn bè
 • Ví dụ: I was worried that they wouldn’t like each other but in fact they’re getting on like a house on fire.

7, to go back years (idiom)

 • Định nghĩa: ​if two people go back a period of time (usually a long time), they have known each other for that time
 • Nghĩa Tiếng Việt: biết nhau lâu
 • Ví dụ: Their relationship goes back to when they were at college together.

8, to have ups and downs (idiom)

 • Định nghĩa: ​If someone or something experiences ups and downs, a mixture of good and bad things happens to him, her, or it
 • Nghĩa Tiếng Việt: trải qua nhiều thăng trầm
 • Ví dụ: Like most married couples we’ve had our ups and downs, but life’s like that.

9, to hit it off with sb (idiom)

 • Định nghĩa: to be friendly with each other immediately
 • Nghĩa Tiếng Việt: ăn ý với nhau, tâm đầu ý hợp với nhau từ lần gặp mặt đầu
 • Ví dụ: We had similar ideas about the show, and the two of us hit it off right away.

10, to strike up a relationship (collocation)

 • Định nghĩa: to create or establish a relationship or conversation with someone
 • Nghĩa Tiếng Việt: bắt đầu một mối quan hệ
 • Ví dụ: She struck up a relationship with an artist soon after she arrived in Paris.

11, to make friend with (collocation)

 • Định nghĩa: If you make friends with someone, you begin a friendship with them
 • Nghĩa Tiếng Việt: làm bạn, kết bạn với 
 • Ví dụ: He has made friends with the kids on the street.

12, to work at a relationship (collocation)

 • Định nghĩa: putting effort, time, and dedication into maintaining and improving a romantic partnership
 • Nghĩa Tiếng Việt: cố gắng duy trì mối quan hệ
 • Ví dụ: Working at a relationship involves actively listening to each other’s concerns and finding solutions together

13, to get back together (idiom)

 • Định nghĩa: ​to start a relationship with somebody again, especially a romantic relationship, after having finished a previous relationship with the same person
 • Nghĩa Tiếng Việt: bắt đầu lại một mối quan hệ
 • Ví dụ: We split up a few months ago but got back together last week.

14, to spring to someone’s defense (idiom)

 • Định nghĩa: go quickly to defend someone (can be against physical or verbal attack.)
 • Nghĩa Tiếng Việt: nhanh chóng đến để bảo vệ ai đó
 • Ví dụ: Charlene sprang immediately to her son’s defence.

15, be on the same page/wavelength (with somebody)(idiom):

 • Định nghĩa:  if a group of people are on the same page, they are working well together and have the same aims
 • Nghĩa Tiếng Việt: tâm đầu ý hợp, tư tưởng tính cách tương đồng
 • Ví dụ: We need to get environmentalists and businesses on the same page to improve things.

16, to know sb/sth inside out (idiom)

 • Định nghĩa: If you know something or someone inside out, you know them extremely well.
 • Nghĩa Tiếng Việt: hiểu rất rõ ai đó/ cái gì
 • Ví dụ: Liam has played for some of the greatest clubs in Europe and knows the game inside out.

17, to hold sb in high regard (idiom)

 • Định nghĩa: to admire, respect smb 
 • Nghĩa Tiếng Việt: tôn kính, rất ngưỡng mộ ai đó
 • Ví dụ. Sheldon Cooper holds Professor Geller in high regard as he’s one of the distinguished scientists in the US. 

Với bài viết này, IELTS Thanh Loan mong rằng bạn sẽ mở rộng được vốn từ của mình để có thể phát triển bài nói của bản thân logic, chuyên sâu hơn. Đừng quên truy cập vào IELTS Thanh Loan mỗi ngày để học tiếng Anh nhé.

Bài viết liên quan: 

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng