Từ vựng IELTS Writing & Speaking chủ đề FRIENDS/ FRIENDSHIP

Bài thi IELTS rất hay hỏi về bạn bè của mình, và trong cuộc sống khi giao tiếp ta cũng rất hay nói về bạn bè. Hãy cùng bổ sung những cách diễn đạt sau đây để giám khảo đánh giá cao bài thi của các bạn nhè nhé.  

Các loại bạn – Types of friends 

Lưu ý:
 • Với những danh từ (noun), động từ (verb) …. được chia sẻ trong bài viết này, bạn hoàn toàn có thể sử dụng trong cả Writing và Speaking 
 • Tuy nhiên, với những từ vựng mà mình lưu ý là thành ngữ (idiom) hoặc là từ vựng không trang trọng (informal) thì bạn chỉ sử dụng trong IELTS Speaking thôi nhé

1, Buddy /ˈbʌd.i/ (noun)

 • Định nghĩa: a good friend
 • Nghĩa Tiếng Việt: bạn tốt, bạn thân
 • Ví dụ: My buddy and I have been friends since childhood, and we’ve been through a lot together.

2, Penfriend  /ˈpen.frend/ (noun)

 • Định nghĩa: someone who you write friendly letters to regularly, but you have never met
 • Nghĩa Tiếng Việt: bạn qua thư
 • Ví dụ: Her penfriend will visit her in the next few days. This makes her very happy.

3, Pal /pæl/ (noun)

 • Định nghĩa: a friend
 • Nghĩa Tiếng Việt: bạn thông thường
 • Ví dụ: She is a pal of mine.

4, Mate /meɪt/ (noun)

 • Định  nghĩa: a friend
 • Nghĩa Tiếng Việt: bạn
 • Ví dụ: I usually go out with some of my mates from the office on Saturdays.

5, A circle of friends (noun)

 • Định nghĩa: a number of close friends who usually do things together as a group.
 • Nghĩa Tiếng Việt: một nhóm bạn
 • Ví dụ: The owners make you feel you are part of their home and circle of friends

6, Close friend (noun)

 • Định nghĩa: someone with whom you share a deep and meaningful relationship, often characterized by trust, understanding, and emotional support.
 • Nghĩa Tiếng Việt: người bạn tốt
 • Ví dụ: Lisa has been my close friend for years. We share our secrets and always have each other’s backs.

7, Best friend (noun)

 • Định nghĩa: a person’s closest friend.
 • Nghĩa Tiếng Việt: bạn thân nhất
 • Ví dụ: He was not only my best friend but also my teacher.

8, Girlfriend  /ˈɡɜːl.frend/ –  Boyfriend  /ˈbɔɪ.frend/ (noun)

 • Định nghĩa: a woman/ man who a person is having a romantic or sexual relationship with: 
 • Nghĩa Tiếng Việt: Bạn gái/ Bạn trai
 • Ví dụ: Susan was going out to lunch with her girlfriends.

9, Childhood friend (noun)

 • Định nghĩa: a friend that a person had when both of them were children
 • Nghĩa Tiếng Việt: bạn thời thơ ấu
 • Ví dụ: Marino’s childhood friend, cinematographer Frank Barrera, came with a guitar and Eduardo Penna.

10, Fair-weather friend /ˌfeə.weð.ə ˈfrend/ (noun)

 • Định nghĩa: a friend who supports others only when it is easy and convenient to do so
 • Nghĩa Tiếng Việt: bạn phù phiếm
 • Ví dụ: I thought Gene would always stick by me, but when I got into trouble, he turned out to be a fair-weather friend.

11, Mutual friend /ˌmjuː.tʃu.əl ˈfrend/ (noun)

 • Định nghĩa: a person who is the friend of two people who may or may not know each other
 • Nghĩa Tiếng Việt: người bạn chung (của hai người)
 • Ví dụ: Lynn and Phil met through a mutual friend.

12, Comradeship  /ˈkɒm.reɪd.ʃɪp/ (noun)

 • Định nghĩa: the feeling of friendship between people who live or work together, especially in a difficult situation
 • Nghĩa Tiếng Việt: tình bạn, tình đồng chí
 • Ví dụ: This, it was hoped, would help the soldiers to form ties of comradeship and encourage a sense of competition between units.

13, Camaraderie /ˌkæməˈrɑːdəri/ (noun)

 • Định nghĩa: a feeling of friendliness towards people that you work or share an experience with
 • Nghĩa Tiếng Việt: tình bạn, sự thân thiết
 • Ví dụ: When you’ve been climbing alone for hours, there’s a tremendous sense of camaraderie when you meet another climber.

14, Schoolmate /ˈskuːl.meɪt/ (noun)

 • Định nghĩa: a friend who is at the same school as you at the same time
 • Nghĩa Tiếng Việt: bạn cùng trường, bạn học
 • Ví dụ: Some children have to move to other communities, thus moving away from schoolmates and friends.

15, Workmate /ˈwɜːk.meɪt/ (noun)

 • Định nghĩa: a person who works in the same place as you, especially one who you are friendly with
 • Nghĩa Tiếng Việt: đồng nghiệp
 • Ví dụ: I went out for a drink with a few workmates.

16, Teammate  /ˈtiːm.meɪt/ (noun)

 • Định nghĩa: a player on the same team
 • Nghĩa Tiếng Việt: đồng đội
 • Ví dụ: All her teammates came to visit her in hospital.

17, Soulmate /ˈsəʊl.meɪt/ (noun)

 • Định nghĩa: someone, usually your romantic or sexual partner, who you have a special relationship with, and who you know and love very much
 • Nghĩa Tiếng Việt: bạn tâm giao, tri kỷ
 • Ví dụ: Later that year she met Adam and she knew instantly that they were soulmates.

18, Roommate  /ˈruːm.meɪt/ (noun)

 • Định nghĩa: a person who you share a room with for a period of time
 • Nghĩa Tiếng Việt: bạn chung phòng, bạn cùng phòng
 • Ví dụ: Jean was my roommate during our first year at college.

19, Acquaintance /əˈkweɪn.təns/ (noun)

 • Định nghĩa: a person that you have met but do not know well
 • Nghĩa Tiếng Việt: người quen
 • Ví dụ: You have yet to have the pleasure of her acquaintance.

20, Associate /əˈsəʊ.ʃi.ət/ (noun)

 • Định nghĩa: someone who is closely connected to another person as a companion, friend, or business partner
 • Nghĩa Tiếng Việt: bạn đồng liêu, người cùng cộng tác
 • Ví dụ: A close associate of the author denied reports that she had cancer.

21, Partner /ˈpɑːt.nər/ (noun)

 • Định nghĩa: a person or organization you are closely involved with in some way
 • Nghĩa Tiếng Việt: cộng sự, đối tác
 • Ví dụ: The two companies are partners in a contract to build the new factory.

22, Companion  /kəmˈpæn.jən/ (noun)

 • Địnhnghixa: a person you spend a lot of time with often because you are friends or because you are travelling together
 • Nghĩa Tiếng Việt: bạn đồng hành, bầu bạn
 • Ví dụ: The dog has been her constant companion these past ten years.

23, A friend at court (noun)

 • Định nghĩa: an influential acquaintance who can promote one’s interests
 • Nghĩa Tiếng Việt: người quen là người có tầm ảnh hưởng, chức cao vọng trọng – người có thể làm lợi cho mình.
 • Ví dụ: If the judge sees that a lawyer has worked up his case well, prepared himself from every angle, and that he knows the facts and the law, the lawyer has a friend at court.

24, Cyber friend (noun)

 • Định nghĩa: a friend with whom one communicates only through the Internet or cyberspace.
 • Nghĩa Tiếng Việt: bạn qua mạng 
 • Ví dụ: I had a new cyber friend 2 months ago.

Gợi ý sách liên quan

Từ vựng chất và ý tưởng hay theo chủ đề cho bài thi IELTS Speaking

 

Với các vấn đề còn lại, hãy tham khảo cuốn sách này được biên soạn bởi đội ngũ IELTS Thanh Loan để không bao giờ bí ý, bí từ khi luyện tập và thực hiện bài thi IELTS Speaking.

 

Cụm động từ về tình bạn – Verbs about friendship  

1, To make friends with somebody (verb phrase)

 • Định nghĩa: to start a friendly relationship; to become friends with someone
 • Nghĩa Tiếng Việt: kết bạn với ai
 • Ví dụ: I’ve made friends with one of the guys who works in my department.

2, To keep in touch (verb phrase)

 • Định nghĩa: seeing someone or communicating with someone regularly
 • Nghĩa tiếng Việt: giữ liên lạc
 • Ví dụ: We kept in touch for a while after college.

3, To build bridges (verb phrase)

 • Định nghĩa: to improve relationships between people who are very different or do not like each other
 • Nghĩa Tiếng Việt: rút ngắn khoảng cách để trở nên thân thiết
 • Ví dụ: A local charity is working to build bridges between different ethnic groups in the area.

4, To strengthen a friendship (verb phrase)

 • Định nghĩa: to enhance or make a friendship more resilient and meaningful.
 • Nghĩa Tiếng Việt: làm cho mối quan hệ bạn bè trở nên mạnh mẽ và ý nghĩa hơn.
 • Ví dụ: They organized a weekend getaway to strengthen their friendship and create lasting memories.

5, To cement/ spoil a friendship (verb phrase)

 • Định nghĩa: to strengthen and solidify a friendship, or to damage and weaken a friendship.
 • Nghĩa Tiếng Việt: vun đắp tình bạn/ làm rạn nứt tình bạn.
 • Ví dụ:  Spending several weeks on holiday together has cemented their friendship.

6, To break the ice (idiom)

 • Định nghĩa: to make people who have not met before feel more relaxed with each other
 • Nghĩa Tiếng Việt: bắt đầu một cuộc trò chuyện hoặc tương tác trong tình huống mà mọi người chưa quen biết hoặc cảm thấy không thoải mái.
 • Ví dụ: Someone suggested that we play a party game to break the ice.

7, To be really close to someone (verb phrase)

 • Định nghĩa: to have a very friendly and intimate relationship with one
 • Nghĩa Tiếng Việt: rất thân với người nào đó
 • Ví dụ: I was very close to Patty when we were kids, but I haven’t talked to her in years.

8, To go back years (idiom)

 • Định nghĩa: ​if two people go back a period of time (usually a long time), they have known each other for that time
 • Nghĩa Tiếng Việt: biết nhau nhiều năm
 • Ví dụ: Their relationship goes back years since they were at college together. 

9, To hit it off with sb (idiom)

 • Định nghĩa: to be friendly with each other immediately
 • Nghĩa Tiếng Việt: nhanh chóng trở thành bạn tốt với ai 
 • Ví dụ: We had similar ideas about the show, and the two of us hit it off right away.

10, To enjoy each other’s company (verb phrase)

 • Định nghĩa: having a good time with someone else.
 • Nghĩa Tiếng Việt: thích dành thời gian bên nhau
 • Ví dụ: We had a great time together, and really enjoyed each others company.

11, To drift apart (phrasal verb)

 • Định nghĩa: If two people drift apart, they gradually become less friendly and their relationship ends.
 • Nghĩa Tiếng Việt: dần xa cách không còn thân nữa 
 • Ví dụ: As children we were very close, but as we grew up we just drifted apart. 

12, To strike up a friendship = Start a friendship (verb phrase)

 • Định nghĩa: to become friends (with someone).
 • Nghĩa Tiếng Việt: bắt đầu làm bạn
 • Ví dụ: I struck up a friendship with John while we were on a business trip together.

13, To click with somebody (verb phrase)

 • Định nghĩa: have a positive connection or friendly rapport with one, often quickly.
 • Nghĩa Tiếng Việt: nhanh chóng thành bạn
 • Ví dụ:  I just don’t click with those people—I doubt we have anything in common.

14, To cross someone’s path (idiom)

 • Định nghĩa: to meet someone, especially by chance
 • Nghĩa Tiếng Việt: gặp ai đó bất ngờ
 • Ví dụ: I hope I don’t cross his path/cross paths with him again.

15, To hang out (phrasal verb)

 • Định nghĩa: to spend a lot of time in a place or with someone
 • Nghĩa Tiếng Việt: đi chơi
 • Ví dụ: They spent the whole day hanging out by the pool.

16, To put somebody down (phrasal verb)

 • Định nghĩa: to make someone feel stupid or unimportant by criticizing them
 • Nghĩa Tiếng Việt: chỉ trích ai đó, làm họ thấy xấu hổ
 • Ví dụ: I’m tired of him putting me down all the time.

17, To fit in (phrasal verb)

 • Định nghĩa: to feel that you belong to a particular group and are accepted by that group
 • Nghĩa Tiếng Việt: hòa nhập
 • Ví dụ: It’s no surprise she’s leaving – she never really fitted in.

18, To fall out with somebody (phrasal verb)

 • Định nghĩa: to argue with someone and stop being friendly with them
 • Nghĩa Tiếng Việt: bất hoà, ngưng làm bạn với ai
 • Ví dụ: She’d fallen out with her boyfriend over his ex-girlfriend.

Gợi ý sách liên quan

Từ vựng chất và ý tưởng hay theo chủ đề cho bài thi IELTS Writing

 

Với các chủ đề nhỏ còn lại, hãy tham khảo cuốn sách này được biên soạn bởi đội ngũ IELTS Thanh Loan để không bao giờ bí ý, bí từ khi viết bài.

 

Lợi ích của việc có tình bạn tốt – Benefits of good friends/ friendship 

1, to be with you through thick and thin (verb phrase)

 • Định nghĩa: to stand by your side during both good times and bad times.
 • Nghĩa Tiếng Việt: bên bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
 • Ví dụ: A true friend will remain with you through thick and thin, supporting you in all situations.

2, to get your back no matter what situation you’re about to walk into (verb phrase)

 • Định nghĩa: to provide support and assistance regardless of the circumstances you’re facing.
 • Nghĩa Tiếng Việt: hỗ trợ bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
 • Ví dụ: Even if you’re unsure about a decision, a real friend will get your back and offer advice before you walk into any situation.

3, to find people with similar interests (verb phrase)

 • Định nghĩa: to locate individuals who share similar hobbies, passions, or preferences.
 • Nghĩa Tiếng Việt: tìm thấy những người có sở thích giống bạn.
 • Ví dụ: Joining clubs or groups related to your interests can help you find people with similar interests and make meaningful connections.

4, to give others a hand (verb phrase)

 • Định nghĩa: to offer help or assistance to others.
 • Nghĩa Tiếng Việt: giúp đỡ người khác.
 • Ví dụ: Whenever she sees someone struggling, she’s always willing to give others a hand and offer her support.

5, to stand by you (verb phrase)

 • Định nghĩa: to support and be present for someone.
 • Nghĩa Tiếng Việt: ở bên cạnh bạn.
 • Ví dụ: Even in difficult times, she will stand by you, providing comfort and encouragement.

6, to stay even when everyone else has left (verb phrase)

 • Định nghĩa: to remain present and supportive even when others have abandoned you.
 • Nghĩa Tiếng Việt: ở lại ngay cả khi những người khác đã rời bỏ bạn.
 • Ví dụ: True friends will stay even when everyone else has left, showing their unwavering loyalty.

7, to never talk behind your back (verb phrase)

 • Định nghĩa: to refrain from speaking negatively about you when you’re not present.
 • Nghĩa Tiếng Việt: không bao giờ nói xấu sau lưng bạn.
 • Ví dụ: True friends never talk behind your back; they express their concerns directly to you.

8, to be there for you in any situation (verb phrase)

 • Định nghĩa: to offer support and companionship regardless of the circumstances.
 • Nghĩa Tiếng Việt: bên bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
 • Ví dụ: A true friend will always be there for you in any situation, whether it’s a time of joy or difficulty.

9, to speak openly from the heart (verb phrase)

 • Định nghĩa: to express thoughts and feelings sincerely and honestly.
 • Nghĩa Tiếng Việt: nói những gì ra xuất phát từ chính trái tim họ.
 • Ví dụ: They spoke openly from the heart, sharing their true feelings about the situation.

10, to keep their promises (verb phrase)

 • Định nghĩa: to do what you have told someone that you would do
 • Nghĩa Tiếng Việt: giữ lời hứa.
 • Ví dụ: A reliable friend will always keep their promises and follow through on their commitments.

11, to keeps you close at heart (verb phrase)

 • Định nghĩa: to hold someone dear and important in one’s thoughts and feelings.
 • Nghĩa Tiếng Việt: trân trọng bạn.
 • Ví dụ: Even though we’re far apart, you’re always kept close at heart, and I think of you often.

12, to raises your spirits (verb phrase)

 • Định nghĩa: to uplift and improve someone’s mood and emotional state.
 • Nghĩa Tiếng Việt: giúp bạn phấn chấn hơn.
 • Ví dụ: Her cheerful presence always raises my spirits, even on the gloomiest days.

13, to walks beside you (verb phrase)

 • Định nghĩa: to offer companionship and support, being by your side through life’s journey.
 • Nghĩa Tiếng Việt: sánh bước cùng bạn.
 • Ví dụ: Through ups and downs, a loyal friend walks beside you, sharing the path of life.

14, to have someone’s (best) interests at heart (verb phrase)

 • Định nghĩa: they are concerned about you and that is why they are doing something
 • Nghĩa Tiếng Việt: quan tâm/lo lắng đến lợi ích/điều tốt nhất cho ai đó; muốn điều vui vẻ/hạnh phúc đến với ai.
 • Ví dụ: It was comforting to have somebody there that you knew was there and would look for you and have your interests at heart

15, to zap you back to reality (verb phrase)

 • Định nghĩa: to bring someone back to the present moment or a realistic perspective.
 • Nghĩa Tiếng Việt: thức tỉnh bạn khi bạn lạc bước.
 • Ví dụ: When I’m lost in my thoughts, she zaps me back to reality with her insightful words.

16, to depend on/ lean on each other/ offer support (verb phrase)

 • Định nghĩa: to rely on each other for assistance and emotional support.
 • Nghĩa Tiếng Việt: nương tựa, phụ thuộc lẫn nhau, là nơi nương tựa.
 • Ví dụ: In times of hardship, we depend on and lean on each other, offering mutual support and understanding.

17, to put in a good word for someone (verb phrase)

 • Định nghĩa: to speak positively about someone, often to influence others’ opinions or decisions.
 • Nghĩa Tiếng Việt: nói tốt về ai đó.
 • Ví dụ: She always puts in a good word for her colleagues, highlighting their strengths and contributions.

18, to stick together (verb phrase)

 • Định nghĩa: to remain united and supportive of each other, especially during challenges.
 • Nghĩa Tiếng Việt: cùng nhau giữ vững tinh thần, không bỏ rơi lẫn nhau.
 • Ví dụ: Through thick and thin, we stick together as friends, facing life’s trials with unwavering solidarity.

Thành ngữ về tình bạn – Idioms about friends/ friendship

1, A shoulder to cry on

 • Định nghĩa: someone who is willing to listen to your problems and give you sympathy, emotional support, and encouragement
 • Nghĩa tiếng Việt: người lắng nghe tâm sự của bạn, một bờ vai để dựa vào
 • Ví dụ: I wish you’d been here when my mother died and I needed a shoulder to cry on.

2, A friend in need is a friend indeed

 • Định nghĩa: this means that a friend who helps you when you really need help is a true friend.
 • Nghĩa Tiếng Việt: người bạn giúp đỡ bạn trong lúc hoạn nạn khó khăn mới là người bạn tốt
 • Ví dụ: A friend in need is a friend indeed, says an old proverb to be found in many languages.

3, To get on well like a house on fire

 • Định nghĩa: if two people get on like a house on fire, they like each other very much and become friends very quickly
 • Nghĩa Tiếng Việt: thân nhau một cách nhanh chóng
 • Ví dụ: I was worried that they wouldn’t like each other but in fact they’re getting on like a house on fire.

4, To have friends in high places

 • Định nghĩa: to know important people who can help you get what you want
 • Nghĩa Tiếng Việt: quen biết bạn bè là người có quyền lực, có địa vị
 • Ví dụ: I just happened to have friends in high places, who could arrange things like meetings with the mayor.

5, Be at odds with someone

 • Định nghĩa: in disagreement
 • Nghĩa Tiếng Việt: xung đột, bất hòa, mâu thuẫn với ai đó
 • Ví dụ: His behavior is clearly at odds with what the college expects from its students.

6, Be as thick as thieves

 • Định nghĩa: to be very close friends and share secrets, etc.
 • Nghĩa Tiếng Việt: rất ăn ý với nhau, hay rất thân thiết với nhau
 • Ví dụ: I’m sure she tells Ruth everything we say – they’re as thick as thieves, those two.

7, To be on the same page/wavelength

 • Định nghĩa: (of two or more people) to think in a similar way and to understand each other well
 • Nghĩa Tiếng Việt: cùng tần số -> hiểu nhau, đồng tình vì có chung quan điểm hay sở thích
 • Ví dụ: What makes the problem worse is that Howard and Tina are not on the same wavelength about how to deal with it.

8, To bury the hatchet

 • Định nghĩa: to stop an argument and become friends again
 • Nghĩa Tiếng Việt: giảng hòa, làm lành
 • Ví dụ: Can’t you two just bury the hatchet?

9, To clear the air

 • Định nghĩa: to remove the bad feelings between people
 • Nghĩa Tiếng Việt: xua tan không khí nặng nề do hiểu lầm hay nghi kỵ gây ra
 • Ví dụ: I had a massive argument with Sue, but at least it has cleared the air.

10, To get on famously = To get on swimmingly 

 • Định nghĩa: have an exceptionally good relationship (with someone)
 • Nghĩa Tiếng Việt: có mối quan hệ rất tốt đẹp/vô cùng chan hòa và sống hòa thuận với ai.
 • Ví dụ: By all accounts, she and Uncle Walter got on famously.

11, To know someone inside out

 • Định nghĩa: to know everything or nearly about someone or something; to be thoroughly familiar with someone or something
 • Nghĩa Tiếng Việt: biết ngọn ngành, hiểu tường tận về ai đó
 • Ví dụ: I’ve read this book so many times that I know it inside out.

12, To speak/tell the same language

 • Định nghĩa: to have similar ideas and similar ways of expressing them:
 • Nghĩa Tiếng Việt: có chung tiếng nói, hợp nhau
 • Ví dụ: We come from similar backgrounds, so we speak the same language.

13, Near and dear to one’s heart

 • Định nghĩa: very personally and emotionally important to one
 • Nghĩa Tiếng Việt: rất quan trọng. 
 • Ví dụ:Mai is his best friend since childhood, she is near and dear to his heart.  

14, To see eyes to eyes with sb

 • Định nghĩa: If two people see eye to eye, they agree with each other
 • Nghĩa Tiếng Việt: cùng quan điểm, tán thành với ai đó
 • Ví dụ: My sisters don’t see eye to eye with me about the arrangements.

15, To hate someone’s guts

 • Định nghĩa: to dislike someone very much
 • Nghĩa Tiếng Việt: thật sự không ưa người nào
 • Ví dụ: We hate each other’s guts

Trên đây là các từ vựng về chủ đề “Friendship” mà IELTS Thanh Loan đã tổng hợp. Chúc các bạn học Tiếng Anh thật tốt và hãy theo dõi IELTS Thanh Loan để cập nhật những kiến thức tiếng Anh bổ ích và những thông tin mới nhất về kỳ thi IELTS nhé!  

Bài viết liên quan: 

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng