Từ vựng IELTS Writing & Speaking chủ đề FOOD/ EATING

Chủ đề thức ăn và đồ uống luôn hấp dẫn với tất cả mọi người và chúng ta đã từng trải nghiệm rất nhiều đồ ăn từ bình dân đến sang trọng. Vậy bạn có đang thắc mắc tên Tiếng Anh của những món ăn đó là gì không? Hay là có từ vựng gì hay ho để mô tả mùi vị, màu sắc của đồ ăn thức uống không? 

Hãy cùng IELTS Thanh Loan tìm hiểu qua bài viết tổng hợp từ vựng chủ đề thức ăn và đồ uống- Food & Diet dưới đây nhé!

Các loại đồ ăn – Food types 

Lưu ý:
 • Với những danh từ (noun), động từ (verb) …. được chia sẻ trong bài viết này, bạn hoàn toàn có thể sử dụng trong cả Writing và Speaking 
 • Tuy nhiên, với những từ vựng mà mình lưu ý là thành ngữ (idiom) hoặc là từ vựng không trang trọng (informal) thì bạn chỉ sử dụng trong IELTS Speaking thôi nhé

1, Leafy vegetable /ˈliːfi ˈvɛʤtəbᵊl /

 • Định nghĩa: any of various leafy plants or their leaves and stems eaten as vegetables.
 • Nghĩa Tiếng Việt: rau xanh
 • Ví dụ:  Leafy greens are always included in any healthy foods list. 

2, Processed food /ˈprəʊsɛst fuːd/

 • Định nghĩa: food which is treated
 • Nghĩa Tiếng Việt: thực phẩm đã được chế biến
 • Ví dụ: This may be inadvertent in some cases, as a wide variety of processed food and even some medications contain wheat flour.

3, Fresh product /frɛʃ ˈprɒdʌkt/

 • Định nghĩa: they have been recently harvested and treated properly post-harvest
 • Nghĩa Tiếng Việt: đồ ăn tươi
 • Ví dụ: This implies that younger consumers bought fresh produce at a higher price than their older counterparts.

4, Seasonal fruit /ˈsiːzᵊnᵊl fruːt/

 • Định nghĩa: those that are ripe and ready to harvest at a particular time of year.
 • Nghĩa Tiếng Việt: hoa quả theo mùa
 • Ví dụ: Seasonal fruits are rich in minerals and have low-fat content.

5, Home-cooked food~ homemade food /həʊm-kʊkt fuːd~ ˈhəʊmˈmeɪd fuːd /

 • Định nghĩa: food that is made and eaten at home
 • Nghĩa Tiếng Việt: đồ ăn làm tại nhà
 • Ví dụ: We all love convenience food, but one of the simplest ways to improve your health is by preparing more home-cooked food.

6, Ready-made food /ˈrɛdɪˈmeɪd fuːd/ 

 • Định nghĩa: bought in a finished form and available to use or eat immediately
 • Nghĩa Tiếng Việt: thức ăn làm sẵn
 • Ví dụ: Their range of quality ready-made meals has improved substantially.

7, Junk food /ʤʌŋk fuːd/

 • Định nghĩa: food that is unhealthy but is quick and easy to eat
 • Nghĩa Tiếng Việt: đồ ăn vặt
 • Ví dụ: On a daily basis, the average child in America is exposed to dozens of television advertisements for junk food.

8, Fast food /ˌfɑːst ˈfuːd/

 • Định nghĩa: hot food such as hamburgers that is quick to cook or is already cooked and is therefore served very quickly in a restaurant
 • Nghĩa Tiếng Việt: đồ ăn nhanh
 • Ví dụ: Dicos is a fast food chain that is becoming increasingly popular in China.

9, Perishable food /ˈpɛrɪʃəbᵊl fuːd/

 • Định nghĩa: food which is likely to decay quickly
 • Nghĩa Tiếng Việt: thức ăn dễ ôi thiu
 • Ví dụ: It’s important to store perishable food in a cool place.

10, Local delicacy /ˈləʊkᵊl ˈdɛlɪkəsi/

 • Định nghĩa: something especially rare or expensive that is good to eat
 • Nghĩa Tiếng Việt: các món ngon riêng biệt của một đất nước hay vùng miền
 • Ví dụ: He earned pocket money by gathering docks for the local delicacy: dock pudding.

11, Genetically modified food – GM food /ʤɪˈnɛtɪkᵊli ˈmɒdɪfaɪd fuːd/

 • Định nghĩa: organisms (i.e. plants, animals or microorganisms) in which the genetic material (DNA) has been altered in a way that does not occur naturally by mating and/or natural recombination
 • Nghĩa Tiếng Việt: thực phẩm biến đổi gen
 • Ví dụ: Genetically modified corn with increased resistance to pests.”

12, Canned food /kænd fuːd/

 • Định nghĩa: food preserved in a can or tin
 • Nghĩa Tiếng Việt: thực phẩm đóng hộ
 • Ví dụ: Canned foods are often thought to contain fewer nutrients than fresh or frozen foods.

13, Organic food /ɔːˈɡænɪk fuːd/

 • Định nghĩa: foods that are grown, handled and prepared in a way that is safe for the environment.
 • Nghĩa Tiếng Việt: thực phẩm hữu cơ
 • Ví dụ: Organic foods include fresh produce, meats, and dairy products as well as processed foods such as crackers, drinks, and frozen meals.

14, Wholesome=healthy=nutritious food /ˈhəʊlsəm/ ˈhɛlθi / njuːˈtrɪʃəs fuːd/

 • Định nghĩa: food contains many of the substances needed for life and growth
 • Nghĩa Tiếng Việt: thực phẩm tốt cho sức khỏe, giàu dinh dưỡng
 • Ví dụ: Your skin depends upon nutritious foods to keep it vibrant.

Từ vựng chỉ hương vị của các món ăn – Flavour of foods

15, Scrumptious (adjective) /ˈskrʌmp.ʃəs/

 • Định nghĩa: tasting extremely good
 • Nghĩa Tiếng Việt: rất ngon
 • Ví dụ: Harsanyi described the ham dog as perfect, greasy, and scrumptious, but mentioned he could only finish half.

16, Mouth-watering (adjective) /ˈmɑʊθˌwɔ·t̬ər·ɪŋ/

 • Định nghĩa: (of food) having a very good appearance or smell that makes you want to eat
 • Nghĩa Tiếng Việt: trông ngon miệng
 • Ví dụ: Look at those mouth-watering cakes.

17, Acrid (adjective) /ˈæk.rɪd/

 • Định nghĩa: An acrid smell or taste is strong and bitter and causes a burning feeling in the throat
 • Nghĩa Tiếng Việt: chua cay
 • Ví dụ: The fog was yellow and acrid and bit at the back of the throat.

18, Aromatic (adjective) /ˌærəʊˈmætɪk/

 • Định nghĩa: having a pleasant smell that is easy to notice
 • Nghĩa Tiếng Việt: có mùi thơm
 • Ví dụ: The plant is strongly aromatic.

19, Bitter (adjective) /ˈbɪt.ər/

 • Định nghĩa: having a slightly stinging, strong taste, not salty or sweet
 • Nghĩa Tiếng Việt: đắng
 • Ví dụ: The coffee was bitter

20, Bittersweet (adjective) /ˈbɪt.əˌswiːt/ 

 • Định  nghĩa: tasting both bitter and sweet
 • Nghĩa Tiếng Việt: vừa đắng vừa ngọt
 • Ví dụ: The bittersweet flavour of glazed chicory is the perfect foil for gamey roast partridge.

21, Bland (adjective)  /blænd/

 • Định nghĩa: lacking a strong or particular flavor
 • Nghĩa Tiếng Việt: nhạt nhẽo
 • Ví dụ: This sauce has a sharp taste and isn’t bland at all.

22, Cheesy (adjective)  /ˈtʃiː.zi/

 • Định nghĩa: tasting like or of cheese
 • Nghĩa Tiếng Việt: béo vị phô mai
 • Ví dụ: Cheesy garlic bread was chosen as the winner and was added to the lineup.

23, Delicious (adjective) /dɪˈlɪʃ.əs/

 • Định nghĩa: having a very pleasant taste or smell
 • Nghĩa Tiếng Việt: thơm tho; ngon miệng
 • Ví dụ: The delicious smell of freshly made coffee came from the kitchen.

24, Highly-seasoned (adjective) /ˈhaɪli-ˈsiːznd/

 • Định nghĩa: When the spinach-leek mixture is cool, taste for seasoning and adjust – it should be highly seasoned.
 • Nghĩa Tiếng Việt: đậm vị
 • Ví dụ: We were served with highly seasoned meals

25, Horrible (adjective)  /ˈhɒr.ə.bəl/

 • Định nghĩa: very bad, unpleasant, or disgusting
 • Nghĩa Tiếng Việt: khó chịu (mùi)
 • Ví dụ: There was a horrible smell outside the factory.

26, Insipid (adjective) /ɪnˈsɪp.ɪd/

 • Định nghĩa: (of food) lacking a strong taste or character, or (of people, activities, or entertainment) lacking in interest or energy:
 • Nghĩa Tiếng Việt: nhạt
 • Ví dụ: Yesterday, we had a chance to enjoy an pasta dish, but it was so insipid.

27, Luscious  (adjective) /ˈlʌʃ.əs/

 • Định nghĩa: having a pleasant sweet taste or containing a lot of juice
 • Nghĩa Tiếng Việt: ngon ngọt
 • Ví dụ: The luscious strawberries were perfectly ripe and bursting with flavor.

28, Salty (adjective) /ˈsɒl.ti/ 

 • Định nghĩa: tasting of salt or containing a lot of salt
 • Nghĩa Tiếng Việt: có muối; mặn
 • Ví dụ: I love peanuts and other salty snacks.

29, Savory (adjective) /ˈseɪ.vər.i/

 • Định nghĩa: Savoury food is salty or spicy and not sweet in taste
 • Nghĩa Tiếng Việt: mặn
 • Ví dụ: There was a selection of sandwiches and other small savouries.

30, Sickly (adjective) /ˈsɪk.li/

 • Định nghĩa: (of a flavor, smell, color, or light) so unpleasant as to induce discomfort or nausea.
 • Nghĩa Tiếng Việt: tanh (mùi)
 • Ví dụ: The sickly sweet smell of rotting fruit filled the air

31, Sour (adjective)

 • Định nghĩa: having a sharp, sometimes unpleasant, taste or smell, like a lemon, and not sweet
 • Nghĩa Tiếng Việt: chua; ôi; thiu
 • Ví dụ: The milk turned sour.

32, Spicy (adjective) /ˈspaɪ.si/ 

 • Định nghĩa: containing strong flavours from spice
 • Nghĩa Tiếng Việt: cay
 • Ví dụ: Do you like spicy food?

33, Sugary (adjective) /ˈʃʊɡ.ər.i/

 • Định nghĩa: containing sugar
 • Nghĩa Tiếng Việt: nhiều đường, ngọt
 • Ví dụ: All those sugary snacks that kids eat.

34, Sweet (adjective) /swiːt/

 • Định nghĩa: (especially of food or drink) having a taste similar to that of sugar; not bitter or salty
 • Nghĩa Tiếng Việt: ngọt
 • Ví dụ: The pineapple was sweet and juicy.

35, Sweet-and-sour (adjective) /ˌswiːt.ənˈsaʊ.ər/

 • Định nghĩa: Sweet-and-sour food has a flavour that is both sweet and sour
 • Nghĩa Tiếng Việt: chua ngọt
 • Ví dụ: Now, at 31, she makes hundreds of canned foods each season, including sweet-and-sour pickled red onions, pickled jalapenos and rhubarb-rosemary jam.

36, Tangy (adjective)  /ˈtæŋ·i/

 • Định nghĩa: having a strong, piquant flavor or smell.
 • Nghĩa Tiếng Việt: hương vị hỗn độn
 • Ví dụ: The fruit is large, orange-skinned, white-fleshed, with a delicious tangy flavour somewhat like mandarin (tangerine).

37, Tasty (adjective) /ˈteɪ.sti/

 • Định nghĩa: Tasty food has a strong and very pleasant flavour
 • Nghĩa Tiếng Việt: ngon; đầy hương vị
 • Ví dụ: We made fruit salad and it was really tasty

38, Unseasoned (adjective) /ʌnˈsiː.zənd/ 

 • Định nghĩa: Unseasoned food has not had salt, pepper, herbs, or spices added to it
 • Nghĩa Tiếng Việt: chưa thêm gia vị
 • Ví dụ: Add salt if you use unseasoned chicken stock.

39, Yucky (adjective) /ˈjʌk.i/

 • Định nghĩa: disgusting or unpleasant
 • Nghĩa Tiếng Việt: kinh khủng
 • Ví dụ: My daughter says broccoli is yucky and refuses to eat it.

40, Moreish (adjective) /ˈmɔː.rɪʃ/

 • Định nghĩa: (of food) having a very pleasant taste and making you want to eat more
 • Nghĩa Tiếng Việt: gây cảm giác thèm thuồng
 • Ví dụ: These peanuts are very moreish, aren’t they?

41, Appetizing (adjective) /ˈæp.ə.taɪ.zɪŋ/

 • Định nghĩa: appetizing food or smells make you want to eat
 • Nghĩa Tiếng Việt: ngon miệng
 • Ví dụ: They have ample food – not of a very appetizing sort, but nevertheless much of it, and, as we cattle farmers would say, tolerably well-balanced.

42, Flavoured (adjective) /fleɪ.vəd/ 

 • Định nghĩa: tasting of the thing stated
 • Nghĩa Tiếng Việt: thơm ngon
 • Ví dụ: This is a box of orange-flavoured chocolate.

Một số cách diễn đạt về chủ đề FOOD & DIET 

1, a mouthful of something (noun)

 • Định nghĩa: an amount of food or drink that fills your mouth, or that you put into your mouth at one time:
 • Nghĩa Tiếng Việt: một miệng đầy
 • Ví dụ: He only ate a few mouthfuls of meat.

2, to bolt something down (phrasal verb)

 • Định nghĩa: eat a large amount of food quickly
 • Nghĩa Tiếng Việt: ăn rất nhanh
 • Ví dụ: But now we bolt down the sandwich at our desk.

3, to spoil one’s appetite (collocation)

 • Định nghĩa: make you not feel like eating a meal
 • Nghĩa Tiếng Việt: làm ai đó ăn mất ngon
 • Ví dụ:  A small handful of trail mix is one of my favorite snacks that won’t spoil my appetite for my next meal. 

4, to make your mouth water (collocation)

 • Định nghĩa: cause one to eagerly anticipate or long for something
 • Nghĩa Tiếng Việt: làm cho bạn thấy rất đói, thèm ăn thứ gì đó
 • Ví dụ: Those travel folders about Nepal make my mouth water.

5, to tuck into (phrasal verb)

 • Định nghĩa: to start eating something eagerly
 • Nghĩa Tiếng Việt: ăn một cách ngon lành
 • Ví dụ: Judging by the way they tucked into their dinner, they must have been very hungry.

6, to follow the recipe (phrase)

 • Định  nghĩa: a set of instructions telling you how to prepare and cook food, including a list of what food is needed for this
 • Nghĩa Tiếng Việt: nấu một bữa ăn bằng cách sử dụng hướng dẫn
 • Ví dụ: Although she had never cooked a jugged hare before, she followed a recipe and made a fantastic meal.

7, to savour the food (phrase)

 • Định nghĩa: If you savour food or drink, you eat or drink it slowly in order to taste its full flavour and to enjoy it properly
 • Nghĩa Tiếng Việt: nhấm nháp thức ăn
 • Ví dụ: Savour the flavour of each mouthful, and chew your food well.

8, cut down on food (phrasal verb)

 • Định nghĩa:  to eat or drink less of a particular thing, usually in order to improve your health
 • Nghĩa Tiếng Việt: giảm bớt khẩu phần ăn
 • Ví dụ: I’m trying to cut down on the amount of sugar I eat.

9, candle-lit dinner (noun)

 • Định nghĩa: a romantic dinner by candlelight 
 • Nghĩa Tiếng Việt: bữa tối lãng mạn bên ánh nến
 • Ví dụ: She cooks a meal, but this definitely isn’t a romantic candle-lit dinner for two.

10, piping hot cup of coffee (noun)

 • Định nghĩa: very hot coffee 
 • Nghĩa Tiếng Việt: cà phê rất nóng
 • Ví dụ: Serve piping hot cup of coffee, with herbs sprinkled on top.

11, to be dying of hunger (phrase)

 • Định nghĩa:  to be very hungry, thirsty, bored etc
 • Nghĩa Tiếng Việt: sắp chết đói (rất đói bụng)
 • Ví dụ: Each note pleaded to love a little longer, longer, as though it was dying of hunger

12, starving hungry (adjective)

 • Định nghĩa: dying because of not having enough food
 • Nghĩa Tiếng Việt: cực kỳ đói
 • Ví dụ: The cats were neglected and starving hungry.

13, to foot the bill (idiom)

 • Định nghĩa: to pay for something, esp. something expensive
 • Nghĩa Tiếng Việt: thanh toán 
 • Ví dụ: His parents can’t afford to foot the bill for his college education.

14, slap-up meal (noun)

 • Định nghĩa: a large meal
 • Nghĩa Tiếng Việt: bữa ăn thịnh soạn
 • Ví dụ: We went for a slap-up meal on our wedding anniversary.

15, light meal (noun)

 • Định nghĩa: a snack
 • Nghĩa Tiếng Việt: bữa ăn nhẹ
 • Ví dụ: The name tea also refers to a light meal taken in the afternoon between 4 and 5, usually consisting of sandwiches, scones and cakes taken with tea.

16, Pig out (phrasal verb)

 • Định nghĩa: to eat a lot or too much
 • Nghĩa Tiếng Việt: ăn rất nhiều
 • Ví dụ: We pigged out on all the delicious cakes and pastries at the party last night.

17, Eat up (phrasal verb)

 • Định nghĩa: to eat all the food that you have been given
 • Nghĩa Tiếng Việt: ăn hết mọi thứ được cho
 • Ví dụ: Come on, eat your food up or you’ll be hungry!

18, Pick at (phrasal verb)

 • Định nghĩa: to eat only a small amount of your food, showing no interest or enjoyment while you eat it
 • Nghĩa Tiếng Việt: ăn một cách miễn cưỡng
 • Ví dụ: Are you feeling alright? You’ve been picking at your food for ages.

19, Whip up (phrasal verb)

 • Định nghĩa: to make food or a meal very quickly and easily
 • Nghĩa Tiếng Việt: nấu ăn nhanh và đơn giản
 • Ví dụ: Here we are, something I whipped up yesterday.

Thành ngữ về chủ đề FOOD & DIET – Idioms 

1, have a sweet tooth (idiom)

 • Định nghĩa: If you have a sweet tooth, you like eating sweet foods, especially sweets and chocolate.
 • Nghĩa Tiếng Việt: người hảo ngọt
 • Ví dụ: I have a sweet tooth – I can’t say no to cookies.

2, a fussy eater (idiom)

 • Định nghĩa: very difficult to please and only liking particular things
 • Nghĩa Tiếng Việt: người khó ăn
 • Ví dụ: She is a fussy eater (= does not like many foods)

3, calm the hunger pangs (idiom)

 • Định nghĩa: to reduce the discomfort caused by hunger 
 • Nghĩa Tiếng Việt: giảm cảm giác khó chịu do đói
 • Ví dụ: After having a hearty meal, the delicious dessert helped calm the hunger pangs

4, eat like a bird (idiom)

 • Định nghĩa: eat very little
 • Nghĩa Tiếng Việt: ăn rất ít
 • Ví dụ: He has somehow maintained his high school weight by eating like a bird for most of his life.

5, eat like a horse (idiom)

 • Định nghĩa: eat a great deal
 • Nghĩa Tiếng Việt: ăn rất nhiều
 • Ví dụ: When I was a kid or even a teenager I would eat like a horse but burn it all of.

6, Drink like a fish (idiom)

 • Định nghĩa: to drink too much alcohol
 • Nghĩa Tiếng Việt: uống rượu như uống nước 
 • Ví dụ: He is alcoholism. He always drinks like a fish all day.

7, to grab a bite to eat (idiom)

 • Định nghĩa: to seek out or prepare some food to eat, especially a snack or a small meal that can be consumed quickly.
 • Nghĩa Tiếng Việt: ăn ngay lập tức hoặc ăn nhanh
 • Ví dụ: If you didn’t have lunch yet, let’s grab a bite to eat.

8, to wine and dine sb (idiom)

 • Định nghĩa: to entertain someone with food and drink, esp. expensive food and drink
 • Nghĩa Tiếng Việt:  thết đãi/ khoản đãi ai
 • Ví dụ: They wine and dine clients in festive tents, promoting their image of achievement and success.

Bài học từ vựng tiếng Anh chủ đề “Food & Diet” cùng với phiên âm và dịch nghĩa đã được IELTS Thanh Loan tổng hợp cụ thể và rõ ràng. Hi vọng bài học sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng