Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 cho chủ đề History

1. Do you like history?

Actually, I am a big fan of history. During my students’ life, I love spending my time at the library and engrossed myself in some historical books. I think I am able to learn historic events and numbers by heart quite well. I’d like to explore the ancient history of Vietnam because it helps me to have a clearer insight into my origins and cultivates my love and pride for the Vietnamese country.

Từ vựng hay

 • Have a clearer insight into St (ph.v): Có cái nhìn thấu đáo về cái gì
 • Cultivate (v): Khơi gợi – ENG: to develop an attitude, a way of talking or behaving, etc.
 • To be an avid fan (n.ph): Là một người hâm mộ lớn – ENG: a fan which is very enthusiastic about something (often a hobby)

Dịch nghĩa câu trả lời

Trên thực tế, tôi là một fan hâm mộ lớn của lịch sử. Trong suốt cuộc đời sinh viên, tôi thích dành thời gian ở thư viện và tập trung đọc một số quyển sách lịch sử. Tôi nghĩ rằng tôi có thể học thuộc các sự kiện và các con số lịch sử khá tốt. Tôi muốn khám phá lịch sử cổ đại của người Việt Nam bởi vì nó giúp tôi hiểu sâu hơn về nguồn gốc của mình và nuôi dưỡng tình yêu và niềm tự hào của tôi cho đất nước Việt Nam.

2. Do you think learning history is important?

Of course, we can learn a great deal from history. Firstly, understanding the past can develop a sense of pride and patriotism among people and make them appreciate the present life. In addition, the authorities can avoid mistakes made by previous politicians or leaders, and therefore they can avoid disastrous consequences occurring to the country.  For example, many economists are returning to “the great depression period” which occurred 80 years ago to understand the tremendous effects of the financial crisis and look for practical solutions to this problem.

Từ vựng hay

 • Develop a sense of pride and patriotism(ph.v): Phát triển niềm tự hào và lòng yêu nước
 • Disastrous consequences (n): Hậu quả thảm khốc
 • Financial crisis (n.ph): Khủng hoảng tài chính
 • Tremendous effect (n): Ảnh hưởng ghê gớm

Dịch nghĩa câu trả lời

Tất nhiên, chúng ta có thể học được rất nhiều từ lịch sử. Thứ nhất, hiểu được quá khứ có thể khơi gợi một cảm giác tự hào và lòng yêu nước giữa người dân và làm cho họ đánh giá cao hơn cuộc sống hiện tại. Ngoài ra, cơ quan có thẩm quyền có thể tránh được những sai lầm do các chính trị gia hoặc lãnh đạo trước đó gây ra, và do đó họ có thể tránh được hậu quả thảm khốc xảy ra cho đất nước. Ví dụ, nhiều nhà kinh tế đang quay trở lại “giai đoạn trầm cảm nghiêm trọng” xảy ra cách đây 80 năm để hiểu được những ảnh hưởng to lớn của cuộc khủng hoảng tài chính và tìm giải pháp thực tiễn cho vấn đề này.

3. What are the benefits of museums?

There are many benefits that museums bring to our modern life and citizens. Firstly, a museum is a place where traditional values are preserved and passed to the next generation. Another advantage is that they are a great educational resource, which helps expand individuals’ horizons about what occurred in the past. For example, if they go to the Museum of Ethnology, they will have the opportunity to gain practical knowledge about fifty-four ethnic groups in Vietnam and their various traditional customs.

Từ vựng hay

 • Expand sb’ horizons (ph.v): Mở rộng tầm nhìn – ENG: to get more knowledge about something
 • Preserve (v): Bảo vệ – ENG: to keep a particular quality, feature, etc.; to make sure that something is kept
 • Traditional customs (n): Truyền thống – ENG: an accepted way of behaving or of doing things in a society or a community

Dịch nghĩa câu trả lời

Có rất nhiều lợi ích mà bảo tàng đem lại cho cuộc sống hiện đại và người dân. Lợi ích đầu tiên là bảo tàng là một nơi mà giá trị truyền thống được bảo tồn và truyền cho thế hệ tiếp theo. Một ưu điểm nữa là bảo tàng là một nguồn giáo dục tuyệt vời, giúp chúng ta biết nhiều hơn về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Ví dụ, nếu đi Bảo tàng Dân tộc học, mọi người sẽ có cơ hội để có được kiến thức thực tiễn về 50 dân tộc ở Việt Nam và các phong tục tập quán khác nhau của họ.

4. Are museums in your country free of charge?

No, you must purchase entry tickets if you want to enter museums in my country. Entrance fees are so reasonable that everyone can afford them and this will help museums to cover their costs of running and paying salaries for employees.

Từ vựng hay

 • Entrance fees (n.ph): Phí vào cửa
 • Cover their costs of running (ph.v): Chi trả cho việc hoạt động

Dịch nghĩa câu trả lời

Không, bạn phải mua vé vào cửa nếu bạn muốn vào viện bảo tàng ở nước tôi. Lệ phí tham quan rất hợp lý để mọi người có thể chi trả và điều này sẽ giúp bảo tàng trang trải các chi phí hoạt động và trả lương cho nhân viên.

5. Which way is better for learning history? Through reading books or visiting museums?

Honestly, I believe it would be more interesting to visit museums and acquire historical knowledge instead of immersing yourself in historic books, which was quite tedious. When you see authentic artifacts displayed in museums, you will have a better grasp of their historical significance rather than focusing on textbooks containing merely words.

Từ vựng hay

 • Have a good grasp of sth (ph.v): Hiểu cái gì – ENG: to better understand something
 • Authentic artefacts (n): Đồ tạo tác thật – ENG: an object that is made by a person, especially something of historical or cultural interest

Dịch nghĩa câu trả lời

Thật lòng mà nói, tôi tin rằng sẽ thú vị hơn khi đến thăm các viện bảo tàng và thu thập kiến thức lịch sử thay vì chìm đắm trong những cuốn sách lịch sử, điều này khá là tẻ nhạt. Khi bạn nhìn thấy các đồ tạo tác đích thực được trưng bày trong các viện bảo tàng, bạn sẽ hiểu hơn về ý nghĩa lịch sử của chúng chứ không chỉ tập trung vào sách giáo khoa chỉ chứa những từ ngữ.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng