Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a leader who you admire (in sports, business, or politics)

You should say:

 • who this person is
 • what this person did (has done) that you admire
 • how you know this person or know about this person
 • and explain how this leader’s qualities impressed you.

Bài mẫu: 

One leader that I admire is Bill Gates

Well, what do I admire about Bill? He’s really rich! No, just kidding. But that is one of the reasons that I admire him. I think that if you are going to make money end that is your goal then he is the best role model. He is a success story that you don’t see too often. Of course, I use his software and I know that it is not the greatest, but you know what, it is the first and that says something to me.

I also admire him for not staying in school just to stay in school. Once he saw what he wanted to do, he didn’t wait around until graduation but instead grabbed the opportunity while he could and took off with it.

Another thing that I admire about him is that he is not content with what he has accomplished, but is still looking for ways to get his product to the world. Now I know that he has enemies and people that say this and that about him, but so has every other visionary that has stood out from the crowd. I hear now that is giving a lot of his money to charitable organizations and this just makes me want to say, “Bravo to him!” He’s a modern-day hero.

Từ vựng hay:

 • say something to yourself (idiom): suy nghĩ
  ENG: think something
 • grab the opportunity (collocation): nắm bắt lấy cơ hội, chớp lấy thời cơ
  ENG: to take the opportunity to get, use, or enjoy something quickly
 • take off (phr.v): bắt đầu thành công
  ENG: to suddenly start to be successful or popular
 • be content with sth sth/ sb (a): hài lòng với cái gì/ ai
  ENG: to be happy or satisfied with something, often something that is lacking or disappointing in some way
 • stand out (v): nổi bật
  ENG: to be very noticeable

Lược dịch:

Một nhà lãnh đạo mà tôi ngưỡng mộ là Bill Gates

Tôi ngưỡng mộ điều gì ở Bill? Ông ấy thực sự giàu có! Đùa đấy. Nhưng đó là một trong những lý do mà tôi ngưỡng mộ ông ấy. Tôi nghĩ rằng nếu bạn có ý định kiếm tiền thì ông ấy là hình mẫu tốt nhất. Ông ấy là một câu chuyện thành công hiếm có. Tất nhiên, tôi sử dụng phần mềm của ông ấy và tôi biết rằng nó không phải là tốt nhất, nhưng bạn biết không, nó là phần mềm đầu tiên và điều đó khiến tôi suy nghĩ.

Tôi cũng ngưỡng mộ ông ấy vì đã không ở lại trường học mà chỉ với mục đích học tập. Một khi ông ấy thấy những gì ông ấy muốn làm, ông ấy đã không chờ đợi cho đến khi tốt nghiệp mà thay vào đó nắm bắt cơ hội khi có thể và bắt đầu thành công với nó.

Một điều khác mà tôi ngưỡng mộ ở ông ấy là ông không hài lòng với những gì mình đã đạt được mà vẫn tìm cách đưa sản phẩm của mình ra thế giới. Bây giờ tôi biết rằng ông có kẻ thù và những người nói điều này điều kia về ông, nhưng ai có tầm nhìn nổi bật giữa đám đông đều bị như vậy vậy. Bây giờ tôi nghe nói rằng ông đang quyên góp rất nhiều tiền cho các tổ chức từ thiện và điều này khiến tôi chỉ muốn nói: “Hoan hô ông!” Ông ấy là một anh hùng thời hiện đại.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng