Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Handwriting

1. Do you often write something by hand?

Personally, I rarely write something by hand. Currently, with the growing popularity of the Internet and other digital devices such as smartphones or computers, handwriting is not as popular as it used to be in the past. In fact, I just hand write a letter to my sweetheart, my parents and my friends on some special occasions, which take place once in a year.

Từ vựng hay:

 • Sweetheart (n): Người yêu

Dịch bài mẫu:

Cá nhân thì tôi hiếm khi viết một cái gì đó bằng tay. Hiện nay, Internet và các thiết bị kỹ thuật số khác như điện thoại thông minh hoặc máy tính ngày càng phổ biến, chữ viết tay không còn phổ biến như trước đây. Trong thực tế, tôi chỉ viết thư cho người yêu của tôi, cha mẹ và bạn bè của tôi vào một số dịp đặc biệt, một lần trong một năm.

2. Do you prefer to write by hand or on a computer?

It depends on what I’m doing. I prefer the computer for most things because it’s faster and you can save or copy things, but I still like making notes or writing ideas down by hand.

Từ vựng hay trong bài:

 • Make note (verb): ghi chú
 • Write ideas down by hand (verb): viết ý tưởng bằng tay

Dịch bài mẫu:

Nó phụ thuộc vào những gì tôi đang làm. Tôi thích máy tính vì hầu hết mọi thứ vì nó nhanh hơn và bạn có thể lưu hoặc sao chép mọi thứ, nhưng tôi vẫn thích viết ghi chú hoặc viết ý tưởng bằng tay.

3. Do you think emails can replace handwriting?

In my opinion, there is a little chance that handwritten letters are replaced by emails. It is true that the technological revolution has led handwriting to become less popular than ever. However, I think it is still irreplaceable in our daily life because it is capable of conveying more meaningful messages than just typewriting. As each person has their own writing style and has to put effort into writing manually, their handwriting not only demonstrates their identity but also shows their sentiment in the text. Therefore, it may be impossible for the emails to replace handwriting.

Từ vựng hay:

 • Demonstrate sb’s identity (ph.v): Thể hiện đặc tính của ai
 • Sentiment (n): Tình cảm
 • Manually (adv): Bằng tay
 • Technological revolution (n): Cách mạng công nghệ
 • Irreplaceable (adj): Không thể thay thế được

Dịch:

Theo tôi, thư viết tay sẽ không bị thay thế bằng email đâu. Đúng là cuộc cách mạng công nghệ đã khiến cho chữ viết tay trở nên ít phổ biến hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nó vẫn không thể thay thế trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta bởi vì nó có khả năng truyền tải nhiều thông điệp có ý nghĩa hơn là chỉ đánh máy. Vì mỗi người có phong cách viết riêng và họ phải nỗ lực để viết tay, chữ viết tay của họ không chỉ thể hiện bản sắc của họ mà còn thể hiện tình cảm của họ. Do đó, email không thể thay thế chữ viết tay.

4. What are the differences between handwriting and emails?

Obviously, handwriting and emails are quite different from each other. In terms of speed, hand-written letters take more time to complete than writing emails. Regarding purposes, handwritten letters tend to convey more emotions and are more personal than emails.

Từ vựng hay:

 • Convey (v): Truyền tải

Dịch:

Rõ ràng, viết tay và email khá khác nhau. Về mặt tốc độ, các văn bản viết tay mất nhiều thời gian hơn là viết emails. Khi xét về mục đích, chữ viết tay có xu hướng truyền tải nhiều cảm xúc hơn và cá nhân hơn emails.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng