Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Teamwork

1. When was your last time working with a team?

The last time I worked with my teammates was a project I did during the second year of university. Our tutor gave us a mission to write a 20000-thousand-word assignment about air pollution and we all had to work our fingers to the bone to accomplish it. 

Từ vựng hay trong bài:

 • Work our fingers to the bone (id): làm việc rất chăm chỉ
 • Accomplish (v): hoàn thành

Dịch:

Lần cuối tôi làm việc cùng các bạn cùng đội là một dự án mà tôi đã làm trong năm thứ 2 đại học. Thầy hướng dẫn đã đặt ra cho chúng tôi nhiệm vụ là viết một bài luận dài 20000 từ về vấn đề ô nhiễm không khí và chúng tôi đã phải làm việc rất chăm chỉ để hoàn thành nó.

2. Do you like to work or study with others or just by yourself?

Honestly, working in a group is my priority because my teammates can give me massive ideas to finish the tasks, you know, “Many hands make light work”. 

Từ vựng hay trong bài:

 • Priority (n): ưu tiêu
 • Many hands make light work (id): Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Dịch:

Thú thực thì làm việc theo nhóm sẽ là ưu tiên của tôi bởi những bạn cùng đội sẽ cho tôi rất nhiều ý kiến để hoàn thành các nhiệm vụ, bạn biết đấy, ‘Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” mà.

3. What’s the most important thing for teamwork?

Honestly the team spirit is the most essential factor while working as a team. Everyone in the team should self-develop their team-building skill to cooperate with each other better. Besides, the team leader is equally crucial.

Từ vựng hay trong bài:

 • Team spirit (n): tinh thần nhóm
 • Self-develop (v): tự phát triển
 • Team-building skill (compound noun): kỹ năng làm việc nhóm

Dịch:

Thú thực thì tinh thần nhóm là yếu tố quan trọng nhất khi làm việc theo nhóm. Mỗi người trong nhóm đều nên tự phát triển kỹ năng làm việc nhóm để hợp tác với những người khác tốt hơn. Bên cạnh đó, trưởng nhóm cũng quan trọng không kém.

4. Do you like to be a leader?

Obviously I’m an ambitious and decisive person, so becoming a leader is my choice. I have enough ability to divide tasks into small parts so that everyone doesn’t stick to each other. Furthermore, I think I can win other people’s respect as well.

Từ vựng hay trong bài:

 • Ambitious (adj): giàu tham vọng
 • Decisive (adj): quyết đoán
 • Stick to (v): dính vào

Dịch:

Rõ ràng thì tôi là người giàu tham vọng cũng như quyết đoán, chính vì thế trở thành một người trưởng nhóm sẽ là sự lựa chọn của tôi.  Tôi có đủ khả năng để chia nhiệm vụ thành các phần nhỏ để phần của mọi người không bị trùng nhau. Thêm vào đó, tôi nghĩ tôi cũng có thể có được sự tôn trọng của mọi người nữa.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng