Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề History

1. Do you like learning history?

Yes, I am a big fan of reading historical stories. When I was a little girl, I always took some historical books from my father’s bookshelf and read the historical events. I feel that history not only can cultivate my mental development, but also give me a better picture of human society.

Từ vựng hay trong bài:

 • Cultivate: Nuôi dưỡng

Dịch bài mẫu:

Vâng, tôi là một fan hâm mộ của các câu chuyện lịch sử. Khi tôi còn nhỏ, tôi thường lấy những cuốn sách lịch sử từ giá sách của bố tôi và đọc những sự kiện lịch sử trong đó. Tôi cảm thấy rằng lịch sử không chỉ nuôi dưỡng sự phát triển tâm hồn mà còn cho tôi một bức tranh về xã hội loài người.

2. What historical event do you find most interesting?

Personally I’m fond of the Vietnamese Independence Day which happened on the 2nd September, 1945. This day marked a milestone of freedom, liberty, happiness and opened a new era for our country.

Từ vựng hay trong bài: 

 • Mark a milestone: Đánh dấu cột mốc
 • Era: Kỷ nguyên

Dịch bài mẫu: 

Cá nhân tôi thì tôi thích ngày Độc lập của Việt Nam, ngày mà xảy ra vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Ngày này đánh dấu cột mốc của độc lập, tự do, hạnh phúc và mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước tôi.

3. Do you think history is important?

Obviously history is essential in our part of life. It forms a cultural identity and keeps the unique record of the country, and we also can learn from history to correct our current actions.

Từ vựng hay trong bài: 

 • Cultural identity: Sự đồng nhất văn hóa

Dịch bài mẫu:

Rõ ràng lịch sử rất quan trọng trong một phần đời sống của chúng tôi. Nó hình thành nên sự đồng nhất văn hóa và giữa lại những cột mốc duy nhất của đất nước, và chúng tôi có thể học những kinh nghiệm trong lịch sử để sửa chữa hành vi trong hiện tại.

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

4. Do you like to watch programmes on TV about history?

Yes, I enjoy watching some documentaries about history on TV because I can see a lot of video materials that can not bee seen in the textbooks. I always watch them at home during my leisure time to learn something about history.

Từ vựng hay trong bài:

 • Documentary: Tài liệu

Dịch bài mẫu:

Tôi thích xem các chương trình tư liệu về lịch sử trên TV bởi vì tôi có thể xem được nhiều video mà không có trong sách. Tôi luôn luôn xem chúng ở nhà khi rảnh rỗi để học nhiều thứ mới về lịch sử.

5. Do you think the internet is a good place to learn about history?

In this cutting- edge world, the Internet is a vital tool to supply information for people, including history. It is becoming a way to learn history going along with traditional forms of information. However, we also need to be aware of some misled information appearing on the Internet, which tells us the wrong truth of the past.

Từ vựng hay trong bài:

 • Misled: Sai lệch

Dịch bài mẫu:

Trong thế giới tiên tiến này, Internet là một công cụ quan trọng để cung cấp thông tin cho mọi người, kể cả lịch sử. Nó đang trở thành một cách để học hỏi lịch sử đi cùng với các hình thức thông tin truyền thống. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải nhận thức được một số thông tin sai lệch xuất hiện trên Internet, điều này cho chúng ta biết những thứ bị sai sự thật của quá khứ.

6. Can you name a person from history who you would like to learn more about?

Honestly, even though learning history is one of my interests, there are still so many unclear things about Uncle Ho – the first President of our country. Therefore, I would like to investigate more about him to understand more about his personal life and talented political strategy fighting against invaders.

Từ vựng hay trong bài:

 • Investigate: Tìm hiểu
 • Political strategy: Chiến thuật chính trị
 • Invader: Nước xâm lược

Dịch bài mẫu:

Thành thật mà nói, mặc dù lịch sử học tập là một trong những mối quan tâm của tôi nhưng vẫn có rất nhiều điều chưa rõ ràng về Bác Hồ – vị Chủ tịch đầu tiên của đất nước chúng ta. Vì vậy, tôi muốn điều tra thêm về ngài để hiểu thêm về cuộc sống cá nhân của ông ấy và chiến lược chính trị tài năng chiến đấu chống lại các nước xâm chiếm.

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng