Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Sharing

1. Do you like to share things with your friends?

Well to be honest it really depends on what the thing is that I’m sharing. I love to share food and drinks with my friends for example, however I’m much less a fan of sharing houses with them. I think there’s a fine line between being generous and being stupid too. I’m not rich enough to share my money with anyone other than my family, so it would be stupid to start offering to pay for everything when my friends and I go out for a night.

Từ vựng hay:

 • Fine line between (something) and (something) else: to be in a difficult or dangerous situation where you could easily make a mistake – Tiếng Việt: ranh giới mỏng manh 
 • Generous (adj): giving or willing to give freely; given freely – Tiếng Việt: Hào phóng

Dịch Tiếng Việt:

Thành thật mà nói, nó thực sự phụ thuộc vào những gì tôi chia sẻ. Tôi thích chia sẻ đồ ăn và đồ uống với bạn bè chẳng hạn, tuy nhiên tôi không phải là người thích chia sẻ nhà với họ. Tôi nghĩ rằng có một ranh giới tốt giữa việc hào phóng và ngu ngốc quá. Tôi không đủ giàu để chia sẻ tiền của mình với bất kỳ ai khác ngoài gia đình, vì vậy sẽ thật ngu ngốc khi bắt đầu đề nghị trả mọi thứ khi bạn bè tôi và tôi đi chơi đêm.

2. When you were young, did your parents teach you to share with others?

Not even a little bit, but you learn as you grow older and go to school that the kids who are willing to share with others have lots in common. They can play together with the same toys and enjoy the same games. I adapted and learned to be more generous in primary school and I started to make a lot more friends than I’d previously had,  but I wish my parents had taught me such a vital lesson sooner.

Từ vựng hay:

 • in common (prepositional phrase):  in the same way as somebody/something – Tiếng Việt: điểm chung
 • adapt to (verb): to change something in order to make it suitable for a new use or situation – Tiếng Việt: thích nghi
 • previously (adv): at a time before the time that you are talking about – Tiếng Việt: trước đây

Dịch Tiếng Việt:

Thậm chí không một chút nào, nhưng bạn học khi lớn lên và đi học rằng những đứa trẻ sẵn sàng chia sẻ với người khác có rất nhiều điểm chung. Chúng có thể chơi cùng đồ chơi và thưởng thức các trò chơi giống nhau. Tôi thích nghi và học cách hào phóng hơn ở trường tiểu học và tôi bắt đầu kết bạn với nhiều người hơn tôi trước đây, nhưng tôi ước cha mẹ tôi đã dạy cho tôi một bài học quan trọng sớm hơn.

3. Is there anything that you would not share with others?

Well, money and property are at the top of the list as far as I’m concerned. I’m happy to buy you a drink if you’re a close friend or even help you out with my time if you have a serious problem, but if you ask me for two hundred dollars I’m going to tell you to jog on. The same goes with things like homes and cars, you can borrow my car for a few hours if you really need it and promise to bring it back with a full tank, but if you want it longer than that you should really go to a car rental place.

Từ vựng hay:

 • jog on (phrasal verb): used to tell somebody rudely to go away or that you are not interested – Tiếng Việt: Thôi/quên đi
 • Serious (adj): bad or dangerous – Tiếng Việt: Nghiêm trọng
 • Property (noun): a thing or things that are owned by somebody; a possession or possessions – Tiếng Việt: tài sản

Dịch Tiếng Việt

Chà, tiền và tài sản đứng đầu danh sách theo như tôi quan tâm. Tôi rất vui khi mua cho bạn đồ uống nếu bạn là bạn thân hoặc thậm chí giúp bạn hết thời gian nếu bạn gặp vấn đề nghiêm trọng, nhưng nếu bạn hỏi tôi hai trăm đô la, tôi sẽ bảo bạn chạy bộ . Điều tương tự cũng xảy ra với những thứ như nhà cửa và xe hơi, bạn có thể mượn xe của tôi trong vài giờ nếu bạn thực sự cần nó và hứa sẽ mang nó trở lại với một bình xăng đầy, nhưng nếu bạn muốn nó lâu hơn thì bạn nên đi thuê ô tô.

4. How do you think parents could encourage their children to share?

Obviously it should start very early when the child is learning to play with others. Toys should be introduced and each child should have a turn with each. If two kids want the same toy, it becomes a teachable moment and you can encourage them to do so by offering them the classic game theory dilemma. Either you can share or none of you gets it. With a bit of luck and more than a few tears, they should get their heads around it in the end.

Từ vựng hay:

 • Teachable moment (noun): a time (of a subject) that can be taughtTiếng Việt: Thời điểm có thể dạy
 • Encourage somebody to do something (verb): to give somebody support, courage or hope – Tiếng Việt: khuyến khích
 • Game theory dilemma (noun): Lý thuyết trò chơi cổ điển

Dịch Tiếng Việt

Rõ ràng nó nên bắt đầu từ rất sớm khi trẻ đang học chơi với người khác. Đồ chơi nên được giới thiệu và mỗi đứa trẻ nên có một lượt chơi. Nếu hai đứa trẻ muốn cùng một món đồ chơi, nó sẽ trở thành một khoảnh khắc có thể dạy được và bạn có thể khuyến khích chúng làm điều đó bằng cách đưa ra những vấn đề nan giải về lý thuyết trò chơi cổ điển. Hoặc bạn có thể chia sẻ hoặc không ai trong số bạn nhận được nó. Với một chút may mắn và hơn một vài giọt nước mắt, cuối cùng họ cũng sẽ ngẩng cao đầu thôi.

5. Are you willing to share your favourite possessions?

Not really, I’d love to say that I had passed beyond the attractions of materialism, but it isn’t true at all. If I’ve worked hard to get the money to buy something valuable like a car or house, then that something belongs to me or my family. If you desperately need something valuable from me, maybe we can come to an arrangement for a very short time, but as far as I’m concerned, you owe me for doing this in a big way.

Từ vựng hay:

 • materialism (noun): the belief that money, possessions and physical comforts are more important than spiritual values – Tiếng Việt: chủ nghĩa thực dụng 
 • valuable (adj): worth a lot of money – Tiếng Việt: có giá trị
 • desperately (adv): in a way that shows you have little hope and are ready to do anything without worrying about danger to yourself or others – Tiếng Việt: mong muốn một cách tuyệt vọng
 • arrangement (noun): a plan or preparation that you make so that something can happen – Tiếng Việt: thỏa thuận

Dịch Tiếng Việt:

Không hẳn, tôi thích nói rằng tôi đã vượt qua những điểm hấp dẫn của chủ nghĩa duy vật, nhưng nó hoàn toàn không đúng. Nếu tôi làm việc chăm chỉ để có tiền mua một thứ gì đó có giá trị như xe hơi hoặc nhà, thì thứ đó thuộc về tôi hoặc gia đình tôi. Nếu bạn rất cần một thứ gì đó có giá trị từ tôi, có lẽ chúng ta có thể đi đến một sự sắp xếp trong một thời gian ngắn, nhưng theo như tôi biết, bạn nợ tôi một món lớn vì đã làm điều này cho bạn.

6. Do you think there will be car sharing in the future?

I’m sure there will be car sharing at some point and I’m sure at that point in time the reasons those people have for doing it will make good sense. I’m sure the trigger will be the upcoming apocalypse brought on by climate change. It will make good sense to share your car with others, because costs like registration fees are going to be sky high to discourage people from owning them at all. Some people will begin to do it by themselves out of the goodness of their hearts, while others will wait for the tariffs and price increases. Either way, it’ll probably have happened by the time I die.

Từ vựng hay:

 • trigger (noun): something that is the cause of a particular reaction or development, especially a bad one – Tiếng Việt: lí do
 • apocalypse (noun): the destruction of the world – Tiếng Việt: tận thế
 • registration (noun):  the act of making an official record of something/somebody – Tiếng Việt: đăng ký
 • discourage somebody from doing something (verb): to try to prevent something or to prevent somebody from doing something, especially by making it difficult to do or by showing that you do not approve of it – Tiếng Việt: không khuyến khích
 • tariff (noun): a tax that is paid on goods coming into or going out of a country – Tiếng Việt: thuế
 • goodness of their hearts (noun): the quality of being good – Tiếng Việt: trái tim nhân hậu/ lòng tốt

Dịch Tiếng Việt

Tôi chắc chắn sẽ có sự chia sẻ xe vào một lúc nào đó và tôi chắc chắn tại thời điểm đó những lý do mà những người đó đưa ra sẽ đều hợp lí cả. Tôi chắc chắn rằng lí do sẽ là ngày tận thế sắp tới do biến đổi khí hậu. Sẽ rất hợp lý khi chia sẻ xe của bạn với người khác, bởi vì chi phí như phí đăng ký sẽ rất cao để ngăn cản mọi người sở hữu chúng. Một số người sẽ bắt đầu tự làm điều đó vì lòng tốt của họ, trong khi những người khác sẽ chờ đợi thuế quan và tăng giá. Dù bằng cách nào, thì nó có lẽ sẽ xảy ra khi tôi chết.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng