Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Perfumes

1. Do you use perfume?

Well, being a man, I don’t really use perfume, but I do use cologne and aftershave. I tend to save cologne for special events and wear aftershave as my everyday scent. I really like the way it feels to put aftershave on, just before I leave the house. It closes up my pores and prevents pimples from forming as well as adding a nasal component to my overall presentation. It’s a pity it’s all so expensive or I would wear it even more.

Từ vựng hay:

 • Scent/ Nasal component (noun): the pleasant smell that something has – Tiếng Việt: Mùi hương
 • aftershave (noun): a liquid with a pleasant smell that men sometimes put on their faces after they shave – Tiếng Việt: Nước hoa dùng sau khi cạo râu
 • Pores (noun): one of the very small holes in your skin that sweat can pass through; one of the similar small holes in the surface of a plant or a rock – Tiếng Việt: Lỗ chân lông
 • Pimple (noun): ​​a small raised red spot on the skin – Tiếng Việt: Mụn

Dịch Tiếng Việt:

Chà, là đàn ông, tôi không thực sự sử dụng nước hoa, nhưng tôi dùng cô-lô-nhơ và sản phẩm sau khi cạo râu. Tôi có xu hướng tiết kiệm nước hoa cho các sự kiện đặc biệt và dùng nước bôi sau khi cạo râu như mùi hương hàng ngày của tôi. Tôi thực sự thích cái cảm giác khi dùng nó, ngay trước khi tôi rời khỏi nhà. Nó đóng lỗ chân lông của chúng tôi và ngăn ngừa mụn hình thành cũng như thêm một thành phần mũi vào bài thuyết trình tổng thể của tôi. Tiếc là vì nó rất đắt nếu không tôi sẽ dùng nó nhiều hơn.

2. Do you give perfume as a gift?

To be honest, I rarely give perfume as a gift. Most expensive women’s perfumes seem to contain ingredients that are either not good for your skin, or destructive to the environment. Although I suppose the fact that a good perfume might set you back more than a hundred Dollars is a pretty strong motivation to find a more thoughtful gift also, as perfume seems pretty generic as a gift for your special someone.

Từ vựng hay: 

 • Ingredient (noun): one of the things from which something is made, especially one of the foods that are used together to make a particular dish – Tiếng Việt: Thành phần
 • Destructive (adj): causing destruction or damage – Tiếng Việt: hủy hoại
 • (something) might set you back (amount of money): to cost somebody a particular amount of money – Tiếng Việt: tốn bao nhiêu tiền 
 • Motivation (noun): the reason why somebody does something or behaves in a particular way – Tiếng Việt: Động lực
 • Generic (adj): shared by, including or typical of a whole group of things; not specific – Tiếng Việt: bình thường

Dịch Tiếng Việt:

Thành thật mà nói, tôi hiếm khi tặng nước hoa như một món quà. Hầu hết các loại nước hoa đắt tiền của phụ nữ dường như có chứa các thành phần không tốt cho làn da của bạn, hoặc hủy hoại môi trường. Mặc dù tôi cho rằng một loại nước hoa tốt có thể khiến bạn trả hơn một trăm đô la, đó là một động lực khá mạnh mẽ để tìm một món quà chu đáo hơn, vì nước hoa có vẻ khá chung chung như một món quà cho người đặc biệt của bạn.

3. How do you feel when you use perfume?

Again, I can’t really speak about perfume, but when I use aftershave or cologne I feel great! The feeling of splashing it on your face just after a hot shower and a close shave can be painful, but it really leaves you feeling alive and invigorated. It also leaves me feeling more confident and ready to face the world, especially if I’ve been engaging in physical activity or strenuous work that might leave me a little stinky.

Từ vựng hay:

 • Splash (verb): (of liquid) to fall noisily onto a surface – Tiếng Việt: Vỗ
 • Invigorate (verb): to make somebody feel healthy and full of energy – Tiếng Việt: tiếp thêm sinh lực
 • Strenuous (adj): needing great effort and energy – Tiếng Việt: vất vả
 • Engaging (in) (adj): interesting or pleasant in a way that attracts your attention – Tiếng Việt: Cuốn hút, thu hút
 • stinky (adj): having an extremely bad smell – Tiếng Việt: Mùi hôi

Dịch Tiếng Việt:

Một lần nữa, tôi không thể thực sự nói về nước hoa, nhưng khi tôi sử dụng aftershave hoặc cologne tôi cảm thấy rất tuyệt! Cảm giác vỗ nó lên mặt bạn sau khi tắm nước nóng và cạo sát có thể gây đau, nhưng nó thực sự khiến bạn cảm thấy như mình đang sống và tiếp thêm sinh lực. Điều đó cũng khiến tôi cảm thấy tự tin hơn và sẵn sàng đối mặt với thế giới, đặc biệt là nếu tôi đã tham gia vào các hoạt động thể chất hoặc công việc vất vả có thể khiến tôi hơi đau.

4. What kind of perfume do you like?

I like scents that are fairly neutral and I dislike wearing products that have an excessively sweet or earthy smell. I like those smells in other kinds of products, for example, soap can smell sweet and fruity or red wine that smells earthy is ideal, but don’t often wake up in the morning and think ‘Wow, I’d love to go to the office today smelling of soap and fermented grapes’. My favourite fragrances don’t have one defining characteristic, but several blended ones.

Từ vựng hay:

 • Neutral (adj): not supporting or helping either side in a disagreement, competition, etc. – Tiếng Việt: trung tính
 • Excessively (adv): to a much greater level or degree than seems reasonable or appropriate – Tiếng Việt: quá mức
 • Fragrance (noun): a pleasant smell – Tiếng việt: Mùi hương
 • Earthy (adj): of or like earth or soil – Tiếng Việt: Mùi đất
 • (a) defining characteristic (noun): đặc điểm rõ ràng
 • Blended (adj): two or more smells are mixed – Tiếng Việt: Mùi lẫn/trộn

Dịch Tiếng Việt

Tôi thích những mùi hương khá trung tính và tôi không thích dùng những sản phẩm có mùi quá ngọt hoặc mùi đất. Tôi thích những mùi đó trong các loại sản phẩm khác, ví dụ, xà phòng có thể có mùi ngọt và trái cây hoặc rượu vang đỏ có mùi đất rất lý tưởng, nhưng đừng thường thức dậy vào buổi sáng và nghĩ rằng ‘Wow, hôm nay tôi rất thích đến văn phòng và mang trên mình mùi xà phòng và nho lên men ‘. Nước hoa yêu thích của tôi có một đặc điểm khá rõ ràng, nhưng một vài loại thì pha trộn.

5. Are you willing to spend money on perfume?

To a certain extent, I’m happy to spend money on colognes, perfumes, or aftershaves if the occasion calls for it. Perhaps for a wedding anniversary I could be persuaded to splash out a little extra cash on some perfume as a gift, but when I buy fragrances for myself they tend to be in the lower cost range of what’s available. To be honest, I don’t really see the difference between a fifty dollar bottle and a four hundred dollar bottle, they both smell nice, so I can’t possibly justify the extra three hundred and fifty Dollars.

Từ vựng hay:

 • Occasion (noun): a particular time when something happens – Tiếng Việt: Dịp
 • (to) splash out on (something) (phrasal verb): to spend a lot of money on something – Tiếng Việt: Dành một khoản tiền lớn vào việc gì
 • Cash (noun): money in the form of coins or notes – Tiếng Việt: tiền mặt
 • (something) tend to be (verb): to be likely to do something or to happen in a particular way because this is what often or usually happens – Tiếng Việt: Có xu hướng gì
 • Justify (verb): to show that somebody/something is right or reasonable – Tiếng Việt: biện minh

Dịch Tiếng Việt

Ở một mức độ nhất định, tôi khá thoải mái chi tiền cho colognes, nước hoa hoặc nước sau khi cạo râu nếu có dịp. Có lẽ trong một kỷ niệm ngày cưới, tôi sẽ bị thuyết phục để chi thêm một ít tiền mặt vào một số nước hoa làm quà tặng, nhưng khi tôi mua nước hoa cho mình, nó có xu hướng ở trong phạm vi chi phí thấp hơn của những gì có sẵn. Thành thật mà nói, tôi không thực sự thấy sự khác biệt giữa một chai năm mươi đô la và một chai bốn trăm đô la, cả hai đều có mùi thơm, vì vậy đó có thể là một thể biện minh cho ba trăm năm mươi đô la.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng