Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Letters and Emails

1. Do you like to write a letter or email?

I prefer writing letters to emails to my friends and my relatives on special occasions such as birthdays, friendship, mother or father days. I really want to express that I love them so much. They are so precious to me and I’m so thankful to have them in my life.

Từ vựng hay trong bài:

 • Precious (adj): loved or valued very much – Tiếng Việt: Quý giá
 • Thankful (adj): pleased about something good that has happened, or that something bad has not happened – Tiếng Việt: Biết ơn

Dịch tiếng Việt:

Tôi thích viết thư cho bạn bè của tôi và người thân của tôi trong những dịp đặc biệt như sinh nhật, ngày lễ tình bạn, ngày của mẹ hay ngày của cha. Tôi thực sự muốn thể hiện rằng tôi rất yêu họ, họ rất đáng quý với tôi và tôi rất biết ơn khi có họ trong cuộc đời tôi.

2. Do you think emails are useful?

Well, emails play an essential role in my life since they allow me to pass on the information with my colleagues or my families more quickly. Moreover, they help me to store the materials. For example, I usually utilize my email account to access Google Drive, where I store a huge number of English materials and books.

Từ vựng hay trong bài:

 • Pass something on to somebody (ph.v): to give something to somebody else, especially after receiving it or using it yourself – Tiếng Việt: Truyền đạt, truyền tải cái gì

Dịch tiếng Việt:

Email đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của tôi vì nó cho phép tôi trao đổi thông tin với đồng nghiệp hay với gia đình tôi một cách nhanh chóng hơn. Thêm vào đó, chúng còn giúp tôi lưu trữ tài liệu. Ví dụ, tôi thường tận dụng các tài khoản email của tôi để truy cập vào Google Drive nơi tôi dự dữ một số lượng khổng lồ tài liệu tiếng Anh và sách tiếng Anh

3. What sorts of letters (or emails) do you think are the most difficult to write?

I think formal emails, like the ones you send to recruiters, lecturers, your managers and so on, are very difficult to write. You have to choose the right tone so that they do not appear too casual or too serious, and you have to check the mistakes in the letters again and again, which is so painstaking.

Từ vựng hay trong bài:

 • Tone (n): the quality of somebody’s voice, especially expressing a particular emotion – Tiếng Việt: Ngữ điệu

Dịch tiếng Việt:

Tôi nghĩ nó có thể những bức thư trang trọng, như những bức thư bạn viết cho nhà tuyển dụng, cho giáo viên của bạn, cho giám đốc và rất nhiều người khác nữa chúng rất khó để viết. Bạn phải chọn giọng điệu phù hợp để chúng không quá không trịnh trọng cũng không quá nghiêm trọng, và bạn phải kiểm tra lại các lỗi trong bức thư nhiều lần, điều này cần sự chịu khó, tỉ mỉ.

4. How often do you use emails?

I use emails on a regular basis in my work and study. I spend most of the time getting access to emails to correct students’ homework and send them back. I also get notifications from some favorite youtube channels to watch newly published videos in my little leisure time.

Từ vựng hay trong bài:

 • Get notifications from …. (phrase): to get/ receive information from … – Tiếng Việt: Nhận thông báo từ đâu

Dịch tiếng Việt:

Tôi sử dụng emails thường xuyên trong công việc và học tập. Tôi dành hầu hết thời gian của tôi truy cập vào email để chữa bài tập cho học sinh và gửi chúng đi. Tôi cũng nhận thông báo từ một số kênh youtube yêu thích để xem nó trong thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình.

5. Do you think email might one day replace handwritten letters?

Well, despite the convenience of emails, letters written by hand are irreplaceable in the future. I think it looks different when my friends or my family relatives look at letters I gave them. The reason is that they carry special meanings and show my sincere sentiments that emails can’t do. So, handwritten letters will not be replaced in the future, at least to me.

Từ vựng hay trong bài:

 • Irreplaceable (adj): too valuable or special to be replaced – Tiếng Việt: Không thể thay thế được
 • Sincere sentiments (n.ph): showing what you really think or feel – Tiếng Việt: Tình cảm chân thành

Dịch tiếng Việt:

Mặc dù sự tiện lợi của emails, những bức thư được viết bằng tay sẽ không thể thay thế được trong tương lai. Tôi nghĩ nó khác hoàn toàn khi bạn bè của tôi hay những người thân của tôi nhìn vào những lá thư tôi đưa cho họ. Lý do là vì những lá thư này thường chứa đựng những ý nghĩa đặc biệt và bộc lộ tình cảm chân thành của tôi mà emails không thể làm được. Vì thế, những bức thư viết tay sẽ không bị thay thế trong tương lai, ít nhất đối với tôi.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng