Câu hỏi và câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Chatting

Question 1: Do you often chat with friends?

Answer: Yes, I do. Maintaining regular communication with friends is something I highly value. It helps in staying connected and updated about each other’s lives.

Từ vựng hay trong bài:

 • Maintaining: Continuing in the same state or condition.
  Nghĩa Tiếng Việt: duy trì
 • Connected: Joined or linked together.
  Nghĩa Tiếng Việt: kết nối

Lược dịch:

Vâng, tôi thực sự đánh giá cao việc duy trì liên lạc thường xuyên với bạn bè. Nó giúp duy trì kết nối và cập nhật về cuộc sống của nhau.

Question 2: Do you prefer to chat online or face to face?

Answer: I believe both forms of communication have their merits. Online chats are convenient for quick exchanges, especially when distance is a factor. On the other hand, face-to-face conversations allow for a deeper level of connection and understanding.

Từ vựng hay trong bài:

 • Merits: Advantages or benefits.
  Nghĩa Tiếng Việt: lợi ích
 • Convenient: Fitting in well with a person’s needs, activities, and plans.
  Nghĩa Tiếng Việt: thuận tiện, phù hợp

Lược dịch:

Tôi tin rằng cả hai hình thức giao tiếp đều có ưu điểm riêng. Trò chuyện trực tuyến thuận tiện cho việc trao đổi nhanh chóng, đặc biệt khi khoảng cách là một yếu tố. Mặt khác, cuộc trò chuyện trực tiếp cho phép mức độ kết nối và hiểu biết sâu hơn.

Question 3: Do you prefer group chat or individual chat?

Answer: It really depends on the context. Group chats are great for coordinating plans or discussing topics that involve multiple people. However, for more personal or sensitive matters, I lean towards individual chats as they provide a more focused and private space.

Từ vựng hay trong bài:

 • Coordinating: Organizing and integrating different elements in an efficient manner.
  Nghĩa Tiếng Việt: phối hợp, hợp tác, điều phối
 • Sensitive: Requiring careful handling due to the potential for causing offense or harm.
  Nghĩa Tiếng Việt: nhạy cảm

Lược dịch:

Điều thực sự phụ thuộc vào ngữ cảnh. Trò chuyện nhóm rất phù hợp để điều phối kế hoạch hoặc thảo luận về các chủ đề có sự tham gia của nhiều người. Tuy nhiên, đối với những vấn đề cá nhân hoặc nhạy cảm hơn, tôi thiên về các cuộc trò chuyện cá nhân vì chúng mang lại không gian riêng tư và tập trung hơn.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng