Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho đề thi Describe a subject which you disliked before but now you think it is important

You should say:

 • What the subject is
 • Why did you dislike it
 • Why do you think it is important now
 • Explain why you changed your mind

Bài mẫu tham khảo

Well I have to say that even though now I am sitting the IELTS, which is an English proficiency examination, this test was beyond my reach three months ago due to my negligence of this language for quite a long time. So, the subject that I want to talk about is English, which is becoming increasingly crucial in today’s context.

Since I was a primary schooler, I have always been specializing in natural science subjects, which translated to my ignorance towards liberal arts like literature, history and especially English though I had a chance to get quite an early exposure to it. Furthermore, I did not have a knack for learning foreign languages I think and partly because this subject sometimes was the reason for me being graded down, which made me gradually feel an antipathy towards this subject.

However, my mind was changed when I was enlightened by my boss about the importance of English recently. The company where I am working has annual evaluation periods when each staff is assessed for pay rises or promotions, and an English competency was of course one of the criteria. Unfortunately, I was turned down for both just because of my inability to use English.

Thanks to that failure, I recognized that English is of the essence, and I was refusing my chances to succeed if I continued to remain indifferent to English. Motivated by this timely recognition, I enrolled in an English course immediately and until now, I have been always doing my utmost to master this language for a brighter future.

Từ vựng hay

 • Beyond one’s reach (expression): not close enough to be touched or picked up by someone – Tiếng Việt: Ngoài tầm với/ khả năng của ai.
 • To translate to (phrasal verb): move from one place or condition to another – Tiếng Việt: Dẫn đến.
 • To get an early exposure to (expression): to face to unpleasant situation early – Tiếng Việt: Sự tiếp xúc sớm với cái gì.
 • To have a knack for (idiom): to do sth well – Tiếng Việt: Có năng khiếu về cái gì.
 • To feel an antipathy towards (expression): to have a feeling of strong dislike,opposition, or anger toward st – Tiếng Việt: Có ác cảm với cái gì.
 • To lighten (verb): to make something lighter – Tiếng Việt: Khai sáng.
 • Be indifferent to sth (expression): not thinking about or interested in someone or something – Tiếng Việt: Lơ là, không chú ý cái gì.
 • To do one’s utmost to do sth (expression): to do st as well as you can try by making a great effort – Tiếng Việt: Cố gắng hết sức làm gì.

Tạm dịch tiếng Việt

Tôi phải nói rằng mặc dù bây giờ tôi đang tham gia kì thi IELTS, 1 kỳ thi về năng lực tiếng Anh, bài kiểm tra này thật sự là ngoài khả năng của tôi 3 tháng trước do sự lơ là của tôi đối với ngôn ngữ này trong 1 thời gian khá dài. Vì vậy, môn học mà tôi muốn nói về ngày hôm nay chính là tiếng Anh, ngôn ngữ đang ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Từ khi còn là 1 học sinh tiểu học, chuyên ngành của tôi đã luôn luôn là các môn học tự nhiên, điều mà gây ra sự lơ là của tôi đối với các môn xã hội như là văn học, lịch sử và đặc biệt là tiếng Anh mặc dù tôi có 1 sự tiếp xúc khá sớm với ngôn ngữ này. Hơn nữa, tôi lại không có năng khiếu học ngôn ngữ nước ngoài tôi nghĩ vậy, và 1 phần bởi vì môn này đôi khi là lý do mà điểm tôi bị tụt, điều làm tôi dần dần sinh ra ác cảm với nó.

Tuy nhiên, suy nghĩ của tôi đã thay đổi khi tôi được khai sáng bởi sếp của tôi về tầm quan trọng của tiếng Anh cách đây không lâu. Công ty nơi tôi đang làm việc có những đợt đánh giá hàng năm khi mà mỗi nhân viên được suy xét để tăng lương hoặc thăng chức, và năng lực tiếng Anh tất nhiên là 1 trong những tiêu chí. Thật không may, tôi bị khước từ cả 2 cơ hội chỉ bởi vì năng lực sử dụng tiếng Anh kém.

Nhờ sự thất bại đó mà tôi đã nhận ra tiếng Anh thật sự rất quan trọng, và tôi đang từ chối chính những cơ hội thành công của mình nếu tôi tiếp tục không để ý đến tiếng Anh. Được truyền động lực bởi sự nhận thức này, tôi đã đăng ký vào 1 khóa học tiếng Anh ngay lập tức và cho đến bây giờ, tôi đã luôn luôn cố gắng hết sức để làm chủ ngôn ngữ này vì 1 tương lai tươi sáng hơn.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng