Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho đề thi Describe a friend or a person who encouraged you to achieve a goal

You should say:

 • Who this person is
 • How you met this person
 • What your goal was
 • How he/she encouraged you to achieve your goal
 • How you felt about it

Bài mẫu tham khảo

Well, I think, perhaps, that the person who I have the most to thank for their advice and support was my supervisor in my honours year at university, David.

The first time we met was at a lecture for one of my second year subjects as the normal lecturer was busy and they had to find a replacement. What followed was one of the most amazing educational experiences of my life. He captivated a room of two hundred people with little more than a blackboard and his own forceful personality. At that moment I knew I would ask him to be my supervisor for my post-graduate year. When I reached out to him, he agreed immediately.

During my final year I got to know David very well. He was an inspiration in himself, born blind, yet somehow managed to attain 3 university degrees, with two of them at master’s level. He could speak two languages and remains the smartest person I’ve ever met.

Honours year was difficult and required more effort than I’ve ever put into anything before. David was there every step of the way, finding articles of interest for me and constantly reminding me to stay focused.

He had such a huge effect on me in general, not only getting me over the line in my most important academic year, but also changing the way I am as a person. I could not be more thankful to him and we keep in touch, swapping ideas and thoughts, to this very day.

Từ vựng hay

 • honours year: năm học cao học
 • replacement: thay thế
 • captivate a room (verb phrase): thu hút cả lớp
 • reach out to (verb phrase): vươn tới
 • inspiration in himself (noun): cảm hứng trong chính mình
 • every step of the way: mỗi bước trên con đường
 • keep in touch (verb phrase): giữ liên lạc
 • swap ideas and thoughts (verb phrase): trao đổi ý tưởng và suy nghĩ
 • could not be more thankful: không thể biết ơn nhiều hơn
 • not only …but also: không những ….. mà còn

Dịch Tiếng Việt

Chà, tôi nghĩ, có lẽ, người mà tôi biết ơn nhất vì những lời khuyên và sự hỗ trợ của họ chính là người hướng dẫn của tôi trong năm học cao học, David.

 Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là tại một bài giảng cho một trong những môn học năm thứ hai của tôi vì giảng viên cho môn đó bị bận và họ phải tìm người thay thế. Sau đó là một trong những trải nghiệm giáo dục tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Thầy thu hút tuyệt đối một căn phòng gồm hai trăm người với ít hơn một tấm bảng đen và tính cách mạnh mẽ của chính anh ta. Vào lúc đó tôi biết rằng tôi sẽ yêu cầu thầy trở thành người hướng dẫn cho năm sau đại học của tôi. Khi tôi ngỏ lời, thầy đã đồng ý ngay.

Trong năm cuối cùng của tôi, tôi đã biết David rất rõ. Thầy là một nguồn cảm hứng trong chính mình, sinh ra bị mù, nhưng bằng cách nào đó thầy đã đạt được 3 bằng đại học, với hai trong số đó là bằng thạc sĩ. Thầy có thể nói hai ngôn ngữ và là người thông minh nhất mà tôi từng gặp.

Năm học cao học rất khó khăn và đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn bất cứ điều gì. David đã ở đó từng bước, tìm kiếm những bài báo quan tâm cho tôi và liên tục nhắc nhở tôi phải tập trung.

Nói chung, thầy có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi, không chỉ giúp tôi vượt qua năm học quan trọng nhất mà còn thay đổi con người tôi. Tôi không thể biết ơn thầy nhiều hơn và chúng tôi vẫn giữ liên lạc, trao đổi ý tưởng và suy nghĩ, cho đến tận ngày nay.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng