Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe your favourite subject

You should say:

 • what it is
 • what it is concerned with
 • when you learned it
 • and explain why you like this subject

Bài mẫu: 

Well, one of my favorite subjects is literature, which is the foundation and basis for almost every other subject.

Basically, literature covers a wide range of fields, including history, poetry, philosophy, novels, short stories, drama, and language. Speaking of when I learned the subject, I must say that I have been studying literature since primary school, and strictly speaking, the time I spend studying literature is not confined to any certain period but every phase of my life. 

I am partial to literature for a number of reasons.

As mentioned above, literature is an important aspect of a variety of educational programs. So, how could one communicate with others in a highly respected manner without being literate? Moreover, literature can help us be more educated and informed and, at the same time, can help pave the way for opportunities in study and work. 

Besides, I feel that literature can motivate a person to think critically /creatively/ innovatively / independently logically/ systematically. Through studying literature, one may develop a strong sense of logic, morality, etiquette, principle, and so on. And that’s really crucial for a person to function appropriately and effectively in society,

More importantly, I always believed that literature contains the historical background of the time in which it was written simply because literature is the record of the past; it is necessary for inheriting and passing on knowledge to the next generation. For me, I am quite interested in all aspects of the humanities, and literature helps me understand them more insightfully and thoroughly.

In summary, considering the above-mentioned reasons, I’m strongly in favor of literature.

Từ vựng hay:

 • be confined to sth/sb (a): giới hạn
  ENG: to only exist in a particular area or group of people
 • be partial to sth (v): thích cái gì rất nhiều
  ENG: like something very much
 • pave the way for sth (idiom): mở đường cho cái gì
  ENG: If something paves the way for/to something else, it makes the other thing possible
 • critically (adv): một cách phê phán chặt chẽ
  ENG: in a way that shows criticism of someone or something, or that shows that you have thought seriously about something, considering what is good and what is bad about it
 • etiquette (n): nghi lễ, phép lịch sự
  ENG: the customary code of polite behavior in society or among members of a particular profession or group.
 • pass on (phr.v): truyền đạt
  ENG: to tell someone something that another person has told you
 • insightfully (a): một cách sâu sắc
  ENG: in a way that shows a clear and usually original understanding of a complicated problem or situation

Lược dịch:

Một trong những môn học yêu thích của tôi là văn học, nó là nền tảng và cơ sở cho hầu hết các môn học khác.

Về cơ bản, văn học bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm lịch sử, thơ ca, triết học, tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch và ngôn ngữ. Nói về thời điểm tôi học môn văn, phải nói rằng tôi đã học văn từ khi còn học tiểu học, và nói đúng ra, thời gian tôi học văn không bó hẹp trong một giai đoạn nhất định nào mà là mọi giai đoạn của cuộc đời tôi.

Tôi là một phần của văn học vì một số lý do sau.

Như đã đề cập ở trên, văn học là một khía cạnh quan trọng của một loạt các chương trình giáo dục. Vì vậy, làm thế nào một người có thể giao tiếp với người khác một cách tôn trọng trong khi mình không biết chữ? Hơn nữa, văn học có thể giúp chúng ta được giáo dục và hiểu biết nhiều hơn, đồng thời có thể giúp mở ra những cơ hội trong học tập và công việc.

Bên cạnh đó, tôi cảm thấy rằng văn học có thể thúc đẩy một người suy nghĩ chín chắn/sáng tạo/đổi mới/độc lập một cách logic/có hệ thống. Thông qua nghiên cứu văn học, người ta có thể phát triển ý thức mạnh mẽ về logic, đạo đức, nghi thức, nguyên tắc, v.v. Và điều đó thực sự quan trọng để một người hoạt động phù hợp và hiệu quả trong xã hội.

Quan trọng hơn, tôi luôn tin rằng văn học chứa đựng bối cảnh lịch sử của thời đại mà nó được viết ra, đơn giản vì văn học là ghi chép của quá khứ; nó là cần thiết để kế thừa và truyền lại kiến thức cho thế hệ tiếp theo. Đối với tôi, tôi khá quan tâm đến tất cả các khía cạnh của khoa học nhân văn, và văn học giúp tôi hiểu chúng một cách sâu sắc và thấu đáo hơn.

Tóm lại, xét những lý do nêu trên, tôi rất thích văn học.

Nguồn: Sách IELTS Speaking recent actual test

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng