Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe the most difficult time in your life

You should say:

 • when that was
 • what happened
 • how you dealt with the difficult time
 • and explain how you felt at the moment.

Bài mẫu:

I guess countless things happen to each of us every day, but the most difficult thing that has ever happened to me is the one I am experiencing right now — taking the IELTS examination.

I want to talk about this simply because I have taken the IELTS exam five times, and each time, I got five points only. I have to say that IELTS is really a standardized test. Honestly, I once thought of quitting and I don’t like IELTS at all.

However, this is the sixth time. I don’t want to be a loser again as I have tried harder than ever.

After deciding to go overseas to study for the master’s degree, I faced a tough task, which was obtaining an IELTS certificate with a score of 6.5, so I was very worried about how to achieve that. In fact, English had been my weakness in high school, so I lacked confidence. But then, I believed that if I put my mind to it, I could make it. Yet, no matter how hard I tried, a score of 5.0 was the only number I got each time. I was greatly frustrated and hopeless. I have never experienced something as difficult as that in my life. Eventually, a teacher of mine gave me a lot of suggestions and encouragement. He told me that if I persisted, one day I would be successful. I personally have great confidence that my efforts will pay off sooner or later.

In summary, those are the reasons why I am here today to fight for my dream.

Từ vựng hay:

 • loser (n): người thua cuộc
  ENG: a person or team that does not win a game or competition
 • tough (a): khó
  ENG: difficult to do or to deal with
 • set/put one’s mind to sth (idiom): đặt hết tâm trí
  ENG: to decide you are going to do something and to put a lot of effort into doing it
 • frustrated (a): nản lòng
  ENG: feeling annoyed or less confident because you cannot achieve what you want
 • persist (v): kiên trì, bền bỉ
  ENG: continue firmly or obstinately in an opinion or a course of action in spite of difficulty, opposition, or failure.
 • pay off (phr.v): tạo ra một kết quả sinh lời hoặc thành công
  ENG: to result in success

Lược dịch:

Tôi đoán có vô số điều xảy ra với mỗi chúng ta mỗi ngày, nhưng điều khó khăn nhất từng xảy ra với tôi là điều mà tôi đang trải qua ngay bây giờ – tham gia kỳ thi IELTS.

Tôi muốn nói về điều này đơn giản vì tôi đã thi IELTS năm lần, và mỗi lần, tôi chỉ được có năm điểm. Tôi phải nói rằng IELTS thực sự là một bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa. Thành thật mà nói, tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc và tôi không thích IELTS chút nào.

Tuy nhiên, đây là lần thứ sáu. Tôi không muốn lại là kẻ thua cuộc vì tôi đã cố gắng hơn bao giờ hết.

Sau khi quyết định đi du học để lấy bằng thạc sĩ, tôi phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn, đó là lấy chứng chỉ IELTS với số điểm 6.5, vì vậy tôi rất lo lắng không biết làm thế nào để đạt được điều đó. Trên thực tế, tiếng Anh là điểm yếu của tôi ở trường trung học, vì vậy tôi thiếu tự tin. Nhưng sau đó, tôi tin rằng nếu tôi quyết tâm, tôi sẽ làm được. Tuy nhiên, bất kể tôi đã cố gắng thế nào, điểm 5,0 là con số duy nhất tôi nhận được mỗi lần. Tôi đã rất thất vọng và vô vọng. Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì khó khăn như vậy trong đời. Cuối cùng, một giáo viên của tôi đã cho tôi rất nhiều gợi ý và khuyến khích. Anh ấy nói với tôi rằng nếu tôi kiên trì, một ngày nào đó tôi sẽ thành công. Cá nhân tôi rất tin tưởng rằng những nỗ lực của mình sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp.

Tóm lại, đó là những lý do tại sao tôi ở đây ngày hôm nay để đấu tranh cho ước mơ của mình.

Nguồn: Sách IELTS Speaking recent actual test

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng