Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a library that you often go to

You should say:

 • what library it is
 • where it is /what the library looks like
 • what you do there
 • and explain why you like this library.

Bài mẫu: 

I like to go to a library called the People’s Library near my home.

It is located on Cau Giay in a very new building that has some beautiful urban sculptures sitting on the grounds around it. The library has many floors and each floor has different sections. 

The first time I went there I needed a lot of help to find books but now I feel like it is my second home. When I go to the library I feel like I am leaving a lot of my worries and cares behind, even if I have to go there to research or study. I think that is because I know I can always find a quiet, private place to read or do my work. And if I want to travel to a different place or a different time, I can do that at the library by finding a book or a computer that will take me into another world.

I am particularly interested in this library because it has a lot to offer. Besides having a good stock of books, it also provides office equipment such as a good copy machine, a bookbinder, many computers and printers, and much more. And it has very good service too. If you need a book in another library it will obtain that book for you by either shipping it from the other library or purchasing the book. 

Từ vựng hay:

 • sculpture (n): tác phẩm điêu khắc
  ENG: the art of forming solid objects that represent a thing, person, idea, etc. out of a material such as wood, clay, metal, or stone, or an object made in this way
 • leave sth/sb behind (phr.v): để lại, bỏ lại
  ENG: to leave a place without taking someone or something with you
 • bookbinder (n): máy/ thợ đóng sách
  ENG: someone whose work or skill involves fastening loose pages together inside a cover to make a book
 • be particularly interested in sth (phr.v): thích thú, cảm thấy thích thú
  ENG: wanting to give your attention to something and discover more about it

Lược dịch:

Tôi thích đến thư viện có tên People’s Library gần nhà.

Nó nằm trên Cầu Giấy trong một tòa nhà mới có một số tác phẩm điêu khắc đô thị tuyệt đẹp xung quanh. Thư viện có nhiều tầng và mỗi tầng có các khu khác nhau.

Lần đầu tiên tôi đến đó, tôi cần rất nhiều sự giúp đỡ để tìm sách nhưng bây giờ tôi cảm thấy như đó là ngôi nhà thứ hai của mình. Khi tôi đến thư viện, tôi cảm thấy như mình bỏ lại rất nhiều lo lắng và quan tâm, ngay cả khi tôi phải đến đó để nghiên cứu hoặc học tập. Tôi nghĩ đó là vì tôi biết mình luôn có thể tìm một nơi yên tĩnh, riêng tư để đọc hoặc làm việc của mình. Và nếu tôi muốn đi đến một nơi hoặc một thời điểm khác, tôi có thể làm điều đó tại thư viện bằng cách tìm một cuốn sách hoặc một chiếc máy tính sẽ đưa tôi đến một thế giới khác.

Tôi đặc biệt thích thú đến thư viện này vì nó cung cấp rất nhiều thứ. Ngoài việc có một kho sách tốt, nó còn cung cấp các thiết bị văn phòng như máy photocopy tốt, máy đóng sách, nhiều máy tính và máy in, v.v. Và nó cũng có dịch vụ rất tốt. Nếu bạn cần một cuốn sách trong một thư viện khác, thư viện sẽ lấy cuốn sách đó cho bạn bằng cách vận chuyển từ thư viện khác hoặc mua cuốn sách đó.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng