Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a good student

You should say:

 • who the person is
 • when you knew him/her
 • what you learned from him/her
 • and explain why he/she is a good student.

Bài mẫu: 

Well, the good student I want to talk to you about is Dung, who used to be my classmate and deskmate in high school. She was one of my most impressive friends and a really excellent person.

I benefited a lot from Dung, learning from her attitude toward studying, her persistence, her learning methods, and how to be a responsible person.

I’d like to talk about Dung with you for several reasons. Firstly, I feel that Dung was really diligent. I still remember she was always the first to come and the last to leave the classroom though she was a high-distinction/grade-A student in class then. I was encouraged as well. She often told me that genius comes from one percent of inspiration and ninety-nine percent of perspiration, and I really admire and appreciate her diligence and responsibility.

Besides, I also consider that Dung was totally and utterly brainy. She could get the hang of learning points in the shortest time, and after mastering those tricky concepts and formulas, she was also willing to give us a tutorial to help us. And I was the biggest beneficiary since I was the one who sat next to her; I still appreciate the valuable aid she gave me.

What amazed me more was that she was so versatile. Apart from being excellent in her studies, she was also talented and good at other fields. For example, she was proficient in English and Japanese; she excels at playing the piano, and more surprisingly, she was even good at calligraphy. How impressive that was! Personally, she was the one I always wanted to be, and she set a good example for me to follow.

All in all, those are the reasons why when it comes to thinking of a good student, Dung is the first person that comes to my mind.

Từ vựng hay:

 • persistence (n): sự kiên trì, nhẫn nại
  ENG: the fact that someone or something persists
 • high-distinction (n): xuất sắc
  ENG: excellent
 • perspiration (n): mồ hôi
  ENG: sweat (= a clear liquid passed through the skin)
 • diligence (n): sự siêng năng, cần cù
  ENG: the quality of working carefully and with a lot of effort
 • master (v): thông thạo
  ENG: to learn how to do something well
 • be willing to do sth (a): sẵn sàng làm gì
  ENG: to be happy to do something if it is needed
 • be excel at sth (a): giỏi về cái gì
  ENG: to be extremely good at something
 • calligraphy (n): thư pháp
  ENG: (the art of producing) beautiful writing, often created with a special pen or brush
 • set a good example for sb (v): nêu gương, làm mẫu
  ENG: to behave in a way that other people should copy
 • come to one’s mind (idiom): nghĩ ngay đến gì, điều gì xuất hiện đầu tiên trong tâm trí
  ENG:  immediately think of something

Lược dịch:

Học sinh giỏi mà tôi muốn nói chuyện với bạn là Dung, người từng là bạn cùng lớp và bạn cùng bàn của tôi ở trường trung học. Cô ấy là một trong những người bạn ấn tượng nhất của tôi và là một người thực sự xuất sắc.

Tôi được lợi rất nhiều từ Dung, học được từ thái độ học tập, sự kiên trì, phương pháp học tập và cách làm người có trách nhiệm của cô ấy.

Tôi muốn nói về Dung vì nhiều lý do. Đầu tiên, tôi cảm thấy rằng Dung thực sự siêng năng. Tôi vẫn nhớ cô ấy luôn là người đến lớp sớm nhất và ra về muộn nhất dù khi đó cô là học sinh xuất sắc/điểm A trong lớp. Tôi cũng được khích lệ. Cô ấy thường nói với tôi rằng thiên tài đến từ một phần trăm cảm hứng và chín mươi chín phần trăm mồ hôi, và tôi thực sự ngưỡng mộ và đánh giá cao sự siêng năng và trách nhiệm của cô ấy.

Bên cạnh đó, tôi cũng cho rằng Dung là người hoàn toàn thông minh. Cô ấy có thể nắm bắt được các điểm kiến thức trong thời gian ngắn nhất, và sau khi nắm vững những khái niệm và công thức phức tạp đó, cô ấy cũng sẵn sàng hướng dẫn chúng tôi để giúp chúng tôi. Và tôi là người hưởng lợi lớn nhất vì tôi là người ngồi cạnh cô ấy; Tôi vẫn đánh giá cao sự trợ giúp quý giá mà cô ấy đã dành cho tôi.

Điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là cô ấy rất đa tài. Ngoài xuất sắc trong học tập, cô ấy còn tài năng và giỏi ở các lĩnh vực khác. Chẳng hạn, cô thành thạo tiếng Anh và tiếng Nhật; cô ấy chơi piano rất xuất sắc, và đáng ngạc nhiên hơn, cô ấy thậm chí còn giỏi thư pháp. Điều đó thật ấn tượng làm sao! Riêng cá nhân tôi, cô ấy là người mà tôi luôn muốn trở thành, và cô ấy là tấm gương sáng để tôi noi theo.

Nói chung, đó là những lý do tại sao khi nghĩ đến một học sinh giỏi, Dung là người đầu tiên tôi nghĩ đến.

Nguồn: Sách IELTS Speaking recent actual test

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng