5 cách tìm và phát triển ý trong IELTS Speaking test part 3

Nếu trong part 1 chủ yếu hỏi về các thông tin cá nhân và dễ dàng có thể vạch được các ý cần nói thì trong part 3, các chủ đề cần nói đến lại mang tính nghị luận xã hội cao khiến người nói băn khoăn không biết mình nói cái gì. Tìm được ý là một chuyện, tuy nhiên biết cách khai thác và phát triển nó thì lại là chuyện khác. Bài ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn các cách phát triển ý hay mà rất đơn giản.

Cách 1: Tìm ý chính dựa theo cách khía cạnh

1) Các khía cạnh phát triển ý

Đầu tiên, chúng ta cần tìm các luận điểm (ý chính) để có thể nhờ vào đó mà phát triển. Một cách đơn giản để bạn có thể brainstorm ý trong IELTS Speaking là đề cập tới các vấn đề sau:

 • Kinh tế – xã hội (Economy – Society)
 • Sức khỏe – tiền bạc (Health – Money)
 • Tôn giáo – khoa học (Religion – Society)
 • Giáo dục (Education)
 • Chính trị (Politics)
 • Đạo đức (Morality)
 • Lịch sử (History)
 • Khách quan – chủ quan

Tùy vào câu hỏi của từng đề, các bạn chú ý xem mình có thể khai thác được vấn đề nào trong các vấn đề giới thiệu ở trên để nói. Một khi tìm được ý thì cách thức phát triển rất đơn giản. Dưới đây là một ví dụ về ảnh hưởng của Internet tới cuộc sống trong tương lai được phát triển dựa theo 3 khía cạnh: Cá nhân, Giáo dục và Kinh tế.

How do you think the Internet will affect our lives in the future?

Personal perspective:

More and more people are using social websites to keep in touch with friends. I think the Internet will probably replace TV because most channels are already available online.

Economic perspective:

I think we’ll do more online shopping. Web-based companies like Amazon are already really successful. In the future, there will probably be more companies that only sell via the Internet, and I expect we’ll spend more money online than in traditional shops.

Educational perspective: 

Schools and universities might also use the Internet to provide courses, so online learning will probably become a normal part of life.

2) Từ và cụm từ dùng để chuyển sang khía cạnh khác

Khi đề cập tới 1 khía cạnh nào đó, bạn có thể dùng 1 số cách diễn đạt sau trước các khía cạnh đó để báo hiệu rằng bạn chuẩn bị chuyển ý. Các từ này sẽ giúp bài nói của bạn thêm rõ ràng và mạch lạc hơn rất nhiều.

 • Speaking of………….
 • About…………
 • When it comes to………….
 • In terms of………
 • Look at ………..

Đây chính là câu trả lời hoàn chỉnh cho câu hỏi:

How do you think the Internet will affect our lives in the future?

I think the Internet will have a huge impact on our lives. In terms of personal perspective, more and more people are using social websites to keep in touch with friends. I think the Internet will probably replace TV because most channels are already available online. About economy, I think we’ll do more online shopping. Web-based companies like Amazon are already really successful. In the future, there will probably be more companies that only sell via the Internet, and I expect we’ll spend more money online than in traditional shops. Speaking of educational perspective, schools and universities might also use the Internet to provide courses, so online learning will probably become a normal part of life.

Cách 2: Bố cục bài nói theo 3 cách

Cách trả lời này rất phù hợp với dạng câu hỏi “Propose Solutions to Problems”. Bạn có thể chọn cách bố cục bài nói theo 1 trong 4 cách sau đây, bài nói của bạn chắc chắn sẽ rất rõ ràng và đảm bảo tính mạch lạc.

1) Nguyên nhân – Hậu quả – Giải pháp

a) Những từ và cụm từ hữu ích

Sau đây là 1 số useful expressions mà bạn nên dùng khi nói về 3 tiêu chí trên:

Nguyên nhân …which  result from/ stem from…Because / Since / As/ For / Now that + Mệnh đề ( clause )

Because of + V-ing/ Danh từ

Reason, cause

Hậu quả As a result,..…result in, lead to, pose, trigger…

…which cause/ make/ enable/…

Accordingly, consequently, for this reason, for this purpose, therefore, hence

Giải pháp The solution here is..My suggestion is…

It’s highly recommended that….

It’s crucial/ essential to….

It’s high time for sb to do sth

The best way(s) to cope up with problems is/ are..

b) Ví dụ minh họa

Why do some people like to live near rivers, lakes or the sea?

Well, (why?) the view is probably a major factor because most people like to look out to sea, or across a river or lake. I’d much prefer to look out of my window onto a natural landscape than an apartment building in a city. (why?) Then the second reason is the lifestyle: if you live by the sea, for example, you can lie on the beach, go for a swim, or do water sports like surfing or waterskiing. I definitely wouldn’t mind living near a beach at some point in my life!

2) Thuận lợi – Khó khăn

Cách bố cục này phù hợp với các dạng câu hỏi về advantages và/hoặc disadvantages của một vấn đề nào đó.

a) Từ và cụm từ hữu ích

Advantages Disadvantages
One of the main advantages …….Another major advantage is ………

A major thing about A is …………..

The striking benefit………….

Another plus point is………….

The major drawback is……….The downside of..may be………….

The bad point about…is.. ……….

One principal disadvantage is……….

A is detrimental to our health ……….

A is unsuitable for ……….

Như vậy bạn có thể áp dụng theo khuôn mẫu sau với dạng câu hỏi advantages và disadvantages:

Speaking of the advantages, the striking benefit may be…(ý 1 ). Besides, it gives…a distinct advantage over…(ý 2).Another plus point is..(ý 3 nếu có).

In terms of the disadvantages, the major drawback is…(ý 1). Also, the downside of..may be…(ý 2). The bad point about…is..(ý 3 nếu có ).

b) Ví dụ minh họa

What are the advantages of doing jobs which you can work from home?

The striking benefit may be the amount of freedom you have. You don’t have to worry about travelling to work on public transport which can be very stressful. Another plus point is that you don’t have to get changed into smart clothes or uncomfortable office shoes.

Are there any disadvantages to working from home?

The major drawback is that work-from-home jobs are not stable and secure as most other jobs. A lot of work-at-home jobs are part-time or offer a few hours’ work per day rather than standard jobs that pay a fixed amount every month.

3) Vấn đề – Hiện thực – Ví dụ

Cách phát triển câu trả lời theo hướng hiện thực này phù hợp với các vấn đề nghị luận xã hội gắn liền với thưc tế. Người nói sau đó lấy ví dụ xung quanh đời sống thực của mình để minh họa.

a) Mẫu trả lời câu hỏi

The problem that we have to face with is…(ý 1). In fact, we can obviously see that…Here is an example:…(VD1).

Another matter which we also have to concern is…(ý 2). These days,……Take (sth) as an example….(VD2)

b) Ví dụ minh họa

Do you think it’s better to have a teacher or to teach yourself?

Well, there’s no substitute for a good teacher. In fact, we can obviously see that we can teach ourself, but we can learn a lot more quickly with the guidance of a teacher. For example, when learning a language, you really need someone to correct your mistakes; you can get the grammar and vocabulary from books, but books can’t tell you where you’re going wrong.

Cách 3: 3 cách trả lời câu hỏi

Cách phát triển câu trả lời thứ 3 là theo hướng đồng ý hoàn toàn, không đồng ý hoàn toàn hoặc nửa đồng ý, nửa phản đối. Cách trả lời này được áp dụng cho các dạng câu hỏi “Agreeing or Disagreeing”

1) Các từ và cụm từ hữu ích

Đồng ý hoàn toàn I couldn’t agree moreIt’s exactly what I think

Absolutely right

Phản đối hoàn toàn I’m sorry but…I couldn’t disagree more

I don’t agree with you

I don’t share your opinion

I see your point but..

I see what you mean but..

Nửa đồng ý nửa phản đối That’s true. But, on the other hand…I totally agree with you but we also have to consider…

I agree with you up to a point, however…

It’s a good idea, but…

That makes sense, but…

You are right, and in fact….

That’s right, and what is more…

2) Ví dụ minh họa

Some people say that one’s university years are the happiest time in life. Would you agree?

Yes, I could not agree more. I think that university life is probably the best stage in life because we are free from the constraints of home-life with our parents and we get the opportunity to discover the world for ourselves, much more independently than ever before. We can meet new people, study a variety of interesting subjects and learn to look after ourselves. So, I completely agree that this is by far the happiest time in our life.

Bạn có thể đọc bài viết đầy đủ về dạng câu hỏi agree-disagree và cách trả lời dạng câu hỏi này tại bài viết: Cách trả lời dạng câu hỏi agree – disagree trong IELTS Speaking part 3

Cách 4: So sánh

So sánh cũng là một cách phát triển ý vô cùng hiệu quả bởi mỗi một vật được nói lên thì hầu như đều có thứ khác để so sánh cùng. Đôi khi đề bài yêu cầu bạn so sánh dựa theo điểm giống và khác nhau, nhưng đôi khi lại yêu cầu so sánh theo chuỗi thời gian quá khứ – hiện tại – tương lai. Với yêu cầu số 2 – so sánh theo thời gian, người nói tuyệt đối chú ý các thì phải dùng. Với việc diễn tả quá khứ, dùng hoàn toàn quá khứ đơn, nhưng khi nhắc đến thời gian trong tương lai, bạn buộc phải dùng thì tương lai đơn.

Are there any differences between the types of people who were seen as celebrities in the past and those who are celebrities nowadays?

Yes, I think there have been some big changes in the types of people who become famous. In the past, before the invention of television, I suppose there were very few national or international celebrities; maybe kings and queens, military, political and religious leaders were the only household names. With the advent of TV and radio, performers such as actors and musicians became more well-known. However, we now seem to have a completely new breed of celebrity as a result of ‘reality’ television programmes; these are people who don’t really have any special skills as performers, but who are famous for just being themselves.

Cách 5: Đưa giả thiết

Đưa ra quan điểm trái hoàn toàn so với thực tế. VD: Đề bài yêu cầu bạn nêu cảm nghĩ về việc bảo vệ trái đất bằng sự kiện giờ trái đất. Bạn có thể đưa giả thiết là nếu KHÔNG có sự kiện giờ trái đất thì….Việc đưa ra giả thiết trái chiều như trên sẽ giúp bạn phát triển ý bài nói logic hơn và vẫn nhấn mạnh được ý kiến quan điểm của mình.

Why do you think some people prefer to buy products from their own countries rather than imported items?

(idea) I suppose it’s because those people want to support the economy of the country they live in. (explain) If they buy something that was made in their own country, they know that they are contributing to the salaries of workers within the same country, (alternative) whereas if they buy imported items, a foreign company and its employees will benefit. (example) For example, if I buy some meat that originates from a local farm rather than a farm in another country, I’m helping one of my fellow citizens to carry on in business. (another idea) Also, I think that trust is an issue; people might feel that they can trust domestically produced items more than imported ones.

Việc phát triển ý là một trong những khó khăn với nhiều thí sinh, tuy nhiên, nếu biêt phương pháp thì lại cực kì đơn giản. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều với 5 cách đơn giản trên để nó trở thành 1 phản xạ có điều kiện khi nhìn vào bất cứ đề IELTS nào, đây là bước quan trọng trong chiến thuật luyện IELTS Speaking part 3 “nhanh” và “nguy hiểm”, giúp bạn khẳng định được band điểm bài nói. Chỉ sau 1 thời gian luyện tập chăm chỉ, bạn sẽ tự tin “chém gió” tất cả các loại đề trong bài nói.

Chúc các bạn thành công

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng