Giải The Official Guide to IELTS – Listening Test 8 with transcripts & answers

Section 1: Hilary Lodge Retirement Home 

Questions 1-10: Complete the notes below. Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

Example

The name of the manager is Cathy

Activities programme involving volunteers

Monday evenings: computer training

 • Training needed in how to produce 1………………

Tuesday afternoons: singing

 • The home has a 2……………… and someone to play it

Thursday mornings: growing 3………………

 • The home doesn’t have many 4……………… for gardening

Once a month: meeting for volunteers and staff

Interview

 • Go in on 5……………… , any time
 • Interview with assistant called 6………………
 • Address of home: 73 7……………… Road

‘Open house’ days

 • Agreed to help on 8………………
 • Will show visitors where to 9………………

Possibility of talking to a 10……………… reporter

Cathy: Hello, Hilary Lodge retirement home, Cathy speaking.

Cathy: Xin chào, đây là nhà hưu trí Hilary Lodge, Cathy xin nghe.

John: Hello, my name’s John Shepherd. Could I ask if you’re the manager of the home?

John: Xin chào, tên tôi là John Shepherd. Tôi có thể hỏi bạn có phải là người quản lý ngôi nhà không?

Cathy: That’s right.

Cathy: Đúng vậy.

John: Oh, good. Hello, Cathy. A friend of mine is a volunteer at Hilary Lodge, and I’d like to help out, too, if you need more people. I work part-time, so I have quite a lot of free time.

John: Ồ, tốt. Xin chào, Cathy. Một người bạn của tôi là tình nguyện viên tại Hilary Lodge, và tôi cũng muốn giúp đỡ nếu bạn cần thêm người. Tôi làm việc bán thời gian nên có khá nhiều thời gian rảnh.

Cathy: We’re always glad of more help, John. Shall I tell you about some of the activities that volunteers get involved in?

Cathy: Chúng tôi luôn vui mừng vì được giúp đỡ nhiều hơn, John. Tôi có thể kể cho bạn nghe về một số hoạt động mà các tình nguyện viên tham gia không?

John: Please.

John: Bạn nói đi.

Cathy: Well, on Monday evenings we organise computer training. We’ve got six laptops, and five or six residents come to the sessions regularly. They’re all now fine at writing and sending emails, but our trainer has just moved away, and we need two or three volunteers who can help the residents create documents (Q1). Just simple things, really.

Cathy: Chà, vào tối thứ Hai, chúng tôi tổ chức đào tạo máy tính. Chúng tôi có sáu máy tính xách tay và năm hoặc sáu cư dân đến các tiết học thường xuyên. Giờ đây, tất cả họ đều có thể viết và gửi email ổn, nhưng huấn luyện của chúng tôi vừa chuyển đi và chúng tôi cần hai hoặc ba tình nguyện viên có thể giúp người dân tạo tài liệu. Chỉ đơn giản thôi, thực sự đấy.

John: I’d certainly be interested in doing that.

John: Tôi chắc chắn muốn làm điều đó.

Cathy: Great. Then on Tuesday afternoons, we have an informal singing class, which most of the residents attend. We’ve got a keyboard, and someone who plays, but if you’d like to join in the singing, you’d be very welcome (Q2).

Cathy: Tuyệt vời. Sau đó, vào các buổi chiều thứ Ba, chúng tôi có một lớp học hát thân mật, mà hầu hết các cư dân tham dự. Chúng tôi có một bàn piano và một người biết chơi, nhưng nếu bạn muốn tham gia hát, bạn sẽ được hoan nghênh.

John: I work on Tuesdays at the moment, though that might change. I’ll have to give it a miss for now, I’m afraid.

John: Hiện tại tôi làm việc vào các ngày thứ Ba, mặc dù điều đó có thể thay đổi. Tôi e là tôi sẽ không tham gia được.

Cathy: OK. Then on Thursday mornings we generally have a session in our garden. Several of our residents enjoy learning about flowers, where they grow best, how to look after them, and so on (Q3). Is that something you’re keen on?

Cathy: Được rồi. Sau đó, vào các buổi sáng thứ Năm, chúng tôi thường có một buổi học trong vườn. Một số cư dân của chúng tôi thích tìm hiểu về hoa, nơi chúng phát triển tốt nhất, cách chăm sóc chúng, v.v. Đó có phải là điều bạn quan tâm không?

John: I’m no expert, but I enjoy gardening, so yes, I’d like to get involved. Do you have your own tools at the home?

John: Tôi không phải là chuyên gia, nhưng tôi thích làm vườn, vì vậy vâng, tôi muốn tham gia. Bạn có dụng cụ riêng ở nhà không?

Cathy: We’ve got a few, but not very many (Q4).

Cathy: Chúng tôi có một vài, nhưng không nhiều.

John: I could bring some in with me when I come.

John: Tôi có thể mang theo một số khi tôi đến.

Cathy: Thank you very much. One very important thing for volunteers is that we hold a monthly meeting where they all get together with the staff. It’s a chance to make sure we’re working well together, and that everyone knows how the residents are, and what’s going on in the home.

Cathy: Cảm ơn rất nhiều. Một điều rất quan trọng đối với các tình nguyện viên là chúng tôi tổ chức một cuộc họp hàng tháng để tất cả cùng họp mặt. Đó là cơ hội để đảm bảo rằng chúng ta đang làm việc tốt cùng nhau và mọi người đều biết tình trạng của cư dân và những gì đang diễn ra trong nhà.

John: Uhuh.

John: Uhuh.

Cathy: Now obviously we’d need to get to know you before you become one of our volunteers.

Cathy: Bây giờ rõ ràng là chúng tôi cần phải làm quen với bạn trước khi bạn trở thành một trong những tình nguyện viên của chúng tôi.

John: Of course.

John: Tất nhiên rồi.

Cathy: Could you come in for an informal interview – later this week, maybe?

Cathy: Bạn có thể tham gia một cuộc phỏng vấn thân mật – có thể vào cuối tuần này?

John: I’m busy the next couple of days, but would Saturday be possible?

John: Tôi bận trong vài ngày tới, nhưng thứ Bảy có được không?

Cathy: Certainly. Just drop in any time during the day (Q5). I won’t be working then, so you’ll see my assistant, Mairead.

Cathy: Chắc chắn rồi. Chỉ cần ghé vào bất kỳ thời gian nào trong ngày. Khi đó tôi sẽ không làm việc, vì vậy bạn sẽ gặp trợ lý của tôi, Mairead.

John: Sorry, how do you spell that?

John: Xin lỗi, đánh vần nó như thế nào bạn nhỉ?

Cathy: It’s M-A-I-R-E-A-D, Mairead (Q6).

Cathy: M-A-I-R-E-A-D, Mairead.

John: OK, got that. It’s not a name I’m familiar with.

John: OK, hiểu rồi. Đó không phải là một cái tên quen thuộc với tôi.

Cathy: It’s an Irish name. She comes from Dublin.

Cathy: Đó là một cái tên Ailen. Cô ấy đến từ Dublin.

John: Right. And the road that Hilary Lodge is in is called Bridge Road, isn’t it?

John: Đúng vậy. Và Hilary Lodge ở đường Bridge Road phải không bạn?

Cathy: That’s right. Number 73 (Q7).

Cathy: Đúng vậy. Số 73.

John: Fine.

John: OK.

Cathy: Oh, one other thing you might be interested in – we’re holding a couple of ‘open house’ days, and still need a few volunteers, if you’re available.

Cathy: Ồ, một điều khác mà bạn có thể quan tâm – chúng tôi đang tổ chức một vài ngày ‘mở cửa’, và vẫn cần một vài tình nguyện viên, nếu bạn rảnh.

John: What are the dates?

John: Ngày nào bạn nhỉ?

Cathy: There’s one on April 9th, and another on 14th May. They’re both Saturdays, and all-day events.

Cathy: Ngày 9 tháng 4 và ngày 14 tháng 5. Đều là thứ Bảy và các sự kiện diễn ra cả ngày.

John: I can certainly manage May 14th. I’ve got another commitment on April 9th, though (Q8).

John: Tôi chắc chắn có thể đến vào ngày 14 tháng 5. Tuy nhiên, tôi có việc vào ngày 9 tháng 4.

Cathy: That would be a great help. We’re having several guest entertainers – singers, a brass band, and so on- and we’re expecting a lot of visitors. So one possibility is to help look after the entertainers, or you could spend an hour or so organising people as they arrive, and then just be part of the team making sure everything’s going smoothly.

Cathy: Tuyệt quá. Chúng tôi có một số nghệ sĩ khách mời – ca sĩ, ban nhạc kèn đồng, v.v. và chúng tôi mong đợi rất nhiều khách. Vì vậy, một khả năng là giúp chăm sóc những nghệ sĩ giải trí, hoặc bạn có thể dành một giờ hoặc lâu hơn để sắp xếp mọi người khi họ đến, và sau đó chỉ cần là một phần của nhóm để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

John: Well, shall I show people where they can park?

John: Chà, tôi sẽ chỉ cho mọi người nơi họ có thể đậu xe chứ?

Cathy: Lovely. Thank you (Q9). One reason for holding the open house days is to get publicity for Hilary Lodge locally. So you may find you have someone from a newspaper wanting to interview you (Q10). They’ll want to find out from two or three people why they volunteer to help at the home. We’re trying to get a TV station to come, too, but they don’t seem very interested.

Cathy: Được nè. Cảm ơn bạn. Một lý do để tổ chức những ngày mở cửa là để quảng bá cho Hilary Lodge tại địa phương. Vì vậy, bạn có thể được báo chí phỏng vấn. Họ sẽ muốn tìm hiểu từ hai hoặc ba người lý do tại sao lại tình nguyện giúp đỡ tại nhà. Chúng tôi cũng đang cố gắng thu hút một đài truyền hình, nhưng họ có vẻ không quan tâm lắm.

John: I don’t mind being interviewed.

John: Tôi không ngại khi được phỏng vấn.

Cathy: Good. Well, if you come in for a chat, as we arranged, we’ll take it from there. Thank you very much for calling.

Cathy: Tốt. Vâng, nếu bạn đến để trò chuyện, như chúng tôi đã sắp xếp, chúng tôi sẽ tiếp nhận từ đó. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã gọi đến.

John: My pleasure. Goodbye.

John: Rất hân hạnh. Tạm biệt.

Cathy: Bye.

Cathy: Tạm biệt.

Đáp án Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng trong transcript
Q1. (simple) documents Produce Create
Q2. keyboard
Q3. flowers Grow flowers Where they grow best
Q4. tools Doesn’t have many tools A few but not very many
Q5. Saturday Anytime Drop in any time during the day
Q6. Mairead
Q7. Bridge
Q8. 14 May
Q9. park Show visitors where Show people where
Q10. newspaper Possibility of talking May …. wanting to interview you

Subscribe để mở khóa

Sau khi Subscribe toàn bộ nội dung sẽ được mở ra cho bạn

Loading...

Section 2: Plan of Learning Resource Centre (Ground Floor)  

Questions 11-15: Label the plan below. Write the correct letter, A-H, next to Questions 11-15.

11. Newspapers ………………

12. Computers ………………

13. Photocopier ………………

14. Café ………………

15. Sports books   ………………

Questions 16-20: Complete the table below. Write ONE WORD ONLY for each answer.

New staff responsibilities

Name New responsibility
Jenny Reed Buying 16……………… for the Centre
Phil Penshurst Help with writing 17……………… for courses
Tom Salisbury Information on topics related to the 18………………
Saeed Aktar Finding a 19………………
Shilpa Desai Help with 20………………
Hello. As some of you know, I’m Elaine Marriott, the head of the college’s Learning Resource Centre. We’ve invited all of you taking evening classes and leisure activities to come and see the changes we’ve made to the Centre in the last month.

Xin chào. Như một số bạn đã biết, tôi là Elaine Marriott, người đứng đầu Trung tâm Học liệu của trường đại học. Chúng tôi đã mời tất cả các bạn tham gia các lớp học buổi tối và các hoạt động giải trí đến và xem những thay đổi mà chúng tôi đã thực hiện đối với Trung tâm trong tháng trước.

One major change we’ve made here on the ground floor is to the layout – as you can see from looking around you. I’m sure you’ll recognise the desk – that’s still in the same place, as it has to be just inside the door. But you’ll see that there are now periodicals on the shelves in the corner behind the desk. We’ve brought them nearer the entrance because so many people like to come in just to read magazines. We now stock a far wider range of periodicals than we used to, so we’ve decided to separate them from newspapers. This means the newspapers are now just the other side of the stairs, near the study area (Q11).

Một thay đổi lớn mà chúng tôi đã thực hiện ở đây ở tầng trệt là bố cục – như bạn có thể thấy khi nhìn xung quanh mình. Tôi chắc rằng bạn sẽ nhận ra chiếc bàn – nó vẫn ở chỗ cũ, vì nó phải ở ngay bên trong cửa ra vào. Nhưng bạn sẽ thấy rằng bây giờ có những tạp chí định kỳ trên kệ ở góc sau bàn làm việc. Chúng tôi đã đưa chúng đến gần lối vào vì rất nhiều người vào đây chỉ để đọc tạp chí. Giờ đây, chúng tôi lưu trữ nhiều loại tạp chí định kỳ hơn nhiều so với trước đây, vì vậy chúng tôi đã quyết định tách chúng ra khỏi báo chí. Điều này có nghĩa là các tờ báo bây giờ chỉ nằm ở phía bên kia của cầu thang, gần khu vực nghiên cứu.

Now, another thing is that we’ve brought the computers downstairs – people used to complain about having to go upstairs to use them. So they’re now at the far side of the building on the right in the corner overlooking the car park (Q12).

Bây giờ, một điều khác là chúng tôi đã mang máy tính xuống tầng dưới – mọi người từng phàn nàn về việc phải lên tầng trên để sử dụng chúng. Vì vậy, bây giờ chúng đang ở phía xa của tòa nhà, bên phải, trong góc nhìn ra bãi đậu xe.

We’ve now got an extra photocopier, so as well as the one upstairs, there’s one down here. You can see it right opposite the entrance, by the wall on the far side (Q13).

Bây giờ chúng tôi đã có thêm một máy photocopy, cũng như một cái ở tầng trên, có một cái ở dưới đây. Bạn có thể nhìn thấy nó ngay đối diện với lối vào, cạnh bức tường ở phía xa.

The biggest change, though, and one I’m sure many of you will welcome, is that we now have a café at last – we’ve been asking for one for years. If you turn right as soon as you get past the desk, you’ll see the door ahead of you (Q14). It became possible to have a café because the building has been extended, and we’ve now got a new office and storeroom area.

Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất và tôi chắc rằng nhiều người trong số các bạn sẽ hoan nghênh, đó là cuối cùng chúng tôi cũng có một quán cà phê – chúng tôi đã yêu cầu một quán cà phê trong nhiều năm. Nếu bạn rẽ phải ngay khi đi qua bàn làm việc, bạn sẽ thấy cánh cửa trước mặt. Có thể có một quán cà phê vì tòa nhà đã được mở rộng, và bây giờ chúng tôi đã có một khu văn phòng và nhà kho mới.

What else should I tell you about before we walk round? Oh yes, we’ve had so many requests for books on sport that we’ve bought a lot more, and they’re all together immediately to the right of the entrance (Q15).

Tôi nên nói với bạn điều gì nữa trước khi chúng ta đi vòng quanh? Ồ vâng, chúng tôi đã nhận được rất nhiều yêu cầu về sách về thể thao nên chúng tôi đã mua thêm rất nhiều và tất cả chúng ở ngay bên phải lối vào.

OK, that’s enough on the new layout. We’ll walk round in a moment, but before we do, something about the people who are here to help you. Of course, all the staff will do their best to answer your questions, but now we’re each going to specialise in certain areas. So if you ask a staff member about something, and they don’t think they can help you enough, they’ll direct you to our specialist.

OK, vậy là đủ về bố cục mới. Chúng ta sẽ đi vòng quanh trong giây lát, nhưng trước đó, hãy nói điều gì đó về những người đang ở đây có thể giúp bạn. Tất nhiên, tất cả các nhân viên sẽ cố gắng hết sức để trả lời câu hỏi của bạn, nhưng bây giờ mỗi người chúng tôi sẽ chuyên về một số lĩnh vực nhất định. Vì vậy, nếu bạn hỏi một nhân viên về điều gì đó và họ không nghĩ rằng họ có thể giúp bạn, họ sẽ hướng dẫn bạn đến gặp chuyên gia của chúng tôi.

Jenny Reed is the person to see if there are any films you’d like us to stock, as she’s taken over responsibility for purchasing those (Q16). I’d better warn you that our budget is limited, so I’m afraid we can’t promise to buy everything you ask for!

Jenny Reed là người bạn cần gặp nếu có bộ phim nào bạn muốn chúng tôi lưu trữ, vì cô ấy đã chịu trách nhiệm mua những bộ phim đó. Tốt hơn hết tôi nên cảnh báo với bạn rằng ngân sách của chúng tôi có hạn, vì vậy tôi e rằng chúng tôi không thể hứa sẽ mua mọi thứ bạn yêu cầu!

Phil Penshurst can help you to improve your writing if you need to produce reports for your course (Q17). You can book a half-hour session with Phil to start with, then if you want more help, he’ll arrange follow-up sessions with you.

Phil Penshurst có thể giúp bạn cải thiện khả năng viết của mình nếu bạn cần tạo báo cáo cho khóa học của mình. Bạn có thể đặt trước một buổi học kéo dài nửa giờ với Phil, sau đó nếu bạn muốn được trợ giúp thêm, anh ấy sẽ sắp xếp các buổi tiếp theo với bạn.

I must mention Tom Salisbury. Many people are interested in doing research or just reading about this region – the people, occupations, changes over the years, and so on. Tom is a specialist in this particular field (Q18), so if you want any help, he can point you in the right direction – we’ve got a large collection of relevant documents from old maps to studies of the wildlife.

Tôi phải kể đến Tom Salisbury. Nhiều người quan tâm đến việc nghiên cứu hoặc đọc về khu vực này – con người, nghề nghiệp, những thay đổi trong những năm qua, v.v. Tom là một chuyên gia trong lĩnh vực cụ thể này, vì vậy nếu bạn muốn bất kỳ trợ giúp nào, anh ấy có thể chỉ bạn đi đúng hướng – chúng tôi có một bộ sưu tập lớn các tài liệu liên quan từ bản đồ cũ đến các nghiên cứu về động vật hoang dã.

We have a new member of staff. Saeed Aktar. I’m sure you’ll meet him soon and will find him very helpful. If you’re unemployed and want some advice on the practical aspects of looking for a job, Saeed is the person to talk to (Q19). He’s also written a very useful book on the subject, which of course we’ve got on our shelves!

Chúng tôi có một nhân viên mới. Saeed Aktar. Tôi chắc rằng bạn sẽ sớm gặp anh ấy và sẽ thấy anh ấy rất hữu ích. Nếu bạn đang thất nghiệp và muốn một số lời khuyên về các khía cạnh thực tế của việc tìm kiếm một công việc, Saeed là người bạn cần tìm gặp. Anh ấy cũng đã viết một cuốn sách rất hữu ích về chủ đề này, tất nhiên chúng tôi đã có trên kệ của mình!

Many of you will know Shilpa Desai, who’s been working here for about five years. Shilpa now has the additional responsibility of giving information and advice on anything to do with housing (Q20), such as finding out what’s available, or whether you’re eligible for financial help.

Nhiều người trong số các bạn sẽ biết Shilpa Desai, người đã làm việc ở đây khoảng 5 năm. Giờ đây, Shilpa có thêm trách nhiệm cung cấp thông tin và lời khuyên về bất cứ điều gì liên quan đến nhà ở, chẳng hạn như tìm hiểu những thứ có sẵn hoặc liệu bạn có đủ điều kiện để được trợ giúp tài chính hay không.

Right, well that’s quite enough from me, so let’s walk round the library.

Được rồi, với tôi như vậy là khá đủ rồi, vậy chúng ta hãy dạo quanh thư viện.

Đáp án Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng trong transcript
Q11. C
Q12. B
Q13. A
Q14. H
Q15. G
Q16. films/ movies Buy Purchase
Q17. reports Write reports Produce reports
Q18. region
Q19. job Find a job Look for a job
Q20. housing Help with giving information and advice on anything to do with

Vocabulary

 • periodical /ˌpɪəriˈɒdɪkl/ (noun): tạp chí xuất bản định kỳ
 • purchase something /ˈpɜːtʃəs/ (verb): mua
 • eligible for something /ˈelɪdʒəbl/ (adj): đủ điều kiện

Section 3: What helped Stewart  

Questions 21-27: What helped Stewart with each of the following stages in making his training film for museum employees?

Choose SEVEN answers from the box and write the correct letter, A-I, next to Questions 21-27.

What helped Stewart

 • A. advice from friends
 • B. information on a website
 • C. being allowed extra time
 • D. meeting a professional film maker
 • E. good weather conditions
 • F. getting a better computer
 • G. support of a manager
 • H. help from a family member
 • I. work on a previous assignment

Stages in making the training film for museum employees

21. Finding a location ………………

22. Deciding on equipment ………………

23. Writing the script ………………

24. Casting ………………

25. Filming ………………

26. Editing ………………

27. Designing the DVD cover ………………

Questions 28-30: Complete the notes below. Write ONE WORD ONLY for each answer.

Stewart’s work placement: benefits to the Central Museum Association

 • His understanding of the Association’s 28………………
 • The reduction in expense • increased co-operation between 29………………
 • Continuous 30……………… which led to a better product
 • Ideas for distribution of the film
Tutor: Right Stewart, well I’ve read your draft report on your work placement at the Central Museum Association Sounds as if you had an interesting time. So you ended up making a film for them?

Thầy giáo: Được rồi Stewart, tôi đã đọc bản thảo báo cáo của bạn về vị trí làm việc của bạn tại Hiệp hội Bảo tàng Trung tâm Nghe như thể bạn đã có một khoảng thời gian thú vị. Thế bạn rốt cuộc đã làm một bộ phim cho họ?

Stewart: Yeah. It was a film to train the employees in different museums in the techniques they should use for labelling ancient objects without damaging them. Some of them are really fragile.

Stewart: Vâng. Đó là một bộ phim để đào tạo các nhân viên trong các viện bảo tàng khác nhau về các kỹ thuật mà họ nên sử dụng để dán nhãn các đồ vật cổ mà không làm hỏng chúng. Một số thực sự dễ vỡ.

Tutor: OK. So in your report, you go through the main stages in making the film. Let’s discuss that in a little more detail. You had to find a location – somewhere to shoot the film.

Thầy giáo: OK. Vậy, trong báo cáo của bạn, bạn đi qua các giai đoạn chính trong quá trình làm phim. Hãy thảo luận chi tiết hơn về vấn đề đó. Bạn phải tìm một địa điểm – một nơi nào đó để quay phim.

Stewart: That took quite a few days because I had to look at different museums all over the country, but I’d allowed time for it. And even though it was the middle of winter, there wasn’t any snow, so I didn’t have any transport problems (Q21).

Stewart: Điều đó mất một vài ngày vì em phải xem xét các bảo tàng khác nhau trên khắp đất nước, nhưng em đã có thời gian cho việc đó. Và mặc dù đang là giữa mùa đông nhưng không có tuyết rơi nên em không gặp vấn đề gì về giao thông.

Tutor: Right. Did you have to decide what equipment you’d need for the filming?

Thầy giáo: OK. Bạn có phải quyết định thiết bị nào bạn cần cho việc quay phim không?

Stewart: Yes. I think they were quite surprised at how well I managed that. It was just the luck of the draw actually, I’d done that project with you last year…(Q22)

Stewart: Có ạ. Em nghĩ họ đã khá ngạc nhiên về cách em làm điều đó tốt như thế nào. Thực ra em cũng khá hên vì em đã thực hiện dự án đó với thầy vào năm ngoái …

Tutor: Oh, on recording technology? So you knew a bit about it from that, right.

Thầy giáo: Ồ, về công nghệ ghi âm? Vì vậy, bạn đã biết một chút về nó từ đó, phải không.

Stewart: Yeah. What I found really hard was actually writing the script. I had a deadline for that but the Association had to extend it. I couldn’t have done it otherwise (Q23).

Stewart: Vâng. Điều em thực sự thấy khó là viết kịch bản. Em đã có thời hạn nộ[ cho việc đó nhưng Hiệp hội phải kéo dài deadline cho em. Nếu không thì em không thể hoàn thành được.

Tutor: Would it have helped if you’d had some training there?

Thầy giáo: Nếu bạn được đào tạo ở đó thì sẽ có ích nhỉ?

Stewart: I think you’re right, I probably needed that, yeah.

Stewart: Tôi nghĩ thầy nói đúng, em có lẽ cần điều đó.

Tutor: Right. Now from your draft report it sounds as if you had one or two problems deciding who was going to actually appear in the video.

Thầy giáo: Được rồi. Ngay bây giờ từ báo cáo nháp của bạn, có vẻ như bạn gặp một hoặc hai vấn đề trong việc quyết định ai sẽ thực sự xuất hiện trong video.

Stewart: The casting? Yeah. I’d expected that the people who worked for the Association would be really keen on taking part…

Stewart: Diễn viên? Đúng vậy. Em mong rằng những người làm việc cho Hiệp hội sẽ thực sự quan tâm đến việc tham gia …

Tutor: But they weren’t?

Thầy giáo: Nhưng họ đã không?

Stewart: The thing was, they were all so busy. And it did mean some of them had to travel. But Janice King, who I was reporting to for the project. She was great. She arranged for people to have time off and for their work to be covered. So that was a big help for me (Q24).

Stewart: Vấn đề là, tất cả họ đều rất bận rộn. Và nó có nghĩa là một số người trong số họ phải đi lại nhiều. Nhưng Janice King, người mà em đã báo cáo cho dự án. Cô ấy rất tuyệt. Cô sắp xếp để mọi người có thời gian nghỉ ngơi và để công việc của họ được hoàn thành. Vì vậy, đó là một sự giúp đỡ lớn cho em.

Tutor: Right. And it sounds like the filming itself went well. I gather you found a company who provided an online introduction to the techniques.

Thầy giáo: Được rồi. Và có vẻ như việc quay phim đã diễn ra tốt đẹp. Tôi thu thập được là bạn đã tìm thấy một công ty cung cấp phần giới thiệu trực tuyến về các kỹ thuật.

Stewart: Yeah (Q25). It was really informative and very user-friendly. I learned a lot from it.

Stewart: Vâng. Nó thực sự nhiều thông tin và rất thân thiện với người dùng. Em học được rất nhiều từ nó.

Tutor: And then the editing?

Thầy giáo: Và sau đó là chỉnh sửa?

Stewart: For that, the Association put me in touch with someone who works for one of the big movie companies and I went down to the studio and sat with him in front of his computer for a day, learning how to cut and paste, and deal with the soundtrack and so on (Q26).

Stewart: Với điều đó, Hiệp hội đã cho em liên hệ với một người làm việc cho một trong những công ty điện ảnh lớn và em đã xuống trường quay và ngồi với ông ấy trước máy tính trong một ngày, học cách cắt và dán, và xử lý nhạc phim, v.v.

Tutor: So was that all?

Thầy giáo: Vậy chỉ có vậy thôi à?

Stewart: No, I didn’t include this in my draft report but I had to design the cover for the DVD as well… the lettering and everything.

Stewart: Không, em không đưa điều này vào báo cáo nháp của mình nhưng em phải thiết kế bìa cho DVD … chữ và mọi thứ.

Tutor: Have you done any of that sort of design work before?

Thầy giáo: Bạn đã từng làm bất kỳ công việc thiết kế nào như vậy trước đây chưa?

Stewart: No, but I did a rough draft and then talked it through with a couple of my mates and they gave me some more ideas (Q27), and when I’d finished it, I showed it to the people who worked at the Association and they really liked it.

Stewart: Chưa ạ, nhưng em đã làm một bản nháp sơ bộ và sau đó nói chuyện với một vài người bạn của em và họ cho em thêm một số ý tưởng, và khi em hoàn thành nó, em đã đưa nó cho những người làm việc tại Hiệp hội và họ thực sự thích nó.

Tutor: Excellent.

Thầy giáo: Xuất sắc.

Tutor: Now as well as your own draft report, I’ve also received some written evaluation from the Association on the work you did during your placement, and how it was of benefit to them. I noticed that you haven’t included anything on that in your report yet.

Thầy giáo: Bây giờ cũng như báo cáo dự thảo của riêng bạn, tôi cũng đã nhận được một số đánh giá bằng văn bản từ Hiệp hội về công việc bạn đã làm trong thời gian được sắp xếp và nó mang lại lợi ích như thế nào cho họ. Tôi nhận thấy rằng bạn chưa đưa bất kỳ điều gì về vấn đề đó trong báo cáo của mình.

Stewart: How my project benefited the Association, you mean? So do I have to include that?

Stewart: Ý thầy là dự án của em đã mang lại lợi ích như thế nào cho Hiệp hội? Vậy em có phải bao gồm cái đó không?

Tutor: Yes.

Thầy giáo: Có đấy.

Stewart: Well, let’s think … I suppose if I hadn’t made the film for them, they’d have had to get an outside company to do it. But because I was actually working for the Association, I’d got much more of a feeling for (~ understanding of) what their aims are (Q28). Things like their responsibility for the conservation of the exhibits. I don’t think an outside company would have had that understanding, they’d have been more detached.

Stewart: Chà, thầy để em nghĩ xem ạ… Em cho rằng nếu em không làm phim cho họ, họ sẽ phải nhờ một công ty bên ngoài làm. Nhưng bởi vì em thực sự đang làm việc cho Hiệp hội, em có nhiều cảm giác hơn về mục tiêu của họ. Những thứ như trách nhiệm của họ đối với việc bảo tồn các cuộc triển lãm. Em không nghĩ rằng một công ty bên ngoài sẽ có được sự hiểu biết đó, họ kiểu tách biệt ra ý ạ.

Tutor: Right. And the Association also said that because of your background, you had a good idea of where to go to get the best deal for the equipment you needed. They said the saving in expense made it worthwhile even though sourcing it took quite a bit of time.

Thầy giáo: OK. Và Hiệp hội cũng nói rằng vì lý lịch của bạn, bạn đã biết rõ về nơi để đến để có được thỏa thuận tốt nhất cho các thiết bị bạn cần. Họ cho biết việc tiết kiệm chi phí rất đáng giá mặc dù việc tìm nguồn cung ứng mất khá nhiều thời gian.

Stewart: Yes, that’s true.

Stewart: Vâng, đó là sự thật ạ.

Tutor: The Association also said making the film had a very positive effect in getting staff to work together more closely (~ increased co-operation) (Q29).

Thầy giáo: Hiệp hội cũng cho biết việc làm phim có tác dụng rất tích cực trong việc khiến các nhân viên làm việc với nhau chặt chẽ hơn.

Stewart: Oh. I hadn’t heard that. That’s good. And certainly, people weren’t afraid to tell me what they thought about it as I was making it, so I was able to get lots of feedback at every stage (~ continuous) (Q30). That was useful for me but it also meant the final product worked better for them.

Stewart: Ồ. Em giờ mới biết ạ. Tốt quá. Và chắc chắn, mọi người không ngại nói cho em biết họ nghĩ gì về nó khi em tạo ra nó, vì vậy em có thể nhận được rất nhiều phản hồi ở mọi giai đoạn. Điều đó hữu ích cho em nhưng nó cũng có nghĩa là sản phẩm cuối cùng hoạt động tốt hơn cho họ.

Tutor: Can you think of any other benefits?

Thầy giáo: Bạn có thể nghĩ ra bất kỳ lợi ích nào khác không?

Stewart: Well, I don’t think they’d really thought out what they’d do with the film once it was made. I made quite a few suggestions for the distribution – other people we could send it to as well as museum staff.

Stewart: Chà, em không nghĩ rằng họ sẽ thực sự nghĩ ra những gì họ sẽ làm với bộ phim sau khi nó được thực hiện. Em đã đưa ra một số gợi ý về việc phân phối – những người khác mà họ có thể gửi nó đến cũng như nhân viên bảo tàng.

Tutor: Yes, they mentioned that. OK, good, well it sounds like they certainly …

Thầy giáo: Đúng rồi, họ đã đề cập đến điều đó. OK, tốt, có vẻ như họ chắc chắn …

Vocabulary

 • end up doing something (phrasal verb): rốt cuộc làm gì
 • fragile /ˈfrædʒaɪl/ (adj): mỏng manh dễ vỡ
 • the luck of the draw (idiom): sự may mắn, kết quả dựa trên yếu tố may mắn
 • user-friendly /ˌjuːzə ˈfrendli/ (adj): thân thiện với người dùng
 • talk something through (phrasal verb): thảo luận
 • placement /ˈpleɪsmənt/ (noun): việc thực tập trong lúc đi học
Đáp án Từ vựng trong câu hỏi Từ/ cụm từ trong scripts
Q21. E finding a location – good weather conditions Although it was the middle of winter, there wasn’t any snow.
Q22. I deciding on equipment – work on a previous assignment I’d done that project with you last year.
Q23. C writing the script – being allowed extra time The Association had to extend it.
Q24. G casting – support of a manager … arranged for people to have time off and for their work to be covered. So that was a big help for me.
Q25. B filming – information on a website an online introduction to the techniques
Q26. D editing – meeting a professional film maker in touch with someone who works for one of the big movie companies
Q27. A designing the DVD cover – advice from friends … talked it through with a couple of my mates and they gave me some more ideas.
Q28. aims/ objectives/ goals
Q29. staff
Q30. feedback

Section 4: New Caledonian crows and the use of tools 

New Caledonian crows and the use of tools

Examples of animals using tools

 • Some chimpanzees use stones to break nuts.
 • Betty (New Caledonian crow) made a 31……………… out of wire to move a bucket of food.
 • Barney (New Caledonian crow) used sticks to find food.

New Zealand and Oxford experiment

 • Three stages: crows needed to move a 32……………… in order to reach a short stick; then use the short stick to reach a long stick; then use the long stick to reach food.

Oxford research

 • Crows used sticks to investigate whether there was any 33……………… from an object.
 • Research was inspired by seeing crows using tools on a piece of cloth to investigate a spider design.
 • Barney used a stick to investigate a snake made of 34………………
 • Pierre used a stick to investigate a 35………………
 • Corbeau used a stick to investigate a metal toad.
 • The crows only used sticks for the first contact.

Conclusions of above research

 • Ability to plan provides interesting evidence of the birds’ cognition.
 • Unclear whether this is evidence of the birds’ 36………………

Exeter and Oxford research in New Caledonia

 • Scientists have attached very small cameras to birds’ 37………………
 • Food in the form of beetle larvae provides plenty of 38……………… for the birds.
 • Larvae’s specific 39……………… composition can be identified in birds that feed on them.
 • Scientists will analyse what the birds include in their 40………………
I’m going to talk today about research into a particular species of bird, the New Caledonian crow, whose natural habitat is small islands in the Pacific Ocean. And it seems that these crows are exceptionally resourceful.

Hôm nay tôi sẽ nói về việc nghiên cứu một loài chim cụ thể, loài quạ New Caledonian, có môi trường sống tự nhiên là những hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Và có vẻ như những con quạ này rất tháo vát.

Using sticks or other tools to find food isn’t unknown among birds and animals. Some chimpanzees, for example, are known to bang nuts on stones, in order to break the shell and get at the edible kernel inside. One New Caledonian crow, called Betty, bent some straight wire into a hook and used it to lift a small bucket of her favourite food from a vertical pipe (Q31). This experiment was the first time she’d been presented with wire, which makes it very impressive. Another crow, called Barney, has demonstrated his skill at using sticks to forage for food.

Các loài chim và động vật không biết dùng gậy hoặc các công cụ khác để tìm thức ăn. Ví dụ, một số loài tinh tinh được biết đến là đập hạt vào đá để làm vỡ vỏ và lấy nhân có thể ăn được bên trong. Một con quạ New Caledonian, được gọi là Betty, đã uốn một số sợi dây thẳng thành một cái móc và dùng nó để nhấc một chiếc xô nhỏ đựng thức ăn yêu thích của mình từ một đường ống thẳng đứng. Thí nghiệm này là lần đầu tiên nó được tiếp xúc với dây, điều này làm cho nó rất ấn tượng. Một con quạ khác, tên là Barney, đã thể hiện kỹ năng sử dụng gậy để kiếm thức ăn.

In one research project, scientists from New Zealand and Oxford set captive New Caledonian crows a three-stage problem: if they wanted to extract food from a hole, the crows first had to pull up a string to get a short stick, then use that short stick to remove a long stick from a toolbox, and finally use the long stick to reach the food (Q32). Amazingly, they worked out how to do this successfully.

Trong một dự án nghiên cứu, các nhà khoa học từ New Zealand và Oxford đã đặt ra cho những con quạ New Caledonian bị giam cầm một bài toán ba giai đoạn: nếu chúng muốn lấy thức ăn từ một cái lỗ, trước tiên những con quạ phải kéo một sợi dây lên để lấy một chiếc que ngắn, sau đó sử dụng que ngắn để lấy que dài ra khỏi hộp dụng cụ, và cuối cùng dùng que dài để lấy thức ăn. Thật ngạc nhiên, chúng đã tìm ra cách để làm điều này thành công.

Further experiments carried out at Oxford suggest that crows can also use sticks as tools to inspect all sorts of objects, possibly to assess whether or not they present a danger (Q33). The idea for the experiment came from observing the birds using tools to pick at random objects, such as a picture of a spider that was printed on some cloth. In this research, five pairs of crows – including Barney – underwent tests to see how they would react to a variety of objects, which were carefully chosen so the birds wouldn’t be tempted to view them as a possible source of food. As a further precaution, all the crows had been fed beforehand.

Các thí nghiệm tiếp theo được thực hiện tại Oxford cho thấy quạ cũng có thể sử dụng gậy như một công cụ để kiểm tra tất cả các loại đồ vật, có thể để đánh giá xem chúng có gây nguy hiểm hay không. Ý tưởng cho thí nghiệm đến từ việc quan sát những con chim sử dụng các công cụ để chọn các đối tượng ngẫu nhiên, chẳng hạn như hình ảnh một con nhện được in trên một miếng vải nào đó. Trong nghiên cứu này, 5 cặp quạ – bao gồm cả Barney – đã trải qua các bài kiểm tra để xem chúng sẽ phản ứng như thế nào với nhiều đối tượng khác nhau, chúng đã được lựa chọn cẩn thận để lũ chim không bị cám dỗ coi chúng như một nguồn thức ăn khả thi. Để đề phòng hơn nữa, tất cả những con quạ đã được cho ăn từ trước.

On eight occasions, a bird’s first contact was by using a tool. In all three trials, Barney began by using a stick for inspection. One involved a rubber snake (Q34). First he approached it, but didn’t touch it, then retreated to pick up a stick. He then prodded it with the stick. After some more investigation, he discarded the stick and carried on pecking at the snake more confidently – apparently convinced that it wouldn’t move.

Trong tám lần, lần tiếp xúc đầu tiên của một con chim là sử dụng một công cụ. Trong cả ba lần thử nghiệm, Barney đều bắt đầu bằng cách sử dụng một cây gậy để kiểm tra. Một thử nghiệm liên quan đến một con rắn cao su. Đầu tiên nó đến gần con rắn, nhưng không chạm vào, sau đó rút lui để nhặt một cây gậy. Sau đó nó thúc con rắn bằng cây gậy. Sau khi kiểm tra thêm, nó vứt bỏ cây gậy và tiếp tục mổ con rắn một cách tự tin hơn – dường như tin chắc rằng rắn sẽ không di chuyển.

In other experiments, two different birds, called Pierre and Corbeau, also made a first approach with tools on three separate occasions. Pierre used a short piece of woodchip to touch a light which was flashing (Q35), and Corbeau was seen prodding a metal toad with a stick.

Trong các thí nghiệm khác, hai con chim khác nhau, được gọi là Pierre và Corbeau, cũng đã thực hiện cách tiếp cận đầu tiên với các công cụ trong ba lần riêng biệt. Pierre sử dụng một mẩu gỗ ngắn để chạm vào một ngọn đèn đang nhấp nháy, và Corbeau được nhìn thấy đang dùng một cây gậy để thúc một con cóc bằng kim loại.

Significantly, the crows tended to use the sticks only to make their first contact with the object. Subsequently, they either ignored the object or dropped the tool and pecked at the object – which is very different from using the tool to get access to food.

Đáng chú ý, quạ có xu hướng chỉ sử dụng que để tiếp xúc lần đầu với vật thể. Sau đó, chúng bỏ qua đối tượng hoặc vứt công cụ và mổ vào đối tượng – điều này rất khác với việc sử dụng công cụ để tiếp cận thức ăn.

So what conclusions can be drawn from the research? Evidence is building up from experiments such as these that the birds are able to plan their actions in advance, which is very interesting for understanding their cognition. They don’t seem to be responding in a pre-programmed sort of way: it may even be possible that they’re able to view a problem and work out what the answer is. However, a major difficulty is assessing whether this tool-using behaviour is a sign of intelligence (Q36). To some extent, this is related to the ecological circumstances in which the animal is found.

Vậy kết luận nào có thể được rút ra từ nghiên cứu? Bằng chứng được xây dựng từ những thí nghiệm như thế này cho thấy những con chim có thể lên kế hoạch trước cho các hành động của mình, điều này rất thú vị để hiểu được nhận thức của chúng. Chúng dường như không phản hồi theo cách được lập trình trước: thậm chí chúng có thể nhìn ra một vấn đề và tìm ra câu trả lời là gì. Tuy nhiên, một khó khăn lớn là đánh giá xem hành vi sử dụng công cụ này có phải là dấu hiệu của trí thông minh hay không. Ở một mức độ nào đó, điều này có liên quan đến hoàn cảnh sinh thái nơi con vật được tìm thấy.

So scientists want to find out much more about how the crows behave in their native habitat, and a team from Exeter and Oxford universities is carrying out research in New Caledonia. They’re looking into whether the birds’ way of searching for food gives them any possible evolutionary advantage. The birds are hard to observe, as they live in a region of mountainous forest, so the researchers have attached tiny cameras to the tails of some birds, as one method of investigating their behavior (Q37).

Vì vậy, các nhà khoa học muốn tìm hiểu thêm về cách cư xử của loài quạ trong môi trường sống bản địa của chúng, và một nhóm từ các trường đại học Exeter và Oxford đang thực hiện nghiên cứu ở New Caledonia. Họ đang xem xét liệu cách thức tìm kiếm thức ăn của loài chim có mang lại cho chúng bất kỳ lợi thế tiến hóa nào có thể xảy ra hay không. Các loài chim này rất khó quan sát vì chúng sống trong khu vực rừng núi, vì vậy các nhà nghiên cứu đã gắn camera nhỏ vào đuôi của một số con chim, như một phương pháp điều tra hành vi của chúng.

The birds are masters at using sticks to find their food, in particular beetle larvae from the trees. It’s possible that the birds can derive so much energy from these grubs (Q38) that they only need to eat a few each day. This would mean that they wouldn’t have to spend most of their waking time searching for food, as most animals do.

Những con chim là bậc thầy trong việc sử dụng gậy để tìm thức ăn của chúng, đặc biệt là ấu trùng bọ cánh cứng từ cây. Có thể những con chim có thể lấy rất nhiều năng lượng từ những ấu trùng này mà chúng chỉ cần ăn một ít mỗi ngày. Điều này có nghĩa là chúng sẽ không phải dành phần lớn thời gian thức để tìm kiếm thức ăn như hầu hết các loài động vật khác.

The beetle larvae have a distinct chemical make-up, which can be traced through the feathers and blood of birds that eat them (Q39). Scientists have collected samples from crows in order to estimate the proportion of larvae in their diet (Q40). They should then be able to gauge the extent to which individual birds depend on using sticks to feed themselves.

Ấu trùng bọ cánh cứng có cấu tạo hóa học khác biệt, có thể được tìm thấy qua lông và máu của những con chim ăn chúng. Các nhà khoa học đã thu thập các mẫu từ quạ để ước tính tỷ lệ ấu trùng trong chế độ ăn của chúng. Sau đó, họ sẽ có thể đánh giá mức độ mà từng cá thể chim phụ thuộc vào việc sử dụng gậy để tự kiếm ăn.

We’ve learnt a great deal about the ability of New Caledonian crows to use tools, and some very interesting research is being carried out into them.

Chúng tôi đã học được rất nhiều điều về khả năng sử dụng công cụ của quạ New Caledonian và một số nghiên cứu rất thú vị đang được thực hiện về chúng.

Vocabulary

 • exceptionally /ɪkˈsepʃənəli/ (adv): cực kỳ
 • resourceful /rɪˈsɔːsfl/ (adj): tháo vát
 • edible /ˈedəbl/ (adj): có thể ăn được
 • hook /hʊk/ (noun): cái móc
 • forage for something /ˈfɒrɪdʒ/ (verb): tìm kiếm (thức ăn)
 • captive /ˈkæptɪv/ (adj): bị nhốt, giam cầm
 • work out something (phrasal verb): nhận ra, tìm ra
 • inspect something /ɪnˈspekt/ (verb): kiểm tra
 • discard something /dɪˈskɑːd/ (verb): loại bỏ
 • in advance /ədˈvɑːns/ (idiom): trước
 • master at doing something /ˈmɑːstə(r)/ (noun): bậc thầy
 • trace something /treɪs/ (verb): tìm kiếm, truy vết
Đáp án Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng trong transcript
Q31. hook made a hook our of wire bent some straight wire into a hook
Q32. string move a string to reach a short stick pull up a string to get a short stick
Q33. danger investigate whether there was any danger from an object assess whether or not they present a danger
Q34. rubber a snake made of rubber rubber snake
Q35. light used a stick to investigate a light used a short piece of woodchip to touch a light
Q36. intelligence unclear whether this is evidence of the birds’ intelligence whether this tool-using behaviour is a sign of intelligence
Q37. tail(s) attached very small cameras to birds’ tails attached tiny cameras to the tails of some birds
Q38. energy food in the form of beetle larvae these grubs
Q39. chemical specific chemical composition

identified in birds that feed on them

a distinct chemical make-up
traced through the feathers and blood of birds that eat them
Q40. diet analyse what the birds include in their diet estimate the proportion of larvae in their diet
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng