Giải The Official Guide to IELTS – Listening Test 5 with transcripts & answers

SECTION 1: City Transport Lost Property Enquiry – IELTS Listening Answers

Example

Main item lost: suitcase

Description of main item: black with thin 1………………….. stripes

Other items: a set of ………………….. keys

some documents

3………………….. in a box

a blue 4…………………..

Journey details

Date and time: 2.00-2.30 pm on 5…………………..

Basic route: caller travelled from the 6………………….. to Highbury

Mode of travel: caller thinks she left the suitcase in a 7…………………..

Personal details

Name: Lisa 8…………………..

Address: 15A 9………………….. Rd, Highbury

Phone number: 10…………………..

Staff member: Hello. City Transport Lost Property. How can I help you?

Nhân viên: Xin chào. City Transport Lost Property xin nghe. Tôi có thể làm gì để giúp bạn?

Woman: Oh, hello, Yes, I’m, er, calling about a suitcase I lost yesterday, I don’t suppose I’ll get it back but I thought I’d try.

Người phụ nữ: Ồ, xin chào, Vâng, tôi, er, tôi gọi về một chiếc vali tôi bị mất ngày hôm qua, tôi không nghĩ là tôi sẽ lấy lại nó nhưng tôi nghĩ tôi sẽ thử.

Staff member: Well, some people do hand lost items in so you might be lucky. Let’s put the details into the computer.

Nhân viên: Nhiều người gửi đồ họ nhặt được đến đây nên may ra bạn có thể tìm được đấy. Nhập thông tin vào máy tính trước đã nào. 

Woman: OK.

Người phụ nữ: OK.

Staff member: Right, so, let’s start with a description of the suitcase.

Nhân viên: OK, hãy bắt đầu mô tả về chiếc vali.

Woman: OK, well, it’s small, and it’s the type you can pull along on wheels.

Người phụ nữ: Được rồi, nó nhỏ, và là loại mà bạn có thể kéo theo cùng bánh xe.

Staff member: How about the colour?

Nhân viên: Còn về màu sắc thì sao?

Woman: Yes – it’s black but not exactly plain black – it has some narrow stripes down it, sort of grey. Actually – no, they’re white now I think about it (Q1).

Người phụ nữ: Vâng – nó màu đen nhưng không hẳn là màu đen tất – nó có một số sọc mảnh, giống như màu xám. À không, màu trắng chứ.

Staff member: OK, I’ll just add that information. Now were there any items inside it?

Nhân viên: OK, tôi thêm thông tin này vào đây. Bây giờ có bất kỳ đồ vật nào bên trong không?

Woman: Yes. I had a big bunch of keys in there. Luckily my assistant manager has an identical set so she’s going out this morning to get some copies made.

Người phụ nữ: Có. Tôi có một chùm chìa khóa lớn trong đó. May mắn thay, trợ lý giám đốc của tôi có một bộ giống hệt nên sáng nay cô ấy sẽ ra ngoài đánh thêm vài cái khác.

Staff member: So, they’re for your office (Q2)?

Nhân viên: Chìa khóa văn phòng nhỉ?

Woman: That’s right. My house keys were in my pocket, thank goodness.

Người phụ nữ: Đúng vậy. Chìa khóa nhà tôi để trong túi quần, cảm ơn Chúa.

Staff member: Anything else?

Nhân viên: Còn gì nữa không?

Woman: Um, there were a lot of documents, but they’re saved on my laptop anyway, so they don’t matter so much. But the thing I’m really worried about – I mean, I haven’t even taken it out of the box yet – is a camera I just bought (Q3). That’s really why I’m calling. I can’t believe I’ve lost it already.

Người phụ nữ: Ừm, có rất nhiều tài liệu, nhưng dù sao chúng cũng được lưu trên máy tính xách tay của tôi, vì vậy chúng không quan trọng lắm. Nhưng điều tôi thực sự lo lắng – ý tôi là, tôi thậm chí còn chưa lấy nó ra khỏi hộp – là một chiếc máy ảnh tôi vừa mua. Đó thực sự là lý do tại sao tôi đang gọi. Tôi không thể tin rằng tôi đã đánh mất nó rồi.

Staff member: I see. Well, let’s hope we can find it for you. Was there anything else?

Nhân viên: Tôi hiểu rồi. Hy vọng chúng tôi có thể tìm thấy nó cho bạn. Có gì khác không?

Woman: I don’t think so.

Người phụ nữ: Chắc hết rồi.

Staff member: Any credit cards?

Nhân viên: Có thẻ tín dụng không?

Woman: They were in my handbag. And I had my passport inside my jacket pocket.

Người phụ nữ: Chúng ở trong túi xách của tôi. Và tôi để hộ chiếu trong túi áo khoác.

Staff member: Money, clothing, any personal items?

Nhân viên: Tiền, quần áo, vật dụng cá nhân nào không?

Woman: Oh, let me think. I had an umbrella. It was black, no, blue, but obviously, that isn’t as important as the other things (Q4).

Người phụ nữ: Ồ, để tôi nghĩ. Tôi đã có một chiếc ô. Nó màu đen, à không, màu xanh lam, nhưng rõ ràng, điều đó không quan trọng bằng những thứ khác.

Staff member: No, but it all helps us identify your property and get it back to you. Anyway, I just need to ask you for some basic details about your journey. So it was yesterday, was it?

Nhân viên: Không quan trọng, nhưng tất cả đều giúp chúng tôi xác định tài sản của bạn và lấy lại cho bạn. À, tôi chỉ cần hỏi bạn một số chi tiết cơ bản về hành trình của bạn. Bạn di chuyển vào ngày hôm qua nhỉ?

Woman: That’s right. In the afternoon – around 2 pm, maybe 2.30.

Người phụ nữ: Đúng vậy. Vào buổi chiều – khoảng 2 giờ chiều, có thể là 2 giờ 30.

Staff member: OK. So that’d be May the 13th (Q5).

Nhân viên: OK. Vì vậy sẽ là ngày 13 tháng 5.

Woman: Yes. I was heading to Highbury. That’s where I live.

Người phụ nữ: Vâng. Tôi đến Highbury. Đó là nơi tôi sống.

Staff member: All right, and you mentioned a passport, I think. So you were coming from the airport, I presume.

Nhân viên: Được rồi, tôi nghĩ là bạn đã đề cập đến hộ chiếu. Tôi đoán là bạn đi từ sân bay.

Woman: Yes (Q6) – and I was looking forward to getting home so much – and what with being tired and everything – I think that’s why I just forgot about the case.

Người phụ nữ: Vâng – và tôi đã rất mong được trở về nhà – mệt mỏi và mọi thứ – tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi quên mất cái vali.

Staff member: And how were you travelling when you lost your property? I mean, what kind of transport were you using?

Nhân viên: Và bạn đã đi du lịch như thế nào khi bạn bị mất vali? Ý tôi là, bạn sử dụng loại phương tiện giao thông nào?

Woman: I thought about getting the train, but that would have meant a bus journey as well, and I couldn’t be bothered so I decided to take a taxi eventually. That’s where I must have left it (Q7).

Người phụ nữ: Tôi đã nghĩ đến việc đi tàu, nhưng điều đó cũng có nghĩa là tôi phải bắt xe buýt, nhưng tôi không thích nên cuối cùng tôi quyết định đi taxi. Đó hẳn là nơi tôi bỏ lại nó.

Staff member: Well, that’s good news in a way. It’s more likely that a driver would have found it and handed it in.

Nhân viên: Chà, một tin tốt. Nhiều khả năng người lái xe đã tìm thấy và gửi nó vào đây.

Woman: I hope so.

Người phụ nữ: Tôi hy vọng như vậy.

Staff member: Well, I need your personal details now. Can I have your full name, please?

Nhân viên: Vâng, tôi cần thông tin cá nhân của bạn ngay bây giờ. Cho tôi xin tên đầy đủ của bạn được không?

Woman: Yes. It’s Lisa Docherty (Q8). I’ll spell that for you. It’s D-O-C-H-E-R-T-Y.

Người phụ nữ: Vâng. Tôi là Lisa Docherty. Tôi sẽ đánh vần, D-O-C-H-E-R-T-Y.

Staff member: Thank you. And next, if I could have your address – the best address to send you the property if we manage to locate it?

Nhân viên: Cảm ơn bạn. Và tiếp theo, nếu tôi có thể có địa chỉ của bạn – địa chỉ tốt nhất để gửi tài sản cho bạn nếu chúng tôi có thể xác định vị trí của nó?

Woman: Sure. It’s number 15A River Road – and that’s Highbury, as I said (Q9).

Người phụ nữ: Chắc chắn rồi. Tôi ở số 15A River Road – ở Highbury, như tôi đã nói.

Staff member: Thank you. Just a moment. There’s just one final thing – that’s your phone number.

Nhân viên: Cảm ơn bạn. Chờ một chút. Chỉ còn một điều cuối cùng – đó là số điện thoại của bạn.

Woman: I guess my mobile would be best. Er, hang on, I can never remember my own number. OK, I’ve got it. It’s 07979605437 (Q10).

Người phụ nữ: Tôi đoán điện thoại di động của tôi sẽ là tốt nhất. Ơ, chờ đã, tôi không bao giờ nhớ được số của mình. OK, tôi có nó đây rồi: 07979605437.

Staff member: Very well. I think that’s everything we need at this end, I’ll have a look at the data on …

Nhân viên: Rất tốt. Tôi nghĩ đó là tất cả những gì chúng ta cần ở phần cuối này, tôi sẽ xem xét dữ liệu về …

Đáp án Từ vựng trong câu hỏi Từ/ cụm từ trong scripts
Q1. white Thin Narrow
Q2. office A set of office keys A big bunch of keys… for your office
Q3. camera A camera in a box Haven’t even taken it – a camera – out of the box yet
Q4. umbrella
Q5. 13 May
Q6. airport Travelled from the airport Were coming from the airport
Q7. taxi Left the suitcase in a taxi Take a taxi … where I must have left it
Q8. Docherty
Q9. River
Q10. 07979605437

SECTION 2

Questions 11-15

Label the map below

Write the correct letter, A-H, next to Question 11-15.

11. Supermarket  …………………..

12. Climbing supplies store …………………..

13. Museum …………………..

14. Bike hire …………………..

15. Café…………………..

Questions 16-20

What comment does the speaker make about each of the following tracks?

Write the correct letter, A, B or C, next to Question 16-20.

 • A. It is possible to get lost here.
 • B. It only offers basic accommodation.
 • C. It requires physical strength.

Track

16. North Point

17. Silver River

18. Valley Crossing

19. Stonebridge

20. Henderson Ridge

Welcome to everyone here. I hope you enjoy your stay in our village and enjoy the local scenery. I’ll tell you a bit about the forest and mountain tracks in a minute, but first, I’ll just give you an idea of where everything is in the village.

Chào mừng tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Tôi hy vọng các bạn sẽ tận hưởng kỳ nghỉ của bạn trong làng của chúng tôi và thưởng thức phong cảnh địa phương. Tôi sẽ nói cho các bạn nghe một chút về những núi non và những con đường mòn trong một phút, nhưng trước tiên, tôi sẽ cho các bạn một ý tưởng về vị trí của mọi thứ ở trong làng.

So, we’re here in the tourist information centre, and when you come out of the centre, you’re on Willow Lane, just opposite the pond. If you want to get to the supermarket for your supplies of food and water, go right, that’s the quickest way, and then turn right at the top of Willow Lane, and it’s the second building you come to, opposite the old railway station (Q11).

Hiện giờ, chúng ta ở đây trong trung tâm thông tin du lịch và khi các bạn ra khỏi trung tâm, bạn sẽ ở Willow Lane, ngay đối diện hồ nước. Nếu các bạn muốn đến siêu thị để mua thực phẩm và nước uống, rẽ phải, đó là con đường nhanh nhất, sau đó lại rẽ phải ở đầu đường Willow Lane, và nó chính là tòa nhà thứ hai bạn đến, đối diện ga xe lửa cũ. 

If you’re planning on doing some serious climbing and you need some equipment, we do have an excellent climbing supplies store just five minutes’ walk away. Turn left once you’re outside the tourist information centre, take Willow Lane all the way up to Pine Street – you want to go left along here – then keep walking and go past Mountain Road on your right, until you come to the next turning on the left – head down there, and you’ll come to the climbing supplies store (Q12). If you get to the small building that sells ski passes, you’ll know you’ve gone too far.

Nếu bạn dự định thực hiện một số hoạt động leo núi nghiêm túc và bạn cần một số thiết bị, chúng tôi có một cửa hàng vật tư leo núi tuyệt vời chỉ cách năm phút đi bộ. Rẽ trái một khi bạn ở bên ngoài trung tâm thông tin du lịch, đi hết đường Willow Lane cho đến đường Pine Street – rẽ trái dọc theo đây – sau đó tiếp tục đi bộ và đi qua Mountain Road bên phải của bạn, cho đến khi bạn đến ngã rẽ tiếp theo ở bên trái – đi vào đó, và bạn sẽ đến cửa hàng vật tư leo núi. Nếu bạn đến tòa nhà nhỏ bán vé trượt tuyết, bạn sẽ biết mình đã đi quá xa.

You also need to head to Pine Street for the museum – it’s small but well worth a visit if you’re interested in the history of the village and the old gold mining industry. So, when you reach Pine Street from here, you’ll see the old railway line on the other side of the road Turn left into Pine Street, and keep going until you come to Mountain Road, and just up here, the museum will be on your left, just behind the railway line (Q13). Don’t worry about crossing over the tracks. The trains stopped running through here in 1985.

Bạn cũng cần đi đến Pine Street nếu muốn đến bảo tàng – nó tuy nhỏ nhưng rất đáng để ghé thăm nếu bạn quan tâm đến lịch sử của ngôi làng và ngành công nghiệp khai thác vàng cũ. Vì vậy, khi bạn đến Pine Street từ đây, bạn sẽ thấy tuyến đường sắt cũ ở phía bên kia đường. Rẽ trái vào Pine Street, và tiếp tục đi cho đến khi bạn đến Mountain Road, và ở đây, bảo tàng sẽ ở bên trái, ngay phía sau tuyến đường sắt. Đừng lo lắng về việc băng qua đường ray. Các đoàn tàu đã dừng chạy ở đây vào năm 1985. 

If you’re planning on following one of the easier forest walks, you might like to hire a bicycle. To get to the hire shop, again you need to head to Pine Street. On the left-hand side of Pine Street, you’ll see the Town Hall, go down the little road that you come to just before it, and you’ll find the bike hire shop just behind the hall (Q14). They have a good range of bikes so I’m sure you’ll find something that suits your needs.

Nếu bạn dự định tản bộ rừng dễ dàng hơn, bạn có thể sẽ muốn thuê một chiếc xe đạp. Để đến cửa hàng cho thuê, một lần nữa bạn cần đến Pine Street. Ở phía bên trái của Pine Street, bạn sẽ thấy Tòa thị chính, đi vào con đường nhỏ mà bạn đến ngay trước nó, và bạn sẽ tìm thấy cửa hàng cho thuê xe đạp ngay phía sau hội trường. Họ có nhiều loại xe đạp nên tôi chắc chắn bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó phù hợp với nhu cầu của bạn. 

Last but not least, if you’re hungry after a long day’s trek I can recommend our local café. Again, when you leave the tourist, information centre, turn right, and follow Willow Lane until it joins Pine Street – and right opposite – on the far side of the railway tracks – is the café (Q15).

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nếu bạn thấy đói sau chuyến đi dài ngày, tôi có thể giới thiệu quán cà phê địa phương của chúng tôi. Một lần nữa, khi bạn rời khỏi trung tâm thông tin du lịch, rẽ phải và đi dọc Willow Lane cho đến khi gặp Pine Street – và đối diện bên phải – ở phía xa của đường ray xe lửa – là quán cà phê.

OK, let me tell you a little bit about the different tracks we have here. All of them start at the end of Mountain Road – and you’ll find a parking lot there where you can leave your vehicles. Let’s start with North Point track. It’s a gentle route through lowland forest – good for biking and probably the one for you if you have small children. There’s a wooden hut where you can stay at the end of the track but be aware that it’s really just an overnight shelter, and you’ll need to take your own sleeping bags and cooking equipment (Q16).

OK, để tôi kể cho bạn nghe một chút về các con đường hẻm khác nhau mà chúng tôi có ở đây. Tất cả đều bắt đầu ở cuối đường Mountain Road – và bạn sẽ tìm thấy một bãi đậu xe ở đó. Hãy bắt đầu với đường North Point. Đó là một tuyến đường thoai thoải xuyên qua một khu rừng ở vùng đất thấp – tốt cho việc đi xe đạp và có lẽ là con đường tuyệt vời dành cho bạn nếu bạn có con nhỏ. Có một túp lều bằng gỗ ở cuối đường nơi bạn có thể ở lại nhưng hãy lưu ý rằng nó thực sự chỉ là một nơi trú ẩn qua đêm, và bạn sẽ cần phải mang theo túi ngủ và dụng cụ nấu ăn của riêng mình. 

Another option is the Silver River track. As the name suggests, you’d be following the river for most of the way, and you get to see some of our beautiful native birds, but the track also goes through a densely forested area. Unfortunately, the signposting isn’t very good in places and you do need good map-reading skills to avoid becoming disoriented, which happens to visitors a little too frequently, I’m afraid (Q17).

Một lựa chọn khác là con đường Silver River. Như cái tên của nó, bạn sẽ đi dọc theo con sông trong suốt quãng đường và bạn có thể có cơ hội thấy một số loài chim bản địa xinh đẹp ở làng của chúng tôi, nhưng con đường này cũng đi qua một khu rừng rậm rạp. Thật không may, biển chỉ đường không rõ ràng lắm ở một vài nơi và bạn cần có kỹ năng đọc bản đồ tốt để tránh bị mất phương hướng, điều này xảy ra rất thường xuyên với khách du lịch, tôi e là như vậy. 

Valley Crossing will take you through some stunning scenery but there are several points along the way where you’ll need the level of fitness required to get over some pretty big rocks (Q18). Stonebridge is one of the shorter tracks, but very steep as it takes you up to the waterfall, and you do need to be in good condition to manage it (Q19).

Valley Crossing sẽ đưa bạn qua một số cảnh quan tuyệt đẹp nhưng có một số điểm trên đường đi, nơi bạn sẽ cần thể lực một chút để vượt qua một số tảng đá khá lớn. Stonebridge là một trong những đường ngắn hơn, nhưng rất dốc vì nó đưa bạn đến thác nước, và bạn cần phải có một thể trạng tốt để xoay xở được. 

Lastly, the Henderson Ridge track will take you all the way to the summit of the mountain. Do bear in mind, though, that at this time of year the weather is very changeable and if the cloud suddenly descends, it’s all too easy to wander off the track (Q20).

Cuối cùng, đường Henderson Ridge sẽ đưa bạn đến tận đỉnh núi. Mặc dù vậy, hãy nhớ rằng vào thời điểm này trong năm, thời tiết rất dễ thay đổi và mây đột ngột tràn xuống, mọi người sẽ rất dễ dàng lạc đường. 

It’s best to check with us for a weather report on the morning you think you want to go. On the way to the summit, there’s a hotel which provides comfortable rooms and quality meals, so it’s worth climbing all…

Tốt nhất bạn nên kiểm tra dự báo thời tiết vào buổi sáng nếu bạn nghĩ rằng bạn muốn đi. Trên đường lên đỉnh, có một khách sạn cung cấp những căn phòng thoải mái và bữa ăn chất lượng, vì vậy thật đáng để leo tất cả …

Vocabulary

 • hut /hʌt/ (noun): túp lều
 • shelter /ˈʃeltə(r)/ (noun): nơi trú
 • signposting /ˈsaɪnpəʊstɪŋ/ (noun): biển chỉ đường
 • disoriented /dɪsˈɔːriənteɪtɪd/ (adj): mất phương hướng
 • summit /ˈsʌmɪt/ (noun): đỉnh
 • descend /dɪˈsend/ (verb): hạ xuống
Đáp án Từ vựng trong câu hỏi Từ/ cụm từ trong scripts
Q11. G
Q12. D
Q13. A
Q14. E
Q15. C
Q16. B only offers basic accommodation a wooden hut; an overnight shelter
Q17. A possible to get lost here the signposting isn’t very good; being disoriented
Q18. C requires physical strength need the level of fitness required
Q19. C requires physical strength need to be in good condition
Q20. A possible to get lost here it’s all too easy to wander off the track

SECTION 3

Questions 21-25

Choose the correct letter, AB or C.

21. Why has James chosen to do a case study on the company Furniture Rossi?

 • A. It has enjoyed global success.
 • B. It is still in a developmental phrase.
 • C. It is an example of a foreign company being rebranded for Australia.

22. According to James, why did Luca Rossi start a furniture company?

 • A. Furniture-making was already a family occupation.
 • B. Rossi saw a need for hand-crafted furniture.
 • C. The work Rossi had done previously was unrewarding.

23. What gave Furniture Rossi a competitive advantage over other furniture companies?

 • A. its staff
 • B. its lower prices
 • C. it locally sourced products

24. What does the tutor recommend James does when writing the second draft of his case study?

 • A. provide more detailed references
 • B. check for written accuracy
 • C. add his own views

25. What do the tutor and James agree was wrong with James’ last presentation?

 • A. It was too short.
 • B. It focused too much on statistics.
 • C. There was not enough interaction with the audience.

Questions 26-30

Complete the flowchart below.

Choose FIVE answers from the list below and write the correct letter, A-G, next to Question 26-30

 • A. website
 • B. locations
 • C. designs
 • D. TV advertising campaigns
 • E. quality
 • F. values
 • G. software programs

History of Furniture Rossi

26. The product………………….. led to a wider customer base.

27. Greater customer demand meant other………………….. were needed.

28. Better………………….. increased overall profitability.

29. Changes to the………………….. were brought on by customer complaints.

30. Furniture Rossi wants to make people more aware of its…………………..

Tutor: Well James. I’ve had a look over your case study, and for a first draft, it looks promising.

Gia sư: Chà James. Tôi đã xem qua nghiên cứu tình huống của bạn và đối với bản nháp đầu tiên, nó có vẻ đầy hứa hẹn.

James: I have to be honest. When you told us we had to write about a furniture company, it didn’t sound like the kind of thing that would interest me. But since then, I’ve changed my mind.

James: Em phải thành thật. Khi thầy nói với chúng em rằng chúng em phải viết về một công ty nội thất, điều đó có vẻ không giống như thể loại mà em quan tâm. Nhưng kể từ đó, em đã thay đổi suy nghĩ của mình.

Tutor: Hmm, Why’s that?

Gia sư: Hmm, Tại sao vậy?

James: Well, as you know, furniture, Rossi is an Australian company, still comparatively small compared to some of the High Street stores. But it’s got plans to expand into foreign markets, so I chose it for that reason. It’s going through a transition. It’s a family-run business aiming to build a global brand (Q21).

James: À, như thầy đã biết, đồ nội thất, Rossi là một công ty của Úc, vẫn còn tương đối nhỏ so với một số cửa hàng trên High Street. Nhưng nó có kế hoạch mở rộng ra thị trường nước ngoài, vì vậy em đã chọn nó vì lý do đó. Nó đang trải qua một quá trình chuyển đổi. Đây là một doanh nghiệp quy mô gia đình nhằm xây dựng thương hiệu toàn cầu.

Tutor: All right, and you’ve made that clear in your writing. That one thing, though, that I think you’ve overlooked is why Luca Rossi started a furniture company here in Australia in the first place.

Gia sư: Được rồi, và bạn đã nói rõ điều đó trong bài viết của mình. Tuy nhiên, một điều mà tôi nghĩ bạn đã bỏ qua đó là lý do Luca Rossi thành lập một công ty nội thất ở Úc ngay từ đầu.

James: Well, he just got an arts degree, hadn’t he? And people were trying to talk him into an academic profession, but he wanted a practical job, something he thought would be more satisfying in the long run. His grandfather had been a craftsman. He had made furniture in Italy, and he’d passed this skill onto Luca’s father and well Lucas thought he’d like to continue the tradition (Q22).

James: Chà, ông ấy có bằng nghệ thuật, phải không ạ? Và mọi người đang cố gắng nói ông ấy sẽ làm một nghề hàn lâm, nhưng ông ấy muốn có một công việc thực tế, thứ mà ông ấy nghĩ sẽ hài lòng hơn về lâu dài. Ông nội của ông ấy từng là một thợ thủ công. Ông ấy đã sản xuất đồ nội thất ở Ý và ông ấy đã truyền kỹ năng này cho cha của Luca và Luca nghĩ rằng ông ấy muốn tiếp tục truyền thống.

Tutor: Yes, that was the motivation behind his decision. And what was it? Do you think that gave furniture Rossi a competitive edge over other furniture companies?

Tutor: Đúng rồi, đó là động lực đằng sau quyết định của ông ấy. Và nó là gì? Bạn có nghĩ rằng điều đó đã mang lại cho nội thất Rossi một lợi thế cạnh tranh so với các công ty nội thất khác?

James: I wouldn’t think it was price. It’s always been at the higher end of the market. But according to my research, it was to do with the attitude of the employees. They were really focused on giving good customer service (Q23).

James: Em không nghĩ đó là giá. Nó luôn ở mức cao hơn của thị trường. Nhưng theo nghiên cứu của em, nó liên quan đến thái độ của nhân viên. Họ thực sự tập trung vào việc cung cấp dịch vụ khách hàng tốt.

Tutor: Yes, Luca Rossi insisted on that. Their promotional campaigns also emphasized the fact that the wood only came from Australian forests, but that was the case with their rivals, too, so it wouldn’t have made them stand out. Okay, we’ll have a careful look at the content of your case study in a minute. But I just want to make a general comment first before you start writing your second draft.

Gia sư: Đúng, Luca Rossi nhấn mạnh vào điều đó. Các chiến dịch quảng cáo của họ cũng nhấn mạnh thực tế là gỗ chỉ đến từ các khu rừng của Úc, nhưng các đối thủ của họ cũng vậy, vì vậy nó sẽ không làm cho họ nổi bật. Được rồi, chúng ta sẽ xem xét kỹ nội dung nghiên cứu tình huống của bạn sau một phút. Nhưng tôi chỉ muốn đưa ra nhận xét chung trước khi bạn bắt đầu viết bản nháp thứ hai.

James: Okay.

James: Được ạ.

Tutor:  Yes, what I like to see more of is your opinion a bit more critical thinking rather than the bare facts (Q24), but it’s good to see you’ve been careful with your referencing this time.

Tutor: Được, điều tôi thích xem hơn là ý kiến ​​của bạn có tư duy phản biện hơn một chút thay vì chỉ có sự thật, nhưng thật tốt khi thấy bạn đã cẩn thận với việc tham khảo lần này.

James: Thanks, and I read and reread my work, so I’m pretty sure there aren’t any errors with the language.

James: Cảm ơn thầy và em đã đọc đi đọc lại tác phẩm của mình, vì vậy em khá chắc chắn rằng không có bất kỳ lỗi ngôn ngữ nào.

Tutor: Yes, it’s fine, but there’s one other thing I could probably mention at this point. Yes, well, at the end of term, you’ll also be giving a presentation also on furniture Rossi.

Tutor: Ổn rồi, nhưng có một điều khác mà tôi có thể đề cập vào thời điểm này. Vâng, vào cuối học kỳ, bạn cũng sẽ thuyết trình về đồ nội thất Rossi.

James: Yes, I haven’t given it much thought yet.

James: Vâng, em vẫn chưa suy nghĩ nhiều về nó.

Tutor: Understandably but while you’re writing the case study, I’d recommend you think about what kind of information would be suitable to use in your presentation. Remember the last time you gave a presentation on a company you spent a considerable part of the time providing the audience with financial data, but I probably needed to hear more about company strategy (Q25).

Gia sư: Có thể hiểu được nhưng trong khi bạn viết nghiên cứu tình huống, tôi khuyên bạn nên suy nghĩ về loại thông tin nào sẽ phù hợp để sử dụng trong bài thuyết trình. Hãy nhớ lại lần trước bạn thuyết trình về một công ty, bạn đã dành một phần đáng kể thời gian để cung cấp cho khán giả dữ liệu tài chính, nhưng có lẽ tôi cần nghe thêm về chiến lược công ty.

James: Yes, I did concentrate rather too much on the figures. I’ll make sure there’s a balance this time.

James: Vâng, em đã tập trung quá nhiều vào các số liệu. Em sẽ đảm bảo cân đối hơn trong lần này.

Tutor: Good. Okay, so let’s just think about the content of your case study the history of furniture Rossi. I see here in paragraph four, you’re talking about how Luca Rossi raised the capital for his new business venture. And then you’re talking about the customer base growing much wider. But what was it that prompted this growth?

Gia sư: Tốt. Được rồi, chúng ta hãy nghĩ về nội dung nghiên cứu của bạn về lịch sử của đồ nội thất Rossi. Tôi thấy ở đây trong đoạn bốn, bạn đang nói về cách Luca Rossi huy động vốn cho dự án kinh doanh mới của mình. Và sau đó bạn đang nói về cơ sở khách hàng đang phát triển rộng hơn nhiều. Nhưng điều gì đã thúc đẩy sự phát triển này?

James: Well, that was to do with the quality of the furniture products that the company was selling. People love that it was all handmade and would last (Q26).

James: Chà, điều đó liên quan đến chất lượng của các sản phẩm nội thất mà công ty đang bán. Mọi người thích rằng tất cả đều được làm thủ công và sẽ rất bền.

Tutor: And because demand from customers kept growing?

Gia sư: Và bởi vì nhu cầu từ khách hàng không ngừng tăng lên thì?

James: Well, then Rossi needed to take on more craftsman so they could make sure the orders were ready on time. And then he also had to set up two new warehouses to make distribution quicker (Q27).

James: Chà, sau đó Rossi cần nhận thêm nhiều thợ thủ công để họ có thể đảm bảo đơn đặt hàng sẵn sàng đúng thời hạn. Và sau đó ông ấy cũng phải thiết lập thêm hai kho hàng mới để phân phối nhanh hơn.

Tutor: Yes, and from there the company really grew. But I think what happened next? They started looking at wise to increase their profits and called in a consultant. And what he saw immediately was that the infrastructure was completely outdated. They were paying three full-time admin staff just for data entry. So, he recommended they upgrade their software programs and that in turn cut operational costs and just speeded everything up (Q28).

Tutor: Ừm, và từ đó công ty thực sự phát triển. Nhưng tôi nghĩ điều gì đã xảy ra tiếp theo? Họ bắt đầu tìm cách khôn ngoan để tăng lợi nhuận và gọi một chuyên gia tư vấn. Và những gì ông ta nhìn thấy ngay lập tức là cơ sở hạ tầng đã hoàn toàn lỗi thời. Họ đã trả cho ba nhân viên quản trị toàn thời gian chỉ để nhập dữ liệu. Vì vậy, ông khuyến nghị họ nâng cấp các chương trình phần mềm của mình và từ đó cắt giảm chi phí hoạt động và tăng tốc mọi thứ.

James: I’m surprised they didn’t get onto that earlier, but I suppose Luca Rossi was more interested in the design aspect rather than the finance side of things.

James: Em rất ngạc nhiên khi họ không làm điều đó sớm hơn, nhưng em cho rằng Luca Rossi quan tâm đến khía cạnh thiết kế hơn là khía cạnh tài chính.

Tutor: Yes, I imagine that’s why he eventually turned the day-to-day running of the company over to his son. And in fact, it was the son Marco who persuaded his father to move on from traditional television advertising and go online instead.

Gia sư: Đúng, tôi tưởng tượng đó là lý do tại sao cuối cùng ông ấy đã chuyển giao việc điều hành công ty hàng ngày cho con trai mình. Và trên thực tế, chính cậu con trai Marco đã thuyết phục cha mình chuyển từ quảng cáo trên truyền hình truyền thống và thay vào đó là quảng cáo trực tuyến.

James: I guess that’s the best way to reach people.

James: Em đoán đó là cách tốt nhất để tiếp cận mọi người.

Tutor: It can be but initially customers actually complained.

Gia sư: Có thể nhưng ban đầu khách hàng thực sự phàn nàn.

James: Why?

James: Tại sao ạ?

Tutor: Well, some users found it hard to navigate their way around the website, so they were getting frustrated and giving up (Q29). So then the company called in a professional to improve it.

Tutor: Chà, một số người dùng cảm thấy khó khăn trong việc điều hướng trang web, vì vậy họ đã nản lòng và bỏ cuộc. Vì vậy, sau đó công ty đã gọi một chuyên gia để cải thiện nó.

James: Oh, I see. He must have done a good job. They’ve had a continuous three-year rise in revenue, so things must be going well.

James: Ồ, em hiểu rồi. Ông ấy chắc hẳn đã hoàn thành tốt công việc. Họ đã có doanh thu tăng liên tục trong ba năm, vì vậy mọi thứ phải diễn ra tốt đẹp.

Tutor: Indeed and what of the future?

Gia sư: Thật vậy và những gì trong tương lai?

James: Well, I probably need to talk about this a bit more in the concluding paragraphs, don’t I? Consumers are already aware of the quality of the furniture, that’s for sure. But I think the company is aiming to publicize their values (Q30). The fact that they have respect for beauty, durability, and functionality, and the environment. Lots of companies are already…

James: Chà, có lẽ em cần nói về điều này nhiều hơn một chút trong các đoạn kết, phải không ạ? Người tiêu dùng đã nhận thức được chất lượng của đồ nội thất, đó là điều chắc chắn. Nhưng em nghĩ rằng công ty đang hướng tới việc công khai các giá trị của họ. Thực tế là họ tôn trọng vẻ đẹp, độ bền, chức năng và môi trường. Rất nhiều công ty đã…

Đáp án Từ vựng trong câu hỏi Từ/ cụm từ trong scripts
Q21. B in a developmental phase comparatively small; got plans to expand into foreign markets
Q22. A furniture making was already a family occupation His grandfather had been a craftsman; made furniture in Italy; passed this skill onto Luca’s father
Q23. A a competitive advantage – its staff a competitive edge over other furniture companies; it was to do with the attitude of the employees; giving good customer service
Q24. C the second draft – add his own views like to see more of is your opinion a bit more critical thinking rather than the bare facts
Q25. B James’ last presentation – too much on statistics spent a considerable part of the time providing the audience with financial data
Q26. E product quality > wider customer base the customer base growing much wider; that was to do with the quality of the furniture products
Q27. B greater customer demand > other locations were needed demand from customers kept growing; to set up two new warehouses to make distribution quicker
Q28. G better software programs > increased overall profitability upgrade their software programs; cut operational costs and just speeded everything up
Q29. A customer complaints > changes to the website found it hard to navigate their way around the website; getting frustrated and giving up
Q30. F Furniture Rossi > people more aware of its values the company is aiming to publicize their values

Vocabulary

 • promising /ˈprɒmɪsɪŋ/ (adj): đầy hứa hẹn, có thể thành công
 • overlook something /ˌəʊvəˈlʊk/ (verb): (vô tình) bỏ qua, bỏ lỡ
 • pass something on to somebody (phrasal verb): truyền lại
 • prompt something /prɒmpt/ (verb): gợi lên, gây ra

SECTIOn 4: Rock art – IELTS Listening Answers

Questions 31-36  Complete the notes below.

Write ONE WORD ONLY for each answer.

Rock art

Why rock art is important to researchers

It provides evidence about

– evolution

– 31…………………..

Global similarities in rock art

– human often had large 32…………………..

– animals were common, but a 33…….. was always drawn from the side or from above.

– unlikely that contact through 34………………….. resulted in similar artistic styles

Why our ancestors produced rock art

Research suggests rock art was produced

– firstly for reasons of 35…………………..

– later for social, spiritual and 36…………………..reasons.

Questions 37-40  Answer the questions below.

Write ONE WORD ONLY for each answer.

What TWO images drawn by Aboriginal people show their contact with Europeans?

37…………………..

38…………………..

Which human activities does the lecture say are the main threats to Aboriginal rock art?

39…………………..

40…………………..

Hello everyone and welcome as part of this series of lectures on the development of early humans. Today we’re looking at rock art, the paintings, and drawings produced by prehistoric peoples as they spread across the continents. If you’ve been lucky enough to look at a piece of rock art close up, you’ll know it’s an experience that makes you wonder about the passage of time and our own history. But rock art also has a practical value for researchers, and let’s start by considering why that is. Firstly, it provides vital information about the way that people evolved – information not always easily obtainable from excavated artifacts alone.

Xin chào các bạn và chào mừng các bạn là một phần của loạt bài giảng về sự phát triển của loài người sơ khai này. Hôm nay, chúng ta đang xem xét nghệ thuật trên đá, các bức tranh và bản vẽ được tạo ra bởi các dân tộc tiền sử khi họ di chuyển khắp các lục địa. Nếu bạn đủ may mắn để xem cận cảnh một tác phẩm nghệ thuật trên đá, bạn sẽ biết đó là một trải nghiệm khiến bạn tự hỏi về thời gian trôi qua và lịch sử của chính chúng ta. Nhưng nghệ thuật trên đá cũng có giá trị thiết thực đối với các nhà nghiên cứu và hãy bắt đầu bằng cách xem xét lý do tại sao lại như vậy. Thứ nhất, nó cung cấp thông tin quan trọng về cách con người tiến hóa – những thông tin không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng thu được chỉ từ các hiện vật khai quật.

Secondly, rock art tells us about migration: where people came from, and where perhaps they went next (Q31). Rock art is found all over the world, and this in itself is not surprising. But what is rather amazing, you might think, is how similar some images are, whether you’re looking at a rock face in South Africa or standing inside a cave in Spain. Let me give you an example. When our ancestors drew humans, they would often draw them as stick figures. But if they drew a face, then the eyes were almost always very prominent, very open and wide (Q32). And of course, animals are very common in rock art. But one animal, which is very interesting to researchers, is the lizard because whenever you see a prehistoric painting of one, it’s depicted either in profile  or looking down on it from above (Q33). And these drawings are produced by people of totally different cultural backgrounds. Amazing, but how can this be the case that similar artistic styles exist in such distant locations?

Thứ hai, nghệ thuật trên đá cho chúng ta biết về sự di cư: nơi con người đến, và có lẽ họ đã đi đâu tiếp theo. Nghệ thuật trên đá được tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới, và bản thân điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng điều đáng kinh ngạc, bạn có thể nghĩ, là một số hình ảnh giống nhau đến mức nào, cho dù bạn đang nhìn vào một mặt đá ở Nam Phi hay đang đứng bên trong một hang động ở Tây Ban Nha. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ. Khi tổ tiên của chúng ta vẽ con người, họ thường vẽ họ dưới dạng hình cây gậy. Nhưng nếu họ vẽ một khuôn mặt, thì đôi mắt hầu như luôn rất nổi bật, rất mở và to. Và tất nhiên, động vật rất phổ biến trong nghệ thuật đá. Nhưng có một loài động vật rất thú vị đối với các nhà nghiên cứu, đó là thằn lằn vì bất cứ khi nào bạn nhìn thấy bức tranh thời tiền sử về một loài, nó được mô tả từ hai bên hoặc nhìn từ trên cao xuống. Và những bức vẽ này được tạo ra bởi những người có nền tảng văn hóa hoàn toàn khác nhau. Thật tuyệt vời, nhưng làm thế nào đây có thể là trường hợp mà các phong cách nghệ thuật tương tự lại tồn tại ở những địa điểm xa xôi như vậy?

In the past, archaeologists believed that trade must have brought people together and that it gave them the opportunity to observe each other’s culture, including art styles. But this didn’t prove to be the case (Q34). Recently researchers have come up with a new theory. They believe that the brains of our ancestors evolved to notice certain images before others, and this was important, actually essential because, in an environment full of constant danger, it was necessary for survival (Q35). So, the need to quickly recognize things that could be helpful or harmful could have had a great influence on rock art and explain why some images are more common across cultures than others. Later on, there would have been other reasons why communities produced art – certainly for spiritual and social purposes and no doubt for political ones (Q36), too, as different tribes looked for allies and struggled against their enemies.

Trước đây, các nhà khảo cổ học tin rằng thương mại hẳn đã đưa mọi người đến với nhau và nó cho họ cơ hội quan sát văn hóa của nhau, bao gồm cả phong cách nghệ thuật. Nhưng điều này không được chứng minh là đúng như vậy. Gần đây các nhà nghiên cứu đã đưa ra một lý thuyết mới. Họ tin rằng bộ não của tổ tiên chúng ta đã tiến hóa để nhận ra một số hình ảnh nhất định trước những người khác, và điều này rất quan trọng, thực sự cần thiết bởi vì, trong một môi trường đầy rẫy nguy hiểm thường xuyên, điều này rất cần thiết để tồn tại. Vì vậy, nhu cầu nhanh chóng nhận ra những thứ có thể hữu ích hoặc có hại có thể có ảnh hưởng lớn đến nghệ thuật trên đá và giải thích tại sao một số hình ảnh phổ biến hơn ở các nền văn hóa so với những hình ảnh khác. Sau đó, sẽ có những lý do khác khiến các cộng đồng sản xuất nghệ thuật – chắc chắn vì mục đích tinh thần và xã hội và không nghi ngờ gì nữa vì mục đích chính trị, khi các bộ tộc khác nhau tìm kiếm đồng minh và đấu tranh chống lại kẻ thù của họ.

Well, as I said before, you confined rock art all over the world, but I’d like to focus now on the rock art of the Aboriginal people of Australia, the images that survive in this part of the world span at least 20,000 years. In fact, the Aborigines were still practicing this art form in the late 18th century, when the Europeans began to arrive and certain images point to the contact between them. For example, the Aborigines began to draw ships, which they would have seen along the coast (Q37 & Q38). It’s hard for us to imagine what they must have thought when these first began to appear. Another image that is evidence of European arrival is that of horses, an animal that would have been very alien to the Australian landscape (Q37 & Q38). It isn’t actually known how many sites there are across Australia where rock art can be found, but unfortunately, we do know that much of the art is being lost to us. Erosion, of course, is one of the key reasons for its destruction. But human activity is also increasingly responsible. Since the 19 sixties, industry alone has destroyed around an estimated 10,000 pieces of art. At this rate in 50 years, half of all Australian rock art could have disappeared for good. Vandalism is, sadly another factor. And although most people, I believe, would wish to preserve this art, I’m afraid that tourism is another reason why the art is disappearing (Q39 & Q40). In some cases, the art is damaged…

Vâng, như tôi đã nói trước đây, bạn đã giới hạn nghệ thuật đá trên toàn thế giới, nhưng bây giờ tôi muốn tập trung vào nghệ thuật đá của thổ dân Úc, những hình ảnh tồn tại ở đây kéo dài ít nhất 20.000 năm . Trên thực tế, các thổ dân vẫn còn thực hành loại hình nghệ thuật này vào cuối thế kỷ 18, khi người châu Âu bắt đầu đến và một số hình ảnh chỉ ra mối liên hệ giữa họ. Ví dụ, những người thổ dân bắt đầu vẽ những con tàu mà họ có thể thấy dọc theo bờ biển. Chúng ta khó có thể tưởng tượng họ nghĩ gì khi những thứ này bắt đầu xuất hiện lần đầu tiên. Một hình ảnh khác về bằng chứng về sự xuất hiện của người châu Âu là ngựa, một loài động vật mà lẽ ra rất xa lạ với cảnh quan Australia. Thực ra không biết có bao nhiêu địa điểm trên khắp nước Úc nơi có thể tìm thấy nghệ thuật trên đá, nhưng thật không may, chúng ta biết rằng phần lớn nghệ thuật đang bị chúng ta đánh mất. Tất nhiên, xói mòn là một trong những lý do chính dẫn đến sự phá hủy của nó. Nhưng hoạt động của con người cũng đóng góp không ít. Kể từ những năm 1960, chỉ riêng ngành công nghiệp đã phá hủy khoảng 10.000 tác phẩm nghệ thuật. Với tốc độ này trong 50 năm nữa, một nửa số nghệ thuật đá ở Úc có thể đã biến mất. Sự phá hoại, đáng buồn là một yếu tố khác. Và mặc dù tôi tin rằng hầu hết mọi người đều mong muốn được bảo tồn nghệ thuật này, nhưng tôi e rằng du lịch là một lý do khác khiến nghệ thuật trên đá đang biến mất dần. Trong một số trường hợp, tác phẩm nghệ thuật bị hư hại…

Đáp án Từ vựng trong câu hỏi Từ/ cụm từ trong scripts
Q31. migration Provide evidence tells us about
Q32. eyes Large eyes very open and wide
Q33. lizard From the side
From above
in profile
looking down on it from above
Q34. trade Similar artistic styles
Unlikely
to observe each other’s culture, including art styles
didn’t prove to be the case
Q35. survival
Q36. political
Q37 & Q38.

ships; horses

Show their contact with Europeans
Q39 & Q40.

industry; tourism

Main threats has destroyed around an estimated 10,000 pieces of art
another reason why the art is disappearing

Vocabulary

 • prehistoric /ˌpriːhɪˈstɒrɪk/ (adj): tiền sử
 • prominent /ˈprɒmɪnənt/ (adj): nổi bật, dễ thấy
 • in profile /ˈprəʊfaɪl/ (prepositional phrase): từ phía bên
 • ally /ˈælaɪ/ (noun): đồng minh
 • alien to somebody/ something /ˈeɪliən/ (adj): lạ lẫm, đáng sợ
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng