Giải The Official Guide to IELTS – Listening Test 3 with transcripts & answers

Section 1: Saral’s health & fitness club membership form

Questions 1-5

Complete the form below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

Example

First name: Harry

Last name: 1……………………

Date of birth: Day: 11th; Month: December; Year: 2……………………

Type of membership: 3……………………

Activities: Badminton and 4……………………

Payment details: Total: £450

To be paid: 5……………………

Questions 6-10

Answer the questions below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

Lifestyle questionnaire

What exercise do you do regularly?       6……………………

Do you have any injuries?             has a 7……………………

What is your goal or target?       a bette8……………………

What is your occupation?           a 9……………………

How did you hear about the club?    10……………………

A: Hi. How can I help you?

A: Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

B: Hello. Yes..hm. Is your club taking on new members at the moment?

B: Xin chào. Vâng..hm. Hiện tại câu lạc bộ của bạn có nhận thêm thành viên mới không?

A: Oh, yes. We’re always interested in taking on new members. Just give me a moment and I’ll get an application form. Right, here we are. So, let’s start with your name.

A: Ồ, vâng. Chúng tôi luôn quan tâm đến việc thu hút các thành viên mới. Đợi chút, tôi lấy đơn đăng ký. Của bạn đây. Hãy bắt đầu với tên của bạn.

B: It’s Harry.

B: Harry.

A: OK, and your surname.

A: OK, và họ của bạn.

B: It’s Symonds.

B: Symonds.

A: Is that like Simon with an S?

A: Có phải Simon với chữ S không?

B: No, it’s S-Y-M-O-N-D-S (Q1). Most people find it rather difficult to spell.

B: Không, S-Y-M-O-N-D-S. Hầu hết mọi người cảm thấy khá khó khăn trong việc đánh vần tên này.

A: I see. It has a silent D. I guess a lot of people miss that. Now let me see. Can you tell me when you were born?

A: Tôi hiểu rồi. Chữ D là âm câm. Tôi đoán rất nhiều người bỏ chữ này. Giờ để tôi xem nào. Bạn có thể cho tôi biết bạn sinh năm nào?

B: Yes certainly – the eleventh of December.

B: Chắc chắn rồi – ngày 11 tháng 12.

A: Thanks. And the year?

A: Cảm ơn. Và năm?

B: 1996 (Q2).

B: 1996

A: Okay good. Now, are you thinking of becoming a full-time member?

A: Được rồi, tốt. Bây giờ, bạn đang nghĩ đến việc trở thành một thành viên chính thức sao?

B: Probably not. What kind of memberships do you have?

B: Có lẽ là không. Các bạn có loại thành viên nào?

A: Well, we also have off-peak membership which is between nine and twelve in the morning and two and five in the afternoon. And then we do have a weekend membership.

A: Chà, chúng tôi cũng có loại thành viên ngoài giờ cao điểm từ chín đến mười hai giờ sáng và hai đến năm giờ chiều. Chúng tôi cũng có thành viên cuối tuần.

B: So a weekend membership is just Saturday and Sunday.

B: Vậy, thành viên cuối tuần chỉ là thứ bảy và chủ nhật.

A: Yes that’s right.

A: Vâng, đúng vậy.

B: Okay. Well, that’s not going to work for me. It looks like I’ll have to be full-time (Q3). I’m afraid off-peak membership won’t do as I’m not free at those times and I don’t just want to be restricted to weekends.

B: Được rồi. Điều đó sẽ không hiệu quả với tôi. Có vẻ như tôi sẽ đăng ký chính thức toàn thời gian. Tôi e rằng thành viên ngoài giờ cao điểm sẽ không hiệu quả vì tôi không rảnh vào những thời điểm đó và tôi không muốn bị giới hạn vào các ngày cuối tuần.

A: Okay I’ll make a note of that. Right, we have several facilities at the club including a gym, a swimming pool, tennis and squash courts. What activities are you planning on doing?

A: Được rồi, tôi sẽ ghi chú lại điều đó. Vâng, chúng tôi có một số cơ sở tại câu lạc bộ bao gồm phòng tập thể dục, hồ bơi, sân tennis và sân bóng quần. Bạn đang dự định thực hiện những hoạt động nào?

B: Well, do you have badminton?

B: Chà, các bạn có cầu lông không?

A: Yes, we do.

A: Có đấy.

B: And table tennis?

B: Và bóng bàn?

A: I’m afraid not – well not at the moment anyway.

A: Tôi e là không – hiện tại thì là không.

B: Okay. Well, I’m also very keen on swimming so I’m glad you have a pool. I’ll certainly be doing a lot of that (Q4).

B: Được rồi. Chà, tôi cũng rất thích bơi lội nên tôi rất vui khi các bạn có một hồ bơi. Tôi chắc chắn sẽ bơi nhiều.

A: OK. I’ve got that. Will you be using the gym?

A: Được rồi. Tôi đã hiểu. Bạn sẽ sử dụng phòng tập thể dục?

B: No, I’m not interested in that.

B: Không, tôi không quan tâm đến điều đó.

A: Okay. So just let me work out what the cost will be. Yes, that comes to 450 pounds for the year – you can choose to pay annually for the full year or monthly. It’s up to you.

A: Được rồi. Vì vậy, hãy để tôi tính toán chi phí sẽ là bao nhiêu. OK, 450 bảng một năm – bạn có thể chọn thanh toán một lần hoặc hàng tháng. Tuỳ bạn.

B: I’d prefer to pay regularly in small amounts rather than have a large amount to pay in one go if that’s okay (Q5).

B: Tôi muốn thanh toán thường xuyên với số tiền nhỏ hơn là thanh toán một khoản lớn.

A: Sure that’s fine. Right, I’ve got the most important details for now.

A: Ổn thôi. Được rồi, tôi đã có những thông tin cần thiết rồi.

A: So I’d just like to ask you a few questions about your lifestyle if that’s OK with you.

A: Giờ, tôi chỉ muốn hỏi bạn một vài câu hỏi về lối sống của bạn nếu bạn không phiền.

B: Yes that’s fine.

B: Vâng, ổn thôi.

A: Do you do any regular exercise at the moment?

A: Bạn có tập thể dục thường xuyên vào lúc này không?

B: Yes, I do a bit.

B: Vâng, tôi có tập một chút.

A: Good, and what do you do?

A: Tốt, và bạn tập gì?

B: Well every few days, I go jogging (Q6).

B: Chà, cứ cách vài ngày, tôi lại đi chạy bộ.

A: Yes that’s good. How long do you go for?

A: Vâng, tốt đấy. Bạn chạy trong bao lâu?

B: Well it varies. I guess it depends on how energetic I’m feeling.

B: Còn tùy xem tôi có cảm thấy khỏe không đã.

A: Yes of course. Every little bit helps. Do you have any injuries at the moment?

A: Ừm đúng đó. Cứ tập từng chút một là được. Hiện tại bạn có bị chấn thương gì không?

B: Well I did break a bone in my foot playing football a long time ago but that’s all healed up now. But in the last few days, I’ve realized I have a bad ankle (Q7). I think I must’ve injured it last week and it’s a bit sore now. But apart from that, I’m fine.

B: Chà, tôi đã bị gãy xương ở bàn chân khi chơi bóng đá cách đây rất lâu rồi nhưng giờ tất cả đã lành rồi. Nhưng trong vài ngày gần đây, tôi nhận ra mình bị đau mắt cá chân. Tôi nghĩ chắc hẳn tôi đã bị thương vào tuần trước và hiện tại hơi đau. Nhưng ngoài điều đó ra, tôi ổn.

A: Right I guess you might need to rest it for a few days to let it recover.

A: Được rồi, tôi đoán bạn có thể cần cho nó nghỉ ngơi vài ngày để nó phục hồi.

B: Yes I will.

B: Vâng.

A: So – let me just ask you what you want to achieve by joining the club. Do you have any targets or goals?

A: Vậy – hãy để tôi hỏi bạn những gì bạn muốn đạt được khi tham gia câu lạc bộ. Bạn có mục tiêu nào không?

B: Well I suppose my main aim is to build up my fitness level (Q8). Is that the kind of thing you mean?

B: Tôi cho rằng mục đích chính của tôi là tăng cường thể lực. Đó có phải là loại điều bạn muốn hỏi?

A: Yes, that’s fine. All the activities you’re going to be doing should certainly help you with that.

A: Vâng, thế thì ổn thôi. Tất cả các hoạt động bạn sắp làm chắc chắn sẽ giúp bạn điều đó.

B: Okay.

B: OK.

A: And could you tell me what you do for a living?

A: Và bạn có thể cho tôi biết bạn làm gì để kiếm sống không?

B: Well I was a student up until recently.

B: Tôi vừa mới tốt nghiệp thôi.

A: Okay so what are you doing at the moment?

A: OK, vậy bạn đang làm gì vào lúc này?

B: Well I’m a charity worker (Q9).

B: Tôi là một nhân viên từ thiện.

A: Oh, that’s fine. I’ll write that down. Okay, nearly done. One last question – can I ask how you heard about the club? Did you see advertised or did you go to our website for example?

A: Ồ, được quá nhỉ. Tôi sẽ viết ra đây. Được rồi, gần xong rồi. Một câu hỏi cuối cùng – tôi có thể hỏi bạn biết về câu lạc bộ từ nguồn nào không? Bạn thấy quảng cáo hay bạn đã vào trang web của chúng tôi chẳng hạn?

B: Well I’ve been looking for a health club for a while and I asked my friends for suggestions but they weren’t much help. And then I was listening to the radio and your club was mentioned so I thought I’ll go along and see what it’s like (Q10).

B: Chà, tôi đã tìm kiếm một câu lạc bộ sức khỏe trong một thời gian và tôi đã hỏi ý kiến của bạn bè nhưng họ không giúp được gì nhiều. Và sau đó tôi nghe radio và câu lạc bộ của bạn đã được đề cập đến nên tôi nghĩ mình sẽ đi và xem nó như thế nào.

A: Great well we look forward to having you as a member.

A: Quá tuyệt luôn, chúng tôi đang rất mong chào mừng bạn là thành viên mới nè.

Đáp án Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài nghe
Q1. Symonds
Q2. 1996
Q3. full-time
Q4. swimming
Q5. monthly To be paid monthly The full year or monthly … pay regularly in small amounts
Q6. jogging Do regularly Every few days
Q7. bad ankle
Q8. fitness level A better fitness level Build up my fitness level
Q9. charity worker
Q10. radio

Section 2

Questions 11-14

Choose the correct letter, AB or C.

11 The next event at the hotel will be a

 • A    trade fair.
 • B    wedding.
 • C    party.

12 The number of guests will be

 • A    less than 50.
 • B    from 50 to 100.
 • C    more than 100.

13 Guests will start arriving at

 • A    7.15.
 • B    7.30.
 • C    7.45.

14 The entertainment will be a

 • A    live band.
 • B    comedian.
 • C    magician.

Questions 15-17

Who will be responsible for the following jobs as the guests arrive?

Choose THREE answers from the box and write the correct letter, A-E, next to Questions 15-17

 • A  Susan
 • B  Ahmed
 • C  Gary
 • D  Olav
 • E  Monica

15   offer drinks to guests                ……………………

16   take guests’ coats and hats        ……………………

17   show guests where to go           ……………………

Questions 18-20

Answer the sentences below.

Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

General instructions

In order to get the guests to move to the restaurant the hotel manager will 18……………………

Seating plans will be placed on each table and also in the 19……………………

There will be a total of three 20……………………

Good morning everyone. I hope you’re all feeling OK after the activities of the last week or so. I know you’ve all been working very hard recently and we’ve been exceptionally busy, especially with the wedding last weekend and the trade fair straight after that. And now we have only three days to prepare for the birthday party this weekend (Q11). The events recently have gone extremely well and the hotel is beginning to get a very good reputation, so we need to keep it up. At the moment, we don’t have exact numbers of guests and though we usually only cater for groups of less than fifty, we will have quite a few more than that. So – as I said – not sure of numbers but of course we won’t go over the maximum of 100 (Q12). But it’s likely that we will need all of you to work this weekend so if any of you can’t, please let me know as soon as possible.

Chào buổi sáng mọi người. Tôi hy vọng tất cả các bạn cảm thấy ổn sau các hoạt động của tuần trước. Tôi biết gần đây tất cả các bạn đã làm việc rất chăm chỉ và chúng ta đặc biệt bận rộn, đặc biệt là với đám cưới vào cuối tuần trước và hội chợ thương mại ngay sau đó. Và bây giờ chúng ta chỉ có ba ngày để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật vào cuối tuần này. Các sự kiện gần đây đã diễn ra rất tốt và khách sạn đang bắt đầu có được tiếng tăm, vì vậy chúng ta cần phải duy trì điều này. Hiện tại, chúng ta không có số lượng khách chính xác và mặc dù chúng ta thường chỉ phục vụ cho các nhóm dưới 50 người, nhưng chúng ta sẽ có nhiều khách hơn thế đấy. Vì vậy – như tôi đã nói – không chắc chắn về con số nhưng tất nhiên chúng ta sẽ không vượt quá con số tối đa là 100. Nhưng có khả năng là chúng ta sẽ cần tất cả các bạn làm việc vào cuối tuần này, vì vậy nếu ai trong số các bạn không thể, hãy cho tôi biết càng sớm càng tốt.

Right – so what time will the event start? Well, the invitation says guests should arrive between 7.30 and 7.45 but our experience is that there are always a few who like to arrive early so we’ll expect the first people at 7.15 (Q13). As the numbers are quite large, this will certainly be the case. Food will be served at around 8.30 and then, depending on how long the meal takes, the entertainment will start about two hours later. Now, for this, we were expecting a live band for the occasion which is always fun, but apparently this has been cancelled due to illness. So the hosts know someone who is a comedian who will be replacing the band (Q14). We had hoped that the resident magician who worked here through the summer would be able to help out but they weren’t keen on that idea.

Được rồi – vậy sự kiện sẽ bắt đầu lúc mấy giờ? Vâng, lời mời nói rằng khách sẽ đến từ 7h30 đến 7h45 nhưng kinh nghiệm của chúng ta là luôn có một số người thích đến sớm vì vậy chúng ta sẽ mong đợi những người đầu tiên vào lúc 7h15. Vì số lượng khá lớn, điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Thức ăn sẽ được phục vụ vào khoảng 8h30 và sau đó, tùy thuộc vào thời gian bữa ăn diễn ra trong bao lâu, chương trình giải trí sẽ bắt đầu sau đó khoảng hai giờ. Bây giờ, vì điều này, chúng ta đã mong đợi một ban nhạc sống cho dịp này, thứ mà chắc chắn là sẽ cực vui, nhưng dường như điều này đã bị hủy bỏ do vấn đề sức khỏe. Vì vậy, người dẫn chương trình đã mời một diễn viên hài sẽ thay thế ban nhạc. Chúng ta đã hy vọng rằng ảo thuật gia đã làm việc ở đây trong suốt mùa hè sẽ có thể giúp đỡ nhưng họ không quan tâm đến ý tưởng đó.

So I’d just like to go through who’s doing what when the guests arrive and I think we’ll make a few changes from the last party held here. If I remember correctly, it was Olav who coordinated the task of providing the guests with drinks or was it Ahmed? (checking) Um, I’m not sure – but Gary asked to do it this time – so that will be his job (Q15). There’s been no decision yet on what the drinks are going to be but I hope they decide soon in case we need to order something special. Now – for receiving the guests’ coats and hats, it’s important we have someone experienced doing this as we don’t want guests losing their belongings. And Monica, last time this was your responsibility, Susan, I know you wanted to do this but as the numbers are quite high for this event I won’t make a change here (Q16). Right now last time there was some confusion as to where guests were supposed to go once they had deposited their things and we had guests roaming around the whole hotel. So Ahmed and Olav – I believe you discussed the problems with Susan and thought she would be good at guiding guests after they had arrived – and I’m fine with that (Q17).

Nào, tôi muốn điểm qua xem ai sẽ làm gì khi khách đến và tôi nghĩ chúng ta sẽ thực hiện một vài thay đổi so với bữa trước được tổ chức ở đây. Nếu tôi nhớ không lầm thì Olav là người điều phối nhiệm vụ cung cấp đồ uống cho khách hay là Ahmed? (kiểm tra) Ừm, tôi không chắc – nhưng Gary đã yêu cầu làm điều đó lần này – vì vậy đó sẽ là công việc của anh ấy. Vẫn chưa có quyết định về thức uống sẽ như thế nào nhưng tôi hy vọng họ sẽ sớm quyết định trong trường hợp chúng ta cần đặt một đồ uống nào đó đặc biệt. Bây giờ – khi nhận áo khoác và mũ của khách, điều quan trọng là chúng ta phải có người có kinh nghiệm làm việc này vì chúng ta không muốn khách mất đồ đạc của họ. Và Monica, lần trước đây là trách nhiệm của bạn, Susan, tôi biết bạn muốn làm điều này nhưng vì con số khá cao cho sự kiện này nên tôi sẽ không thay đổi ở đây. Lần trước đã có một số nhầm lẫn về nơi mà khách phải đến sau khi gửi đồ và lần đó, khách cứ đi khắp khách sạn. Vì vậy, Ahmed và Olav – tôi tin rằng các bạn đã thảo luận các vấn đề với Susan và nghĩ rằng cô ấy sẽ giỏi hướng dẫn khách sau khi họ đến – và tôi thấy ổn với điều đó.

Right – and now for some general instructions. Once the guests have arrived they will be in and around the lounge area and then at around 8.30 we need to get them to move to the restaurant for their meal. This often proves difficult and can take a long time so I will ring a bell so that everyone knows it’s time to eat (Q18)! Hopefully this will speed things up a bit. Also – for this event there’ll be a seating plan, so the guests won’t be able to decide for themselves where to sit – they’ll have to sit according to the plan. There’ll be a plan on each table and I’ve been thinking about where to put the master plan so everyone can view it before they enter the restaurant. As they’ll be spending quite a while in the lounge, I’ve decided to also put a plan there (Q19). This should speed up the start of the meal.

Được rồi – và bây giờ là một số hướng dẫn chung. Khi khách đã đến, họ sẽ ở trong và xung quanh khu vực tiếp khách và sau đó vào khoảng 8h30, chúng ta cần đưa họ đến nhà hàng để dùng bữa. Việc này thường khó và có thể mất nhiều thời gian nên tôi sẽ rung chuông để mọi người biết đã đến giờ ăn! Hy vọng rằng điều này sẽ tăng tốc mọi thứ một chút. Ngoài ra – đối với sự kiện này sẽ có một sơ đồ kế hoạch về chỗ ngồi, vì vậy khách mời sẽ không thể tự quyết định vị trí ngồi – họ sẽ phải ngồi theo sơ đồ. Sẽ có một sơ đồ trên mỗi bàn và tôi đã suy nghĩ về vị trí đặt sơ đồ tổng thể để mọi người có thể xem nó trước khi họ vào nhà hàng. Vì họ sẽ dành khá nhiều thời gian trong phòng chờ. Tôi cũng đã quyết định đặt một kế hoạch ở đó. Điều này sẽ tăng tốc độ bắt đầu bữa ăn.

Once the meal starts, you’ll all be very busy waiting on the tables and I’m sure I don’t need to tell you to be good-humoured and polite to all the guests. The organiser of the event will be saying a few words and so will two of his colleagues. So when the speeches start all activity must stop in the restaurant (Q20) so that the three people giving them can be heard. This shouldn’t take long – and it should be towards the end of the meal. After that, the guests will move back to the lounge for the entertainment. So – I think that’s it. Any questions – come and see me later.

Sau khi bữa ăn bắt đầu, tất cả các bạn sẽ rất bận rộn chờ đợi ở các bàn và tôi chắc chắn rằng tôi không cần phải nói với bạn rằng hãy lịch sự với tất cả các vị khách. Người tổ chức sự kiện sẽ nói một vài lời và hai đồng nghiệp của anh ấy cũng vậy. Vì vậy, khi các bài phát biểu bắt đầu, mọi hoạt động phải dừng lại trong nhà hàng để mọi người có thể nghe thấy ba diễn giả. Việc này sẽ không mất nhiều thời gian – và nó sẽ diễn ra vào cuối bữa ăn. Sau đó, khách sẽ di chuyển trở lại phòng chờ để giải trí. OK, tôi nghĩ hết rồi đó. Ai có bất kỳ câu hỏi nào – hãy đến gặp tôi sau.

Đáp án Từ/ cụm từ trong scripts
Q11. C (next event) party to prepare for the birthday party this weekend
Q12. B (guest number) from 50 to 100 usually only cater for groups of less than fifty, quite a few more than that; won’t go over the maximum of 100
Q13. A (guests start arriving) 7.15 we’ll expect the first people at 7.15
Q14. B (entertainment) comedian the entertainment will start about two hours later; the hosts know someone who is a comedian who will be replacing the band
Q15. C Gary – offers drinks to guests the task of providing the guests with drinks; Gary asked to do it this time – so that will be his job
Q16. E Monica – take guests’ coats and hats receiving the guests’ coats and hats; Monica, last time this was your responsibility; I won’t make a change here
Q17. A Susan – show guests where to go She (Susan) would be good at guiding guests; I’m fine with that
Q18. ring a bell
Q19. lounge
Q20. speeches

Vocabulary

 • exceptionally /ɪkˈsepʃənəli/ (adv): cực kỳ
 • cater for /ˈkeɪtə(r)/ (verb): phục vụ
 • good-humoured /ˌɡʊd ˈhjuːməd/ (adj): vui vẻ, niềm nở
 • roam around /rəʊm/ (verb): đi lòng vòng
 • lounge /laʊndʒ/ (noun): phòng chờ

Section 3: Paper Production and Recycling 

Questions 21-25

Complete flow-chart below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

21……………………

22……………………

23……………………

24……………………

25……………………

Questions 26-30 Answer the questions below. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

26. What part of the assignment is Alan going to start working on? …………………

27. Where will Melanie get more information on used paper collection? …………………

28. What will they add to the assignment to make it more interesting? …………………

29. What do they agree to complete by the end of the month? …………………

30. Who will they ask to review their work? …………………

Alan: Hi, Melanie. What did you think of the assignment that we got today? It looks interesting, doesn’t it?

Alan: Xin chào, Melanie. Bạn nghĩ gì về nhiệm vụ mà chúng ta nhận được ngày hôm nay? Nó trông thật thú vị, phải không?

Melanie: Yes, Alan. I’ve always been interested in recycling, but there’s a lot of research to do.

Melanie: Ừ, Alan. Tôi luôn quan tâm đến việc tái chế, nhưng còn rất nhiều nghiên cứu phải làm.

Alan: Yes, there are a lot of things I’m unsure of, so it’s going to be good working with you.

Alan: Ừ, có rất nhiều điều tôi không chắc chắn, vì vậy thật tốt khi làm việc cùng bạn.

Melanie: Okay. Well, why don’t we start by making a flow chart from the notes our tutor gave us?

Melanie: Được rồi. Chà, tại sao chúng ta không bắt đầu bằng cách lập một sơ đồ từ những ghi chú mà thầy giáo đã đưa cho chúng ta?

Alan: Yes. Um, so on one side, we could have the paper production cycle here on the left and on the other side the recycling.

Alan: Ừ. Hm, ở một mặt, chúng ta có thể vẽ chu trình sản xuất giấy ở đây bên trái và bên kia là tái chế.

Melanie: Good idea. Let’s start at the top with the production. The first step in the process is to get the raw materials.

Melanie: Ý kiến ​​hay. Hãy bắt đầu từ đầu với quá trình sản xuất. Bước đầu tiên của quy trình là lấy nguyên liệu.

Alan: Yes and they tend to come from pine forests (Q21).

Alan: Đúng và chúng có xu hướng đến từ rừng thông.

Melanie: Okay. And then the bark is removed from the outside of the tree and after that, the wood is chopped up. That’s the 1st 3 stages.

Melanie: Được rồi. Và sau đó vỏ cây bên ngoài được loại bỏ và sau đó, gỗ được chặt nhỏ. Đó là 3 giai đoạn đầu tiên.

Alan: It sounds a bit complicated. After that. It says water is added, and then the mixture is heated and made into pulp (Q22). This will be the thick paste that is used to make paper.

Alan: Nghe có vẻ hơi phức tạp. Sau đó. Ở đây rằng nước được thêm vào, và sau đó hỗn hợp được đun nóng và tạo thành bột giấy. Đây sẽ là hỗn hợp đặc sệt được dùng để làm giấy.

Melanie: Yes, you’re right, because after that they use a machine to make the paper. And we can put that right in the center of the flow chart because it’s also where the recycled paper joins the process.

Melanie: Đúng, bạn nói đúng, vì sau đó họ sử dụng máy để làm giấy. Và chúng ta có thể vẽ nó ở ngay chính giữa biểu đồ vì đó cũng là nơi giấy tái chế tham gia vào quy trình.

Alan: Yes, so once the paper has been produced in the machine, what happens then?

Alan: Ừ, vậy một khi giấy đã được sản xuất trong máy, điều gì sẽ xảy ra sau đó?

Melanie: Well, I think we should write print as the next step, because this is when newspapers, magazines, etc are produced. And we could also add that they have to be distributed to stores and people’s homes (Q23).

Melanie: À, tôi nghĩ chúng ta nên viết in là bước tiếp theo, vì đây là lúc báo, tạp chí, v.v. được sản xuất. Và chúng ta cũng có thể nói thêm rằng chúng phải được phân phối đến các cửa hàng và nhà của mọi người.

Alan: Right then the recycling bit starts the old papers collected and then it says it’s taken somewhere so that someone or something, can sort it (Q24). I imagine there are different kinds of paper or things like paper clips that need to be removed.

Alan: Ngay sau đó, tái chế bắt đầu thu thập các giấy tờ cũ và sau đó nó được mang đến nơi phân loại. Tôi tưởng tượng có nhiều loại giấy khác nhau hoặc những thứ như kẹp giấy cần được gỡ bỏ.

Melanie: Yes, let’s have a step after that. Now, how did our tutor say they do this? Oh, yes, it involves chemicals. So how is your chemistry?

Melanie: Ừ, hãy vẽ một bước ở sau. Thầy giáo đã nói như thế nào về đoạn này nhỉ? A, đúng rồi, nó liên quan đến hóa chất. Bạn học hóa ổn không?

Alan: Well, not very good, I’m afraid. But this is how they remove ink (Q25). So this is definitely going to need a bit of research.

Alan: Chà, không tốt lắm. Nhưng đây là cách họ loại bỏ mực. Vì vậy, điều này chắc chắn sẽ cần một chút nghiên cứu.

Melanie: Right. Uh, the last step in the recycling section is similar to the last step in the production process, with heating and pulping before the cycle begins again.

Melanie: Đúng vậy. Uh, bước cuối cùng trong phần tái chế tương tự như bước cuối cùng trong quy trình sản xuất, với việc gia nhiệt và nghiền thành bột trước khi chu trình bắt đầu lại.

Alan: So I think going through the process helped. Now we need to decide how we’re going to do this assignment.

Alan: Tôi nghĩ rằng trải qua quá trình này sẽ giúp ích. Bây giờ chúng ta cần quyết định xem chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ này như thế nào.

Melanie: Yes. I guess what we need to do is take the processes and divide them up between us. But we could start thinking about an introduction (Q26).

Melanie: Ừ. Tôi đoán những gì chúng ta cần làm là thực hiện các quy trình và phân chia chúng giữa chúng ta. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu nghĩ về phần giới thiệu.

Alan: Yes. Okay, well, I can start doing that. I think I have enough to go on already.

Alan: Ừ. Được rồi, tôi có thể bắt đầu làm việc đó. Tôi nghĩ rằng tôi đã có đủ mọi thứ để bắt đầu rồi.

Melanie: Good and there are a few areas where we need a lot more information. I think I’ll start with something easy. Let’s say the paper collection. I could go to the resource center to do some research.

Melanie: Tốt và có một số lĩnh vực mà chúng ta cần thêm nhiều thông tin. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bắt đầu với một cái gì đó dễ dễ. Giả sử bộ sưu tập giấy. Tôi có thể đến trung tâm tài nguyên để thực hiện một số nghiên cứu.

Alan: Well, I think a better idea would be to approach someone who’s involved in the process. What about contacting the council?

Alan: Chà, tôi nghĩ ý tưởng tốt hơn là nên tiếp cận một người nào đó liên quan đến quá trình này. Liên hệ với hội đồng thì sao?

Melanie: Oh, good idea. Yes, I’ll do that instead (Q27). That bound to have some information and I know just the thing to add to our work, to make it even more interesting.

Melanie: Ồ, ý kiến ​​hay. OK, tôi sẽ làm điều đó. Ở đó nhất định phải có một số thông tin và tôi biết tôi cần gì để thêm vào công việc của chúng ta, để làm cho nó thú vị hơn nữa.

Alan: And what’s that?

Alan: Và đó là gì?

Melanie: Well, in my last assignment, I added a few pictures and the feedback I got was that this wasn’t academic enough. So what might really bring it to life would be to include some data provided we can find some (Q28).

Melanie: Chà, trong bài tập trước, tôi đã thêm một vài hình ảnh và phản hồi mà tôi nhận được là nó không đủ học thuật. Vì vậy, những gì có thể thực sự khiến nó sống động sẽ là bao gồm một số dữ liệu miễn là chúng ta có thể tìm thấy chúng.

Alan: Yes, that sounds excellent. Well, we certainly have a lot to do and not much time to do it in.

Alan: OK, tuyệt đó. Chà, chắc chắn chúng ta còn rất nhiều việc phải làm và không có nhiều thời gian để làm việc đó.

Melanie: You’re right. I think we have about five weeks. So I suggest we create a plan of work today. The end of the month is nearly three weeks away, and then we have a few days’ holiday.

Melanie: Bạn nói đúng. Tôi nghĩ chúng ta có khoảng năm tuần. Vì vậy, tôi đề nghị chúng ta lập một kế hoạch làm việc ngay hôm nay. Còn gần ba tuần nữa là đến cuối tháng, rồi chúng ta được nghỉ mấy ngày.

Alan: Yes. So let’s see if we can get the first draft done by then so we can take a short break (Q29).

Alan: Ừ. Vậy, hãy xem liệu chúng ta có thể hoàn thành bản nháp đầu tiên đến lúc đó hay không để chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút.

Melanie: Okay, then after the break, we’ll have just over a week to complete it. I wonder if we could get someone to review our work for us a few days before the deadline so we can make some final changes. What about your friend Henry?

Melanie: Được rồi, sau thời gian tạm nghỉ, chúng ta sẽ chỉ có hơn một tuần để hoàn thành nó. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể nhờ ai đó xem xét công việc của chúng ta trước thời hạn vài ngày để chúng ta có thể thực hiện một số thay đổi cuối cùng hay không. Henry bạn của bạn thì sao?

Alan: Well, the best person would be our tutor (Q30). Henry’s very good, but he’s taking a whole week’s holiday and there won’t be enough time when he returns.

Alan: Chà, người tốt nhất sẽ là thầy giáo của chúng ta. Henry rất tốt, nhưng anh ấy đang nghỉ lễ cả tuần và sẽ không có đủ thời gian khi anh ấy trở lại.

Melanie: Okay, then that’s fine.

Melanie: Được rồi, vậy là được rồi.

Đáp án Từ vựng trong câu hỏi Từ/ cụm từ trong scripts
Q21. pine forests Get raw materials from Raw materials ….come from
Q22. water add Is added
Q23. print distribute Be distributed
Q24. sort used paper Old paper
Q25. remove ink use chemicals Involves chemicals
Q26. introduction Start working on Start thinking about
Q27. the council Get more information Do some research
Q28. data Make it more interesting Bring it to life
Q29. first draft Complete Get … done
Q30. tutor Review Get someone to review

Vocabulary

 • flow chart /ˈfləʊ tʃɑːt/ (noun): lưu đồ, biểu đồ chỉ giai đoạn
 • sort something /sɔːt/ (verb): phân loại
 • bring somebody/ something to life (idiom): làm cho thú vị

Section 4: Hair

Questions 31-38 Complete the notes below. Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

HAIR

Facts about hair

– main purpose – warmth and 31……………………

– main component keratin – makes fingernails 32……………………

– full head of hair can support a large weight – equal to two 33……………………

– average number of strands of hair – 34……………………  for an adult

– large amount of money spent on 35……………………  for hair in the UK

Structure of hair

Three main parts:

a) bulb – like a 36…………………… over end of hair follicle

b) root – contains glands that supply 37…………………… to hair strand

c) shaft – not 38……………………

Questions 39-40 Complete the summary below.

Write ONE WORD ONLY for each answer.

Health and Hair

Changes in diet will take longer to affect your hair than your 39……………………

Vitamin C, D and E are all important for healthy hair and 40…………………… are one of the best sources of Vitamin C.

Good morning, and welcome to this lecture on hair, which is a part of the human biology course. This lecture covers a number of facts about hair, its structure, and what can affect the general health of hair.

Chào buổi sáng, và chào mừng bạn đến với bài giảng này về tóc, là một phần của khóa học sinh học con người. Bài giảng này bao gồm một số sự kiện về tóc, cấu trúc của nó và những gì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe chung của tóc.

So, first of all, what is hair and why do we have it? If we look back at our ancestors, we’ll see that they had a lot more hair on their bodies than we do now. And there are or were two main reasons for having hair.

Trước hết, tóc là gì và tại sao chúng ta có nó? Nếu chúng ta nhìn lại tổ tiên của chúng ta, chúng ta sẽ thấy rằng họ có rất nhiều lông trên cơ thể so với chúng ta bây giờ. Và có hoặc đã có hai lý do chính cho việc có tóc.

One is to provide warmth, but as humans have warm clothes for many years, body hair has significantly reduced. The other is for protection (Q31), and again, this isn’t as significant as it was once. But hair does still benefit areas of the body, such as the head and around the eyes.

Một là để cung cấp độ ấm, nhưng khi con người có quần áo ấm, lông trên cơ thể đã giảm đáng kể. Lý do còn lại là để bảo vệ và một lần nữa, điều này không còn quan trọng như trước đây. Nhưng tóc vẫn có lợi cho các vùng trên cơ thể, chẳng hạn như đầu và xung quanh mắt.

Now hair, whatever it is for and wherever it is on the human body is composed mainly of a protein called keratin. This, by the way, is also found in fingernails. In fact, it’s keratin, which makes them flexible, and without it, they would be very rigid (Q32).

Hiện nay, tóc, dù dùng để làm gì và ở bất cứ đâu trên cơ thể con người đều được cấu tạo chủ yếu từ một loại protein gọi là keratin. Nhân tiện, chất này cũng được tìm thấy trong móng tay. Trên thực tế, đó là keratin, giúp chúng trở nên linh hoạt và nếu không có nó, chúng sẽ rất cứng.

Another interesting fact about hair is that it is very strong, as strong as iron. In fact, one single strand can support a weight of up to 100 grams. This may not sound all that much, but a full head of hair can support up to 12 tons, which is the equivalent of a couple of elephants (Q33), which is simply amazing, though I advise you not to put this to the test.

Một sự thật thú vị khác về tóc là nó rất khỏe, chắc như sắt. Trên thực tế, một sợi đơn có thể chịu được trọng lượng lên đến 100 gram. Điều này nghe có vẻ không quá nhiều, nhưng một mái tóc có thể chịu được 12 tấn, tương đương với một vài con voi, điều này đơn giản là đáng kinh ngạc, mặc dù tôi khuyên bạn không nên thử nghiệm làm gì.

Humans lose up to 100 strands of hair a day, but we do have quite a lot of hair to start with. There’s some variation, depending on hair color, but for an average adult, the strand count is 100,000 (Q34). So losing 100 a day is not too bad, although this is the average, people with red hair have around 80,000 strands, black or brown hair, 100,000 and blondes have about 120,000.

Con người rụng đến 100 sợi tóc mỗi ngày, nhưng chúng ta có khá nhiều tóc đấy. Con số thì thay đổi, tùy thuộc vào màu tóc, nhưng đối với một người trưởng thành trung bình, số lượng sợi là 100.000. Vì vậy, mất 100 sợi một ngày không phải là quá tệ, mặc dù đây là con số trung bình, những người tóc đỏ có khoảng 80.000 sợi, tóc đen hoặc nâu là 100.000 và tóc vàng có khoảng 120.000.

So hair used to be important for the reasons I mentioned earlier. But nowadays I’d say the main importance of hair is the fact that it is big business. Apart from the money involved in haircutting, shaving, trimming, etc. a fortune has spent just on hair products. In the UK alone, consumers spend over £5 billion each year on these (Q35).

Tóc từng rất quan trọng vì những lý do tôi đã đề cập trước đó. Nhưng ngày nay, tôi muốn nói rằng tầm quan trọng chính của mái tóc là thực tế nó là một ngành kinh doanh lớn. Ngoài số tiền liên quan đến việc cắt tóc, cạo râu, cắt tỉa, v.v. rất nhiều tiền đã được chi cho các sản phẩm dành cho tóc. Riêng ở Anh, người tiêu dùng chi hơn 5 tỷ bảng Anh mỗi năm cho những thứ này.

So next I’d like to just give you a quick overview of the structure of hair. As you can see along the length of the hair there are three main parts called the bulb, the route, and the shaft.

Tiếp theo, tôi muốn chỉ cho bạn một cái nhìn tổng quan về cấu trúc của tóc. Như bạn có thể thấy dọc theo chiều dài của sợi tóc có ba phần chính được gọi là bầu, tuyến và trục.

A single hair is fixed at one end, below the skin in the bulb. The bulb acts rather like a cap. It encloses the end of the hair in the head (Q36).

Một sợi tóc được cố định ở một đầu, bên dưới lớp da của bầu. Bầu hoạt động như một cái nắp. Nó bao quanh phần cuối của tóc trong đầu.

The next part of the hair is the root, and this is the part of the hair, which lies just beneath the skin. And in terms of hair, production is the most important. This could be considered the control center for each strand of hair and is where the glands are found. These produce oil, which flows along the length of the hair and the health of the route (Q37), determines the overall health of the strand of hair.

Phần tiếp theo của tóc là gốc, và đây là phần tóc, nằm ngay dưới da. Và đối với tóc, sản xuất là quan trọng nhất. Đây có thể được coi là trung tâm điều khiển từng sợi tóc và là nơi các tuyến được tìm thấy. Chúng tạo ra dầu, chảy dọc theo chiều dài của tóc và sức khỏe của tuyến, quyết định sức khỏe tổng thể của sợi tóc.

The last part is the shaft, and this is the hair, which is above the skin and is, of course, what we can see. Fortunately, this is not active (Q38), and I say fortunately because otherwise, it would be very painful to have your hair cut.

Phần cuối cùng là trục, và đây là tóc, nằm phía trên da và tất nhiên là những gì chúng ta có thể nhìn thấy. May mắn thay, chúng không “active”, và tôi nói thật may mắn vì nếu không, bạn sẽ rất đau khi cắt tóc.

And finally, I just like to go over a few factors that impact on the overall health of hair. Like every other part of the body, our diet – that is what we eat – is extremely important to the condition of our hair. But whereas a change in your diet to, for example, eating unhealthy foods, will soon be noticeable in your skin, changes to your hair will take a lot longer. A change in diet today could take several months to have an effect on your hair (Q39).

Và cuối cùng, tôi muốn điểm qua một vài yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của tóc. Giống như mọi bộ phận khác của cơ thể, chế độ ăn của chúng ta – tức là những gì chúng ta ăn – cực kỳ quan trọng đối với tình trạng của tóc. Nhưng trong khi sự thay đổi trong chế độ ăn uống của bạn, chẳng hạn như ăn những thực phẩm không lành mạnh sẽ sớm có tác động đến làn da thì những thay đổi trên mái tóc của bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn. Việc thay đổi chế độ ăn uống ngày nay có thể mất vài tháng để tác động đến mái tóc của bạn.

And so what is the key to healthy hair? Well, eating a balanced diet is the most important thing. There are a number of vitamins that are vital for good hair health. The main ones being vitamins C, D, and E. And in a balanced diet, all these vitamins should be readily available. If you need a boost of vitamin C, for example, one of the best things to eat are blueberries (Q40). For vitamin D, the best examples are fish, mushrooms, and eggs and for vitamin E, nuts and seeds. Right. So let’s go on to what……….

Vậy chìa khóa cho một mái tóc khỏe mạnh là gì? Vâng, ăn một chế độ ăn uống cân bằng là điều quan trọng nhất. Có một số loại vitamin cần thiết cho sức khỏe của tóc. Những thứ chính là vitamin C, D và E. Và trong một chế độ ăn uống cân bằng, tất cả các loại vitamin này nên có sẵn. Ví dụ, nếu bạn cần tăng cường vitamin C, một trong những thứ tốt nhất để ăn là quả việt quất. Đối với vitamin D, những ví dụ tốt nhất là cá, nấm và trứng và vitamin E là các loại hạt.

Đáp án Từ vựng trong câu hỏi Từ/ cụm từ trong scripts
Q31. protection Main purpose Main reasons for heaving hair
Q32. flexible Makes fingernails flexible Make them flexible
Q33. elephants Support a large weight
Equal to
Two
Support up to 12 tons
The equivalent of
A couple of 
Q34. 100,000 An adult An average adult
Q35. products Products for hair
A large amount of money
Hair products
5 billion pounds
Q36. cap over end of hair follicle encloses the end of the hair
Q37. oil hair strand the length of the hair and the health of the route
Q38. active
Q39. skin Take longer to affect … take several months to have an effect on….
Q40. blueberries Best sources best things

Vocabulary

 • be composed of something /kəmˈpəʊzd/ (adj): bao gồm
 • strand of hair /strænd/ (noun phrase): sợi tóc
 • blonde /blɒnd/ (noun): người có tóc vàng
 • fortune /ˈfɔːtʃuːn/ (noun): rất nhiều tiền
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng