Các lỗi ngữ pháp điển hình cần tránh trong IELTS Writing Task 1

Với các bạn tự học không có người hướng dẫn hay ngữ pháp còn chưa chắc, các bạn thường mắc rất nhiều những lỗi sai dẫn đến việc mất điểm đáng tiếc trong bài viết của mình. Dưới đây là một số lỗi được liệt kê trong quá trình chấm bài writing của các bạn trong khóa học IELTS Beginners và tổng hợp từ website ielts-simon.com. Việc nhận diện những lỗi ngữ pháp này sẽ giúp bạn tránh được lỗi thường gặp trong bài Writing hoặc có thể tự sửa bài cho mình.

1) Lỗi ngữ pháp từ việc chấm bài các bạn trong khóa học IELTS

a) Đọc biểu đồ sai

Đọc hiểu sai yêu cầu của đề bài sẽ dẫn đến một loạt lỗi sai đi kèm phía sau trong bài viết, sai tiêu chí task achievement nên các bạn tuyệt đối đừng vội vàng trong quá trình đọc hiểu đề bài. Ví dụ trong đề bài này không nói cụ thể về việc các nhóm đối tượng được so sánh trên khía cạnh nào. Đề bài chỉ viết “The graph below gives information about the preferred leisure activities of Australian children”

Kết quả là một bạn học sinh của mình đã viết như thế này “Australian youngsters spend more time watching TV or videos than other activities”. Chú ý thông tin ở bảng là “participation in….” và đơn vị là percent nên nó nói về phần trăm của trẻ tham gia vào các hoạt động chứ không phải thời gian mà họ dành cho các hoạt động đó.

b) Mệnh đề quan hệ

Các bạn thường bị sai ở mệnh đề quan hệ và việc rút gọn mệnh đề quan hệ rất rất nhiều luôn. Chú ý như sau:

– WHO làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

Eg: The number of students who play videos games in their free time is highest.

– WHICH làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ thay thế cho danh từ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O

….N (thing) + WHICH + S + V

– Khi rút gọn mệnh đề quan hệ

Dùng cụm Ving cho các mệnh đề chủ động

Eg: The number of students who play videos games in their free time is highest

= The number of students playing videos games in their free time is highest

Dùng động từ ở dạng phân từ hai cho các mệnh đề bị động .

Eg: The house which was located in the north of the city in 2012 was knocked down to make way for a new school.

= The house  located in the north of the city in 2012 was knocked down to make way for a new school.

c) Sử dụng thì

Lỗi sai về cách sử dụng và phối hợp thì sẽ dẫn đến mất điểm trong phần Grammar nên cũng cần phải note lại ở đây nhé.

– Với dạng có sự thay đổi theo thời gian

Tức là ở những biểu đồ này có thông tin về thời gian trong biểu đồ, bạn cần:

Thời gian trong quá khứ, dùng quá khứ đơn

Eg: The number of students in school A was highest in the year 2010.

Thời gian ở tương lai, dùng các cấu trúc miêu tả sự dự đoán

Eg: The number of students in school A is expected to reach its peak of 109 thousand in the year 2050.

Diễn tả xu hướng thay đổi chính kéo dài từ quá khứ đến hiện tại, dùng thì hiện tại đơn. Bạn cũng có thể sử dụng hiện tại hoàn thành nữa nhé. 

Eg: The number of students in school A increases between 1950 and 2050.

– Với dạng không có sự thay đổi theo thời gian

Nếu cả ở đề bài và biểu đồ đều không hề có thông tin gì về thời gian, hãy dùng thì hiện tại.

d) Sự tương ứng giữa các đối tượng so sánh

Task 1 yêu cầu sự so sánh giữa các đối tượng trong biểu đồ nhưng các bạn lại thường viết cấu trúc so sánh nhưng các đối tượng so sánh không tương ứng

SAI: The number of students in class A is lower than class B

ĐÚNG: The number of students in class A is lower than that of class B

Ở đây hai đối tượng so sánh là “The number of students in class A” và “class B” là không song song với nhau.

Hoặc các bạn cũng hay viết “The number of students reading books in their free time is the most popular.” Cực kì khập khiễng vì chủ ngữ là số liệu, số liệu không thể “phổ biến nhất” được. Thay vào đó các bạn cần viết:

SAI: The number of students reading books in their free time is the most popular.

ĐÚNG: The number of students reading books in their free time is highest

Reading books is the most favourite activity of students in the free time.

e) Dùng sai từ miêu tả số lượng

Công thức của chúng ta dễ nhớ lắm, các bạn điểm danh nhé!

– Amount/ quantity/ number

Amount dùng với danh từ không đếm được

Eg: The amount of goods transported by road was highest

Quantity dùng với cả danh từ đếm được và không đếm được

Eg: The quantity of students in class A was highest

Number” được dùng cho danh từ đếm được số nhiều, và khi dùng từ này bạn cần lưu ý về sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ.

A number of + plural noun + plural verb

The number of + plural noun +   singular verb…

– Figure/figuresdùng để thay thế cho các đại lượng đã được nhắc đến trước đó

Eg: In 1999, 35% of British people went abroad for their holidays, while only 28% of Australians spent their holidays in a different country. The figure for the USA stood at 31%.

–> The figure = the percentage of the USA

Eg2: Around 40% of women in the UK had an undergraduate qualification in 1999, compared to 37% of men. The figures for the year 2000 rose slightly to 42% and 38% respectively.

–> The figures = the percentage of women + the percentage of men

– The proportion/ percentage

Percentage: nghĩa là một phần trăm đã cho trên tổng số (thường là 100%).

The  percentage of male students is 70%

Proportion: Một số lượng đã cho trên tổng số, có thể được dùng với cả phần trăm hoặc số lượng của một nhóm– “proportion” mang ý nghĩa chung chung hơn so với “percentage”

“the proportion of + plural noun”

Eg: The proportion of male students is higher than the proportion of female students.

f) Thiếu mạo từ

Thường các bạn hay thiếu mạo từ “the” trong các tình hướng như sau:

– Mạo từ “the” trước một số nước

Một số nước là tổ hợp của nhiều bang hoặc nước nhỏ khác nhau (thường là những nước có tên viết tắt) thì phải có mạo từ “the” đứng trước.

Ví dụ: In the UK, In the USA, In the US, not in UK, in USA

– Không cần “the” trước tính từ so sánh hơn

Trong cấu trúc “The amount/number/proportion of …. + be + highest/largest/lowest” không cần mạo từ “the” trước tình từ nữa vì thực ra là nó việc viết lại cụm “The + highest/largest/lowest …+ amount/number/proportion” nên đã có mạo từ “the” ở trước đó rồi.

SAI: The number of students in 2012 is the highest

ĐÚNG: The number of students in 2012 is highest

– “the” cần trước danh từ

Một số từ như “Most of / all of / the whole of…” thì bắt buộc phải có “the” đứng trước danh từ đi theo nó để thể hiện một nhóm đã xác định chứ không chung chung.

SAI: Most of students read books in their free time.

ĐÚNG: Most of the students read books in their free time, at 67%.
All of the girls aged 5 to 14 watch TV in their free time.

2) Điểm ngữ pháp được chia sẻ bởi thầy Simon (ielts-simon.com)

a) IELTS Grammar: for band 7

I don’t think that using ‘difficult’ grammar is the best way to get a band 7.

If you want a band 7, the most important thing is to be able to write error-free sentences. If all of your sentences contain small mistakes, it’s unlikely that you’ll get a 7. It might be better to take fewer risks with complex structures, and aim for more error-free sentences.

b) IELTS Grammar: using ‘by’

A student asked me about the two uses of the word “by” in these sentences:

Korea was the only country that managed to reduce its waste output by the year 2000. Korea cut its waste output by 12 million tonnes between 1990 and 2000.

Questions:

1. Can you explain how “by” is used in the two cases above?

2. What is the difference between “bythe year 2000″ and “inthe year 2000″?

c) IELTS Grammar: nouns and verbs

Sometimes the noun form and the verb form of a word are the same. For example, the word “increase” can be a noun or a verb. The problem is that nouns and verbs are used differently. Here are some examples:

Increase

There was an increase in the unemployment rate. (noun)

The unemployment rate increased. (verb)

Lack

There is a lack of investment in hospitals. (noun)

Many hospitals lack the investment they need. (verb)

Pay

Companies should give men and women equal pay. (noun)

Companies should pay men and women equally. (verb)

It’s the little words like “an increase in” that cause most problems for students. Examiners do notice these things, so it’s worth getting them right.

d) IELTS Grammar: wide range or error-free?

A student, Kishanth, asked me about two of the points in the grammar criterion for band 8 writing (both task 1 and 2):

 • uses a wide range of structures
 • the majority of sentences are error-free

Here’s the problem with these two points:

When you try to use a wide range of grammatical structures, you risk making more mistakes (errors). But to reduce the number of mistakes, you might have to simplify your sentences.

So what should you do?

My advice is this: Forget about the ‘wide range of structures’ point. If all of your focus is on using complex grammar, you’ll probably do something worse than just make mistakes; you’ll probably forget to answer the question properly. The people who worry most about grammar usually neglect task response, coherenceand vocabulary.

For me, grammar is the least important criterion to worry about. I tell students to focus on the other 75% of the scoring system: task response, coherence and vocabulary. However, if you want my tip for improving your grammar score, I’d say that it’s better to focus on reducing errors. I think examiners notice errors more than they notice grammatical range, and if you write a mix of short and long sentences, you’ll probably fulfil the ‘wide range of structures’ requirement without realising it.

e) IELTS Grammar: be careful with the ‘s’

Notice where we put the “s” on the end of a word and where we don’t:

 • Thousandsof people watched the show.
 • Fifty thousand people watched the show.
 • over a period of ten years
 • over a ten-year period
 • The fish weighed 5 kilos.
 • It was a five-kilo fish.
 • The boy is three years
 • He is a three-year-old boy.

f) IELTS Grammar: using ‘with’ instead of ‘and’

Here’s a structure that my students found interesting:

A) The IELTS exam is popular,andover 1 million people take it every year.
B) The IELTS exam is popular, with over 1 million people taking it every year.

A) The cost of living is high,andprices are going up every year.
B) The cost of living is high, with prices going up every year.

Notice the use of the ‘ing’ verb form after ‘with’. Notice also that there is no auxiliary verb ‘are’ in the second example. To practise this type of sentence, try making an example of your own!

g) IELTS Grammar: ‘by/in contrast’ and ‘on the contrary’

A few people have asked me about these phrases recently. Do they have the same meaning? When is each one used?

By contrast / In contrast

I often use these two phrases in both writing task 1 and 2. They are exactly the same, and are used in a similar way to “however” or “on the other hand” to introduce a contrast / comparison. Put “By / In contrast” at the beginning of a sentence, with a comma after “contrast”.

Example: Unemployment rose in the UK. By contrast, the number of unemployed people in Canada fell.

On the contrary

I’ve never used this phrase in any of my IELTS lessons. It doesn’t mean the same thing as “by / in contrast”. We use “on the contrary” to deny that something is true, and to explain that the opposite is true.

Example

– Person 1: “You had some problems with your hotel, didn’t you?”

– Person 2: “On the contrary, the hotel was great, but the airline lost my suitcase.”

h) IELTS Grammar: fall or reduce?

These two words are the opposites of ‘rise’ and ‘raise’ (see last week’s grammar lesson):

 • something falls (e.g. the price fell)
 • somebody reduces something (e.g. the company reduced the price)

You will probably use ‘fall’ to describe numbers on a graph or chart for IELTS Writing Task 1:

 • In 2008, the number of customers fell. (verb, past)
 • There was a sharp fall in Internet usage. (noun)

‘Reduce’ and ‘reduction’ are probably more useful for Writing Task 2:

 • We need to reduce the amount of pollution from exhaust fumes. (verb)

Mong rằng với bài viết bạn sẽ rút kinh nghiệm và tiến bộ trong việc viết Writing task 1 nhé. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • Hotline/Zalo: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng